Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>  
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 909
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0522
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
9°9

De operis seruorum.

910

eciamsi ipse fru&uatius,qui est in ciosscrTiooe.iiihii probec:vc
de eden.Lqui acctsare. ©• C. dt rei vindi. I. res atitmu. & Insi,
interdici.\.commodum. Cxccrtmi i\ £$,0,111 intendit negacoriai
pcobec se dominumidenegabicuc faculras fruendifiustuario,n

1 Prafumhut de suo iuce probet: quia prajsumicur * xes Jibcra: nisi coiu

iibertas scu probecur;vt C.deseruit.

" ~Laltius.& C.depig.aSt.

' "3P nisi l™«Mito.Jss»«-

._ tem.Si auccm no porLt-

det fr u&ua c ius, sem p er.

i. siue aduersarius pro-

bec se dc '

& ad hocsemper

ir. Bald.i.s Vtrum aute aduersus dd-
minumdumtaxat in sem a£fcio

vsufructuariocomperat, anetil

nomlcmper imponicur aduersus quemuis possessorem,

ej nec<-ikas p.obaudi. qUicritur . £t lulianus llbro

> «-HtoSjiSK^SSi &toDigeitorumfaibic,ha„c

oomine ,aio b s 5«wW«n.sdlicec acTrionem aducrsus quemuis

KutVuaiHriu dire&ojSc; dic vc s.**./. polIeiTprem ei competere a.

'j.Azo.semiiucccamen Nam & si fundo fru£tuarip ser-

yKtarcyt Wej-Vl" ■,- uitus debeatur, ftiuauarius non

h.s.h. 1 Sed are.contra - * ■ " ,'

j. deseruit.l.eitfui.Sol lermtutem", icd vsumfrucl:um

ibi nihil dicit de frii- v.ndicase dcbct aduersus vicjni

cluario:]icetde simili- {anc\i dominum, 2. s Si partis

seruitutisi poteit de ep m rcm agi:nue vin-

c s PfriAW.percon- dicet e quis vsumfru&um, siue
fcssoriam, alij per ne- alij neget. 3. s In his autem
a&ionibus, qua; de vsusructu
aguntiir, etiam fa?<5tus d venire
plus quam rnanifestum est.

5 ~ EtlamsruSus.vc &

).l.?rox.§.sin.

c <s FinitusvsussruSus.

capitis deminucione.
c Pru61us & s^" Pr/tttritorum.yt^ cV
omnis caufa J, ^ w; ■vin.i.sru&us.in

gacoria vujs- l.qmysumsransin.&l.

Silite pendente moritursutlua-
rim,pro suturo tempere nullasit
eondernnatio.h.d.veisic: Extra lit.
tsitum.& Ldtsunsta. contesi. non absorhet desensionem
" Fru3uario.]C\ s v s. superuenientem. B A l p.
Principium legis pianu

j(1.[Sed siIE.i co„m , si (i !iKm d<. vmfm.

Tirium conrcslona,qui o. \ K r ■ /• ■

selitiotitulit ciimMc- conteltatam ruent smuus

uiusposiideatiScsiciite vsusft"LlCtuse,an vlteriussruiStus
pendeiiceamiiivsumsr. desinat debcrii Etputp desinc-
re.Nam & si mprtuus fuerit fru-
ctuarius ,heredi eius a&ionem
prateritortnn s dunraxat fru-
£tuum dandamPomponiuslib.
xl. scribit. j. % Fru£tuario -j- S,
qui vicit,omnis causa restituen-
da est, £t ideo Ci serui suerit

n s Vtutur.vt }.sifer.vind.Lloei wrpus.$.in tensejsoria.
o s Sedin omntbus. id cst in prardistis duabus.
p s Conftisuerttur. quia pctccpetunt ipsi: vel potuerunt pcrci-
pere:vt s.de rei i/in.LJulianus.^.pe.^Atct J etgo ex praidiclis has a Negator»
atcioncs etiampossidenci dari: Vt Insiit.de aet.§.£,,i,e,&~\.stfer. aSioeiiapos-
■uind.l.&sisorte4.scie- H""" d'^'
s»conse{soriit,&ne?;atoriaauan- *""di"cP.inncgaco- quaiib'eta3io-
1 ■ > /r 1 ria dixecic contca. „- au~ datur

do mtenwur a non posdente ,ve- ^ Eriu aliud m^ ™0^r?Z
niunt srufttts: sedimponitursilen- hoc casu. ciim ictor corporali./ujs.
tiurn viclo. B A L D. poffidecquam hoc, &c. ff*'/-"^

7. s Sicut fruauatiomrcm 'V^^TJ'^ WSS^

<■> - * - m c a. nullum: im.o & aliud » s,0 ,„_ser_

confeiToria * agentl m srudus effeviderur,vtPrKteri- sot,lm

prajstandi suntlita & proprieta- ros sruftus saciac cesli- * lmerrogacio

tis domiriOjii negatoria a£tio- tui: vi$.Lsrex.§.sin. %°fals*"£m
nevtatur". sed in omnibus ° ^scv.R5" r *. a -• gaiion» in-
itademum,sinonsitpoireiror, Q£A?vltfot «<*"**>>*•

'■ ■-■■'■■ -------- nemtepro vsusruft. &

tusinedolodeiiiiti pos-
sidec- - -'-'■-l—— c-

qui agar.nam & po(iestbn com-
petunt. quodsi poiEdent,nihil
fruduum nomine coniequen-
tur P. Quod -s ergo osficium
erit 1 iudicis, quam hoc, vt se-
curus consequatur frmSuarius
fruendi licentiam,& proprieta-
tis dominus non inquietetur ! >
yi. Patlvslibro■vicensimb
ad Editlun

cundo dicii , <]u6d si
re inquahabeovsum- s s(i>. Quid.
srudtum possideas, Sc •■
aiius oftcrat se desen-

poiTiderc , & non poffi-
det:cDndemnatur.Viv.
s ^" Abfvluetur. VI &
supra dt rti -vind. I. sin

aVi de vsufru&u itidicium autem.%.).
accepit,si desierit poilide- c s Dxmnabitur. vt &
resinedolo,absoluetur *:qn6d s,d*ft;vin,l,si»auttm.
si litiseobtuljt, & quasiposses-
ibr adionem de vsusrudu acce-

).r,

pit, dainnabiturl.

vcendo.

eicper

spon.vsuss.mi

uo costituendi

doIosum,qui (
j rulit. Iccmdecaucionc
,, dcbecmihipromiccere.

poteitenim esse cjuod

Maiuius, qui prascri-

piit, obligauic alkui: vsussruotns legatus : quidquid

- li auocabic a me rem ex r-e srucluarij , vel ex operis
*" suisconsecutuscstpoiresfor,de-
bebitrestituere. 6. s Sed & si
fortc tepore vsussruftus amis-
sus eit, alio quidem posfidente,
alio autem liti se osserente,non
sussicic eum vsumstucl:um ite-
rum renpnare h veriim cauere
quoque cumdeeuiftione vsus-
sruclius opprter. Quid enim fi

setuum , autsundum ' is, qui

*iui, it« vt /rii ■ .ii.(?i

possit.Idem poilldebat,pignori dedit,iiquek
.. _au si dominus piopricc. ab eo,qui pignori accepit,itire l
t vfcftuaua- poilidec : & aget fcu- vti prphibetur ? debebit itaque
t&T S arT\Y' ■ ' r - " habecc cautum;

truCius iiios, ns Frticluario.ahasin-

& %*»"* "P" S"& aliis'"'

■v^hlclvtiita " T Renauare.Qais renouabicJRespon.doIosus tjnidcm finedu-

aduerfus <io- hio tenetur dc dolo,in quo venit vc conflicuar vsumsc.alias^iu-

rninum ipfum rarur in Iitgm:vr Larbitrio.s.de doloSei libcratus ccnctur irt sub-

cofefsoria yti stdium^vt s.de dolo.l.pi,& deeo,ser qu;m sact.esi.Lsi.inprinc.

vLuOuauarius ; -■ Aus sundum^ qujbuS e(\ conslirucus vsussruftus.

pcftira fatis- k T J/^.vfosrustuarinj. A c cir s

clatione. cocra ' T Iure.vt qu'3 proscnpliC postcffor. & liC pOCUlt obllgare : VC

sKrrancu po- sJe rcivinj.siposi acceptum. •

«Kpuiaeius m f Consessbria ^e»c/.s.direaa:irem Publiciana cjuando a non

«ut^pr, domino vsussr.eft constirucus :vc s.rfe Pubti. l.siego. §.j. hoc c

fiari. taceb.dt tamen i[a si sacisdcdic.alias non sacit frustas suos : vc arg. J. de

kaaimia. vfusi.leg.t.vxori vsusruSu.

ff. Vecus.

pcrfeypochecaiiam, Sc
sie non pecmittet me
srui.& (ic qui fe lici ob-
tulit, cauec de euiftio-
ne:&itadenouocon-
sticuicur.[Sicvx.]Idcm
dicic, quods.pcox.quia
(i sruftuarius re, ia qua
habec vsumfr. amittat,
& aiiquis eiipoffidebat,
poteft agerc conseiso-

d Iuratur in ria: non vc res fibi a

lice adocrruin sru,a. rradatur, fed vt

dolosu vsum-

sruSum nor

DE OPEP-IS

seruorum.
. T,ITVLVr"S VII,

VsumsiutHum

m, feabeo quoqite
plurimum.nec entm',
medis ■vsmstuRni apiitti solet, capstU
4eminutione3no3i-vtendo,morte;&a.mit-
tuntur vsucapione ferui , qua tamen
vsuisiuclws nort amittitur.&ind'iuidu&
sunt, vsmsiufttu diuidum , 0- eedunt
ex die petitionit, non vt vfutsruBtu ex
die aditt bereditatu, Non igitur ptr

dici de eperis querumtunfy animalium
quid vetat, veluti veSutit iumento-
rum.Cvi.AC

i.Pa

iv s libro ftcundo ad
EditJum.

P e K. A « in a£tu
cpnsistit u : nec
ante in rerum na-
tutax est,quam fi
is dies venit v *,

quo pra^ttanda cst. qucmadmo-

dum cum stipulamur, Quod ex

jsrethusa natum erit *.

11. Vlpianvs libro septimodecmo
ad Ediclum.

OVeix serui legats capitis
minutioneanB amittutur.

DE OPERIS

setuorum e.

Forte idem in operit

vsusruft. qucmadmo-
dum cauear. I, huic. in

/».A'CCVRS.

'"~ Pera._ CASVS,
Aliquis lega-

_______uic mihi opc-

rns scrui. licec mihi ius
ipsarum operarum sir
sa<srum,rame(i iilud le-

satum incipit dehcri
;c adueniencc :_ vej
eijm indidta: suerinta
m,e. Ec sunc quando in-
dixerovccpcretur:sicut
cnm aliquis promittit
mihi partum smurum
Arechusa:: quia prius
non debecur.quam dies

tt s 0/-«s«.Coniunge I.
*.~j. dcverb.fig. &c vide
scripta ad eam.CviAC.
11 s Consifiit. cfHenira

diurnum oilicium-.vt j.

de ope.liber.l.),

x % In rerum natura.

obligacio opcrarum,

vel opera ipsa.

y s Venit. quia vcnic

Vide C(poI5

& ln isiu corj-
Jissunc quz

ofsicij.

cii potuic pra:ftari,& no
eftpra:itica:vc hic & j.
deope.li.l.quotiens.^J, ' 0\>ctx feiai
de-vfufr.ted.open.aao6. m'",ma "?''

;:i iii.r:-,: ■

esi poltaditam huredi- nc an.r.,:.ur

tatem,non prius:vr 'j.quan.dies.le.ce.l.y.insi. A c c v r s. / Operx ferui
z s Natumerit. nam& hiccxfpeftacurnaciuicas : vt/n/?-i A vsucapione

vtrb.ebli.Lintersiipulantem.§.facram.& t.interdum.&~).dt con- «"«"i, fc"?^

dit.fadtmon.l.).lnsi. Accvrs. _ Sus^fcrui a-

OPert ferui. JCasvs. Legafti mihi operas serui quod fi mi„UB;Ur,

capice miuuar; non tamcn perdo vsumsr. iliarum opera- s Osetx fcr-

rum.VivlANvs. uorum capnii

a ^" A(w«f/w.minima c. nam necnon vtendo, nec morte, licet dtminutione^

vfucapionc f proprietatis iic:quod eft mirabile. nam gfeciisin "^"j^Vui-

vfusi.vr J.de vsusr.Ug.Li).e_l-~5.de vfusr.l.locum. 5. proprietarim. sruauscapids

Nccobft. infrivsufi quemadmo. ea. Lidemefi, Vbidicirurquod deminutione

morce «tinguicur : quia ad casteta Icgaca, dc tjuihus crat ibi arnitcatnr,
loading ...