Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>  
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 1859
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0999
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
1859 DigestorumLiberXIX. Tit.iij. 1860

eondu&oti tenebitur ex paclo , non primqj secundo. Eifiaflura

CTimaoupra;st:atur ,nisiexcouucncione. Videscripta ad prin.

to.ne.Cod. C*uc.

a s Horreanui. id cst domimis horreorum;6c stadm ponitur

pro condu&ore.

m ^" Horrearius, Pri-

f1^' S. v 1 */" -L t ■ horrearius » * condu<5toribusb /3

b C Conductoribut.sci- „ , . ,

licetsuis:v:Scs /.<&- praestare deberer, locatorem c

ib«»«i borreorum. tororum horreorum horreario'5

p *~ Coaduiloribia.Sc- pratstarc non deberc puto, nisi

curido hotieacio, cui is _\ _n iocarido alicer conuenerit.
ablocauir. Cvnc.

c s Locatorem. Dic.id Etixm cjiii eijdmr propterpen-

est dominurn.oa, si do- j70WEW nonsoluram.repetit expensos

miruis locer in vmuer- (/( ,-^ si

so, & coductor particu- " * J

latitnreiocet,domiuus LXi. Sc-syola librosepe,

de cuLrodia non tene- Digestorum.

tur:vthic,secunduAzo. ^_^ . v . ,

1. VeJ dic.secundum R. /^ Olonus.cum lege locatio-

locatore: scilicet scrui, V-/nis nonesset comprehen-

cjui partkulatim relo- sum vt vineas poneret, nihilo-

Sre^mr^foi^ia mIn"S '" fulldum vineaS in^

non posTestlonem nec m*c: & propter earum frustum

detenrioncmhabet: si. denis ampliiis aurei:

cutdominus. ager locari cceperat. Qujcsitum

A s mrtedriapvico* est] si d011liruis istum colonum

duxit h<1 s^iolonus.irojjit. t\indie:Ktum,pensionum de-

V^ysc colonus. bicarum nomine conueniat, an

s s consicuturum.u\- sumptus vtiliterfacStos invineii

re a<3ionis:vt Scs.eod.t. instituedis reputare poilit e, Op-
dominus. S. j. Sed contra r , ,. *,. ' . n

C commun a de U l H in PouCa ^oll man exceptlOne.K.C-

«Ixpen&s &- j&i.Sol.ibi emptor'3 non spoiidit, vcl expensas consecu-

elasinrecon- repetit proptcr malam tUUim s, Yel nihil amplius pr£-

fea c°nt:ra i» auth.de aii.Q>

r=empVmau cmphyt.§.si vero quis b- Qmndo casns occmrit inrelo-
£denon repe- cator.cotl.ix. Sol. ibi sa- d^ «//y^ ctmduUem, merCesmtC-
rit:vtnCcem- uore b Ecclcsiar.&odio -W^»»,.. B A R, T.
Bhyieuia bc- eniphyceura:,qui ab ini- *

OdwBicuj.ti. . j - ac iCi 1. JNauem conduxit f , v:

pensas faciens 1^™ . & ,s, , J. .^, -/■ « .1 --

in tundo tm- g T N/tuigaret. alias, dc proumcia Cyreneu Aquileia
phyceuiko.ca nauigaref.Si alias.n^w- nauigjnc; g, 0lei metretis tri-

tra legemsui.gurem:Sc vtrumoucpo- 1 -1.1. .- - „ /■

;mPhySteu. sest defendi :qUia Le buS miUbaS ™P°''c's > & *«-

£e0!: - rem conduii tantum, mentimodiisoiftomilibuSjCcr-

tit.jr.^tw» 1iodcst quandoin lic- rameicede: sed euenit, vt one-

Oad\m.r.'tU. tore nauigarerri : siue rata nauis in ipsa prouincia
ilmorionfa- rem. & operamicum /*i • o

aore Eeclefc „"a culpa. jd e„ pro- nouera niensibus retmeretur^

SJr* itosim" Ptcr ,1,kUas mtrces' onus-mPositumcominiss"0 I0-'

loouatur iiiJi- I11" 'mP°-"u- >nauis si[ Ieretur h. Qujcsitii eirsan vestu-

itinete.Emphy detcnta,ceneocad mer- ras, quas couenit, a conduitore

S?i"X hls Kfa„,.f„«iil- fcudurnlocajionc e.igerca-

£S?5S ^«-««T* »K'*pc.ssit.RtrPond,*:jndu

nc eieSuj su« ^ encaustu impenale, ea,qus proponercnCur,poHe K .

mdiorationcs quod nihil licec faccre, , , . . .

non r*pu«t. (. vel habere , nisi quibus Ante approbctmnem operts3pen-

2.i:.diwam- permissuniefl:»tCi>rf.rf* culum ejt aomini: nissvitio operts

^'sk^Hor. sed Ai>l*rJ*se.l.s*£ri*sfatta. castu CUenSrit. BlRT.
- i C Na»H. idestloca-

-----. Labeo Ubroprimo

Pythanerum.

tarlSidS, g°lve^ura'- S5d ccrs C1 "UUml » 4""11 facicndum
E si •imov1detuCecIams1sit J>collduxeras, &feceras, an-
iotuta,quodrepetarur: , _ , , :

vt s.eodJ.sivno. §. /wm tequam eum probares ra, sabes
cira jasVam.Sol.sccun-

dtim quosdam hic Ioeauit nauigator tantum rern,& non opcras:
supra verore,&operam. iic crgo ctim s. locasset opcras tantiim,
itemm sorcuitus casus cihil obest: itrg.s.ecj.sedaddes.§.si.Sc ita
cum rem tantiim : vt hic: secus si vtruraquc, vt in contrario:li-
cet tu sohes,vt tibi. A c c v k s.
-1 1 Ql riuum. alias§. Labeo. & alias \tt.tsiriuum. Ac

aJdinl fni: in- tor nauis -

_- k s Pojp.pcKstamr er-

flir. dc act.J. a&ionum. tis/iirsi- dicitur islimatoria: qui.i iudex
suutn interponittsiimationemaliqunndo, faaiiquando noa:vt j.in.
finc huius legis cittn id.quod interejl, contineat. A c c v r s.
■i % De aistimatoria aaione. Hic tit.-vt &seque»s,ejl de pr&scr.
verbU.ldea atitcm siparxiur a ti.iUegencraii:quia h* diu, ahionei,
dc xstim. Sc permu._/«nt

corrampir:cuum periculum est. feJS^f-1*-Ts
n t 1 >■ rV i- ■ -j funtsirist&.CuramSht,

Paulus : Imo si soh vitio id ac- ■ JtamJum Jmt bont^eit

cidit, locatoris erit periculum: hoctotumpcndetexti.ty

si Operis Vltio n acctdic, tULim mor:b.ldest,kges,{ymo~

etic derrimeneura. nsbontsidei l*Mei*sm-

itir,

D£ iESTIMATO-

RIA > f.

T I T V L V S III.

Contrasttts etiam, de quo aghur hoc
tituto.similis estempti»ni,& ■venditioni:
quia id agiturrjt rem vendam,& tlii-

1. Vtpetitis here-
iitam eratolimstriila:
hodie est'bons.stdei,ty
tctio de dote ex consth. 1 -*
luilimanhAcliotstims.- Mi

•it. dc aedilit.edicto. ibi
■nim est tdititia quanto
■ ra. §.ali-

■quam iudicasti.soluu

nonpojstm ■vendare.-vt eandem ipsa
jiituam : stdpojsim nec venticre, nec re-
stituere, nemfe mihi retinere , & dfii-
mationcm foliters,qnc genere ipse vide-
bor emijse.Sed ne eji huic contrassui pro-
prium nomesiciit locationhquod etiam,
vt diximui, emptioni simiie negotium
esi. ideoque necproprio nomine prtdiea
aliio , qui ex hoc coneraclu datur: sed
astio pristriptii •vcrbit, qu& eamen pro-
priamnaila est sstimatorid. apptlintio-
nem, quodsitdere,qu*.sHimatAven-
dendadataest. Cviac.

secundo ad Edictum.

.n quando.I.li tamcn. $.n

noccbit. j.de zdil.cdic^.
Videscripea ad I. 17. 5.
I. j.dc prajscriptis ver-
bis. Exemptum actioms
tsiimatorU cstAt&i cibi
librutn,vr auc eum vcn-
dcres , auc eum mihi
redderes. Cviac.
^W^ Ceio. ] Casvs.
MJtp^ Dcdi tibi libru
iStJsjly vendendum,vt
vel eum, vel eius xsti-
macionem mihireddas.
postea non vendis, ne-
QtMTtio res dilimata vendetltbt que reddis. vel G vedis,
traditur, ahlione prascriptu verbU non K<i^'is ptetiii, qua;-

det. B a R t. ag!U11_ & certa vide[ur

1. Vlpianvs librotrigtnsimo- vendicio:quiaatslimacu

dcdi. Itern locatio:quia

rem vendendam loco,6c

CTIO de Sitl- mercede forteprohoc

W).\miQ proponitur consticuo. Itcm vide-

tollenda; dubica- tur mandati.si mercede

do. Sedveriuscst,

iga prsercriptis ver-

knovilapraidiaa-

1. Secudo

bis:

cionis gracia. fuic

enim magis ° du-
bicatum, cum res arstimata ven-
denda datur P , vtrum ex ven- qusritur quid si di&a
dito sit adio propcer zstima- res dara vedcda pcrcat!
f l r tt rclponciendu.pericu-

tionem: anex Iocato,quaurem ■

vendedam locaise videor : an ex
conduclo , quasi operas condu-

lum esse eius,qui debc'

bat vendere. Vivian.

o s Mngu. id «stval-

iTem :an inandati i. Melius ^',A^'

isum est hanc acrio-

itaqu

nem r proponi. Quotiens enim & reddcs

p t" Datur. Vt, iene
hunc librum,& vcndes,

de nomine contra£tus alicu-
ius ambigercrur:conueniretta-
men aliquam aftionem dati s,
dandam ajstimatoriam ' pra:-

iusarstimationcm,

scilicet facio x. siuc no:
:parebir "j.eod.^.snali.

CaiJJ :

q 1" Anmandati. quia \tat iav;

___hdc fecit. quiniw11

im interuenic tef WgJ

ramendubica- ^'"'^uw!»

batur an tale factum .mjqua In«

aliquo

ircondi

5,1! Bim'-tm ^" Vrobares. id est faceres dominum approbaie: quia ica con-

uenerat date mercedem, si ipse approbarer.

n s 0/«K-uiw.Eciicculpaartificis.similisdistinstioyHfr.«.

Litem quirieur.§.sigemma.&l.opU4.rs}< LMarciut. fys.adlegem

Aquiliam.l.stseruusseruum.^sicalicem.

DE jESTIMATORIA ACTIONE.
Jdest de aij.prdscriptis verbit j»« de tSiimm frofonitur.vt In-

scriptis verbis aftionem. Est mad;

enim negocium ciuile a gestum, ]'cct
& quidem bona fide. Quarc

omnia&hic locu habent,qux s0]e[,.

licet prxscriptis verbis : vt subiicit. A c 1

s 5" AHionem dari. non a noua lege : quia runc daretur conui- ^ymur.
clio ex lege.& sic non ob.s.rfs cendiZi.ex Uge.l.j.ltem non.cx de- t ^am ut.t'
liClo:qaiatuiicdc.dolodirevui::vt"S.dedo.l.&eUganter.§.nons<i' BanJu';
ium. qua; est conrra. Sed cx contradu' b , cuius nomen ignora- c S-"sijiKt_
tmivthic.<&-j.detrtfcript.veTbU:i.§.y&L.quotiens, _ 's&stw&v

t 1" JEHimatoriam. idcstcjuar cst arstimatoria in hoccatu, & ^ y,iA>
ita bon.fid.ibi.nec cnim quoticns datur in sublidium, a:stimato- ^, pio «
" dicitur, vel c bon<e « fidel P"*?','?^

bon."11'1:'

sicut & pro aliis cotraflibus:vt s. de orig.iutis.l.ij.^.deinde cx kis. ^jj|raj-«n
quaivocaturprarscripr. verb. vt hJc.ipsumtamen negotium, Tcu ^ an S
contraftus innominatus,qui cadic in do vr des , est de iure gen- tjuo^0.^
tiu, iicnt carteri contraclus nominati & innominati fereoniries; c.<,,..- .
vr l,dtiust,&iurJ.exhoc,& s,depae. UurisgtntiS.infr.& in $■). &Mt&
3 ^ Disimt.
loading ...