Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1861
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/1000
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
i86i

De

a *{ Diximue. sciiicetin supcrioribus tir.aam&ipsaest bon.fi.
-nlttsl.de abl.§.a8ienum.
*s Mslimatio.Hxc lex i.inrelligend» est seeundiim 5..1.I.17.J.
depr&script.vcrbii Quarequod hic ait,periculum eius sacit.non
indistin_te; sed si suicepit rem vcndcndam vltro, & susccperit
sc vediturum.Nam cum
in bonc_ fidei iudiciis diximus a.
ts£sttmatio sacit tranfire peri-
atlum in accifkntem. hoc dkit.Su-
frk dixit qua atlio detur, quando
res datur aHimata vtndenda:htc
vero ad quid detur. Bart.

rerum permutatione.

1862

dominus rera susccpit,
non videtur omnino
coaitenissc dc pr?standa
omnimodo asstimatio-
ne,quodvidctur,cum
circiter se obculir. C v-

. J_£stirnatio « autcmpcri-

b ^ Conuenit. Imo vi-
_ RSirn'"" detnr distinguendum 4
Knrogans,& qUjs altcrum rogauerit:
■ ,:|J vt rogantis stt pcricutu: ' culum faciteius , qui suscepit.
s'""" e vt^.depriscript.vtrbu.l, , . . . r A , , l-
** JiirJith.simars.ri. ALiC 'S1™1 *&» "* ^1^»
«w.qua- est contra.Sol. -"corruptam reddere. aut arsti-
hoc iutclligitur secun- mationem,dequa conuenir b.
diim diltinstionem il-
11. Pavlvs librotrigcnsimo-
adEdMum.

j.VcIdic,
rtum certum fuit appo.
situtmvt patet hic insin.
ibi non. 3 .Vct distingue
planius secundtim Io.
Ttrumcoucnerirdepr^-
standa ajsrimatione rei,
autic.autetiamde prc,-
. standis x. aut rc : vt irt
1 Ctdius primo habeat locum di-
HWijinus stinctio legis concraria::
™rL*a"''n sccu^° reneaturom-
** ' nino ad sestimationem,
siuc cuipa, liue casu pe-
lietit: vt hic dieituL' sc-
cundiim I o. &.C&pro
Ioan. s.tir.jJ.autro, §.
sinali. & insi.de iure do-
tium. I. pleruncjue. $.sin
autem. *s Sedquoddi-
xi dc casu, quod eum
pra:ster secundinn I o.

H

JfLc astio vtilis cest:etsi
merces d iiiteruenk.

DE RER.VM PER-
mutatione -J-jS.
TITVLVS IV.

Azo.qui ex[
riculumsac.

.ccc.Icili-

.-. ticit alk

Et ptrmutationem quoquc nemo am-
bigitsimile negotium ejse cmptioni, &
venditioni, aiiei vt premtscui utamur
pcrmutandi serbo in emptione,^ cmc-
di inpcrmutatione, auod non tamen ita
sit in locatione. Nam vtimur yuidim in
e» emendt.tj*' vcndeudiverbe -.sednan
eentra, A t permutatio re contrahitur,
emptio nudoconsensu. Etestpermutatio
centraSu4,auo res datur,wutia rts ac-
cipiatur. Vel, negotium^uod ita geritur,
des. Vel, rerrnn dominij mututio
........•nfatla.Exeonoestpropriaqut.-
:ustodia nonadhi- dansaBto :sedpre.scriptuverbU ,vtex
bira, vel mala conrin- superiore, qui* necpropriU permutatie-
gcns. fortuitum aUtcm „« nomen, cum omnti pcni tontractst*
easumnon prajstct^se- eonslet veluti ptrmutatione ^uadam.
cundumeum:vt &s.pro g^„propter vt Ariiloteleimedium Or.
soc.Uiimduobui. %.dH- rogantit, dicitcarerenomi
na. dr s. tommo. l.si vt hcosmbat verhute ejse r,
eerto. §. cemmodatum. gantU.propterea amd
Accvrsivs. latittsputet,it*reiiidicemut negotium
HMcaBio.'] C*STS. do vt des,carere nominejicetpermuta-
Remdedi tibi ve- t;Bappeketur. Cvuc.
dendam xsttmatanvcili
costitut nbimercedem Permutatto eli cwtraUut mno-
pro labore.nihilominits . . ., * , . „.
agam prxscriptis veib. mmm:& ideo produat attionem
VlVIAN.
c ts Htc aclit vtilis. id est cssicax. t.Vel propcie: quia dubita-
barur proptermcreedem.
-':h d *s Etfimerces. Imo *> videtur locatilocumhabcre:vt j.s".?.
'« mnas in! l-r<£aBUnsine.& t.man.l.j. quse sunt contra. Sol. hic tnieruenit
ittMniB-ui ve merees incerta:ibi cerra. 1. Vel dic c,quod hic meiccs sccunda-
10 locjti jjri r;0 incetucnit: id est numeratio: vndc nihilominus habcc lo-
J*™'1 cum pra:scripc. ver. & loeatiiYt in diiSa Lrcgaiii.insin. cuidenccr
WliV6 pacec,fecunduml0AN.
SwAi. " *a -------■----------"■*--------------'-----■----------------------------------------------
DE RERVM PERMVTATIONE.
0 Hic titulus esi de prtscriptii verbk. Cur autem separetur ab eo,
notatumeftsuprazit.sTox. Videscriptaadi.ij.^.i.destxscn^tis
vcrbis. Cviac.
8)3gH3 icut. ] Casvs. Quatuor astlgnat disseicmias inter
Is^Srsl venditionem,& pcrmuracioncm. Prima > in vendicione
^^^2 discernitus empcbr a vendicore , & res a pretio : quia
in pcrmutarione pretium non est. Secunda : quia in venditionc
est claudicatio, ecee cnim venditor non tcnetut saccre rem ac-
cipicntis : scd cmptor pretium: sicut in permutatione , aue
vcrumque debebit transfcrri, auc ex ncutraparcc. & sicappa*
ret cxpratdiflisquodpcrmutatioaliudest a vcnditione : neque
enim poteft fepara" pietium a rc, vt prxdixi. Tettiodiscer-
nitur: quia re vcndita agitui cx empco de cuist. sed euicta re
cadit rjnomine permutationis, & agitui in saflum. Quatta cst:
quia vcnditio sit conseusu solo: scd perrautatio noa tabet csse-
ss. Vetus.

stum per conscnlum : sed re dcmum sccuta : qnia hoe, scilicct
consensu persici consucuit nominatus contrastus, vc in vcn-
ditione, &similibus , non in permutationc. Est Sc quiura,
sccnndum Pcdium:q<iia in ic aliena noo fit pciroucatio: ied
vcditiosic est, & vidctm:quia 11 ttado,&eu non tradis,quod ago
condi3ione ob causam:
prascriptis verbts. &J0I0 attjitisit
non contrahitur, niji rti inttrnenttt
ve&tatur,& stdatur res alitna.non
veSiitur:& itt ta esilocut condiclio-
ni ob caujam. h. d, &fic Suiditur,
Primo oFtenditptrmutattonem ejst
contratlum innominatum,& tnjpt-
ciemnominaticontraiit» noncaat- 3- ibi, itemtmpth. dc
w. Secundb, ex hocinsert quatuor ^uibus vidc seripuad
esFcclHttqui conirmnt centratlm ^s^^JjTT^'
r . ' „ * , .. . „ tnprincsp. deprtftrsptu
rnnommato.Secundapars m ; Vn- verbu. C v

sed in vcndicionc t
agam ad rcm codictio-
causam: scd tan-
i imcrelse.
V s Sicut. Traduntur
diffcientia: trcs intcr
cmptionem&pcimuta-
tioncm. 1. Inprinc.ie-
gis.i. ibi, Emptor

desiearcs.B art.

iTivi libro trigensimose-
cundo ad EdUium

cs Fe»i#/M-.Nccacnim aEmptoiit,*
vnus porcst fungioffi- vcdiioiii mu-
cio venditt


vvxavn.y4eM8o.tut. T '■" ""'"
, .„ ' ... runai non po-
l.pup,/iu1.§.puplltus. Klts
f'*s Merx.i.tcs vendita.
I C V T > aliud est g 1" Venditcrsit. vc de
vendcrc , aiiud ^rahen.empt.l^.ySc
■ ,. hsc est pnma l> diffe- b Vendicionis,
emere:ahus em- it*iJLlb*tbtu& *******
ptor,aIius vendi- iaccrpermucationcm,&: ")' <••*■««'{•
tor e: itaaliud «-nditioncm.-w^s^K-^^""^
pretium , aliud merx s. At in ?a,;^&e.Acc vm. apua Balduin,
ir e\ C Smptorenim.Cur
permutatione discerm non po- g Jmi/non e£lc.
rcst vter emptor, vel vter ven- tureuiaio.inmercevc-
ditbr sit si:mulcumque disferunt 10 cxpcctetur.iacioest,
prKstationes. emptor cnim A quiadiisimilisestdebi-
ni/i nomroos acdpientis fac- ^SSisfclS
nr.cenetur cx vcndiro:vendno- Qmi igituremptorno
ri susficit ob eui&ionem sc ob- deber eertum corpus:
ligare poslessionem tradere , & fcd ex quadarn infinira-
purgaridolo malo 1. Itaque si tccenamsummam,me-
* .° r .,..,?■' l rito eicaimmensitate
euiclares nonsit.mhildebet h. de!igeredebct,quodfa-
In permutatione vero si vtrum- ciat venditoris. Vcndi-
que ' pretiiim est lc , Vtriusque tot autem deiessum no
rcmfierioporret ': simerx m, habct 5icfic'
ncutrius.Sed ciim " dcbeai ° &
ics,&pretiumeste P, non po-
test inueniri quid eorum merx,
& qui-i pretium sit. Nec ratio

cmptore,& vcditorcm,
quod ad prsstatioiiem
attinet, lit dilfercntia.
In permutacione non
poccst constitui quid sit
pacitur.itv„a,CadOTqueLCs, s^^»»
&va;neat)& pretium sil em- stitui, vt vnapartcdo-
:erarur,e*i£

altcra

■■,
In permuca-

cst,

:crqucdederit,sa-
tiusest cuentum,&cui-

ptionis. 1, J Vnde si eares,
quam acccpetim , veldede-
rim, postea euincatur , in fa-
cium ' dandam aciionem ( rc-

clionem permuracarum rerum spcclari,
aelionemeicropto,aut vendito : sed priscriptisverbisin id,
quod intcrcst. l.sipermutationU. C. de tuiSionib. Vide seripta ad
\.yytit.prox.*od,tit. C.de aSionib.tmpti. Cvl AC.
1 *(" Purgaridolomaio.l.seruum^uem.$.vlt.s.deaii.empt.C\iti.
h ^ Nihilaebct.vtC.de euicl.t.tjuirememit.TiiriscKnsqahtem
alienamvendtdir.nam tunc c etiam ante euictionem agitur ad «Anteeuielic—
interessc; vtfupra de ait.emst.l.seruui,auem. %sin. & sacic ad re- nem <,u«yMJ
sponsum s.de aH.empt.lex empte.inprin.& $.y agmLradmK,-
i s Sivtrumane.idedvtraqucrcs,qua;daturexcausapcrmu-
tationis. Accvxs.
k ^ Eft.id cstessedicamr.
1 "s O^^.quodcstveiumjsecundumPedium: vtinfta.
m *s Mcsx. fcilicetestvttumque. Accvns.
n ^ SfrfcAw.q.d.nonncpoteft essc vtrumquc pretium,vtrumq)
rr*enc,& sic sit venditio?Resp.nou <*. & hoc dicicj&rf cum,Sic. * VMitio sine
o ^ Dtbeat. quoad hoc vr dicaiur venditio. prcno esse n6
P s Pretiumesfe. adhoc vt sitvenditio. s°Aaiomsa-
q T Ea^w^Mi.hiccolligituretiam primadisseicntia. ,ju pro asijo_
r ^ Insa&um. id 'cstprscsc.ver.^quxin sastum dicitur;vt & s. ne praferiptis
depaBu.l.iutisgentiiim.%.), namoronis s a£tiopra;scr.veib.dici- «**«•
tur in saiftum ciuilis : scd non omnis in sastum praiscript. vcib. s- ^iprcTvir
vtyiit.j.l.sitibipolicnda.i»sin. Accvrs. " K(|\fc '
t^ s Insactumdandatnattionem. Prarscriptisverbis, vclertam ag.-e n6e<6-
condi-ttoncm. I. t.ln si.C.ctd. Cviac. "'•
N?Jn * -( item
loading ...