Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1859
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0999
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1859 DigestorumLiberXIX. Tit.iij. 1860

eondu&oti tenebitur ex paclo , non primqj secundo. Eifiaflura
CTimaoupra;st:atur ,nisiexcouucncione. Videscripta ad prin.
to.ne.Cod. C*uc.
a s Horreanui. id cst domimis horreorum;6c stadm ponitur
pro condu&ore.
m ^" Horrearius, Pri-
f1^' S. v 1 */" -L t ■ horrearius » * condu<5toribusb /3
b C Conductoribut.sci- „ , . ,
licetsuis:v:Scs /.<&- praestare deberer, locatorem c
ib«»«i borreorum. tororum horreorum horreario'5
p *~ Coaduiloribia.Sc- pratstarc non deberc puto, nisi
curido hotieacio, cui is _\ _n iocarido alicer conuenerit.
ablocauir. Cvnc.
c s Locatorem. Dic.id Etixm cjiii eijdmr propterpen-
est dominurn.oa, si do- j70WEW nonsoluram.repetit expensos
miruis locer in vmuer- (/( ,-^ si
so, & coductor particu- " * J
latitnreiocet,domiuus LXi. Sc-syola librosepe,
de cuLrodia non tene- Digestorum.
tur:vthic,secunduAzo. ^_^ . v . ,
1. VeJ dic.secundum R. /^ Olonus.cum lege locatio-
locatore: scilicet scrui, V-/nis nonesset comprehen-
cjui partkulatim relo- sum vt vineas poneret, nihilo-
Sre^mr^foi^ia mIn"S '" fulldum vineaS in^
non posTestlonem nec m*c: & propter earum frustum
detenrioncmhabet: si. denis ampliiis aurei:
cutdominus. ager locari cceperat. Qujcsitum
A s mrtedriapvico* est] si d011liruis istum colonum

duxit h<1 s^iolonus.irojjit. t\indie:Ktum,pensionum de-
V^ysc colonus. bicarum nomine conueniat, an
s s consicuturum.u\- sumptus vtiliterfacStos invineii
re a<3ionis:vt Scs.eod.t. instituedis reputare poilit e, Op-
dominus. S. j. Sed contra r , ,. *,. ' . n
C commun a de U l H in PouCa ^oll man exceptlOne.K.C-
«Ixpen&s &- j&i.Sol.ibi emptor'3 non spoiidit, vcl expensas consecu-
elasinrecon- repetit proptcr malam tUUim s, Yel nihil amplius pr£-
fea c°nt:ra i» auth.de aii.Q>
r=empVmau cmphyt.§.si vero quis b- Qmndo casns occmrit inrelo-
£denon repe- cator.cotl.ix. Sol. ibi sa- d^ «//y^ ctmduUem, merCesmtC-
rit:vtnCcem- uore b Ecclcsiar.&odio -W^»»,.. B A R, T.
Bhyieuia bc- eniphyceura:,qui ab ini- *
OdwBicuj.ti. . j - ac iCi 1. JNauem conduxit f , v:
pensas faciens 1^™ . & ,s, , J. .^, -/■ « .1 --
in tundo tm- g T N/tuigaret. alias, dc proumcia Cyreneu Aquileia
phyceuiko.ca nauigaref.Si alias.n^w- nauigjnc; g, 0lei metretis tri-
tra legemsui.gurem:Sc vtrumoucpo- 1 -1.1. .- - „ /■
;mPhySteu. sest defendi :qUia Le buS miUbaS ™P°''c's > & *«-
£e0!: - rem conduii tantum, mentimodiisoiftomilibuSjCcr-
tit.jr.^tw» 1iodcst quandoin lic- rameicede: sed euenit, vt one-
Oad\m.r.'tU. tore nauigarerri : siue rata nauis in ipsa prouincia
ilmorionfa- rem. & operamicum /*i • o
aore Eeclefc „"a culpa. jd e„ pro- nouera niensibus retmeretur^
SJr* itosim" Ptcr ,1,kUas mtrces' onus-mPositumcominiss"0 I0-'
loouatur iiiJi- I11" 'mP°-"u- >nauis si[ Ieretur h. Qujcsitii eirsan vestu-
itinete.Emphy detcnta,ceneocad mer- ras, quas couenit, a conduitore
S?i"X hls Kfa„,.f„«iil- fcudurnlocajionc e.igerca-
£S?5S ^«-««T* »K'*pc.ssit.RtrPond,*:jndu
nc eieSuj su« ^ encaustu impenale, ea,qus proponercnCur,poHe K .
mdiorationcs quod nihil licec faccre, , , . . .
non r*pu«t. (. vel habere , nisi quibus Ante approbctmnem operts3pen-
2.i:.diwam- permissuniefl:»tCi>rf.rf* culum ejt aomini: nissvitio operts
^'sk^Hor. sed Ai>l*rJ*se.l.s*£ri*sfatta. castu CUenSrit. BlRT.
- i C Na»H. idestloca-
-----. Labeo Ubroprimo
Pythanerum.
tarlSidS, g°lve^ura'- S5d ccrs C1 "UUml » 4""11 facicndum
E si •imov1detuCecIams1sit J>collduxeras, &feceras, an-
iotuta,quodrepetarur: , _ , , :
vt s.eodJ.sivno. §. /wm tequam eum probares ra, sabes
cira jasVam.Sol.sccun-
dtim quosdam hic Ioeauit nauigator tantum rern,& non opcras:
supra verore,&operam. iic crgo ctim s. locasset opcras tantiim,
itemm sorcuitus casus cihil obest: itrg.s.ecj.sedaddes.§.si.Sc ita
cum rem tantiim : vt hic: secus si vtruraquc, vt in contrario:li-
cet tu sohes,vt tibi. A c c v k s.
-1 1 Ql riuum. alias§. Labeo. & alias \tt.tsiriuum. Ac

aJdinl fni: in- tor nauis -
_- k s Pojp.pcKstamr er-

flir. dc act.J. a&ionum. tis/iirsi- dicitur islimatoria: qui.i iudex
suutn interponittsiimationemaliqunndo, faaiiquando noa:vt j.in.
finc huius legis cittn id.quod interejl, contineat. A c c v r s.
■i % De aistimatoria aaione. Hic tit.-vt &seque»s,ejl de pr&scr.
verbU.ldea atitcm siparxiur a ti.iUegencraii:quia h* diu, ahionei,
dc xstim. Sc permu._/«nt
corrampir:cuum periculum est. feJS^f-1*-Ts
n t 1 >■ rV i- ■ -j funtsirist&.CuramSht,
Paulus : Imo si soh vitio id ac- ■ JtamJum Jmt bont^eit
cidit, locatoris erit periculum: hoctotumpcndetexti.ty
si Operis Vltio n acctdic, tULim mor:b.ldest,kges,{ymo~
etic derrimeneura. nsbontsidei l*Mei*sm-

itir,

D£ iESTIMATO-
RIA > f.
T I T V L V S III.
Contrasttts etiam, de quo aghur hoc
tituto.similis estempti»ni,& ■venditioni:
quia id agiturrjt rem vendam,& tlii-

1. Vtpetitis here-
iitam eratolimstriila:
hodie est'bons.stdei,ty
tctio de dote ex consth. 1 -*
luilimanhAcliotstims.- Mi
•it. dc aedilit.edicto. ibi
■nim est tdititia quanto
■ ra. §.ali-

■quam iudicasti.soluu

nonpojstm ■vendare.-vt eandem ipsa
jiituam : stdpojsim nec venticre, nec re-
stituere, nemfe mihi retinere , & dfii-
mationcm foliters,qnc genere ipse vide-
bor emijse.Sed ne eji huic contrassui pro-
prium nomesiciit locationhquod etiam,
vt diximui, emptioni simiie negotium
esi. ideoque necproprio nomine prtdiea
aliio , qui ex hoc coneraclu datur: sed
astio pristriptii •vcrbit, qu& eamen pro-
priamnaila est sstimatorid. apptlintio-
nem, quodsitdere,qu*.sHimatAven-
dendadataest. Cviac.

secundo ad Edictum.

.n quando.I.li tamcn. $.n

noccbit. j.de zdil.cdic^.
Videscripea ad I. 17. 5.
I. j.dc prajscriptis ver-
bis. Exemptum actioms
tsiimatorU cstAt&i cibi
librutn,vr auc eum vcn-
dcres , auc eum mihi
redderes. Cviac.
^W^ Ceio. ] Casvs.
MJtp^ Dcdi tibi libru
iStJsjly vendendum,vt
vel eum, vel eius xsti-
macionem mihireddas.
postea non vendis, ne-
QtMTtio res dilimata vendetltbt que reddis. vel G vedis,
traditur, ahlione prascriptu verbU non K<i^'is ptetiii, qua;-
det. B a R t. ag!U11_ & certa vide[ur
1. Vlpianvs librotrigtnsimo- vendicio:quiaatslimacu
dcdi. Itern locatio:quia
rem vendendam loco,6c
CTIO de Sitl- mercede forteprohoc
W).\miQ proponitur consticuo. Itcm vide-
tollenda; dubica- tur mandati.si mercede
do. Sedveriuscst,
iga prsercriptis ver-
knovilapraidiaa-
1. Secudo


bis:

cionis gracia. fuic
enim magis ° du-
bicatum, cum res arstimata ven-
denda datur P , vtrum ex ven- qusritur quid si di&a
dito sit adio propcer zstima- res dara vedcda pcrcat!
f l r tt rclponciendu.pericu-
tionem: anex Iocato,quaurem ■
vendedam locaise videor : an ex
conduclo , quasi operas condu-

lum esse eius,qui debc'
bat vendere. Vivian.
o s Mngu. id «stval-
iTem :an inandati i. Melius ^',A^'
isum est hanc acrio-

itaqu

nem r proponi. Quotiens enim & reddcs

p t" Datur. Vt, iene
hunc librum,& vcndes,

de nomine contra£tus alicu-
ius ambigercrur:conueniretta-
men aliquam aftionem dati s,
dandam ajstimatoriam ' pra:-

iusarstimationcm,
scilicet facio x. siuc no:
:parebir "j.eod.^.snali.

CaiJJ :

q 1" Anmandati. quia \tat iav;

___hdc fecit. quiniw11
im interuenic tef WgJ
ramendubica- ^'"'^uw!»
batur an tale factum .mjqua In«

aliquo

ircondi

5,1! Bim'-tm ^" Vrobares. id est faceres dominum approbaie: quia ica con-
uenerat date mercedem, si ipse approbarer.
n s 0/«K-uiw.Eciicculpaartificis.similisdistinstioyHfr.«.
Litem quirieur.§.sigemma.&l.opU4.rs}< LMarciut. fys.adlegem
Aquiliam.l.stseruusseruum.^sicalicem.

DE jESTIMATORIA ACTIONE.
Jdest de aij.prdscriptis verbit j»« de tSiimm frofonitur.vt In-

scriptis verbis aftionem. Est mad;
enim negocium ciuile a gestum, ]'cct
& quidem bona fide. Quarc
omnia&hic locu habent,qux s0]e[,.

licet prxscriptis verbis : vt subiicit. A c 1
s 5" AHionem dari. non a noua lege : quia runc daretur conui- ^ymur.
clio ex lege.& sic non ob.s.rfs cendiZi.ex Uge.l.j.ltem non.cx de- t ^am ut.t'
liClo:qaiatuiicdc.dolodirevui::vt"S.dedo.l.&eUganter.§.nons<i' BanJu';
ium. qua; est conrra. Sed cx contradu' b , cuius nomen ignora- c S-"sijiKt_
tmivthic.<&-j.detrtfcript.veTbU:i.§.y&L.quotiens, _ 's&stw&v
t 1" JEHimatoriam. idcstcjuar cst arstimatoria in hoccatu, & ^ y,iA>
ita bon.fid.ibi.nec cnim quoticns datur in sublidium, a:stimato- ^, pio «
" dicitur, vel c bon<e « fidel P"*?','?^
bon."11'1:'

sicut & pro aliis cotraflibus:vt s. de orig.iutis.l.ij.^.deinde cx kis. ^jj|raj-«n
quaivocaturprarscripr. verb. vt hJc.ipsumtamen negotium, Tcu ^ an S
contraftus innominatus,qui cadic in do vr des , est de iure gen- tjuo^0.^
tiu, iicnt carteri contraclus nominati & innominati fereoniries; c.<,,..- .
vr l,dtiust,&iurJ.exhoc,& s,depae. UurisgtntiS.infr.& in $■). &Mt&
3 ^ Disimt.
loading ...