Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>  
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 1865
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/1002
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
1865 De praicriptis verbis, &c.

1866

Iraque dicitur eorradtus in lcentraSus-de reg.iur.HXc airio
dicicur a&io propiia,in X.petenti.%.depig.aS. quia datur cxaouo
peculiari, & proprio qaodam negotio,ei negotio contra&us sc
quuti ac~mi\so.titgoz\h.l.rogasti.'j,eo.§.pr&tereii,In!l.delocat. Di
citur & actio incerti,& incerta, non quia datur ex irtcerto con
tractu:sed quia datur'

T I T V L V S

Speeiales dedit titules de aSioneprtr
seriptis verbis,Aslimatoria,& de ea,qu*
ex permutatione oriturxquia ex hit dua
ausis aSio prsfcripris verbii bona
■iistriSa.Hieigitur

id,quod imerest. Dici-
tur&ciuilis actiomor
quidem, quod nomina-
tim iitprodita legibu:
nostris-.icd quod copa-
rata sit ad cxepluirt ci-

uilis actionis. Nonesl ftdeiest,ex.

tame directa,sed vtilis; tulutesipt

quonia non est duiiis, prtscriptis verbis.que.sunt siriSt.Etvt

sed exemplo ciuilis in- rem issam destniamussummatim, aSio

ducta. Est &a!iaaitio prtfcriptisverbisesiaUioinsitSumei-

in sastum ciuilis , qua: uills, qu& ttascittirex eontraUibus, qm

non cstprasscriptisver- nonappeUanturproprio nomine.Veleon-

bis. C v 1 a c. diSio incerti.qtu datur ex contraSibta

KSSJSj» Qnnunqttttm. ] incertis-.quaUsmuitiproponunturinhoc

k|£5bJ| Casvs. Eucnic titulo. CintlisaiJiodicitur, qus.tamen

^g^Pjaliquadovtdu- nondiretta.sedvtiliiest-.idesttompa-

bicemusdc nomincco- r/tta adexemplumdireSarum, que. ex

tracTrus, & sicde a£t.& hit contraSibus sttnt.quisuonominede-

ideo agicur praescripcis signantur. Et condiSio meerti:qu!a id,

verbis^&datduoexem- qaodinterest,persequitur.&prafcriptit

pla,& plana eil.Vl v I. verbit quasiv ssSSy^xsisSfint ouu,tyu-

m^ Nonnunquam.Cum »ai> , Vt Gr&ci interpretantur,reSh

hac l.i.coniungCHda est quia ex eonuentionibut tantitm datur,

l.stgrauitum.%.Papinia- quiscilicet alionomtne non appellantur:

nui. Aliasest l.sirem.y. similes tamen funt ciuilibut,.qu<tsuum

eo. & l.rem injpiciedam. nomen habent.fe insacium: quia quod

J.desurtis.vt monet in- nomine nonpojstmt exprimcre negotium,

scriptiones «edem.Scn- idreigesii, enarmtione declarant citra

sus legis huiusest:ex scrmuUsolemnitatemvUamX.CWa.raa-

conttactib. datur actio ta.C.de transaft.&l.i.C.dcreuoc. iis,

presctiptis vetbis,si sinc qua: in fratidcm crcdit.Nec tamen om-

incerti conrra&us, atq; nis aSio in saSum, pr&scriptts verbit.

adco si 110 sit actto cer- nosinsaSum ciutles accommodate- legi

ta legib.prodita. Cuius Aquilh,velalij,non insaitumpntorit,

rei duo hic ponuntur quisignistcanturposteriori parte httitu

mpl;

a ^ ludicijs. id est
aftionibus. & dic pro-
ditis: id est adinuentis.
b ^ Et vulgaribtes. &
pro idest. ■

c ^ Nonpojsumus.^10-

i- pterdubitationem* dc

'- nominecotraaus:vrJ.

*» prox.§.Sc sic no obcst s.

j_ de doio.l.& eleganter. §.

8. nosolum.a^a. illa regu-

r. laobtinetcnminmale-

ficiis occurrir dubita-

tio : sicut & dixi s. de

*ftimato.a#io.mprinc.

d ^ InsaSum appellan-

Wr.quas appeUatJ.ee/.

^MA.pKescripiis verb.

c ^ Scribit. Sed si no est

incertii, datur vel ioca-

ti,vel codusti:vt s.adl.

Rho.de iaS. l.i/.eircapr.

sisNeqsdepositu.Qm

astionibus, qut
■nonex cotraSibtts danturstcut pnseri-
ptis verbk-.sed ex multii alijs,variisque
cattsts.CYiAC.

Vhi incenum esi in qmm jpe-
ciim contmciit* cadttt, ad tttliomm
prxscriptisverbis,seu infaclum rt-
curritur, B art.

. Pap

n a n v s libro oSauo
Quttsiionum.

- Onnvmqvam h
K euenk, vt cessan-

cum propnum nomen muenire
non poliumus c, facilc descen-

tocum huc

je(ji damus ad eas , qus in facTium
appeltantur d. Sed ne tes exem-
plis egeat,paucis aga*. i.*J. Do-
mjno mercium in magistrum
nauis, si sir incerrum vtrum na-
uem conduxerit, anmerces ve-
hendas iocauerit, ciuilcm a€tio-
nem m fadum clTe dandam,La-
beoscribit c. 2. sltemsiquis

custodiend;

V ^ Neque eommodatii.

Quoniamnoudeditibi

tem vtendam.Adde.so»

deniqtte mandatii.Qup-

niam mandatum solo

consensu contrahirur:

hic res inceruenic. Hoc

ncgotium est legitimu.

Erit igitur aclio piar-

sctiptis verbis. Qua; a-

stio necessaria etic, (i ignorctuc, vbi res sir. Nam si conster eius

rei poiTelsioiiem interuenisse, erit adio fucci, condiciio fuittua,

item ad ex.hibzndum.l.sigratuitum.ij.Papinitmus. J. eod.

s s ~*^Amcum.]Pr*.scriptUvethw.asizva%.l.prox.awdhmi.

g s Vocabhla. scilicet astionum.

A. *T Plurasintnegolia.quam-vocabttla.Vrxkciini ciuilia.

NAturalis, ] C a s v s. Ex ancilla cua habeo silium.qui tuus
est seraus,& ex mea tu habuisti filium.qui est meus setuus:
conuenimusiTt tu filium mcum mamimittercs, & ego cuum : &
ss.V«us,

iii. & tu non. qua acl.tecum agam quaeritur:&dacur
solutio in sin. I. Secuado dicic, quod occalionc huiits qusstionis
potcst inquiri hic totas traitat. vt hinc inde datus atiquid, qui
concrastus diuidicut in quatuor species: auc do vt des:aut dovt
faciasiaut sacio vtdes:aut sacio vtfacias. [ sr si qvidem.]

Hicpcoscqui
pretij explorandi gtatia rem
tradat :nequedepoI]tum/3,ne-
que commodatum y erir: sed
non exhibita fide, in fa&um ci-
uilibus subiicitur astio.

hocmodo,si doprctium
pro te,tuc eit tmpcio.si
do speciem pro specie:
tunc est innominacus,
do vcdes,quo casu si
ego dedi,& cu non des,
poisum vel cosidiccrc
quod dedi: vel pra:sc.
verb.petere quod inccr-
Dtgeiiorum. cst.nisipcricritsinecul-

pacua, quodmihidarc

NAm cumdeficiant vulga- debebas.[AT c
riajatque^vsitataactionum Hicprosequi--
nomina, pra:scriptis verbis
asendum est.

; libreeSat,

n speciem. hoc mo-
do:si do tibi deccm, ve
faciasopusiocabilc,pu-
ta vr scribas : est loca-
tio,sidospcciem, tunc

111. I v l 1 a n v s libro quarte-
decma Digetlorum.

distione obcauiamad

IN quam necesse cst confu- repecenduni quoddedi:
gere , quoticns contrastus
existunt , quorum appellatio-
nes nuiia; iure ciuili prodita:
sunt.

simoadSabim,

■0 trtgen-

resse. sc. si nolis facere
quod conucnilli.Item li
faftum eit non locabi-
le, vc manumitcere ser-
uum: similiter cunc eo-
dico, vel prarscrip. ver.
ago ad incereste. Quid
aucem si seruus, qucm

N. " ■ - - , dedi cibi vt manumic-

Aturaenim rerum mdu- teres, CQiaus cst, cum
Ctum * eft f , vr plura sint i3m manumiseiis > tuuc „ F,o> '^^
si sciensalienumdedc- ^. HlJc pcr[^
ro,teneorde dolo:alias nctquaidesiii-
lu factum pro interes- sendis nouis
, sepra-diaa: cnictionis. vj.cabuli= pre-
vtthor,tju&sitmjf.veteri.Etprtmt> [- LOD SIi j Tci> «»« expii«s
poniturthema, & qmsiio. Secun- tiam speciem proscqui- bol'fr'„lt,6r-
rur sic. Ecce conueni vt capiSnc,
manumittercm seriium
meum, vt dares mihi

"Atura enim rerum indu-
t5tum * eft f, vt plura fint
legotia, quam vocabula % J\.

Hac tsi dissiciiior, r^sorte lex

tuum, & ei

si, tu hon das:ago de do-

O.rSEDSIIACIO.J

Quattam , & vltimam
proscquitiir sic. Coueni
«tuameo dc-

summatur; tjuix ponit diuisioncm
mere. Bart.

do altitts exorditur materiam, di-
uidimdoeaminqutttuorpartestsci-
licet in quatuor contrafitu innomi-
natos. Tertih prosequitur pm
Quartoprosequitur semdu. Qutn-
to prosiquitur tertittm. Sextbprs-
sequitur quartum. Septtmb deter-

minat qmsiionem propositam. Se- bitocc exi^as Cartha-ri-
' '■ *fo;ln hac qusstione, Ter- ne,cgo a tuo Roma;:vel
■ta tbi; Et si quidem. Quarta ibi: CS0 in :,i0'K cu in "leo

* ' J /t1 • . 't"s\ irc solo cdirices:& ego fe-
A, cum do.Quima ,h:Qmdf,su- d>at J. „,,„ fcag. ,da

dam. Sextaibi: Sed jisacio.Septi- agam ast, & videturin

maibi , Si ergo. Primtt particuia primocasumandati, si-

non recipitsttmmttrium,qmtt me- ne quoncqstu amco,

■ faBum ponit. Secunda etiam non at^' e&° 3 ^0 11C°"
* .. i.,„ re petcie poiium.Econ-

rra,quod non : quia non
reddutur impenst; hinc-
inde.sed hoc non nocet:
quia madatum quadoq;
mutat natura cx paisto,
vc & in hoc casu,si pro-

Ncurator agar vt tenca-
Aturahs t meus filmsser- mv de ia°a cutPatan-
Uith tibi,& tUUS filius mi- tti: ex quo apparet.siue
squalirer siucinoequa-
liter impendamus, sit
mandaium- sed hoc al-
legando diiit: veritas
autecit, vtfiacinnomi-
natus contracruSjfacio vt sacias,& aga prais.vet.qua: acrio baber
naturam Iocati,& conducti.[si ergo.] Ei pcaidictis apparct sol.
prima: quaistionis huius legis,quod agam prais ver. ad mteresse,
in quantummea incercft me non manumisisse: quod interesso
116 minuicur per hoc,qu6d habeo illu libcicumquem manumisi.
t s Naturalis. Naturalissiliusiscst ,quemc^ ancillasufccpi-
mus. Ergo aut seruus est, auc libertinus. l.exfaSo.$si quii roga-
tt*s.').adTrebell.l.si minor.~l.de manum.vind. C v i A c.
h s SwMiV.alias seruiebat.iA est sciuus tuus crar, quiacxaneil-
la tua eutn habueras.& sic ponitur in authen.vt liber.de cdttr. $.
* NNu ^ >

StuBhs

0 qumto

Aturalis t meusfiliusier-
uith tibi,Sc tuus filius mi-
hi, conuenit internos, vt & tu
meum manumittcres , & ego
tuum. ego manumisi , tu ver6
loading ...