Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 53
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0092
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
55 DehisquisuijVelalieniiurissunt. 54

legem C.4efideicommiss.U.LJ.& iij.&J.adTtrttiHJ.j. §.i. &> C.
adOrsi.Lfik
a spnriujest, 3. ^ \ svlgt-lHonpetfunt.ptopTetzintettittidinemmlnfiit.
qui ineertum \ denupt.§.siaduersas.lccns siproptereii
pjnem iubet. sed materiemper est certa:vt JJeinhti vot^t.quia.

stesaitjioU^sni,» t«
OT7!gi ijvoii. Sed de
tota libeioruro distin-

:i. Idem libroprimi
PtmdeHarum.

iHonevide script;
mtabulk. §.j.dt

XTVlgcj concepti dicuntui-;

b Inhanecl-
sum Modesti-
Ithuicus re-
spicert non
c"ponen6in-
telligitur, qui
iion potesl nill
inhoueste.
J Fieri non
intelligitur,
<juod non fic
legitimc.
e Ideitciuilis
super naturali
ilatu & origi-
tie parentum.
Albcr.
s Liberi ex il-
Icgitimo ma-

qui pacrem demonstrare
nonpoisunr a: velquipoisunt
quzvt tnd.atts. CviJlC. -j i~ j i i -
£«■ wn„ «„; „, ™„ quidemjied eum habenr, quem
b ^ Nonlicct, vt mo- Ji . ' , ,3 T.
nachum: b vel quia er nabere non iicet b : qm & ipu-
rij appellanrur, vfep $ aoosd).
[Id estasarione, seu iparsione.]

inccstu eum habuit.
s Et nor.quod no c in-
telIigiturpolse,quinori
honeste potest.sic JJt-i
condit.insi.l4Hm. & de
verb.sigJ.nepos. ^ Item
aliud not.quia no a in-
telligiturfieri,quodn5
legitime fit. sic J.de ro trimoriio,mars e sequatuc c: nisi
iudj.sisi.s.cSdemnatu. les spccialis d $ aliud inducstC,
t&ysiquu m tmvoc. r
ierit.Lymsitt. Acc. xxv. Idem libroprimoadUgcm
Ittliam & paptam.

XXIV. V L p I a N v s libro viceajtmo
sitptimo ad Sabinum,
LEx natura? hac est, vt qui
nascitur sine legitimo ma-

& seruitutcm
sequuntur, nili
Jes specialis
aliud inducac

h Ingcnuu di-
libertum, vel
struum difFe-

nquM

csT Sxtftfur*-'.-}
1 .Scquatur.tyLQ-
ad s originem : vt J.ad
munic. l.eius qut.& Lj.
& s.eo. l.ckm legitims,.
z. Alij cxponunt quo-
ad libertatem & serui-
tutcrmquod est verum:
scd non per hanc lege:
2uia iasequeretut quod
etset cx lcgitimo ma-
trimonio,non sequere-
tur matrem: quod est
cBaa.tMtorfaM
§.ingenui, Additio,
Tu dic qu6d filius na-
turaliter est portio ma-
tris : id est macrem na-
turaliter scquitur, se-
eundum Bald.
d s SpecialU. g vt in fi-
lio mutileguli, & gy-
n?ci a t ij. C. de muri. I. iij.
& l.qui mtt patre.li.xj.
& in filio namrali dato
cutia::vt C.ds nat.lib.l.
iiij. 1. Alij ponunt exc-
plum in nato cx seruo
fiscali, & libeta mulie-
K: vrC.deseru.sugJ.si.
& C. dcser.nip.maJ.si.
W &siruorum.;»si.
3. Tcrtij dicunt, qu6d
kxc di£tio,»//?,refertur
ad subauditu. q.d. benc
dixi sine legitimo ma-
trimonioialiud enim it
tx legieimo : quia turjc
sequitut patre , nisl lex
spccialis, id est priuilc-
gium aliud inducat: vt
j3 ^" Lex Spceialis. vt Lcx Nensia:de quatdem Vlpianusinfra-
gment.w.j. Cviac.
c 1" YKgenttum, ] Sententia. scilicet cjua dicit cum else inge-
Xuuum.secus (i ^ dicit eum non i essc Iibettuni,vel scruii:
nam tunc cx ea non fierec ius.ncc alij pra:iudicaret: vt ~j.de lib.
caus. l.diuisiatres. & l.siseruus, Item secus si fucrit dctcctum,
quod per collusioncm k fuctic lata sententia: v t J.pe.-tetum th.
de coH.deteg.Scd quid si iurauit sc ingenuum aducrsario dcferen-
tePRcspond.idcm', quod m sentcntia:vt JJeiurciurJ.eum qui.
§.si libertus.Sc facit J.dcreg.iurJ.Tcs iudicata. & J.deinojfic.tesi.
l.Papiniantcs.^.si cx caufa.U facir J.de li.eg.l.siueJnprinc.&JJe
leg.sil.fisintiisplurium.inprinc. ^ Arg.contra m JJeinoss.tefi.
l.qui rcpudiantis.i.sin. Additio. Pro solutionc huius con-
ttai-ij distinguesccundum B a e. t. hic Aut aduersatius est pta:^
sens tempore scntcntiz , aut abscns : primo casu facit :us inter
omncsjvt bic:sccundo casu non:vt in l.conttaria.
f s- /^\Pi(»iJ/ew.]PMe.hocdicitpropteridquandon tra-
"" .l.quiinvte-

INgenuum accipere debemus
eciam eum, de quo sencen-
tia c laca est, quamuis fuerir li-
bercinus. quia res iudicatapro
vericate accipitur.
Xxyi.lTliANVS librosixagesiine
nona DigeRorum.
QVi in vtero siinc, in toto
pene s y iure ciuili incel-
liguntur in rerum narura eilc.
nam & legitima: % herediraces
his restituiicur:& il prsgnans h
mulier ab hostibus capca sic,id,
quod natum erit,postliminium
habec. Icem patris, vel matris '
coditionem sequicur ^.PrErer-
ea (i ancilla pragnans iabrepra
fuerit: quamuis apud bonE fi-
dei empcorem pepereric , id
quod nacum erit,tanquam fur-
tiuum vsu non capirur '. His
coniequens est,vc iibercus quo-
que, quamdiu pacroni filius na-
ici poiEr, eo iure sic, quo sunc
qui pacronos habentm.
xxvii. VlpianvsItbroquinto
Opinionum.
EVm, qiii se libertinum esse
farecur, nec adopcando pa-
tronus ingenuii facerepotuit n.
in matre Ponticaj& Iliensi : vt insia ad

QVi invtero,~}Pcne.hoc dicit pr
ctaturde eorurn incommodis

ro. x, Idemproprerid,quoddiciturs.W./.J<ns/e«/&.6,j.i^«-
eus.tut.l.excusantur.§.remittit.ibi,qui autem in ventre,&c,
V $ Prae.Qu.iapoithumusn6sempereltproriato.vidcnotata,
& scripta ad l.s.quidam reUgatts.§.vtt.J.derebJub, Cviac.
g ^ ZegitimA. a idem eii de testametariis:vt lnfi.de ba.fosj.inpr.
& JJe tesi.l.silitts.\\cit

DE HIS, * QVI SVI,
vel alieni itiris sunt.
TITVLVS VI.
De fiatu siruerum hic etiam agi-
tur atitiuidJtemj; liberorum,alios esikj
fatressamUids,zliossiliossamUidi.Pa-
tressamilids suApoteltatUsunt, qitisci-
licetin domo fua- dominittm obtinent.
Pilijsamil, $■ serui alieni. poteSiatU.

t .idasncontra. ^ltem
ad hoc facit "j.v nde cog,
l.i.§.si quis proximtu.
h s Pregnans. alias <
aon.CJecapJ.si .
i ^ Fatris vel matrit,
in quo qnemlibet se-
quacur, c!ic Tt s. ead.L
eum Ugitimi.
fc ^" Sequitur. illere-
uetsus.
Is vsunoncapiturSat-
tiua; enimrei vsucapio
t> non procedicvt Insi.
devsuc.§.siiriiut.Scde
H£C lex vsique ad kgem, icem h\s plene inuenies in
inpotestatenostra. h.d. Perso- s5n\a.cJesur.U»cill£,
narumamdmihHntsitiiHris:quA- ^dicztatinsrMpubUc.
, ,1 . i. ' , .,' , Lsiego.%.parmanctUi.
dam ahem: ■vlsiemw, & id, quod m | P/mnBS heheHt^
persemum adquirttur, domino ad- quoiure continetur vt
quiritur. & dominm inhumaniter ab cxtranco hic liber-
contraseruos(uossxuiens,punitur: tusadrogarinonpossit:
, r J j ■ l * 1 J -e ^h de adopt.Lsipater.
Cr \eruum venaere tttbetur.h.d. Et . ',
ns X2v,n- ] P^»'^
l^guoad omnia:
e sed quoad familiam

> l^egitimc
tgtes sunt,qua:

b vsue.' r io nsi
est rci tiirti u c.

iuaspartes:qmapnmo
continuatse ad pucedentia: (fi-fo-
nh diuijionem personarum: qud eli
bimembru. in secmda firosequitur ^oa'r^TT4
J /■11 mra coniequis"- -
secundum memerum dmipontstse-
cunda ("^videamus icaque.

e Libertinus i
patrono ado-
ptatus, pairo-


Ubroprimo
'itutiomtm.

it.nupt. Lsiciendum,
quse est contri. Addi-
tio, Aliud est fieri in-
genuum, aliud iura in-
genui consequi.

DE HIS, QJI
suivelalieniiuris
sunt.
ximo.ia summa de qua-
dam diuisione, scilicet,
quod alij sunt,&c.nunc
dicitdealia. namqui-
dam sunt sui iuiis : alij
sunc alieno iuri subic-
di : & quidam serui

E I v R e perib-
nacum alia diul-
sio° sequitur,quod
qusdam persona;
sui iuris sunt:guse-
dam alieno iuri subiectae simt.
Videamus itaque de1 his, qua:
alieno iuri subiccca; sunc. nam
(i cognouerimus qua; iica? per-
sonar sunc : ihrml incellige-
mus P qu* sui iuris sunr, Di-
spiciamus itaque de his,qu^ in sunt in potcstate alte-
aliena porestate sunt. 1. s Igi- rius.Vndeolimpotetae
tur in pocestace sunc serui do- domkus scmnm suunt.
1 - , occidere tlne caula:ho-
mmorum. qua; qmdem pote- die non Potest,nisi cum
stasiunsgennum *1 est. Nam causa.nam si sine causa
apud omnes pera;que gences dominus setuumsuum
animaduertere poisumus do- occiilt > Perin<ie ac si
poreitatem tuilie: & quodcun- po-na iegis Corn.de II-
car. Vivianvs.
o s Aliadiuisio. scilicet ab illa,quam habemus s.tit.i.Lsum-
ma. s Ecnot.quod illafuit datapattim sccundiim ius natura-
Ie,& partim sccundtim ius jrcntium : ha:c aucem rota secundum
ius ciuile,& licet sic bimcmbris ista,addunt camen quidam quod
d alij sunt dubij , propter filios eorum, qui suilt capti ab hosti-
bus,quotum status pendet:!t Instit.quib.mod. itts patr.pot.sol.%.si
ab hostibus. 2.. sed dic quod illi serui sunt, scilicec hostium : vc
Insiit.de iure ptrsimar.§.sirnittis.etgo filij non sunt in corum po-
testate. Absurdum cnim est.&c.vc C.desim.pafJfin.§.lSt:d ratio-
ne spei'c dicuntut pendere.
p ^ ^imitlinteUigemus. Noc.quod probato vnodeccncrariis,'
vel his,qua; scse non compatiuncut,piobatur & ie]iquttir».sic in-
sia de procttrJ.Pomponirts.^.sid & bisqtii. & b: lAe tu: ,in tnr.c.
q ^ lurisgcnttum. scilicct inuentione ?,vel approbatione: sed
ab ebriecate n,secundii cananesxxxvJist.c.scxtodie.§.manebat
autem.nAtn ciim Noe esTec ebrius, & apparercntciuspudibun-
da, quidam iiliorum suorum eooperuic eum ; alter autcm risTc,
qui maledicrus a patre failus est secuus ;scd cum modificetur
per hanci.debet dicideiure ciuili:vt s.de ii<st.'Jf v.ir.l.in: t.■;.>:!<~.
r s /Mj*r««.8t'patrib.erat in fi!ios:vr JJe U.fri*siJ.in[uis.it>si.
*s Id

i. Hominu olij
sui iuni,Viid5
alieni: qmdam
dubij & inccr-
ti statn!.
conditio pcr»
s ConctarEoru
prohauim &
aliud intelli-
loading ...