Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 85
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0108
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
85

danonappel- ""
Ijri.vWe Lari-
franc. w pr«-

„ c*rdin*l«. a s ludietsturm. s No. pio episcopis , & cardir.alibus, qta *
& episcopi similes sunt praiseiti praaorio. C.^e episi.audien.l.episiopale.non
atqoiparantur jft rctjMndis fceminisivt C.<fc episc.& cler.l.eum cstii-
eolligurit ab si.legu.& l-M'
quam ipse foret iudicaturus \
2. s Subnixi sunc eciam aiio
priuilegio prafe&i pra:torio,ne
asencenriis eorum minores eu-
te ab aliis magistratibus , nisi
ab ipsis b prafeclis prsrorio re-
stirui posKnr.
DE OFFICIO VKJS.-
fectivrbi -s c.
TITVLVS XIL
Tr&sectut * vrbi est magislratus,
eui vrbis, terminorismque eius curum
primeps commisit. Ossicium igitur eim
pncipuum wbem cuHodire, & omnia
crimina audire.Seneca n.epist.t. Piso
■vrbit cuslos j cuius ostieio tutela vrbis
continebatur. Iuuenalis x 111.
Hxc quota pars scelerum, qiti cusios
GaBicstsvrbis
Vsque a Lucisero, donec lnxoccidat.

De officio prsefedti vrbi.

86

cDE OFrTCIO
prsfccri vibi.
lUulirti est,: vt in auth.
de app.Sc int.qua; temv
po.§.illo.&ibi glo.illo.
coll. 4. Additio,
Adutrtehic, quodpote-
siatprdsitH vrbi esi ma-
xima in ciuilibus causis,
& criminalibus. nttm in
ciuilibus contingentibtit
in ipfit vrbe, vel extra
mmfiUvi,di,.m,:n
Augiistus in- C.eo.l.t.i.respon.Is cri-
stituit Prifc- minalihui punit capite,
«6,quiamti. ?CTtff.d=leg.j.l.7.
sexto post dic 8|FS|S Mn/«.] Casvs.
abdi?uit,in- «HJjQaod (it offi-
S££r »<r #¥»
testatus.£«^. vrbi, hac lcge dicitur.
iit Chrsn. vide Nam pnfectus crimi-
Svtton.in ^in- na, quas Sunt in ciui-
gfi>*$7\ _ tate Romana , ootcst

iii, NwesaM'.

s Inbune n-
■julti vide Gel.
6J.i5.'.S.Cri-
nitum lib.i. c.

Fines autem ,siue termini >
u non c$sstinentibnsstniuntursid,
esimomiliario. Cviac.
Pmfeilus vrbi habetcommij

Ro-

biprsU.isdiciio P™"«- *■ I"» ^udi"
ouibus rebuo .patroaum si a libertis
quoveterrito- se alipctit.j.Itempra-
rio cermine- feftits potest aii^em nem, seu cogmtiomm de
m- relegare.4. Verbaha- '
bentut epistoke: cjiitc
cpistola; vetba signifi-
cant,vt in ciukatc Ro>
rnana habeat iurisdi-
dionem , & intra cen-

intra vrbetn, & centesimum milia-
rium : & commiJJldeliSii babet co-
gnitionem: &potesi cognoscere de
tjuereli* praserui* contrasuos domi-
ttos: & de querelit porreEl&per pa~
tum m,liaria,non vlrra. tronos contra libertos:& potejl rele-
i.Itemaudietdominu &ininsuhm deportare;&Co-
deseruo coquerentem, ■=» r. , J ■ r ,\ , ■
quem dicit cum vrore gno$ctt,& pumt tntores male aami-
adultcjrium commisisse. niHrantes mgotia pitpilkrum : &
g. Itemeum qui vult habet cognitionem circa nummttla-
conquert dcfeuitiado- ^, ^, n\,moi&mmiBmM: &
mini: non (i veht do- , , _ a _. ■ _i.
minum accusarc. Item F*™*> "'JP* P°lest ce™&ere ; *
si domtnus vult pcosti
aticil!as,aud;

seruos conquerentes dc
dominorum sa:uiria:no
si vclint dominum ac-
cusarc 7-Item procurae
vc campsorcs bene , &
fidelitet exerccant ar-
cemsuam.S. Ircmde-
bet curare pra:fce"tus vc
iufto pretio carnes

hoc dicit vsque ad §.
ctiracarnis.
I. ViPUNVS libro singulari de
prtsetri vrhi.
M n i A omnino
ciimina ^ prsfe-
clura vrbis sibi
vindicatfit-: nec
tantum ea, quse


dantur, & quod sitpas intra vrbem admittutur;verum

nmul-
i inrer-
■unsi,.

in ciuitate.ii.It<
tis modis alid
cedere potcst.-
A ^ CriminaS.f-unicn-
da.A c c v r.
8 fnsrss, dissio, e ^" Italiam.Cei intra b
eomprehcndit centcsimu miliarium.
tcrminum, $t -- £r videtur quod
ponitur, vc & Ira!,a claudacur mtra
diem. centcsimu miliarium:
. (Icalisfines. vtj.eod. ^.eitmvrbem,
fcd falsum est: quia vs-
que in Galliam,Si: Sici-
liamltalia extenditui:
vtj.dever.sig. Inotio.
s.j.Azo.
f ^ EpiSlula.quam non
habemus , nisi parum:

ea quoque quas extra vrbem m-
tra Italiam e epistuJa s' diuiSe-
ueri ad Fabium Ciloncm pra:fe-
&um vrbi missa declaratur.
i, J Sernos,qui adstaruascon-
fugerinr $, vel sua pecunia b
emptos, vt manumittantur, de
dominis querences andiet,
2. ^ Sed & patronos egctes' de
suis libertis querentes audiet:
maxime li Kgros se esse dicant,
deiiderenrquealibertis exhibe-
ri. k j- s Relegandi deportan-
diqueininsulaiTi,quam impe-
racor assignauerit <*(, licenciam
haber.4, s Initio eiusdem epist,
j suuimpro- ^ V ^"ssS'™'- vt *• itascripcum est : Citm vrkem no-
prie quid ba- *** ™' 1f/"»*$" • vel siram jidei tu£ commisertmm m.
scrtu:ui.<!,euur hls''Zx'p%uni*.*im- Quicquid igitur intra vrbem

proprie: vt ").demanumijs.l.Mj.
i *s Egemes. audiec pra;fecl:us vrbi.
k s Exbiberi.viJ.tie iib.agno.lsi.& l,alimntt* §.j.
tt ^ Relegandi in insulam, quam Imper. ajsignauerit. prarsectus
vrbiinsulamnonatlignat: quoniam nuliam habet. Nam eius
imperium erat intra ce-
adrairtitur5adpra:feaumvrbi Khmummiliare. Cv-
videtur perrinere f. Sed & si J J ^^^.Kodie
quid inrra centehmum milia- ctbra - autcquamairt- .»R.elegare, &
rium admiliiim lic , ad prasfe- guct: sed secus in pra:- ^cP°£"r<r in
cT:uvrbipertinet,sivItraipsum sldc;vJ U'^iM- |K»2iv,
lapidem', egrellum est pra:fecci §■)■&)■<*<""'?**; & SmjB* st*
\ . .& , * rele.l,tnter.& \.depcen. Cipe.
vrbi nocionem. 5. s Si quis {, aM damnum. §. esi
leruum suum adultecium com- p&na.
miiilTe dicac in vxorem suam, m 1" Commisirimus.
apud prsfeaum vrbi eric au- «™suiiiplurahicv«.
j' ir"y m c i. j- badeeptstola:quodau-
diendus.6. »J Sed & ex mterdi- tem scquitur, exposicio
•sfcis, Quod v't,aut clam,mz inter- est Vlpiani: & quidem
diisto , Vhde vi , aildire potest. largissima: vt fieri de-
7. s Solentadprarfeaumvrbi benvt s^^V.^w. . ■
remictietiam tucorcs,siue cu^ B Js PenilKre. c^Cum .
raroces, qui male in tucela, iiue crgo dicunt, qui di-
cura veisati, grauiori animad- c™t quod l> R0ma est 1 Roma Paps
uersione indigent, quam vt suf- sub P3Pa;Imo v«um=an siM"1 ilIs
c - ■ /■ r n. ■ r ■ ^11 postea pcc Con-
hciaceis iu pcctomm lnfamia: £„.:,,.„„ cjc,,\rrr,„ r- a -■
" r ltantinum eci tmt con- c Constantiru
quosproban poterit vel num- cessa. quimultiim au- «ionatio va-
misdacis cucelam occupalle °, xit ecclesias Romanse l»jc.v'te.Im6
vel prsmio acccpco operam de- ™tam ■. vt m awh. de NssttUs SAr> *
j-it* -j i' non asten. aut permut.tn :„ „,ria ,.„t,±
diile vr non ldoneus turor ah- „ - , ,» * "• ""'"'• '.'"f"
- 4 . prtnc.coU.tj. nni£enm.
CUi darctur , vel conluico P Clt- 0 s Tutelam oecupaf-
caedendupatrimoniumlquan- si. perquandam quasi
titatem rainuiile , vel euiden- ssrnoniam. s Etsicest
ci fraude pupilli bona alienas- arSum- cont,ra d eos' d. s. s"»
r o * K r j j-n. quipecuniadata lnue-^js""»'.».
ie. 8. J Quod aucem dictum niunt scholares: vt/»- '"/''• d"al'»n-
estr, vt seruos de dominis que- stitut. desuipeS. tut. g. "^"sidsia^
rences prajfc&us audiac: sic ac- sed&siquk.&ydetM. p„sm, ,n ver.
cipiemus^nonaccusantes do- ^"^/«W. i. mali- ^."^
minos (hoc emm nequaquam rios^_ <H»™m, cyr<-
seruo permitrendurn cst, nisi ex q ♦s Edendnmpatrimo- ""as"!s-'D^.
causis recepcis r)sed si verecun- «""" ■ i-in faciendo in-
de expostulent, si sruitiam,ii uen-tall!?;,e• arr » 'iriiicntatiurn
, . .r r r r s Bidum cff.s.supla bonorum pu-
duriciam,hiamem,quaeospte- eadem § seruos P'm * "'"w
mancsiobscceniratemSinqua s T R^^J. ^««idebct.
cos compuierint, vel compel- iud.l.vix.
lant, apudpra:fecT:um vrbi ex- c„^ obfioenitatem. id
ponant. Hocquoque ofhcium hodie ^t]am }iberi lQt:
prarerito vrbi a diuo Seuero da- vt c.de episc. aud.i.sile-
cum est, vt mancipia cueacur (3 nones.
,e prostiruanrur. 9. s Prxcerca -si s Mandpiatuetttur.
uratedebebir pi^feftus vrbi, }ti"|."«S!'i
t nummularij probc se aganc proslit.Cviac,
circa omne ncgorium suum: & u s Commirmri. sic C
remperenc his, quse sunt prohi- commin. tsifiolas.Ust&
bha. «. J Cumpaaonas con- '£^.^7.
temni ie a hberto dixenc,vel obsiqu.l.\.&"i,deo$e.
COlltumeliosum sibi libertum proconfl.necquicquam.
queratnr, vel conukium se ab §.deplano, &j:de iuro
eo passum, liberosque suos , vel sa'Z°''K., r -, . sAreumctun»
r ■ . . ? , . <. ., x C Fttsitbies.hc ),dem l "cSum"uii)
vxorcm,vel quid hmc nmile ,-„,„n,/ss a «Mrto.ac;
i." ■ r a i.- j- -r <**™"r-'s- varaiiavtp.o-
obnci: prarrectus vrbi adiri lo- y ^. Deiatum. i. accu- cedat , vide
iec, & pro raodo querela; corri- satum.A cc. Eiierardum"«
,aut comminatiu, aut z_~. ^"m ,r

^ No.argum.f infcu

geree
fustibus^castigarcaucvlcerius ais",T"vatallus fcctt ^,^ mc
procedere in pcena eius soier. amicitiam g cum ini- miCUi mCus
Nam & puniendi plerumque micis domini,quod au- eensetur. quii
sunt Hbetti.Cmc i! fe delatum s«»j "! "7;).? ££tSS
yalibeito.velconspiraffeenm a"","£,;L t' """'•""■
. . 1 r. . rt.ingt.*mtcitta*.t\c- n\marilo re-
contra le cum mimicis T do- CVRS, peirendoscitu.
ceat,etiam mecalli pcena a in a ^ P&na. hie potes dignuin.
eum stacui debet. distinguete, vc dkimus ^JjJJ^
rtviBualiaiujiopretiovendan- fhfe & ^ l£cZ^
tur,Jpettatadp.msecliivrhi$ART* "J".. - mkc^ dom^C
3 s s»*
loading ...