Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 89
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0110
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
89 -

De officio prsetorum.

90

. QutRoi tri-
pseitft.

vt prirao clarissimus, seetindo spectabilis, tettio fiat illustris:vt
J.demu.&honoJ.honor.§.gtrendorum.JRc(pon.tn}'\es « est qux-
stor;vnus,qui habebat officiumpecunitE qua:ren__:.S" iste pote-
rat ficri e_ plebeiis. Alius erat, qui praerat capitaiibus causis,
& scnrenriis.Item alius.qui legendis libtis:& isti erant iilustres;
vt hic,&s.de erig.iur.1.
ingressiis aest enim & quasi pri-
mordium gerendorum -bono-
rum_ sententia:que in scnatu di-
cendE.4. s Exhis,iicut dici-
mus,quidamsunt,qui candidati

ij,§.& quiavt dixi
& §. deinde cum tra-
rium.t. SedAzodiitit
hunc vltimutn non eu"e
illustrem.
2 s.B^/jw.idcstes-

se quxstorem, est in-
g«L, sia= «fas >d P"»"P« -cuntur, quique cpi-

maiores honores. A<
*s £^/a*«'sa.idest

tfderarur, vbi
publi.um.

.' V'nim pote
state fitius li-
beratur, prai-
(OI i":,S us , „

cnrs, hic lau-
<jk:
_ Vnus an
duomnivicem
sustinere pos-
sibvui. j>s<_ri i'o
l.J.sHp.deatli-
phnih.
■ Barb.rius

X Barbarius
Philippus ipsa
prxturx adc-
ptione liber
h Ambitns =n
teneatur , qui
magiltratum
petit.
i Simonuce
dinem & di-
gnitatcm ha-

I Barbarius
Romje Pr_tor
-n fiierit ? &
suisse existi-

bDE OFFICIO
pr_corum.
Hucusquede iliustri-
e bus,n£c defyeftuhUibus.
_ nd prttor esi jpeclahiits:
s vt inauth.de ap.coll.4.
• ,.simili quoque modo.
Accvrsivs.
I!__^S__„ /it manumitte-
le seruum suum apud
fiiium suum pr_torem,
quxritut. Et rcsponde-
tur quod sie.
c s Manumittere.qaod
• enim ad ius b pu.&c.vt
].ad Tre.l.nam qttodSe-
cus in contentiosa iu-
risdic-ione .- quia tunc
distinguiturau sit dele-
gatus;& tunc potest: vt
J.de ittdij.inpriuatu.an
ordinarius,& tunc non:
Tt J. de iur.om.iudj.qui
iurisdiHioni. A c c v r.
SEdetiamJCASvs,
Tiriuscratfiliusfa-

stulas eius _' in senatu legi
DE OFFICIO b
prxtorum.
TITVLVS XIUI.
De ossicie prztorum tituius inscri-
pttts est,quontaduo *suerein vrbeprd-
qui maiorprttor,TcHo zmhotcdiceba-
tunalter qui inttr pcregrinos, vel inter
eiues,& peregrino$;& hos etiamsignisi~
cat l.i7.C.de appellat.i&w» it//,vtrum-
quepruorem; snere,&alij plerique
"minores , nen qui tnumerantur tantum
1.ij.de orsgin.iur. sed hii postcaabim-
peratoribm adiecTi complures. Cdterum
■vrbani, &peregrini iurisdiSio quanta
suerit, ediiia demonstrant. qus. omnes
aSionts compiecluntur, & qubd tan-
dem non ex antiquis iegibm-.sed ex Edi-
Qii pntorum homines iura addiseere
ccEperunt. De crtminibtts notio horum
prstorum nonsuit.C v 1 a c.
1. Virusvs libro ■vicensimo-
sexte ad Sabinum. ^
\ Pvd filium famiHas
*gy prejtorem potestpacer
j eiusmanqmittere e.
,PiTtv s lihro quartoxd
Sahinum.

SEd etiam ipsum d apud se
. emandpari.veHnadoptio-
Titij iyfum Titium nem dan placet.
mamimittcre apud fc, Hd£ Ux SHi4itHr in tres partes.
iptum, velalij m ado- _ . * , _ ' (l ,.
tioncm dare. Prtmepomtur tbema. Secundo elt-
d J Ipfum s.fi[ium fa-
mii. pr^torem.hodie e verdperdignitatem esstcttur sui iuris,
vt C.de decurj.si. hb,x.& in auth. conilit.qu&dig. §. generaliter.
colia. . j. ^ Irem rtot. hic quod vnus d obtitier viccm duorum:
(ics.deddoptj.siconsul. Mg.zonuz^.depaB.i.Jiplures.ibi, nam
dissicile est. A c C v r s.
BArbarita. ] C a s v s. Trta dicit hatc lex. Pone: quidam
Batbaritts nomine, sctuus erat: fugit a domino suo , & F,o-
mam-iuir, & pra:turampctiit,& prastor el.fac.us.Hictria qua;-
runtur. An fucrit pra:tor?& respon. * quod siaibi.sednihii&c. l
^ Irem quxritut an fucrit liber ? ad hoc rion rcspon. .sed di-
citquodRo. populuspocuit scruumliberumfacere ; £. ex hoc
coiligitur populum racite voluissccum libcrum ciTe. & sic li-
ber gsuit ;&muIi6magispot_itTet imperaror. Vi vi anvs.
e *\ Barbariut. Triaqu-tuntur in hac lege. l'rimo, an Barba-
rius,qui prarturam petiit/ucrit pr_tor. Secund6,an ea,qua: gcs-
sirjsctuetnr.Tetrio^aivlibertatem fucrit consecutus. Primar non
respondet secundum quoidam,secund_ sic:icem terti_,sed con-
fuse,vt dicetureiponeiido iitcram.
f -{ Designxtus. Ec quomodo hoc fttit,cum in h legem Iul.am-
bitus commisit:vt C.deepis.& cler.l. si quemquam? Respon.ficri
non debuit: facrtim tamen tctmit. (Idem & in co,qui iimotiiace
' ordinatur, nam & ipsc oidiucm & dignitatem habet: arg. J.
quando ap.sit.i.).%.bidttum. sccundum quosdam J l.Scd lo.dicit
qttod publice petiir, quod licuirtvr ].depott.i.).§,j,& J. de admi.
tu.l.non Mr/^i»_i.(Saccrdoriu tamen,id cst episcopatus datur in-
uico k tantum, vt Cde episcop.& cle.l.siqitcmquam.) }.Tadic
mnlius, quod hoc suit Rom;e vbi nou haber locum lex Iulia de
ambitu: vc Jm4legem lutiamdeambttu,l,j,A c c vrs.
g ^" Latuit. [ciMcei hoc,an suerit seruus.A cc vr s.
h <[ Fnnliusstt. Huic ' qu_stioni prima: secundum quosdam
non respondet: seddicunt quodnonsuit pr;etor._:pro eis cst
J.de decur.l. Herennita. Item tjuia deber dici , cjuod talis fuerit

medio tempore, qualis postea depreh-nditur: & sit seruus: vr
Codicesiser. export. I. moueer. insi. _. Tu dicas huic <ju_stioni
responderi ibisupra,_/e~ nihilei, &c. & sic fuit prKtor.nam cum.
inccrtum a est aliquid, perhde est ac si hec illud iit: --t Cod.de - Ineertttin
teftam.i.),& lnstitut.de lestam.$.sed cum aliqiw. ^ Nccob.d.l. qiiodest, nec
J..j-.»»i«.qui_ibisol_ cire '««"'S1-
ciknturexeotresqH£sHones,secun- ,. i"alarmm non fccit: * salariu nu-
J 1 ir -p- >i. ■ ■ hicautemeit pl_s,sct- __,n nonficit
dumghjsam. Tertio utra m creato ^ con;^ C£Itorj ^™££
apopttlo, extenduntur ad creatum qui facit i_s.j. desupel. stratum.
akmperatore.secmdaibi,kA.mU\ ieg. l.iij. insin. 1. Item ' communiJ
- i .■ t nTi lov <iu _« etrorius tacia
e.uterttam,<^aod. Etbreuiterhoc non0D-'cx n\$,meueor. .
intendit; Propterpublicam vtilita- ^it J;^. ^° j^juie
eius lcgis dicam._.<ts Et
sicnon ob.J.siquis caut.
l.sjmsi~. ,. v
i s §tuiddieemw.aaac
ad secundam d <ju_- JBarbarijedi.
stionem procedit. A C-
CVR-.
k ^ §[ui edixit, pro ■
nuntiando. s. inrcr liti-
gatores. Accvr.-
I «^ Decreuit. cdicta

tem, & communem errorem prtttu-
•■seruo decretaeum pv&torem essi-
t :gejia ienet.- (srserhttm tn liber-
tatem deducit. Et hscsunt vera in
pratore creato a populo Romano:
multo magis si ab tmperaton ,se-
cundum G«.B art.
ingenfimo

an alicuius
inorucriii tLIC-

_ p I A N V S Uhro t
oSauo ad Sabinun,

B

Arbatins e Philippus cum
seruus fugitiuus eiset, Ro-
m~ pr^turam petiit, & pra;tor
deiignatus f ess:: sed nihil ciser-
uitutem obstirisse ait Pompo-
nius, quaii Pra:tor non fuerit.

1 ^" Mementi. dice-
n s Veiltge. id est iu- .
dicio ordinario per-
ado. *
o s -#'* 't*re. scili- '
cet estraordinario , vt t
iff.cium iudicis, de r

arqnin verum est pritura eum quo magts dubitaba- s Testimonij

fumstum. &tamen videamus ii
seruus,quadiu latuit s, dignita-
pra.toria functus ilt h : tjuid
dicemus'rqu<_ edixitk: qua; de-
creuit ^nullius fore mometi ml
an fote, propfet vtiUtatem eo-
rum, qui apud eum egerunt vel
legen,velquo alio iure °?Etve-
rumpuEonihileotuni reproba-
ri P. hoc enim humanius esif^:
cum etiam potuit populus Ro-
manusseruo r decernere hanc

pt »#--*.--JSf___
ioiutaestiecundaqua:- testimonium
stio.nam & libertas da- non reddit,ta-
ta ab co , qui e postea metsi senttis
seruus 'jiroounriatur, po"e--*«.--
valCt:vtj.9«I-^_?;«. ™^___. -^
frufj.comperit.ltcm psb jn..f_cir, vi-
hoc est, J. de testa.l. ad <se l.i.juf.dt
testiur».&C.desent.li,. "%<•" >•"•"
C Et not. hic, quod vb! aS""r.<!-
ctrca S ra«uni,error ciSj5.vJ-Tiv
communis sacit lus. uc _erim.
&J.dest<pel.leg.l.iy.m b Legitime ft-
j?_;_y C. de tefta. i.j. & >-um non r

poteitarem. Sed & ii sciiset ser- ].ad Mae.Li^ Itc no. ^^3"^"1-.
uum essc.liberam effeciiTet s: qnodb-_e_ t gestu est, '&{™Z$£
quodiusmultomagis ' in im- aoa f?ec".a!'° ^" ^: *
^ , - .- . tu rciuintan. !ic C. de t Bemgnita»
peratore Obleruanaum u elt. #dmini. tu, t.sancimut, pnfcrenda.
j. & J. de itin. ailuque ' Dignitate
pritta.l.Jinsin.& i.is.&].debo.au&o.ittd.pojs, l.sinottexpcdierit. s„s| ^"j^f0-
§.}.&j.dere.eor.quisubtut.l.sin. >s Argum. contra insita de puj_' stderit. *
neg.gefi. l,qui aliena.§. quanquam, Sed ibi non furtat legitime ra Barbarius
faftum, jffe praitur-
q s Rumanittsesi:ctnsb ' dicatdc iurestrifto-aliudeiret. ^*^ j|- '
s Et /icnoc. quod benigniras k prsfcrtur rigori/f/J.efc s«sfe. „" r*nt-'L'^
" maiorem, & Cod,de iudi.i.piacuit. Accvns. j . posuii e__cm
s Seruo. etiam existente in seruitute : ii voiiistet scilicet potestai.
tolierelegcm illam qu_ cohstituit scruum ! non^osse frui di- <•, Conicntite
gnitate. A c c v r s. ''V1™ Poa(^
? j■ Esecifset. id est efticere potuisser. Vci credirfus Cjuod fecis- ^'^' ^"a

setporius, quam digni

n eriperet. ^" Scd

C C_sll

quan- - M,„

htpiines d.ecipian- 'scruum alienu
cet/a:cIitcraobscu- prineepi ob
/ publicam vti-

do ignorauit fuerit liber 1 Dic quod sic
izr:vt C.deLati.ii.loi.§.sedquidjidc '
e perrranseat. A c c vb.
t ^ Multo magis. Imo " perindc debuit dtcei/ '■ vt C de adopt. neiur aj °pr,*
tsin. Sed ideo dixit , quia facilius ° eofentit soius prin- „_,- _omi_-
ceps in manumitKndo.vel aliud saciedo, q^m popuiustvt J.de numcrandum.
iiber.vniuJ.}.&J.dearbit.litesivns.§.princ^l'^r.vadcl'ccsius: 9 Manumitte-
MiUehominumsfricies, & rerum disjtor vsm. ■ « '^MJj*'
Veliesuum cuique eft : ncevoto viujzrvno. minoprinccp*
Etsecundumhocdices,qu6dius,sciliyt in conserendo ii- pocest,e_iulU
bertatem, non dico in faciendo seruum p^torem : imo & idem tamen ttmiiu
dc ptatcore. ^ Sed an- vet imperator , d populas teueatur ad
pretium P serui ? Rcspon, non , 1 maxpe si proprcr publi-
cam vtiiiratem faciat : vc Cod.pro quibttcau.sirJib.acciJ.ante- ^......
penult.% Et (icnot-quod ' cx causa iustprincc^ps alicnum ser- f E\igete"se-
uum manumittit,non ali.is, vt puco : qif licet omnia s priaci- ipium tutorc
rlligantur, vcrnm est quo ad pro.ctionem , vt C.de qua- & *'*_*•_ "*"
dri.pnscr:l.sin.inprin. __ ,.._,*_ ,_ so
■T Obseruandum. scilicet hod.ie :/t /»/'"'* > •» constitut. qui__n, _-,_„.
princJ.S. . / ' cipare poi-iit,
a T Prttor,

- __St
telligunt.r ia
loading ...