Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 91
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0111
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
9i Digestorum Liber primus. Tit. xv. 9Z

a s T)R<'<"'-] Tutorem.vt).__.«*.& eum.da. ab hit.Uiij.&
\ j. de ossicio frtstdis I.v.
b ^ Dare/wtejr.Sed cur secusincmancipatione^cls.OTi/./.^.qtue
arSQ_.i!iud honor est:vt Iniiit.per auat personas no.adqut.
princis. Tutda est onus: & suspe_.us
Lllli Idem libro primo de ontnibm
tribunalibut.
PRxtor neque tutorem %ne_
que specialem iudicem ipse

prxsumicur, qui se in-
gerit: vt j. rfi? procur.l.
qn& omnia.^.y cadc ra-
tio potest assignari in
iudice : nam & ibi est
onus: sed cerce _. ho-
nor.vndc tcddc alia ra-
tioae: itatutii ell cnirri,
vi a delcgato appelte-
tur ad dek-ganre.d csgo
ipsc ic darct ludice , ab
1 Appellati a a eo ad scipsii appella-
iudicc _d -urt- retur:quod racio prohi-
__i-_T b«,.c *«,.,,„,„,
ilvr tiuondarr

se dare potcstA

DE OFFICIO PR___-
fedti vigilum c.
TIT|VLVS _.V.
Magislrattti separantur ttb hif ,qui
extra ordinem ittt dicunt,l.7.§. vlt.tit.
secj. Dixitvero s. de magisi. vrbanis:
nunc de hii.qui extra*ordinem in vrbe
'::■:■ :■::.- , : :;■;'.■■ ■;:: :■:■: : : :?,.::.::::
annons., & pr&scchut vigHum , /.ij. $.
nam prarf. de origine iuris. Pre.sec%o
vigUum*commiss&suntvrbisexcubU,

sitifieri.^C.dc episc.au.
_am _ Phiiip- authen.si quii litigittiu.
po Ma-edone __ pra:rcrea bic dicitur
ebrio a- etm- cd non dK sc tlttorg.
brium, .ppei- & 'bi.lcilicet B.eed.t.t/1 ^,.yl&num cohorm, neqnldper noctt
letaut.vc qui- nonsc emancip_.t-.imo ;a-jrbe delinqttarur, neve quod '
damdicunc,- alius emancipar,& ipse jatmditm txoriatar Cviac,
Principc dor- conscnrit: & iic non est ,_ , .', ,.
ra. s Sedruncest "£C "x pw> fomt quttttttr
conua^.deossi.prttsiJ.ij. srssecli vigthtm inprincipiosueriit

=?P'!i-* Excra ordi- Sed ibi iio sc,sed aiium.
f. m Dic

imienli,& creati,& k ejno tsimndo
dicit quodsit corutn osjicium,t^r cir-
cartHit habeant tnnsAillionem, &
hac dicit tottu textm. secunda in
l.Hj.sKcognoscir,
I. Pavlvs librostngttlari
prtseHi vigiium.
"1'vb vetustioreS)
incendiis arccdis
triumuin d pr,x-
eranr : qui ab eo
qu6d excubias '
agebanr,nocturni didi sunt.In-
terucniebant nonnnnquam &
a?diles s, & tribunj piebis. Erat
..u. KdTles a-tefamiliapublicacirca por-
ad ignem cxtinguen- tam,&muros dispoiita: vnde Cl
dum.j.Itemeleaafnit ppus eirct,euocabarur.e.Fuerant
samilia , qux vocarc- & priuati? farailiKj ^ inceHia
scc'4 Etcum jstinon vel mercede,vel gratia exrin-
sumccrcnr, eieiftus fuit gucient:deindediuus Augustus
prarfcftus vigilum, qui maluit per /e huic rei consuli

cDE OFFICIO
prxfccti vigiium.
HicfyeilxbiU s/?:vtj.
co.l.j.in fi.i.rcs.Acc.
^IJ^I )'ud vetuSiior
^s^JOIim oricba-
tur ignis in ciuitare
Romana: vnde constitu-
ri sunr rriumuiri,' qui
ignemexcinguerent :3c
i-ocabantur noAunii.
1. Item elccti sunt alij
qui vocab;


s libro singulari de
ejsieio sriseQi vigilum.
PLutibus vno die incendiis
exortis.
111. P A v 1 v s librosmguluride
ossicioprtseSiivigilum.
NAm salutem reipublicx
tueri, nulli magis credidit
conueniie, necalium suificere
eirei, quamCa;sarcmh. icaque
septem cohortes opportunis lo-

supcr omnei cil: cuius
gfhcium cst talc, quia
cognoscit cc futibus
noituinis, & dc reccr
ptacoribuSj&punit: il-
los aucem.Cui acrius
punicndi sutu, rcmittit
ad prKfeftuitvrbi. Ite
punit illc eoi fustibus
castigido,autus com-
minando qui nn bene
coopcrucrunt (piem.&
ideo fit iuterditu.Qui
Jinr fures noftuni, di-
cit quod illi sun.qui frangunr domos,& cameras.& potest ptae-
feiSus faccre torijcri seruos. Iteibitprafeiftus vigilum per ci-
uitarcm pcr totin noftem: & pr;ecipiet qutid vnusquisqut
aquam in domo su habeat. Item pra;festus vigilum ius dicit
de custodiencibus *stimenta bnlncantium,si ca liiiTipii
\ LigendSprs- d is Trittmuiri. foe quia quilibct eorum rribus praerat b qcd
cr»t: 8ecn<lo- custodiam ignis ha;bant.
_iamigntiha- e ^ Excubiai. i.ncturnas vigilias.
^Adiiesmde f T Mdi!s!- sic c ^-quiacuram a:didm habebant: &ed>n-
'xfc dorumanimaimm,'sanavenderenrur ,vt diximut'). de uiil.
* *dia.l.).}.re#on. _
dAdignisco- g T tuscnbatttr. qnilla familia vocabat d homines-jocibus,
elamacionem & cornibns,vt irent a cxtingendum ignem.
omncs aceur- j, ^ "V ~TAm sitlutt, ] Ctsitrem. de seipso loquitur impeta-
«re eogutur. J__\_rorin tercipcrsona.-
a s Binas regicne'vh.ilwiiw' enim quaruordecim tegioncs
erbis Romar.Vidc Vlw.insragmetit.tit.}, C v 1 a c.

i s Spt&abiU. Qu.odhicdicitur,consunditPIacen.quiadicit, ,» Ptasecliis
pixfeclum vigilum non elle spestabiEem ratione(subiccta; quia vigiluan spc^
in Codice ponirur post pr:eiidem , qui est clarislimus: vt C.de ctabilis.
priua.car.l.j.Ccd ccrte hic inter spectabiles ponitur:ergo est spe-
dabilis,& hoc expresse dicir.Sed quomodo est spectabilis, ctim
n« magistratns sit: vt
cis constituit, vt binas f regio- ^^S£$£! s ccant enim
nes vrbis « vnaqtiKque cohors e'a concrf!R/es.dui "g^ "'
tueatur, prapositis eis rribunis, pies b est prsfeistus vi- *Prefestui vj-
& super omnes spectabili' viro, giiu, vnus, qur est Ca;- £^am an.dl'-
qui prajfcctus vigilum appella- ?aris imFecio c?n.^iru- p
? r * r Br - c a tus , & de eo hk dicit.-
tur.i. € Cognoscirprafec!tus &csbI-peftabiiis. est &
vigilu de mccndiariis, efFratito- aijus, qui prierat anti-
ribus, furibus k, raptoribus, re- quo tempore cxcubiisi
ceptatoribus : nisi si qua tam nondumsibicollaradi-
atrox, camq; famosa persona sir s !"ce P" WWW
I c rC 1. - y &ilienon erat magi-.
',vt prarrecto vrbi remntatur.ht ittar;US:vt _bi.
quia plerunq; " incendia culpa k ^ Furibus. modicc
fiunt inbabicantmm: aut fusti- puniendo, vt subiicit:
bus castigat eos, qui negligen- ^ ^f'"'vc dlEi' '
tiusigncmhabuerunt:autscue- , $Versonajit.fomdc
ra iuterlocutione comminarus, hocexemplum:vc J. eo,
■fustium castigacionemremiicug, '/*■*• slccmin s&-
i.s Etfradtura: fium pleiumque t>s "pitali caufa est : -
■ ■ -r i- » '-' 1 's 1 ■ ioem:vtnoncoonolcaE;
minlulis n, mhotreilque , vbi* vt ceodli
homines pretiosisJtma parcem m s p'lerum$tte. Im6
fonuiiarum suaruin repdiumt: semperc cumculpa:vc c InceJiiinon
curo vel cella etfringitur , vel p^sf-&commo.rei ^P^Zf'
arroarium]velarca:&custodes ^SS^S^^'"^*"
plerumquepuniutur/3:vrdiuus Las est cum hoc tem- CaJ,uum-
Antoninus Erycio Claro rescri- peramento inteiligeda.
piit. Ait enirn posse eum hor- » T ^'Y»'«- id d est rf instu im-
reis efTraais qu^stionero' habe- ^Z^s^TsT" =* P-
1 f ^ n ..1 t. ! propne nomen, lniulx. _,;i■,-*.„„
redeseniw^custodibas.licetm \lo^ autem signifi. .^f^"^.
illis ipsitis .lnperatoris portio carterramaquacircun- daca.
e-Tet. 3. s Sciendumestautem dat3__i:-T_lWSfc^sw»
prxfec-tui-i vissilura per totam r"^ i^nb"1^1"'
1 „ .-i°iir „ R% Cusiodes plerun.

noiStera vigil^re debere, & co-

pttniutur.si prefecto vi-

erxare p calceatum , cum harais gilu,aut _ pVassec.0 v
& dolabris % 4. *J Vt curam ad- b>-E* »a dicicuc Anto-
hibeant, omnes inquilinos ad- !-'."tl, re":riP"1'? *ry-
,. ■* . ,. cio Clato,qui ruit pu-
monere, ne neghgentia aliqua f(,aus 7_b-.GdI.K13.
incendij casiis oriatunprajterca c. isi. Vide scripta ad
vt aquatn vnusquilque inquili- princip.tir. C.de kcttto,
nus in ccenaculo habeat, iubc- C^1AC- .
■ur.admonce^.JAduerfc s__^/t_*_H___*. t_„_
capiarios ? quoque, qui merce- vt c.«i __?../. saUaciter. pois^ e,i_m
de u seruanda in balneis vesti- ^.quodfiingenuoru.&J. •i01»""* ih»_-

mentasuscipiuntjiudexcstcon- *?**/*"J-
stitutus K:vt si quid in seruandis

j?«.& potest hic distin-
g_i,i

./«»./.

vestimentis fraudulenter v ad- daminm horreon,
miserint,ipse cognoscat. p s Et -o-mire.id eils / Coeirarc.
" siequentcr ire.quasi er-
iiii. Vj-PijiKvs hbrosingulan rando, vc no teneac via
de efficioprtsecii vrbi. r__._m:v_ sic citius ca-
IMperatores Senerus, & An- P'»t aKq«s maiefacien-
toninus Iunio Rufino pra_fe- "7/^i dic .coheta- ,
_, ... . s • F tCideitgsrequeterpre-rNuer.
clo vigilum na rclcriplertmt: cipere:_..«, qUod_i_
.simul 1 & sic denotac
frequentiam:& hero,herti, id tst.pr&cipio,pr&cipit. &descendit ab
hero,id est domino:vt J.adlegcm AquiLLitem Mela. §. /fsw,qui
solet pra:cipcre:& sic scribitur per vnum r,r_EC diitio cohcrare.
q ^ Dolabris. genus armorum *. * Dolsbrs.
r »s IubeturS.3. lege.
s T -JrfM-n-^-.s.p.ajfe-lumvigilum.
t s Attersu! capsarios.aiias dicitut ' capsarius, qui libros por- i C_ps_ii__
X.3x:^tinsrademitnu.v'mJsicoSaSanetes.it>print. quis. .
u *j" Mercede. constiruta vcl a domino balnei, vel ab eo, qui sc
k »T Consiitutits. prxfe-rus.
y s Fraudulenter.qoia facsr quod aiius sutripiat vestimeta.Acc.
IMperatores. ] Casvs. Distinguit hscc iex : aut incendium
fit pet negligcntiam -. & tunc punitur, & fustibus castigatur,
apud pr-rfcitum vigilum; aut dolo : & tunc punitui apuapra.-
fectum vrbi, & pra;sectus vibi requiret seiuos sugitiuos, & om-
nes icddct dominis.
a % 1»{h
loading ...