Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 109
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0120
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
io9 Deoffprocur.C^laris,velrationalis. 110

t Doni, mu-
aeris, 2: xcnij
eUfferentia.
t Prodigere
pro cosumere.

a s Poeulenttimve, quodnonest propric donum, vel munus:
sed renium a: vt s.<fc o$c.proconJ.folent.$sin. Hodie autem nec
hoc acciperc debec, nisi in defestu sui salaiij:vt inttuth.scriptttm
efi exemplar.%.unapropter dum.coU.ij.
b <*s Frodigatur.i. b consumatur. sic Cdefid.iniiru. & iur.bast.
sisiJ.pen.Hkx.
C3s v ^Praicipiiur nurave caperet, nisi csculetum,
hic vt prarscs prouincia: poculetiimve a, quodintra dies

ciuando rcsidet pro
bunali, dcbeat omnibus
prarberc aditum,vt pos-
sintad eum ire:serf hoc
itafaciat., vtnoa con-
remnacur. i.Irerum di-
eit quod quado cogno-
scit, nondebet ciamare
concra malos homines:
nee etiam lacrymari
debec si veniat aliqua,
vel aliquis plorando.
3. Vltimdredditratio-
. VlVIAN.

proximos prodigatur b
MagiHrattts non debet lenu ejse
fui* ossicitdibm,scu subditis:ne aliks
contemnatur. Bart.
xix. Callistratvs libro
primo de eognitionibut.
Biemandum est ius red-

C Dissiamlatio
cimia legibus
prohibiia.
d Dissimulatio
tnoderata le-
gib.permiOa.

\_/denti, vtin adeundo,qui-
dem facilem se pra^beat : sed
contemni non patiatur : vnde
s in ■vlterioum. sci- mandatis adiicittir, ne prasides
licet quam oporteat. prouinciarum in vlterioi
rf s Excandeseere.iSoi- fami!iaritarem prouinciales ad-
titet clamare. . l r ■
e T Detegit.i.ai(coope- m™™- nam ex conuersanone
livAc inst.deU,ij.re$on. asquali contemptio dignitatis
&1.deacquir.rir.do.l. nascimr. i. "J Sed & in cogno-
*deo.§.*si tame.msi.fed scendo nequc excandescere d
necomninocdebetdis- i * * ,
Bmaluznt sJeossi.fr- aduersus «>S,qiiOS malos pu-
conf. l.nec auicquam, §. rat * neque precibus calamito-
circa. s Et not.mirabi- sbrum inlacrymari oportet. id
Iem malitiam d emam eiljm non est COnstantis , & re-
^-'-' ; ;'1u?d aiiudicis,cuiusanimimotum
vultus deregir e.Et summarim f
ira ius reddi deber, vt audori-
tatem dignitatis ingenio suo
augeat S,

aliud geratjc in cordc,
'& aliud simulent:quod
optime saciunt Bono-
nienses.
f s Summatim.iA"est
rt regulam tibi erada.
g s Augeat.vzy.depo-
stu.l,\Jnfr. A c c v R S,
,r«?or.que.el-
pone:DonattosaEiaa Conftantino ni-
hilvaluit:quia aseipso non potuit
abdkare, ntfi in manibm popttlt
Romani. IA c. B V t.

do quis possir.
s Principis,&
popuii limili-
ftDonationem
i Conflantino
sassS Ecdesisc,
inutilem eise,
exhaclcgc,&
glossn coliigit
Bartolus, cum
Iinpetator ac-
«ptam a po-
pulo vtbis po-
idtateinma-
futauerit.

i ^" Abdicanda, i.volens
{£ ab imperio i. iurisdi-
Gione abdicare i. sepa-
rate,no potcstmisi sfa-
ciatinmanu principis,
a quo habet:tunc cnim
posiec.sicutg & quando
habeta*1 populo,potest
populopetencc, vcl vo-
lente dimittereivt s. de
originJur. l.y. §.$• ehm
plaeuijset.qux est cocra.
Sic & episcop»
potest

.„/-.«

■opnmo

manu Papa;:i
cre,xvij.qutst.iji c.Gon-
saldut.&v). qusst.iij.c.

LEgatus CKsaris, id est pra;-
ses, vel corre<5fcor h prduin-
cia;, abdicando * se non amirrir
impetifim k.
xxi. Pavivs lihrosingulari de
osfieio adsijsorum.
PRsses ciim cognoscit de
seruo corrupro, vel ancilla
, nisi deuirginara, vel seruo stuprato:ique.ii acfcorl * rerum agentis cor-
ruptus csse dicetut, vel eiusino-
di homo, vt non sblam ia&u-
ram adueisiis substantiam m,
sed ad totius domus euersio-
nem iS percineat '■ seuerissime
debet animaduertere.

k ^ Imperium.i, iuris-
' dictionem. Accvr t.
PRtfet. ] Casvs
Si seiuus , vel an-
cilia corruptus vcl cor-
ruptasic , de hoc co-
gnoscit pra:ses:si is seruus,vel alius suetit bonus, vel actor , pu-
niathunccorruptoremseuetisiime. namplus punitur,qui bo-
num corrupit, quam qui malum rfeteriorauic. V i.V t a n.
1 s ASor.iieR ^- ciaa\d\is.sicInst.deiniur.§.pcena.Acc-vRS.
a ^" SJ^^r.Aitores sunc scrui.quibusdomini summam rerum
commictunc; qui pecuniis fcenori dandis, vel exigendis occu-
pati sunt.seu przpositi Calendario. Vidcscripta ad 1. i.C.de his
qui in prior,cred.Loc.succed.& l. $.C.de soIut.A&oiem Zonaras in
Canon.Apost. gi. & Theoph. &Gta:ci vertunt: Atntvr&i; Is
noucrit omnia totius samilia:, Vide notata ad I. 37. J; de hgat.
j.& sctipta ad L jj.J.de legat.y CviiC.
m % Subnamiam. scilkct paiticularem.
si T Adtotiui domuseuersionem.Sic in Canon.Apost.gi. Consti-
tuitur nc actor siac cleticus : quoniam hoc peninec ad domus
eucritonem, C v i A c.
ff. Vetus.

DE OPFICIO PROCVRATORIS
Cxsaris, vel racionalis.
|Ss~v' V JE. ] Casvs. Dicit ha:c iex,qu6dqua; procura»
ittSJ^ tor Caisatis sacit, rata suot,

si princcpsfeciuet,duiti
tamen comodum prb-
cipis faciat:vt subiicit.
Item dicit, quod ii iste
ptocurator rem C?&ris
venrfat vt suam , non
trasfercdomraium,vn-
de uihilomitius veade-
ic,vcl transigerequo-
ad comtnodum Cssaris
potest.nam bene gerete
C^saris debct.Item t

DE O F F I C F O P R O-
curatoris Cassaris,vel
rationalis.
TITVLVS XIX.
vnxty?*.r,>,ic-p£s est. idem * namqui

rst procurator C&sarti, & raiionalis, si setuuS Ca;saris hcrcs C*saris,&

Pfoeurawr

insticuatur, procutator tionalis idem.

qtti *siilicet inprouincia iudici
siscum,&priuatos,vtin-vrbepr*tor,h Ca;saris potest iubete V^U .
Diuo Nerua confiitutui-.ac proinde pro- seruo vt heredicatem J®" Scra°on'-
curator Cefnrti de bonUsisco vindicatu adeat.Icem si Ca:sar in- Casaris inter
cegnoscit.veliudicemdat, licetdecri- sticuatur heies, si istc quos,& de
mine mn cognofcat, nec inter priua- procuracor adeacillam quibus iuili-
tos itts dicere pojsit, nisi sirte vicem hcredicacem , adquiri ■**;
pr&fidii tueatur, vt nonnunquam tem- eam C*sari:& hoc si it-
porii caufi* prottincii adminillratio le- la hcreditas est solucn-
gato, -vel qutsioriprsfidis.vel rationa- rfo,& locupIes,si non sit
li committitur. Cviac. locuples, nec soluendo,
imperator potest repu-
Gestaperproatratorem C&sam, diarc iU»m tercdica-
tenent & valent, durnmodo dili- ff^^a, A ASa !atilK
genter,&non eontra contmodum nomen generalc : sed p«ei",i«an>
C&sarif sintgetta. &per procura- gesta rem extra iudi- s

nfaciamsi-
aifieat: vt J.de verbo-
msigmsic.l.Laheo.

sare.
PT ^uusirempropria.
scilicet procuratoris.
q ^ Dtminium.sjmi ne-
1 errans c,8cc.vtia- l Dominium

Nvs librosextoaeehno
ad EdiBum,

C&saris qmritur heredttas
Casari.- qtt&si appareat posiea non
soluendo , habetur pro non adita. triBCw^, s.sin'.K c c v r.
h.d. vsque ad 1. cnratores. - Diui- o s Ab eo. scilicet Ca:-
ditur in quatmr partes. In prima
ponit vnum diclum, generak , in
secundtt ponit almd diBum, cum
quadam limitatione primi dicV. In
tertta ponit vnum spectale eirCa siadeadquire'nd.rerM- ™«™fam
procuratorem C&saris. In quarta nttn. I.si sroc^rator. i/. c E„orin"do-
' ■ p 1« • 1 r 1 -t- r Sed contra mira mand. m;n;„ilnn,jih
pomtahudjpeaale. secundatbt si Lsetmm m ^j^ ^fi'
rem■ Csia.zis,tertm tbi, est & hoc Sed ibi dominus de rc dominij.
prxcipuum. quarta ibi, quod sua vendeda,Iicec suam
t,p„ r ignorec , mandauitd: ^K-eprehendi-
hlcautemCesarinhoc-^
non fecit eum procu- , Protura(ot
ratoiem. I o a n. £t ve veudens rem
plene ha:c scias , di- suam,tiquatn
stingue , ctim gcstor jl domini cs-
V JE acta " , ge- ncgociorum aiicuius J^2«iSb2
staque sunt a vendit:aut tem.qua: fcraI_
procurarore Ce- ve" if*as ^T-V est: f Euiaionis
5- , r t aut qua: vere e(t jplms tcneturptocu-
satlS , JlC ab eo ° ^ I; Si VM- «tor.quiren,
comprobantur, gestods, si e guidem ^"^1*^
atque sl a Casare gesta es- gestor sciensestcsuam fidciusibVvcn-
sgnt tradat , transferc do- ditioms,
1 c- r- r ■ minium, etiamsi , can- g Euiaiouem
r. J-Si rem Cisaris procu- si( domini t „a. n6 p^cqui
rator ems quasi rem pro- d3E:«j. de cur. sur. "^Vl™
priam P tradat, non puto eum /. lulianus. §. j. Si ve- cessitate.
domininm \ rransferrc : tunc li> n^ci\ns g«stor ,esse * Procuracor
r ^ suam tradac: si cjuidem vendens rem
enim transferr , cum nego- mdomins,&vc, suam,vtsuam,
tiumCxsans gerens consensu iut proairarot tradat, KciS
nec transfert domi- cxalio tamcn
nium,ncc ci obstat ejccepcio:vc J.deadyui.rer.doJ.siprocuratori. titulo , quim
Vei quod verius est , iicec noa ttansferar, tamen rcpellicur; jpse vere p..:-
quia etsi tanquam procurator, vcndir , lenetuc de euidio- (j0"icI1'ju-v^™
f : quia vcndit sponte : sicut & in firfeiussbre: quia sc- s(rat_
est si ex necessicacc g : quia noo cenecur de euictione : vc i Procurator
officialis -• vtCodic. de euieJ.l.exceptiene.&i/lsiasamHUer- remdominia-
cisiund.l.quierat.&insiamandat.l.seruumTittj. I. Sih ve- lienans.virsito]
rovelucsuam'venrferet,&craderec:&vere elset sua.sedhon s"™"'" "*'"
eredcbat esse suam ex ea cansa, ex qua erat: dominium qui- < D0mim"uiri
dem tson transfert, scd excepcionem patitur : vt btst* mand. n6 transfertur
l.seruumTitis.i/.reSpons.i/liuaiegit. j. Cumautem rem > rfo- *i tradu «m
mini vendit: ii quidera non vendat canquam domini; sed pu- ""^sg™ l;(
tansessesuam,tanquamsuam:nullomodo transfcrcuc itomi- ^,,^ ?„.'p„*
nium : vt hic , & insia decumt.sur. l.7nlianttt.§,j. Si veto vcn- t»r*nTtia.JJ>
dat tanquam ^ domiai,& sciac esse domini: vel non etiam ven- *cqjtr.dim.
p 4 dat
loading ...