Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 123
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0127
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
115 Digeslor um Liber secundus. Tit.j. 124

DE IVRISDICTIONE OMNIVM
I V 0 I C V M.
Ha&cnut persingula deosstcijs locutics est.depgnando quodpi

prium ojsici
Bione dicit.
m Disswnii* esi disserentia
tiuius dtuli, & hunc thulttm , qp
u.tuli. de offi: S.de ofiic.cius,&c:
™°ned"L'CstU1 &&™ fordinartjs,
iurisdiaio. 3!,am <*e deUgatu tra-
SeturrRespond.ibi prtn-
cipaltter traSatur dcj
f Vulg. iciu- iure delegandi. qttod cS-
TifHBtiB* ™. trahhur ex ipsa detega-
tamm inditnm. tione ordinaris , -vel de-
iegxte. itirisdieiionu , id
eft iurisdiSionu.qut ha-

'\uscuiusquesittnunceommuniterdeoi
1 Sedque.

LIBER SECVNDVS
DE IVRISDICTIONEf.
TlTVLVS I.

Deeursii breuiter generibtu magiA cutores constit

Uig.ti

delegando , hic strntuum, & osstcijs eorum, recie datit
incognoseendo.-L.Velhic thulntgemmlU* de iurisdtcthne.na>.
generaUter de omni iiir- iurisdtciio '
tute iltrisdia. qttasi hic magistratk
geniu , ibistecies. %. Vel tm a magij
ib! de dckgato principa- magjstratR
liter. tt-Veldieaptiks. competh .-
s. dicitim est separatim
de iurtsdiSione ordtna-
ti» , tj-delegxt.l;

: iudices

proprie netio ejt, qut iure->
• competh-.que. enimmanda-
ratu, aut a lcge specialitcr
: dclegatacst, non iure suo
ossich qttidem magistrattcs
sed ittrisdicihne n<m tomi-

CviA

i-.Accvrs.

Officium iudieU esigentugene
ralissimum. continens omniit, cju,
pojsunt expedin per iudicem. h.o-
dicic vsque ad finem.
YlpUnys libroprimo .


Reguh
V s> dicentis a a
* oiEcium lacissi-
l mum est. nam &
bonorum posses-
iionemMarcpo-
ilessionem e mit-

MW\ C a s v s. Hac
'■^^£th lege dicitur,
Cju^' auetoticas iudicis
magna est : qui habet
imperium.nam h<ec lex
■ tora in mixto imperio
locum haber. nam po--
testbon.possess.dare;&
Siotest aliquem in pos-
essionem mirtcrc.Itcm
potest tucorem darc il-
Ji, qui non habct ruco-
lem. Icem potcstiiidi-
ccm dare Hriganribus. tere j3: pupillisnon habentibus
& llc consistit in qua- r r
tuor. ViviiNvs,
ilusd.Msh.c a T Itte diccntU. Cauce dicir.iusdiccntis l>:&c non iudicisdi-
pro pntore, centis.namnon dcomni iudice dicit:scdde co tancuin, qui ha-
aut simili, oui bet merum,&: mixtum impedum:vr pacct per cxcmpla hic poii-
'"" |J ol" ta,quxsvmt dc mixco in.pcrioomniaprajcer vltimum.
c I01 dicere Sc * T lu* dicentU. lus diccntis osficium dicitur cciam iutis di-
iudicem elTe, cendi oScmm.l.i.^.damm.^.desuIseS.tittor.Sc osficium iiirisdi-
differuiit.3i.de Hionh.l.i.^.anatttem.J.depositiL Diftett aucem iusdicentisof-
Duaicnum ». ficiumaiurisdiftione:i.cucgenusa spccic. Namosficium iusdi-
*'si-5h cenciseonciaetnon tantiimea, qua; sunc iurisdiiSionis",vt iu>
cemdare litigantibus.^.j.j.scd & qua: sunc imperij,vt dare bo-
norumpossemoncm,& .nposseliionem mitccrt. Coi.ciner etiatr
ea,quxnec imperij iunt,ncc iurilaictioiiB. l.ir.uito.^.iutorem^.
de tutei.vt tutores darc. Iurisdistio pars cst ofticij iusdicentis,
lurisdidtonem habcnt omnes magii'tracus,& potestaces. Impe-
riurtietiammiitum non omnes magistratus, & potestares, yt
xdilcSiCicerJil/.z.aciiojnVer.inagi&iauis municipalis.A
j. admunicip. tutoris daciortem habenc pciuati, & magistratus
quidam,non omnes;vt censores,nec qua:!torcs.quiaiiac lege d:
tur.vt & extraordinaria; cognitioncs multa;, vt de cransaftior
alimenrotum,de suspeftis
ge dacur./.i.jj;^ c$ceim,,
meri imperij sunc,ineandi
efi. hodie iiis- sa;pe qui ius gladij habet,
quoquo di.&c.Imperium mixcum i

liEigantibus dare f A
Ad concejsionem vnius expresie,
viientur. tacite concejsa ilU,sine
quibtM concessio exprejsa esset inuti-
lis.h.d. Atexand.de Imoi.

I tes facienda possidcte dcbear,r.ecne, iurisdi&io cst : quia & de-
I mandacur:vcs.((V.iy./.^i'KH//.5-/"'.secundi]mAzo. s Sednonne
Ipeta vnum nuncium fit missio in poss.re ipsa,nedum per dclcga- 4 In posseiH0-
tum iudicem. Rcspond.non fir vt transeat iurisdi£tio:sed vc per ue"i mitti pCr
eum expediaturivc Cod.de execut.rei iudicl.executorem. z. Vcl nuneii"n jud..
dic^aliud iubcre : aliud ™Plss>"nw.
vcrd delegare esse : vt
lnst.de Att.tut.%.pen. &
potes hic dicere quie
habes "j.eed.l.iubere.
/S s Benoru pessessionem
darepotest ,&inpossef~
fionem mittere. Qua: .
sunt imperij, C v IA c.
e s Tutores constituere.
Hoc eslmim b inipe- b Tutoris dj.
rij. s.dacio tutorti. nam c,io an mixti
nec mandacur:vcj.i/ej !m?5"j.* an
de tut.Q- ctt.da.ab hu.l. vijc ^ mu!l
nec majidante. s Econ-
tra iurisdiflionis vidc-
tui:quia cuilibet magi-
strarui compecic;vc ~).de
tut.& cu.da.ab hie.l.iui
dandi.&d ccrte nori co-
ii cx dcmanda-
ea facta habeti
iurisdiaionem:vc Inst.
de Attil.tttt.%.pen.h-tQ.
^ Sed nonne alia, qua:
suntmixti iniperij, de-
legantur similicer ha-
baici iurisdi&ionem!
E.espond. non:scd fauos
pupillorum hoc facir.
s Scd secundum hoc,
quod si pupillus perat
bo.pos.quc. similiter est
mixti imperij? Rcspon.
non c idem. Considera- cTutorpupil-
turenimquodplerum- 'odariperde-
Iquc d, non quod raro le^1" *">""'
... 1 *•'— iits acnonbonoru
Mpeiium £ aut merum, euemt:vt s.deleg.&fe- Y0^lo s &
natuscens.l.namadea. cur.
•i % Tutcres conftituere. d Frequeriota
Quod ncc imperij est.nec iurisdictionis. Cviac. inspicimus.
t~<( Litigantibu* dnre. scilicet in causis,quar possunc delegaii:vt
causaj,qu3;pompetunt iurc magistratus :inaliisnon. &hocest
excmplum de iurisdictione:vc j./.< ij. s.stn. Addiiio. rectei
licci hoc loco rcprchendatur A c c v k. s. a Bsrone.
S^ Iudices litigattbuidare. Qjiod cit iurisdiclionis./.3.j.CviA.

xCassto.

I librosex:

pctic 1

CVi iurisdistio dara est: ea
quoque concella esse vi-
dentur, sinequibus iurisdictio %
explicari non potuit s.
lurisdiSiio diuiditur in impe-
fium & iurisdtiiionem. Et impe-
rturn diuiditur in merum, e^ mix-
tumimperium, Bart.
iii. Vlpianvs hbrosecundoi Bcnoru pos-
-stilione dare.

:utocibus:sic&merumimpi
ui mand.est iurisdict.Sx^c auccm qua;
m personam omnia non concurrunti
lonjiabet ius confiscandi,deportan-
on continec ea,qus sunc legissqualis
mixcum est,quod non darur Iegc:scd
'■vs.c.qni*dmii, lazli magistratus corayttit.l.}.J.eod.&l,i.s.detijs.eiut,cuimand.
«Konsemper. <^s»«Wff.lHcisdictioest"notio,&defioitiocausarum,qua: ma-
'Bm- gistratui proprio iure compecic. l,ntstionem.J.deverb.signisl.ah
s Falsa coclu- pntor.J.de re iudic. Cviac.
s^coclu- b S^norumpssefstonem. Mixci d imperij est. cumenimnon
dic. '-/Ss.. constec m ammaduersione , ergo non est mcrum lmpcrmm : &
ftDisplicethoc cum causacognita decurc: vt j. qu'uor.inbon.possser.l.ij. §.dies.
Saroni. sicque 'nondemandatunvt s.de oss.proconsil.nec ijuicqtidm.^.vbi
i lurisdiciio decretum.cioa g non est iurisdiaionis:cum eius sic proprium,vt
«"inBosseffio- ^^wnvi J.eod,l,itj,§sinSapcse(iigitur vcbon.posscss. mixci
nemirtcre,& imperijcenseamus.Azo.Sed hodie concra,quod videcur eompe-
Js in posTes- tereitiremagistracus:vtC.?«(«^OT«.3JW.;^/./jcn.
(ionc mitredo c ^ Potest. & necesse habec n : vt pacct cx definicione eius. Est
decernere.dif enim iutisdicrio ' potcstasdepublico inttoducta,cum necesEta-
^!™1 J 'V%*> te iuris dicendi,& a;quitatis statuenda:.
riTdittioniV d 1" Inpossesssonem.Si i- dicasmicterereipsa vt quis possideat,
cst. mixti cst imperij.si dicas dc pronunciacioue dcfiairiua interpar-

CVi. j Casvs. Siquisdckgacaliquamcausamalicuiinter
Ticium & Seium puta: videtur ei mandare,& commitcere
modicam coercitionem;vnde porerit partes cicare, & coercerc3
niii ei apcrce pareant.
1 -^" Sinequibut iurisdiSio. Icaquc magiftratus municipalis,si ei
noiipare3tur,pignoracapereporest./.5«e»iWw(i(/«m.§.ra«^j?r«T
tm.ad leg.Aquit. C v 1 a C.
g ^ Nra^o/KW.vc^modicacoercicio^vc s.de oss.eiui.cuimand. 1 Iurisdiciio
eft iurisd.lsin.%.sin. item vt possic citare re,& verbo lite contest. cxpiiaai uoa
corua Cc.vtinxuth.deexh.§.siverb*iiam.coB.'v. veletiamante ^1^ s'n?.
litemcontestatam,sisitdeiegatusaprincipe:vcinauth.deIhig. ™ionc &ci"
%.omnemi)ero.coU.-viu. s Si veroquaeras anpotcrk istedelcga- tatione.'
tus in poss.mictere!Respond,non,ciimmixti sic imperijmissiore / Scilicet vet-
ipsa.Lex camen dicere videcur quodposiit.Non tamenapcrican oalis. ■»*«. 5:
loquatut dc oidinario,an de delegaco:vt in auth.de exh, & intr. t'ii"-A1'x-
reh.§.si verb.col.-v.ttcwditm H-Sed ad dclegantem refcras. Vel il'af™l'™£
dic,addelegatuagpiincipe. ^ Etformahicgencrale.Cu ° quid «„T'1^«L-*
coceditur,& id.quodex co scqui poteric:vt hic, & C.de ord.iud. »um.i3.
1.1.&de iud.Lqmtiens.^f ydeali.leg.Uegatis.&s.th.ij.l.i.insi. '•Cocessovnp,
&Lsin.insi.&J.miemadm.test.aper.Lu.%.sidubhewr.vers,inslc- Tiden"ir cSt
quthabet.&J.deprocur.Ladrem.&Ladlegatum. ^ Aig.contra gdiUud.Atw/:
s.de-ususrJ.TisustucitiArius.z.§.&disiciHm. ' econtra cum ^ quid si"Sul-7S-
piohibetur,& id.quod cx eo sequicur, vidccur esse prohibicum: » Dje bQc """
vc C-de leg.& conjl.Lnon dubittm.fy J.de Qion.LomtiB,t\ c c v s. s. con""S«e:
C T TMperium. In haclcge ponunrur cxemplaqua;dammeri, ™ ' tj^si

mplaqua;dammeri,
n tiefiniciones.Mcrum impcrium le-

& ideo

compeci

in- sorm:

iicfinireturv-
susst.Ias.
I^ ViieBy*'*

ti impcnj,r
S daiur,& non compeiit ii
■.idumpciuato.l.aiiudeftftaus.§.vlt.de-verb.sig.lzi&l
pcrium dicitur,quod per se solum eristit,& separacumest a iu
'sdictione : seorsum enim legc datur. Mixtum imperium iun
magistratus compctit; & inde ci nomen: quia iuriidictioni co-
hairet: nttlla iurisdidio vacar imperio mixto. Ergoiic statucn- i" *• l.er*si''j
dum est:quoddkitur mixti imperij,redtecriam dicirur iurisdi- *'/}'"si''tM'
ciionis , & vice versa. Nam ha;c duo nunquam separaniur ; at
quasdam sunt,qux videncur magisiieri pi» impeiio, quam pro
iunsdi
loading ...