Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 179
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0155
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
179 Digestorum Lib.er secundus. Tit.x 180

nwssiaiminiSjnonsenteBtiav.vt J.deposnU.l,yinpr!ncip)o,c».\xt&
contra. Sed hic de publicis, ibi dc priuacis ciiminibus. Nec ob.
qudd dc attiouc iniuriarum hic dicSurtcjBJa sic inteliigicur qua-
• InhirJB agi do 3 dc iniuria publico iudicio agitut:vt C. desamt.ttb.l.].^ de
poLtlt publico mmr. I. ir.iuriammcausa. i. Vel dic , quod haic per iliam corri-
eriamiuJicio. c.;tur. j. Velhic secun-

sequitatem, b qux
mitigabat pcenas : ibi
secundtim ius stri&um,
4. Prima vetior est.
a % Noxales. vt qnan-
do agitur pro priuato
ecirninc ciuilicer.
b S Perwnijse. & idco
sisterc videtur in eadcm
causa:quia de noxali
estsacladirecla:vcJ»/?,
de noxa.^.omnU autem.
s Item not. qnod libe-
faciendo

rore lib;ra- plusquam debcc,
Jr ' ? p!"5 me innito- Arg.

cuniaria. Quod autem ad csete-
ras noxales * causas pcrtiner,
etiam in melioreiin causam--vi-
detur peruenisse b.
vi. P A v l v s libro vndecimo
adSabinutn.
SEd si ltatuiiberiim c listi pro-
milsum sit, irreadem causa'
(liti videtur,quamtiis liber si-
statur, quod impiicitus d ci ca-
ius libertacis fuerir.

DE EO, PER QVEM
fastura erit, cjuo minus
quisiniudicio iistac.
TITVLVS X.
Hoctitulo qui dolo malo secit, qtio-
diem, locumdj certum,eo die, loeivefi-
steretjn eum daturacTio inid, quodin-
terest, qut pra pcenali habetitr.vt expo-
nam^.t\t.6.Cv\h.c.
In mm,cuitts dolosaBum eji quo
minits tjtiis in ittdicio st\~lm, d&tttr
astio ad interesie. Bart.
I. VlpIanvs Ubroseptimt
ad Edielum.
s£&& Equissimum pucauit
&|py! praitor e * , dolum
cius cocrcerCjqui im-
pedit aliquem iudi-
liiti. 1. JFecisseatitemdolo
lo non rantum i.s putatur,
& facit j. dtsideic, qUj sQ{s manjbUS) vei per suos s
■. .cumvero.mprm- re[jntierjc . yerum gUj aljos
'.______,______- quoqueSrogauitvteumdetine-
rent, vel abduccrent ne iudicio
iistat:ssueicientes,siueignoran-
tes quid essec, quod commini-
sceretur b.

eauiT lnilit.de acs.$. prttere*.
&~j.de vfu &ha.l.sina.
Sed hoc intellige, quia
ineadcm causa &sor-
ma exhibebac: vt j. de
siol.l.Pau.resfond.
es QEli si statulibe-
ijww. Statulibet
d SratuHber dcll setuus ilie ,cui li-
beitas subaliqua condi-
tionecstreIiaa,easei-
licct pendente ; vt j.de
statulib. l.\. A c c v r s.
d s Jmplicitm. id est
Suculibcr ann«us:qnia vt c libet
cmjdmodu puniendusest.j.iis^*./.
li(Ww,an tooris.ixjin.& yde^-

stio.l.statuliber.Sthacsi
dcliquit in stacu iiber-
t3tis:(i aurem prius.tttc
punirur vt ca:ccri serui.
vcj.de/ratulib. l.stttttt-
Hbe,"

D E E O, P E R
gucm faicum ctitpicub, Wt jjhh

sistat.
Sed ndnne superfiuit
hic tit.fer itlitm sup-a,ne quis eum qui in ius voca.cst.vi ex.Resii.
f pisserentir nen.qui.% in quxtuor '■ hic ab iUo dijsert. Primo, quia i!le non habet
* locum,nisivbi vis salist est queminttssi/lat. vc eod.cicu.I.j.& j.in
'. princip.& 5,eiindc. hicaiitemhabetiocitmetiamsinevi-.vtj.eo-
, dem.i.j.^.doium. i. Secundb.quia iUe nm consulit,nisi voeanti ad
jtprcbaripotestper l.z.e.iii{dem titU.Sc yer \.+.§. exi-
■BKtte tfi, vi mtte.hic autem etiam vccato:vt in hoc titul.l.j.5.ii reut.in fin.^
txiau. vccanti-.it J.eo.l.si.in prin.& §.scd & st stipulacor. }.Tertii,quia
ifto agitur ttd interejse:vt infra eodem.l.S.in principio. itto quanti
tn litemiuratumest-.vt supca eodem tit.i.penulc-S.t. 4. Quarto,
quiahic locum habetpost voeationes, &fatisdatior,ts receptas.i/le
2 Argumstum ante-.vt patet ex erdine g titulorum, qui est sewtzndw.vi suptade
aborJiijetiiu- statu ho.l.i. A c c vr s.
tornm. ii»ii« ^jj^ Eytissimum. ]C/svs. Vocaui tc ad ius:& cttm debe-
£t.virsic^tcm l^Tn^ rCS CCtCa ^'e Ten're a^ '^dictum , quidam impediuit te
4dum*t,insHt. i±^E*J! quominns adiudicittm venires. cenctut quidem ille
rftaSJoiiJ.vide «imens, II dolomalo faciat pcr sc, velper alios.vndc sialiquis
Euererdum in tibialiquid ccilte dcntintiet,hoc edi&o tcnecur.Vnde pone quod
soeo " "dl"c dolo mci a6toris non feciiti: non potetis quidem me conue-
v " nire: sed sr conuenio te ad pccnam, habebis exceptioncm. Iccm
il setuus tutts eiemit dtbicoicm meum nc veniat in ius , te-
neberis aftionc noxali. Consequemer dicic quod heredi vocan-
tis inccaannumdacuihicaclio in faftum. Item dattir contra
hetedem esimentis, in id,quod peruenic ad eum ex doio defun-
ai,quiejcemit.ViviAN,
e s Pr&tcr. in tjuodam ediclo.cuius verba non habemus.
tt ^ Mquissimumputauitprttor. Es itoc ediflo cst aclio anna-
Iis. VSde cap.iO.de prtscrtpt.Qv 1 a c.
/ ^ Persttos. scilicet seruos.
fc Facere quis g s Alits qmque. s Not. qued quis 1» peralium facnvpsemet
videtur qtiod fcciile videcur:vt s.adleg. Aquii.l.libtr homo.ij.inprincip.&J.dc
peraliu facic, vifa-viarma.l.')$.dciecisic. &t,de iurisdi.amn.iud. l.siqukid.%.
sen. & s, ne qttii eum quiin ius w, l-siser alium.inpinc.fade

admin.tttt.l.ita tamen.$.gejsip ttutetti.versic.gejsifse enim.
h ^" ComminiscereturM eii quod ficrec, vei quod decineretur. At-
gnm.contta s.de aequirend.heredd.citm cpuidnm.§.pennlt,
\ ^ Pr^rCT-s«»rf.idestsisuiisecverum,nonhabebai iste neces-
se vcnire: Vt s.de initte vocsn.t.ij.insin.Si facic insra de vi ^yvi
2. s Dolumamcmmalnmssc * J^T""' '"°d
accipimiiS>vt si qais venienti ad SS in,cl°°g=nd"m- "JSsnS:
iudicium aliquid pronunciaue- sedaduersatiaccantum: d.um adu«s..
rittriste,propterquod'isneces- licetcnirniiimiumcrc- x,ai on,iiW-
sehabuetitadiudicmmnonye- Jnlm futiit in cnlpa,
,.-, ■ .. eximens tamen tuit in .
ruM,tencaiurediao:quamuis ^. vnde doli b ad * sompHk™
qttidam putent sibi eum impu- culpam non est bona -" ad.*u|pa
taredebere,qni credulus fuit. compensacio : vtj.ad c compeS
. . kg.Aqttil.Uti'»:sid'fie- culpi „d eu!.
Non viietnr mteresie etsu, qHi trix.insine. & I. quisi- pam, doli a<i
aduersks obtigttiionem ttttns esi ex- uem. §. Uc tamen acjio. ',.uiuni >dmir.
ceptione. Barl & Isiputmr.quamuis T^s^lo ■
Cculpacumculpa.do- GcH.li.z.nect
3. s Si reus dolo actoris non lus cum dolo compen- jmU. c. 14,«
steterit *, non habebit reus ad- sctuc.vt insia eodem.l.si. *• w/. hK ,„.
uenus eum aftionem ex hoc {-P^- J" I«m not. '&*->■ r*
ediaoxum contentus essc ipos- aSS/SBK '■Ccedulitas
. _ ' ene nimis creamum.vc ninua rcpro-
slC exceptlone3il ex Itlptllattt J. dein rem verf.i.iij.%. batur.
conueniaturdepcena, quod ad sedsificaccepit.CMnc e Exccptione
iudicium non venerit:alicer at- "Lf-J>-"> prm.&J.quod dc^™" g "'
c 1 i" ~ r • t- tal.tttt.autmr.i.istdm- ,-^-j ?
quesiab alio m sit impeditus: '„., ,„7 A.A , , *•>"*• eonse-
t rf qutt.arg.].del,b.leg.l. qu.mur libc-
namactionem propoiuam ad- tjuodmihi.Accvms. ratione : iin
uersus eumn exercebir. 1 s Contenttts esi.Not. minu* & »ii-
_ . • „ ,. cemtcMum-e cxceptio- 1°* an,Pliui
Qa^ndopUtrestenetHradtnter- n^cj.vtinposs.leg.i.s "^ "vt J^
esse,vnittsso!Htio UberaX */i«.Bart. J./i debitori. Arg.contra aaio daride
4. J Sipluresdolofecerint, St^JT'"*'- P="»«"5
omncstencntunsedsivnuspr^- m ^ ^ «£,-„. sciiicec c!le O0lldebe-
stiterit pcenam°3ca:ceri liberan- ptiuaco.secus si a magi- ^p4'na pro eo
tur: cum nihil intersit. stratu:vt j.oo^m «*»,/. quod ,ntCr4ii,
s.s SeruinomincPexhaccausa y-S/sW-**.Azo. ip«n«vn.M.
J 4 ..... . , n C Adttersta etm.\A »011 liberac a-
noxalimdicioagendum^omnes ^^ st wm„ iiumjcam P«.
consentiunt. 6. s Ec heredi da- ptliinj exercebit eoncta " ^ J^«
currsed non vlcra annuml. Ad- eximentem : vc cjuod inde imposi»
uerscis heredem atuem hat5ce- teddetadtori, cosequa- est = w^hoc
i , «■ _ turabeximete:vt i./ir. camen tallu
nusputodandamaccionem.vt j,^.&stcnnd^hoc «m. caiibu.
exdoiodefuncT:i heres nonlu- dic propotltam actio- i'l^'b,H mc,'>
,,scilicet in eencre, b Heres que-
inspecic:cum al- aJmoiium lu-
sitex stipulacu ad c
«1 ii! hoccdi-

crecur
Exsaffo sertii dominns tenetur

idinccrc/Te. t. Vd dic ^^
proposttam ac>ioncm,scilicet in edic"to:vt J.eod.l.sin.in prin. eo nonime k-
o ^ Pmnam. id i e(Einceteise:vtfcic/aij«V:qua:p(rnaeilregu- ncri.
laricer respccSu solueccis,non tecipientis.Si autem ex vtraque g ' Hoc A*on's
parce eiscc pcrna, vnus aliumnon liberatet;vtJ.adlegem Aquil. ««.ropinm Ai-
UtemMeia.§.siplttres.&siupradeiurisdist.6mn.iitd.l.adeo.&s.ne n"^^™^*
quis eum,qtti tn im voctt.l.pen.§.sina.& l.sin. quse sunc conttaiia;, negac : quia
sallic incasu.vbilicct iit pcenahinc inde , tamcn vnus soluendo hercihoccasu
alium iibetat:vt insra quodme.cau.l.si cum ex.§.sinali.& legese- *">' habcc, n5
qttenti.Sc facit ad hune §.J.quodvi, autclam.l.semper. §.si insie- cx empnonc;
pulchro.frJ.deteg.sl.siextm.§.siit«striptum._ ^ Itone".^
p ^" SsK(inom/nF. quidolum adhibuit, quominusquisin iudi- y, 4t scxns cor-
cio starec. Accyrs. ruptt.
q s Non -vltra annum. quandonihil adcum eximcnccm pcr- ^.Legauircm
uenit. alias sic : vt infia deaH. & sbligationib. I. in komrarijs. in h"cdii <?''='
pTil"P' , „ > ,. s, -l j , «craTher«
t s Heres non lucretur. Sed qualitct n ad heiedem er hoc ma- prtscribere ca
lesicio aliquid pecucnire pocest?Rcspon. pone j quod rem meam <Jebct,ac rum
poiIides,& vsucapis:& poiica inilituit te aliquis heredcm,& ro- eam legaiario
gauit vt eandemalicui desaditahcreditatc,conucnio terei vin- PI™*re- c"^'
dicatione.legatarius ^ voiens rem habeie.vt eomplcacuc vsuca- \ i^0Um
pio.dolo fccit ne hetes in iudicio esset.sicquc completa est vstt- qUOqUe hoc
capio,& lem stbi legacam habet.sic ergo agicui contra hctedem esempium ab
legacarij:qniaproptctmaleficium dcsundti habet, quod alias Alberico,quia
nonhabcrct, id cst occasionc maicsicij conuenlo hercdcm , sc- aJalljdPre"u
cundvim Azo. 1. Ve) dicbreuius,qutjda!iquisexcmit iper pre- n^"Q j^hoc
cium.quodpretiumadheiedcmperuenic. 3. Veidic m tqU0^ c^0..ccdcx
fideiniTot reum ciemit: & sic ad heicdcm fideiuisoris liberatio edisso Je «-
pciuenit •.vtj.dcdol.l.mheredem.&l.itaque.&j.quodme.ctsuj. lomniarorib-'..
itlud. ^ Item ei, quod hic dicit, non dati in heredem , est con- '''p' "'Xm
tra J.de dam.inseB.l.siquU misfum.§.a8io. Sed ibi n ad hetedem Siu/pew «<
videtur peruenissc : cum hctes posiic,ofFerendo caucionem, eui- t.uit.J.wt.
acjtionem,veladucisatiumiecipiendo:vt J.ne-vitsi.ti1qui in « Veiibi sss
eiale ti\.l>s-
Si aisoris.']

posiess.mifl.m-& i$»>
loading ...