Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 215
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0173
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
2i5 DigestorumLibersecundus.Tit.xiiij. 216

* Id ttt osi- quiadpublicasactaa non admittuntur : vt".dctefii.l.iij.{
*'*• 3* teslamento.'.seruus.sic~~.deexcu.tutoJ.atbUt*.%.iJ.
edere ,C i5'«tt a 1 "-*«/'"*. "Ust b cum Uic & consule.qu* ' sunt in r-
n.m Ji*- VE S.*«Ai.j.§.«iMiHi«.(3> LsiquU ex argentariU. §,Ji i
cus ia insltumejitis:vr s.eo.Lj.^ditiones.ti facit s.
b *s Etdescribatur.No.
partem neceiiariam d ^ ^ s£ ^
lantumcdi: vt s.eo.l.ne . ,
sUsi^etkcw&w MtratuprwperttM ad peten-

.1 Dies irtitii
jattrumcci id-
di solct.
d Neeessari:

H.scd sc-

hoc intelligitur suprk
tR.ri.debet*^?-*'"*'^'-
edii capite. ««mu**. .
«««-. Gkjj-.i. c * /,w# scilicet in
» us.suUt. ii fa&um : vt jtyM eo. I.
Ttsinst. ^ vbL$M,frl'jiyHit.§.t
ht}fd0fr.

^edieu

tem. B ART.
2. $ Edi autcm ratio f ita in-
tellegitur, si acapite ~ edatur.
»am rationi inspiciatur * intel-
legi noi) potest; scilicet vt non
totum cuiqup codicem ratio-
num , torasque membranas ii

" Pro intelle-
Quhuius §.\i
de quod notaL
Puul.de lea- « *\ De sietpso.
T.2.19 rj?. («*■ probauit.

» Iud« lireti
suam sacit iu
ssas probaria

d ^" Condtmnatut sit,
alicui enim soiucrat:
quam solutioucm potc- spiciendi, describendique po-
rat probare cx libro ra- testas fiat: led Vt ea sola pars ra-
tionum. & quod subii- d d instroendum
cit, Jme qtiod petierit, ., * . . - ; .
&e.quiamu:uauitati- a"°uem penineat , inspiciacur
cui, quod pcr eundem $C describatur b.
libtij probare potciat.
c <~ Hoc procedat.l an /BaailiodattsradintereJseqHod
istud vetum sit. a^fc ea prtJ^„- jxsiamdo iudi-
s C Potetl probare.hoc '/'.. . .J s . J
dicit oppoLndo, non et0'Uctt m P"mo ^npotHent.
gs Lw^.scilicet ' ■ s C"111 autcm fin id aftio
eum, competit, quanci agenris inter-
sit cediras sibi rationes ctse eue~
nict, vt siue quis condemnatus
sird, siue quod petierit,non ob-
tinuerit, eo quod non habuerit
rationes , ex quibus causam
suamtueripossit:idipsum,quod
ita perdideric, hac actione con-
scqnatur.Scdan hocprocedate,
vidcamus.nam si apud hunciu-
dicem, qui intcr cum, & argen-
tatium iudicat, potest proba-
ie s le illo iudicio , quo victus
est, vincere potuisie, poterit &

<jJ" De iudice. qtiando
cum probantcm nort
admitit:cjuo castt acl to-
nc c in sacium iudicem
conucnict, in ouantum
vitobouo vidcbitur: vc
Injlit. ite oblig, q:ti ex
quasi aelicl. ia princ. 45:
facitj. decuiet.l.fiper
imprudcntiam,
k s Sed non it» esi.
nunc soluit.
J ^ Condiclio.ptimo ca-
sudatur codistio^ fut-

a, & astio futti ad tunc probare: & si non proba-
cot.diai0'n.t- wpiiunqnitiwtis^i^ bir,aurprobantcmgiiideXnoi'
,;u, conoiicbarut incautio- r ■ 1 r ■ r i, 1 -
\ kfaMl M. It. iccundo g datur ™ab« . <*e sopso h aut de !U-
cotniptt no- acTrio damni iniuriar, dice ' querideber. led non ira
:gis_Acjuili?adiQT est k.fiericnimpotest,vrnunc

■ t«cjTc,siueaddamnu: rationes ve[ ips0 edcnse ¥el
Vtbic,&ysesiir.l.<jui ,. ,

, Itue ad damnu:
&ydefur. i. ?*
ttthuUi.§.pen. CT t. qm

h Ejtemplur

it fi.l=m

dcbitotem
cortumpi

alio modo nanstus, aut aliis in-
tabulxruJn pri~n.& strumenris, vel tcstibns, qnibus
§.ji.&~j,adleg. Aquil.l. tllo temporc alicjLia cx caula
■" hge Aquitia.Acc/s.. vri non p0tllit} posnt probare
n Probare. i.contra .,.-• }• . l r ■ a
k;„„___""-ontta potuiilc te vmcere. sic emm &
:l sut- de cautione subrepca , aut cor-
rupta competit condi&io!, &
ttmuf. damnj iniurise a£tio;quia quod
"_ ante non potuiraus intcrcepta
n cautione probate m, & ob id
- amisimus, hoc mmc aiiis in-
x strumentis , auc testibus, qni-
'' bus tum vti non potuunus,ptO'
Si bare polsumus "-.

iuiTu ludicu a ^ Vrtbare posinmt
pubticqtN 41- & cnjm hirl.
ltnc.& Drtet. 1«?
i„ l. ^u^t. non P"ss«nius no» vi
«js. dc sidi i»- ccre potutllc. crgo w
fimm. c> -A"-- probamus nosttum i;
thtn. siqxu in tetesscs&sicnonfici
ahqM.c.dtidi. condemnacio nec n
dem^no^rTo", ™ in s"p«iori casu.
qui a-thetiti- T7-V-m;/«.]C
- -ii- Jlr -

ti edit debeat subscti-

. Modestinvj libro tertio
Regulttrum.

^^lastrumcnta cd
psicnisiabad. baiitur sinc dic Sc coi
uersa[,0 mihi sule;scaqu^ro
ra. - s ,,JH/ qui edic deoeat t
(iif.dt i»ti jird. betc,vt confiteatur sc ediditse: & responderur cjuod ..u...
aut conscnsu o ^ Exempta.qMX dantut sincdie & consule:vt l.eoJ,j.§,editio-
vcriusouc par- „eSm £> ex auibus excmpUs non n (it ptobatio:& idco non sit nc-
tis _ scnpcum. ee/r-e s1][,scripn0nCm'ficri:wWc,O' C.eodJ.pmcHrator.h cc v ?.
m>.._ttq.\. t ^ T^Ocmim.'} CiWte.eadem k rationc a tutcla: vt C.tjunn-
i SubscViptio. r d°mu.tu.oss.sun.potefi.l.y sic & a poltuiatione: vt J.a*e
exemplisadii- poslu.l.'\.§.sxttmSic & in fimilibus:vt ~].de rcg.iurj.i/,
cic non con- T ~\TjEc acliQ. ]Casvs. Hk dtciiur, quod ha:c aftio est in
^"'3' . , X Jtfa£tum,<]ua:compctitconttaarssentar!um non edcntcm:
oiiibusTemo- & ^10'1 ^atal Polt annum : ncc ul a^dem argentarij datut: sed
(j., fteredi cius.cuius intcrcit,datur.

t| ^ Hac aciio. in fadrum,
r <s Nequeinberedem.Vidcmi: quod ha;c astio non a sit exma- a ASiode e-
lcficio: quia de peculio datui: vt $.eo.l.pr&tor.%.sed tssiserHUs. dendis vrrum
quodnonc(ret,sietrctexmalefici«vtj.rfeA«,2«irfe/V.->vWitisH. ^"^^"
Ly\,.cumserutii. Item ncc. es contracT:u:quia in betcdcm,& pet- t!it\u. ^,^
petuodarctur :vt "_~.de anomala, vtr»
EXempla" instrumentorum «a.&obligjjn hnora- ™.vstim
- r r r i r • ■ rijs.& l.cx contraUtbw. «««»■
eciam sine iubicnprione qilod non est nic_ AtJ
edentisedipostereceptumest, hocdicuntquidaeaml> 4 Atiio ano.
anomala. Vel dic quod '"^z.
xii. CAtLisrRArvs/iiw estcicontrastu.nam&
prim» EdiSi monitori/. ia quibusdam aiiis hoc
Fnr* ■ ■ i eucnit,qi|£Esunteic6-
OEmina: remota: videnmr ^^ ^ nce fa fig_
ab ofticio argenrarij, cum redem , nec pcrpetuo

i opera virilis P iic.

S iibro tjutirtp

HJSLc actio i neque post aii
Dum,neque in heredem r,
nisiexsuo rfaCto, dabitur; he-
redi autemdabitur,

dantur:vt l.si <\uU c,
LsieHm.-.qui iniuriaru.
&J. de tribu. I, qttod in
heredem. & J, de xdil.
edici,l.scicndum.§.fi. vcl

D E P A C TI S.
TITVLVS XIIIL

sed datiua-.vnde amodo
non debct quxri detur
in hcrcdem,vel non.
s ^" E^r y»p.hcredis sci-
licet, quod habcat ii-
brum : vt s. eod. t,j_u#-
tsatn.§.j.

A&iont! nj.
adde GU.i.l{
dcshlig.&aS.


Excufatur * etiam desertor promis-
sionit iudiciosisli,si interim de re trans-
egerit. l.ij.T. siquis cau. Transitclio *
" mi esi, quodsit inter duos.plurefve
negot.y,uut littt decidends. caasa.i.. Vel,
~~ 'm, qtto remittitur lit prttsms, aut
sutura. Ex quo intetligitur auam recli quid sit pastii. [C o n-
trattatui de cautisnil/us intiicio Jisii 'Eniiosh. ] Hic
sintadiunclititutidepaais.&transaa., dicit,quod nome, Con-
Tranfatiio est *ssecles. Pactumgenm; uentio , gcncrale est ad
■iitudesinitio,*vtsit di:orit,pturium-ue omne pactum.nam om-
tidem_ptacitumcon[ensus,idesi,mbil nepaftumcst conuen-
isi consenfics, iit iit definttione iegati tio : conuentio etl ge-
donatio tefiamento reticba : id est.non * nus : & ad omnia pasta
isi testamento. a.. Vel, contentio, quA perttnet vcrbum , con-
ptacitifinesietit: idessi,qiu nequetrx^ ucntionis. nam & in
ditione, neque siipuiatiinesumpsit esse- vnum conueniunt, qui
csttm.i. Vet,conitentio,^utt.-vacatni>mi- contrahunt, sicutscho-
ne #• canfa. 4. Vel, conuemio , qus. in lares in scholis, [ S e r>
nudopaiit nominesieth, nec adsumpstt Conventionvm.]
aliudproprium. Ex paBo autem datur Conucntioncs quxd:
exceptio -uel repiicatio ; sormatur affio
contraBus ,sednm datur ,<vcitaUitur
aciio,nifi tege consirmatumsit, Cviac.

Hicimipit maieria.su.btUU, &
hona: & in hoc princlpio primo po-
nit edilltim: sicmdo eitu deriua-
tionem: tertio desinitionem.Securt- ob hoi

, pa&um. Tmia ibi, est: au-

p 1 a n v s libro quarto
ad Ediclum,

V1 v s edi&i ~ x-
quiras naturalis
cst. Qii_id enim f

remanent insuo n
ne,vt vocentur conucn-
tionestnec transeunt in
atiud nomen, & rema-
net in suo nomine pro-
ptio contiactus:& idco
conncntiones vocatur:
ranseunt, &

TransaSio
assi specici.
Pafli 0111-
ar definitio-

vtl tedirillii
siriti»»lur, vtt
rtUaqnHiailr.


Ie csuunt
speciale alTumunt ; vt;
emptio, & venditio, ve
hicdicit.
t s Httitts ediUi. quod
est ~).eod.l,iurisgentium,
§.prstor itit.esio praitor
cdicit,& promittit se
pasta seruatutu. ^ Sic
& alias laudat Vlpian-

tam congruu fldei ediftum sequcs:vt>/^
humana: , quam 3^.9'«/^

f0e.tib.t.i»
iimeatim '!'"•
pactil , inquic,
est.quod intet
aliquos eSue-
iustu purat»i>
v,i„,ip.slk-
re dicotur.
d NamraliS

" "'" trincip. € Et quod di-
ea, quse mtet eos u placuerunt, cit) natZxiu l dic, id
est, a natuiali ingcnio,
vel industria hominam iutroducla: quocS cst ius gentium : & sic
ponirur ius naturale.7»/Z. de re.diu. §.singulorum, proprie autcm
non significatur, nisi ca Squitas , qua; communis eit omnium
animantium : vtsitpra de iussiit.sfr ittj.j. §J& nattirale. Azo. Et
quiaesthknaturalisa-quitas.inducitur e naturaiisobligatio
pct pactum : vt insr.defideiussj.beres a debitore§,scruo &l.side-
i._r„.i.s<ki<tf„f.
v *\ Intereos. hyperbolice g lonuitur:quiaDeum colci
con^ruit: cum anima sit icbus quibussibet prarfcrenda: vt csde
facrosieccle.l.fanrimst!msi.sics.de iu.om,iud,l.sipererrorem.&C. .........
nsi&ft.Lnonminotem.&JMatiion.empt.ijxemptojnfrinc. g Hyi>«botc
a ~\ PaBtim.

ralem obliga-
/ Melius pro-
batur per 1-
imt"- sitnniu^
^trxai.drZ.Wt
p,„. .-_.»•;
:s tatttn"- }• f*
, (aeiit mixK"1'
e siuiditn ?»■
loading ...