Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 271
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0201
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
27i Digestorum Liber secundus. Tit.xiiij. 272

Epadlacrans-
comisTocia, &
diem, tx j>.-I-
sso , inqu»m,
re inicgra, vel
i» ipfe cocra-
fiu addica. (.
fiuidnia.I.fua.
A/ru.i.fijh
WtrZmft.Lsi
sitnlu.S.sinbi
aS.anft. 'Dyn.
l.yJ-dtAca.:

a C /HfcwjS.quoad hoc vc pretium non debeator. cum cffectu.
led re integra ipso iurc, in aitcro casu per exeeptionera, secun-
d«m/M».i.Vel dic [ vt puto) ipso iutc in vtioque casasvt hie,
licet agi non poisit cx paCto tali : vt in stn,huiui legit.
b C Ccgaris.Quid ergo de lcge a_eommissoria, & paeroaddi-
Sionis in diem.vbi do-
minium trar>sfertut e* fidd / aj quam omnia n:EC te-
pacto; ytCws. depasttt i- 1 ■ ■ u
/««r^rt.^w^. digunrur) interpretatio hanc
l.csmmigorU? Respond. quoque conaeiKionem admit-
illud re inregca,&ia tlt. nec quidquam intetest £
jpso contrascu. vtrum integris omnibus , in
«I Dnsi.uamur. 3. obliead eiTcimis, conue-
quod paclum nudum " «! . ,.~
non fefficic lo. c Scd "»r« vt ab eo negocio dilce-
nunquid etia eiceptio- deretur: an in integrum resti-
nem in prctio paricr! tutis his, qu£ ego tibi pr^sti-
respon.non. C Scd quid
si venditor fuit confcs-
sus i^poisidere nomiac
emptoris : nec tamen
tradidit ? videtur tradi-
ta; vt J. de rei -vind. I,
ytt*dM. & de adquiredn
possesi. I. quod meo. Icem

tiilem, conientiremus', ne quid
tu mihi eo nomine prsstarcs.
Illud plane conuentione, qua:
pertmet ad resoluendum id,

integra ra&u,
ctplionem^ j

quod at~tum est » perfici non
porest,vt m , quod iato ego
quid c fieri, tibi prsstici , contra prpcstarc
per qnoti venditor libe- mihi cogaris^: quia eo mo-
letut^tj.deresctnd.-ue-, JQ non ram nQC ajritur,VC a
dtt. i. ctsm emptcrWltem -n.- ■ Pr j
aoaiparJtSrionsi Pnshno ne3ono dl(«darmis,
ha:e eonuemioiquia ad 9.l,ara vc n0L!ie qu^dam obll-
hocnonapponicur,sed gationes jntet nos constituan-
— coarra<5tus dissolu;

rur. Itcm & si fiere
liberandu
traflu, no

ad

Quorum stipuhtione nobis ad-
quiritur, eornmdem & paEio. hoc
dicit. quisunt isii, ponitur inglojs.
B A R T,

PEr quos adquiri nobis sti-
pulatione potest , per eos-
dem etiam pa&is 4 comientis

i. j. c>*. d°L
IMf. OjliJ .(I

nem in pnmu
IiimatR.oni3n,

tin.hoe est res
restitui.
so1uK'contra-
cTnm.
h imo n5 {»1-
lit. Neccnim
siipulatio , &
paiiuiti vi ipli
inter se hic
eomparantur:
sed respesiii
narumivc qni
stipulan no-
bi= posiic^ide
possit& paci-
ki.Albtric.Bu-
sepcem perso
nx nobis ic-
auirere ' pos-
sunc , & ipx
iilarsmt.

iporrec:<juia
abeoiaerac Jiberams:
scd rei vind.habet em-
ptor , vel vti possi. ad
quodj. de enntrahenda
tmttimtj.siAmsundS ux. VAVLvt librott
■venderes. g./^c.dequa ReguUrum.
tollenda nonsuitactu:
vtj. tit.yUhmA^ui-
liana. Itcm ailus econ-
tia similis priori hic no
suit, quod eii opus: vt
C. quando lic. a% empt.
disced. I. j. Econcra hic videtur simiiis astus retro eiTe cum rc<
ecac apud vendicorcm vc Inflit. de re.di.§.interdnm. Scd certe ibi
dicit contta:sci]icetnon esse cradicam. at hic verus adus de(i-
derarur:vc C.quando lic.ab empt.disce.l.j.ltcm pro hoc,quia tca-
dito c inltrumento: ergo res:vt C.de dott.l.).ttgp ccontra eo in-
ciso fivt j.de regulis iurUJMhil tnm naturaleSttd illud re intc-
gra. Item liberatur fideiuiTor, 5t venditor, etiam si promiierit
animo nouandi: & C\c liberatus videtur aprima: vt J.deresc.
dendavendi.Lemptio.StA ibi res est integra: & secunda obliga-
tio ert liberacio prims.Item ad donattonem g trabe.Nccob.Io-
stitut, quibus mo.toU.ob.^.v!ti.mt\3 & ha:c fit consensmvt Cod.di
dona.Lsi quit argentum.^.sna. prsetcrea non dicit lex, quod non
extgatur retro adus in aliis: sed rc integca in aliis non ipso iu-
rctudperexceptionemrc intcgja : hicipso iure:vt s. eodem.l.si
■vntM.§.pa&m ne peteret.
P£> 5««. ] C a s v s. lilius j & scruus nobis adquirere pos-
sunr,&ali^personr, qui enumerantur Inftit,perqtios ferfo.
no.ad*ui.vstjne ad §.cx his, iic ergo istar pcrson^ nobis adquire
re polTunt per stipulationem : si pairiscancur ne a nobis petatu
& bene valct padtum : & poisunt nobis adquirere. ViviiN.
d s Paltx. fallic i> in illis casibus, in qnibus stipulatio sufficii
scd non pa£lum:vc diximus ~i.eod.Lin traditionibtts.
c 1" flacet. scilicct camadagendum,quamadexcipiendum,se
eundum Io. & sunt tshe persona: sex ' : filins.seruus proprius.Sc
scruus alienus bona fidc po[TtiTus:& Eiber homOjquem bona fide
Eossideo; &: seruus, in quo habeo vsumsrudtum : & ille, iu qtio
abeo vsum: vt dicitur pet ordine"Instit.per quoiperso.Tio.adqui.
■vstjue ad §.ex bit, Addo etiam pcr procurarorem.nam liccc sti-
pulatione nobis non quzracnisi in casibus:vt no.lnstit.de inutil.
fiip. %.si quU a/j.tamen pado nobis adquitit exceptionem doli:
^.eoJrescriptum^st.
sMperatcr: ] C a s v s talis est : & tribus
lnotari.Primosic:Por

littera dicit. Secundo ponitut fic : Titius fecit iesramentum,5:
instituit sibi heredem agnatum:alij agnati cum qnibusdam
ctediroribus exrraneis, qui, s.agnati creditores erant tcstatoris,
&pares sunc indebito,& in numero , volunc remittece debito-
rum partem , & atiam reciperc , ciira siot pares : quorum didro
stabitur, quKri-
meliorem conditionem no-
strara fieri poiTcplacet e
Ista tex in glosi. legttur tribm
modis. pone casitm simndiUm se-
cundam leUnram, qtiz eji melior,
& mttgis notabilis. Vbi efi pari-
tas in cumuhtione debiti,
tatit; & numero personarurr.
ferumur voces eonsanguineorum.
hocdicit. pro hac leSi. facit 1. i,
infra de priuileg. cred. sed se-
cunditm alias duas leli. hoc dicit.
Patttm satitim ei, qui putabatur ditariis,c
.porrigitttradeum.quiinve- ^n

tur, Ec resp.quod habe-
da cst ratio necesTaria-
rum pcrsonaru , si ido-
nea; (int.vnde ista; con-
w€(x personce pta;fc-
rentur aliis creditori-
. Tectio'modopo-
nitut hic casus : Ponc
quod Tirius insiicuit
seruum,velfiliumhere-
dem: posfcea extraneus
ecepit poisiderc fecre-
diratem, & adtjuisiuh
paftum de non peten-
do creditoribus herc-
redirores,quia

ritate esi heres. hoc autem intelH-
gitursi tontempliitione bereditatu sil
sitsalium: non ob. snpraeod-l.si
tibi.§.penult. Bam.

conucnerunc
cos , id esr seruum, vel

octauo Constitutionum.
IMperator s Antoninus Aui-
dio Cassio. resctipi!t,si credi-
toresaparati iint partem S ex
bonish licet ab extraneo , con-
sequi: rationem f habendam
prius ' ncceilkriarum persona-
rum f, si idonea: sint *,
Paclum de non alienando rem
prQpriam,non valet. B A R T-
Ki. Pomponivs Ubronont>
ad Sabinum,

sed i
fecetuni pailum.
meritus nunquid pa-
:um escranei prosit
.srEr reipon. qu6d sic.

emorcuum,

&feci(Te[i

mcncum:& instituilTc sibi cjuosdam suos cognaros heredes , qui
eranc abscntes. vcnerunt cjiiidam cstranci qui credebant se
institutos eiTe , & adicrunt hereditatcm. veniunt ceeditores he-
re. & faciunt paclum de non petendo parcem debitis istis posr
sclToribus hercdirariis: & aliam partcm volunr sibi solui: quar-
ritur an pastum proficiat agnatis institutis ' Irrespon. qu6d
prodest i & creditores debent stare patto, si idonei sunt. & hoc

s ^ Imperator.Vanc ca-
sum tribus modis: pri-
m6 extrancus, qni pos-
sidet alienam hcredira-
cem , paclrus est cum
creditoribus , vr sint ^ure prot
cercaportione conten- miStos.i.d
ti. agnati, vel coenari so»*.i»fi.dt n
vindicant ab eo Eete- i*L'u'S- ""
diratem. ^r^ ■ a
TheophiLad tit.Instit. traneus vbi dc
desuccejs.quafiebantper pupaturadali-
bonor. 'vendit. & notaca %ui'1 iaeicn.
ad tit. Cod.stincaufa sm,s'dls™-
. ,. . J* i, «ant, przkt-
ludtc.ptgnttt eaptumsit. tUE op^io c5.
C V I A C. JunSar.BaW.
s Partem. scilicet debiti. & Hanc legis
n "\ Kxbonti. scilicct desuucli. exposicioncni
i C Vrim. id a est potius diccndum est habendam ratiocem £robac .?°&
1 n- ■ p, / . „ : v Raynenu M-
neceiiarjatum ° perlonarum,quam conttariaru.vcl quam cxtta- oc:jcu^
neorum : vt scilicct do!sccxceptisyeis patrocinetur, non pa- * Necessarii
ctidiiccta: vt sic toiianrur contraria duo, M. eodetn. I. fitibi. J. persona; , an
cumpossefior.&j.titttloprimoJ.tcrtia. §.simli. qua:suntcontra. <)B£q^odo-
Sed nonnc dicii, liccr ab extraneo ? Respon. ita, quia vidcbatut fm"f!ue '0"'
, rr „ .r , <■■ rr - - - ■ "uncCe detun-
non pcodeiie pacrum , nilt ab aliis essei agpatis m remotion q0 w ,.;,, Jn
gradu constitutis fastum: & dic, si idonessunr1, idestquamuis £];j,vel straii
idonea: sinr persona; necessaria; ad soluendum totum , & hoc vc in tertii
iffeftione hcredis cxtranei fecit:vt Codice eodem. I. siaB;o- opinione glos.

iusdam vendebancur. z'

Paaum st-

Secundo <* pone,quod bona c
quia hcres noiebac adire,qui habet crcdicores agnatos suos ^
quosdam, & alios extraneos patcs sunr agnati aiiis extraneis & reditatis poi-
incumulodebiti,&in numero , & in|dignirate , necclTariatum sessare pro-_
pctsonarum scntentia est eligenda,siue eligant minorem par- dest eciam nu
tem debiti.aliis eligemtbus maiorem.vel ecotra,& expones ibi, s.crcd'ad. -
r., X r -,- ° ,->■ , .,-.„. ' *■**"') j, excepcioiiC)
siidonetsunt, lcihcet ahas m cumulo debitt,& in numero, & m ron passj,
Jignitate. Tertio e pone , plures gradatimad hcreditatem vo- d Hsnc iegis
. excepcionem

cabantur. pacti sunt crcdicorcs cum co, qui erat e:
res ab iureitato,& in vkeriori gradu.vt certa parte sint contenti 2™&t ?m'!1'
aduersuscum : multomagishac partecontentiessedebent con- [",-„"''V<«-
cra necessarios hcrcdcs,puta filios, velseruos. Alijenim,qui j«WH^.
inpotestatedefunstinon eiant, extranei hcredcs dicuntur:vc t HincteniJ
InSiitutionibtts dekeredum quaiitatc &disserentia. %.extranet. fa Jnterprccauo;
Cod. de rei vxorU aclione. I. -vnica. §. extrzneum. & secundnm ^ t0,.c""
hocdic,j7,idcltquamuisidoneisinc ad soiucndum. Vel dic, P°s jj^
ad succedendtim :& diaio,/,propric ponicur. s Er sic no. & Rauennj:
quod sccundum tettium casum necessasiK personse appellan- &posteu A'-
tur f fiiij & kt\i.\.vtInsiitt(tionihttt de berednm qualitate &dissc- bericus.IiJc"1
rentiajnprincipio.fa §.sui.Si. in aliisduobusdicuntura"nati& 'V?*," ?!!J,
k T Si idone/i sint. scilicct ad soluendum , secundum primum \;.j. fcrw-
casum.Vc! dic.ad remittcndum.secundum secundum casum.Vel itg.trtdii.fr'--
dic,ad succedendum,secundum teititim. iSirtm <}»""*
NSnio. ]Casvs. Si paciscar tccum ne vcndamfunditm {"'"'w , '
mcum, vel ne faciam locum meum retigiosum , vel /*]*««<&''* i
quocuraque alio modo paciscar: non valct tale pactum, V i- person»: 1"
VI A N V S, dicancur-
a s Semo
loading ...