Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 273
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0202
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
m

De trania&ionibus.

274

riadFe- qua^at aquam rn suo,
strjvalent. oe suus fons e> "

'„ Paa3 d«e as Nemopaciseendo.ttimo*- diflo huius Iegis,& secundocst
mca non alie_ canaa.Cod.de pacl.inter empt.fy ven.l.si. Sed tbi t> jn rradkione
pjnd^,anva- faflufjjic. ^Et sic soluitur aliudconcrariucquod totibuicleg
I*Vel verius contradicit:sVW<W.wjtraditionibw .fyC.dere.pcrmuJ.rebut.£
Lendum est, i»/?v* * reliJ.quodsilocm.}. s Itctoti Iegi conriadicit.<»j?*<*'
hine legsper aquaquoti. & &Sii.!.}.§,
■teJSK «?*■ Sef{ibi,inte"st "VTEmo paciscendo * efKce-
J.N re potest nc sibi locura
____xsiccecur: suum decUcare liceanaut ne sibi
vt insiadeseruit. Lquo- in iuo sepeliri morruum liceat:
rienj.velquoddicic6<s, aut ne vicirto inuito prardium
ncmposseagi.vetum ^
est pncise: sed ad in-
tcresTe agi potest, si ict-
tcrest:vc ibi. s Item ad PaBum primipalU non pr&iu-
jPiSsinemi- primilin d,& ad secun- mdesenfioni>iamsUeiti(sori tputsi-
f" lc"c.loc" dumelrconcra.oW* t&hncAirit
meu dedicare, ,. , - c , ... t&.UOCaiClt.
m reiigios""» * **" ^?Sed 'b "^
sacete,anva- dieitur valeat, velnon
leat, valeac tale pa£rum:sed
dicit quod videantur
■ esse prohibita (I aliena-
' 1 alicuius rei cst inh;

lxii. Fvrivs Anthia-
Nts libro primo ad
EdiHum.

.PaSumdere esteeoMiaJ.<&<«/&»«?. J-^f le non P«I pecumam,
mcsnonilie- pignA.si ereditor. §.sii. ideoque ccepit id pastum fide-
tussda.tfiva- jed ibi raaniseste intct- iuiTori quoque prodesle b, pa-
est creditotis ne dcbi- &w fc yt ^ fc ■ liw g.
tot vendac pignus.A C- ,. ■ ■ r .-, - r 1 1 7-/-
c v r s 1 v s. faras pnons padi sublata Cit fi-
fMdtStm*- Qi £ reut.'] Casvs. deiuitbri, qussitum est. sed ve-
tm*f*g,ii$* jFecistirssihipacVum. rius est semel adquisitam fide-
b"X™T£t i",ToripaaieXc=prio„em vlre-
.go,&fidridToii»e»s I1BO lmut° exDorqaen non
sumus liberati. postea poile c.
secitibipactum vt li-
eeret tibi 3 rae pctcre: ■■■■■ '■'—' — '
an fideiussbr, cum iam _ „ „ _ . _
sit liberatus, teiocidat DE TRANSA-
inobligationcmptima, ftionibus.
quxritur. Et resp.quod
fideiussbrnon reincidit TITVLVS XV.
in primam obligatio-
nem. Vivjanvs. Cokerentiam tituli, fo trttnsitBlenU
.■i„' - •sSJww.Huicdcxo- desinitionemiomexposuifHptriorititu-
* TrastaionB gaE IMt.CdepuBu itl- lo; -vtsitpaSio, * jh* »JW*r rftfw, /./«-
mU0, terempt.&vendit.Vidt fcfa res dubiu,^ incerta,necdumfini-
scripca ad cam. Cvi+c,
S Prineipali b s Pradesie. aamreo g liberato,per eonsequens fideiussbr ii-
rco liberato, beratur : vt J.de reg.iur.i.camprincipalU. fa~j.de noua.Lnouatio.
Iibcracur & fi- c ^ Poj^. Net. liberationem h semel competentem perpetuam
*Liberatiose- *.eure'nii'liberatus velic itcrqm obligari: sicut & omne benefi-
tncl compcies C*umperpetaiimc(i;vtin4Mhrn.confiit.qu&dedig,§.issud,cBl.vj.
est perpctua. & sacit J.de reg.iurJ.idquod noStrum.fa Cde hta.^t' con.Lsiciem
i ScmcX c5pe- Hermes.& Cdefideius.l.nouatiom. s Scd contra %.l.sivrmt.%.pa-
tjsse quid suf- UHt.insi.%. Sol.vt ibi K s Itcm ccntta 'yquod met.cau.l.metum.
perpetiram 'e^o §■$": & UU'"1' vbi ^'"^ rcincidic in obligationem. Sed ibi
nobis adquisi- fingitur nec liberatus, cumprxtor eum in incegrum restituece
wmcsse dica- polliceatur; vtinsrade in iategr,resii,l.nemo ■videtur,
*Hoe ell, li-
bcratum con-
rensilTe nouz
obtigationi.

DE TRANSACTIONIBVS.
Dixitdepatfis mgenere : nuncinfyecie. Accits,

( Pa&igranii-

S2SSS? Vitrajisigit. ] Casvs. Hanc signar rationem inter
|^^P paccum & ttansactum : Sc diffeientiam asTignac: nam
(gSCT? ciansacTio fit cum dubium cst dcbitum : vt eece peto a
te x.cuautem negas ce dcbere.vnde mihidas aliquid transastio
riis nomine ; aliter non csset cratisacTum : & sic dc re dubia, &
litc inceita secus videcur iu pacto : vt eccc peto a te x. <juas mi-
hidebes: tuaucemnonnegas tedcbece. postca cibi facio pa-
ctuni de non pecendo nullo mixco,& sic in duobus differt trans-
astio a pado. vt htc. VI v 1 a N.
.u,.s.a- d T Qtiitransigit. ha:c 1« de paiTo rcmissionis dicie , & facit
tuici diffcren. differcntiam ' intcrpactumgratuicum,& nongratuitum. % Ec
'ia. quod dicit jssa/Tjimpropriecacem "> notat, secundum quosdam,
m ^Ajvox quia quandoque n ficsupcr rc nondubia:vt superalimcncispie-
prieV^Mc K™iS'• VC C-eodJJe *l'»""""-&msra eodj.ckmhk§.exm. Icem
sute vcritatis. proptcrfideicommisstim futurum: vt C.de paS.l.j. & C. eo.l.de
" Trlraftioiit pdeicommisso, Tu dicquod cst vericaciscjpresstuum: & indidtis
sempcr de re iegibus vctbnmjransaSio, improptie ponitur. Vel ctiam cst ibl
iBs> : *" h" Pr'"s ^kium yuancum, licet nOn sit dubtum gujn debeatur. Est
oDubiaresfit auccm ^ubia ° lespernegatiodem : vc Cod.quibm ad libert.pro-
pec itcatio- dsipw* Ucet.l.finSmc fiat citraiudicitim, siuc inceitaltte, id cst
ncm. D propter litem, & iic transiciuq,hoc cst pcr iudiciutvc hic & msr.

Tranja&io intcr sirtptttm bere-
dem>& vmknttm ab imesiato, le-
gatariis nonpmiudkat. 8art.

de condi£i.indcb.l.eleganter.§,ft j«m.& ideo dic lite pctscnte,vcl.
futura:& sic totum pro vno ponitur.Vel dic,quod pro a duobnsj aDubi*,&In-
'& quod dicit d«bia,scilicet cstra iudiciti^: quod dicit, incerta ***** .rei dis- ,
///s,sciiicet,pca;sence iam contestata,&: iri idcm recidic (iuc lissit ™enua'
iusta,siue iniusta : vt C.ss0i^«J./.y.dummod6quiagit,veldefen-
dit, crcdaciustamcau-

: eomponitur, siue, Kemijsio litU pr&-


sim
. VtPiANvs libroquinattagen-
simo ad EdiSum.
Vi trasigitd, quasi
de re dubia, & li-
te incerra, neque
finita e transigir.
Qui vero pacisci-
tur, donationis causa rcm cer-
tam & indubkaram s liberal^ta-
te remitdt. J^
TransaSlio sit per patlam sim-
pkx,&per acceptilatiomm.h.d.
II, ID E M iibro septuagenfimo-
quarto ad EdiBum,
TRansailum accipere S quis
potestnonsolum d Agui-
liana stipulatio fuerit subiecTia,
ted 8c si pacT:um conuentum si erat conttoucrsia iite

sam se foucremo alias:
Vt ].de eondiS. indeb. I.
insumma. in principio.
secundum Fede. Tu dic
in astore idem : scd in
reo iicet iniustc resi-
stat, tenec transaitio:vc
CeodJ.fubpri.textu.ti.
eet per actioric, vel te-
plicationem doli con^
sulatur aitori: vt ibide
dicitur. ^ Itemnonne
fit super certo b, vt T. b Trasassio an
eodJ.de his, qux est co- sie"' Possic Cu]>
tri? Respon.vtibi.A c- '.l"""'^-a,1'
■ » s.B.in-BIrtovili-
CVRSIVS. t!>tn!aHT*,J.
C ^ NequejinitaXali-
cctc,scntencia,quij nul- e Finiu lis di-
lo modoipocest attcta- eitur per sen-
ri d : vt j. eodem. I.posi ?"lm: vt h"'
addas huic aunotacio- nTI!,swh\c.
ni,nongratuita,proptcr JDubiareses-
id, quod dicitur C. eod. se dclinit per
Ltmnsattio. stntewii defi-
i s Et indubhatam.Sc, SJ.JJ)?"1' '"
-----e,idest.s Sedquid e Etsiojdett.

fueric fadum.

contestata h f Pacto'gra-

cgo tame gratis tt

cercamj
id est,litigiurn,qtiod
ceitum est: & sit eit
pactum.
TRansitcrum. ] C a-
s v s. hac lege di-
citur,qudd duobus rno-
IMperatores Anconinus , & dis fit transactio: per
Verus ica teseripserunt. Pri- Aquil.stipul.v
uacis pactionibus non du--
biumestnon la:di ius cauero-

C iB v o l a lihrO prim»
Digetlorum.

uenio ce ad c,
illa c.dcberetvnde tias-
egimuspr0 5o-&cgote
intcrrogaui, quicquid
hidebcs vltra jo. promittismihianimonouahdiitu promit-
:& postea intcrroga» me, habesne acccptum.JEc resp.quod stc,
Alio modo simplicircr fit transaiTio^ura sine Aquil.stip.ViviA.
g ^Tr«»/»i9rtffj«m^M!.idest,Concedeic:(]uasidicat,potest fie-
ri transactio duobus g modis : per Aquil. stipulationcm, & sinc £ TraTaclio fit
ea,& cum ea:vc acccpco eo.quod nomine transadTiomsdari con- v*l P« Aqtti-
uenir,residuum,quodpcco,deducoinstipulationemAqu!l.& 'lanani ftipu-

ifi autem. & propcer hunc modum quasdam legcs ponit in hoe
tit.vt "j,eoJ,Aquiliana,& l.seq.^p l.pucto.
IMperatores. ] C A svs. Titius me hetcdetn sccipstt,& annuc
multa lcgata reliquit, & libertates: & maccr Ticij petit a me
hereditaccm Ticij, & dicic teitamentiim non valerc:ct'im ipsa sic
ima hcces , tandem transegi cum ea & aliquid ei dedi, ve-
niunt modo legatarij,legata pEt.unt.ego dcfcndo me ab cis:cum
non habcarri aTitio , seda matrepcr tcansastionem : vndc nolo
soluere legata. nce propter transact.prariudicatur lcgatatiis,nec
libertatibus: vnde testamentum nihilo minus valcr. [ Cvm
insactio. ] Retento eodera casu ponc qudd Titius
macrt sua:,& cuidam alij ec. legauit in codicill.vnde cum igno-
'; c. sibi legata, transcgit cum hcrcde Ticij pro 50. apparuie
postea ostensis codicillis , qudd matri c. erant legata pro partc
sua. dicitur hicqtidd ista macer alia $0. pctit: quia non pra:iu-
dieaait iibi.& est racio,quia codicilli non fuetiit ostensi dc his c.
[ D e b t t o r.J Duobus modis ponitur hic casus. Primd.Obli-
gaui tibi codicctn mcum, & deeesststi, instituisti bcredcm Se-
pcicium : & ctim MauiuspoiTiderec hcredicatem tuam,dicens
se heredem: Sc cum agcrem aduersus eum pig.act. transcgimus
supcr pign.act.cum ipso Matuio.ctim ngn reddercc mihi eodicc,
&egoei pccuniamsoluerem, reperiturqudd Septicius erat hc-
res.volo agere contta Septicium verura hcredem,pig.ac>.htc di-
citur,qudd transactio, quara feci cum Maiuio, non nocet mihi,
necprodest Septicio.Item Septicius non potctit rcpetcreaMx-
uioid, quod dedi Mseuionominc transadtionis. Sccundo modo
ponitur hic casus. Pone retento eodem casu , qudd transaccum
est super sorte: vc puta transcgi eum Mxuio supcr sorte, si ego
debttor cocra verum heredem ago pign.acT.& heres petat debi-
i,an isti hetedi seo transacTio noceat in petitione sortis anrtue,
loading ...