Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 781
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0458
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
7 81 De posseiTSc fideicom.hered.pet. 782

* Yitulu» prt. aliquem tit. natn & citulus a dicitur causa possi scd ineipit ha-
catisa. bete qualitatem possidcndi.
a s Quoniam tamen.induci itmilc, perquodsoluit qua;st. pta:-
milsam.
1 Bonoru pos- b s C«f ir. cx alia eausa, quara ex pretiis reruna vcnditatum.
seisores non c s ConueniturScihcetredes:sed uua-

" pecirionc hereditatis;
V " vt diximus t.tit.iJ.eti*.
Jj.nocertefte- , r , , f , , • , . ,.
ftuheredesmo §-fi-& isiq-& l. qtsd si
wmen verum mdiem.C,.nonsilhm.
ne.menhererfu' d s gsjjsoj qui dcbct
sustinent; pro- pretja_
jnde eis neccs- "
lefuitaclione ------U------—--------------
Pr«orjanida- DE poSSESSORIA
«^hden- hercd.pct.&,
t Et conse- Si habes rubrieamsic:
2"Tt fns co DePf4s"ah'rellit^is
*'Heredum& ptitkm,mmdixisstt,
ejuali heredum * bononm pesjessm»
similiiude. hcreditath petitione.
t PosseiTori*
aetiones qui- e^SKS&j Rdinarium, ]
bus demur. ''■$»!» rr /
rcditatis peci- SsESaSntm ■> here-
ttonc,de (jiu dcs veri sunt:sed quasi:
superitis diclu ¥[ Jnsti dB bo.poss.§.quos
est prztoria ^, j rf &
mirum quod """• '-Pr*'°r. S Scdop-
approbaca sit po.cquiasuperiores vi-
i pr*tore, dentur. prajcoiia; , non
alias.ciuilis. cilliles. v£ |. t;l:)J.j.in
ne ^oris trW est «Strlfaa ap-
liuilis asiio probando •! ibi dicit.vc
yratoria dici diximus ibidem.s Item
poteit. qua: e sunt pratariaj s
. An luperio- jsttfsUperiorcsma tan-
rtbus tittiliS a < K r ■ ■
stuiitde plu- tiimcstvna.s.petit.hc-
ribus assioni- red.'Rcsp. vcrumcst m
bus eiuilibus? genere: scd tamcnalja
a» yero vna cst mihi,&alia,qua:ti-
tantum pro- tjj c6pctit;& sic plutcS,
/°'''^«""j? slcmi certi c5d'ai° «
ciuilcs «r 1.1. mucuo,vna est in gene-
i>,sr.eaL. rc : alia cst tamen, qua:
x Bonoru pos- raihi, & alia, qux tibi
iessio alia est (j3tur ■
cdiftalis ,alia cx-r^ a '
decictalis. * 1 ■D"M '/• 3 prartore
>> Aciione*pjr viuo : hoc ideo , quiag
ticiilares ,qui est bo.pois.qua; est edi-
competut bo- aalis:&aliadccreralis,
norum poiTts-

niam ramen a qui' negotia he-
redicaria gc-Hit, & debitor esse
ccepir. b, pollea faciens contro-
uetiiam her editatisjVt iuris pos-
scssor conucnitur c: idem etiam
in hoc filio •* respondendum
erit.

licct Trcbelliano sit indu£ta,sicut pericio hcieditatis ab alio
natuscon.quaic non cst ha;c ciuilis:vt lnssiit.de perse.ail.in frine.
Respon. hcicdicatis restitutio a scnacuscon.Ttebell.estindu-
cla, vt fiat ex 3 ofticio iudkis , licut & enipcioaiutegeniium: * Heredicati»
con tamcn fideicommiiT. hcr. pecic. vel ledhibiiorja est ciuilis. IC&>*UUQ-£.'.'"
estbo-

■c siacoincio

DE POSSESSORIA s
hereditatis petitione.
TITVLVS V.
Superiores a&fanes heredihm tom-
petunf.siquentes his *,j»i non sunt he-
redesisedsimiles heredibttt: vt bonorutn
possesfcribm hoetitulo. exeeptis Carbo-
nixnis. 1. j. §. missum, de Carb. edift.
ex quo pojsejsoriti f etiutn aiiionibttt no-

k&caWw.in

turt prs-
qnatan-
tttm venit, qmntum in petitione
kereditatu ciuilis. B A R T.

compettt

i. Vir

A N V S libro quintodca
ad Ediclum.


prxtorem etiam eorum,quos
ipse veluc c heredes facit, hoc
est eorum , quibus bonorum
poilessio data ess:f.
II. GaivsiihrosextoudEdiSum
Proainciale.
PErquam S hereditatispcti-
tionem tantumdem confe-
i prajrore vi- qUjtuE bonoru podessTor, cjuan-
" hodie nort est decreta- l" supedoribus ciuilibus adio-
»Origo aaio- lis: vt C.quiudmitt.ad nibus heresll consequi potest.
nu speftanda. bon.poss.lsi. & de
^Hercditam^ ^ 5

btl* ex S.C. TrsheUiano resiitut* rst hc-
redittu. nam & ibi heredes tmhantur.
Cvuc.
Fidekommijsario vnmersaB, cui
ess hereditas reBitma iterbo: corn-
petit hac aclio, iti cjm veniunt om^
nia, tjua inpetitione heredittttt* ci-
uilis. Bart.
i.Vlpianvs librosextedecimo
ad Ediclum.
X ordineoccur-
rit actio , qua;
proponitut^his,
quibus restituta
est hereditas fc.
Nam quisquis suscepit f resti-

g.succcditde iure ,


.......peciMO
Cluih ; etgo adio ci non est ciutlts.
compecens cst dc iurc Id iunilitudi-
ciuili. Napeneomncs neprobatAc-
couttaclus iiint de iutc cu,liu'' A&io'
gencium;tamenastio- '£££££
nesiunt ciuiies:vt s.de iLuest:&iaiiMl
orig.iur.l.ij. %.deindeex redhibitori*,
k.Accvn. ""s ciuil«-
ps -WJTEc intereft.1 suats^ *d"V
S,de petit.hered.Lii/. adeundij, cogi
q s ReliSa est.Sc vcrbo hcrede aSio-
testituca necxtessamc-
i s AtitttyJk iure no- ^JJ* h'e~_
aO:vts.tit.ii/.l.i^.§. sti[uete ^gj
nOulr, otfieio iudi-
ss No competere.lmo* cis.licet pe-
videtur cuod iic : vc J. {'onem ineen-
udTrebellia.l.ita.§siex dat Pr»tot'«-

tutam hereditatem ex senatus- rwfossi«»«.qua:estc6- (, Here^Testi-
consulto^exquoadtionestra- «a.Sol ibidicitdari io
enm attiortem,qua; de-

ieunt, fideicommissana heredi-
tatis petitione vti poterit m.
ii. P a v l v s libro vicmjmo
ttd Ediffum.
Va: act i o n eadem recipir»

Q.

,qux hereditans petitio quia «6 datut nisi

hcredita
aeaaCtio.
funflo in cum compe- nc conueniii
ciit. s. «mutuotvel Zs^Kt
,.,-.-, „ iunssoin eum
ahande. s Sed qux est C5perebac: at
ratio, quod petit.here. non sideicoin-
fideicommilT.non datur miisaria hete-
restituencem ? Resp. di",is Pc"-

Hm atsio competitsideicemmis- de, vel pj
io, & eitts heredi, bonorumve ps^dei:hi

sm>.&

heredi, bonorumve
: & non datur contra v

cjui pro herc-
poiTeiTore

pio hercdc possidet, vel
pro polTeiTore:quia ve-

rum heredem ,sed contra alios, ejr ms est heres ,Ticec h<
eorttm heredes. Bart. reditatem restitucrit:vt
[.'Vipianvs lihtt, sixtodecimo y^TrehJ.fiheresinssii-
■ ~ ad EdiHum. tutu>.& Insttt.de stdese.
her.§.re/tstut*. sccundu

fnsunt W*'
, i>d U~"J"

alia lic r

fit £ T pE,r ?*»w;s.
&p,

lcm:peti.here.
h s Heres.it ~).de ben.

DE FIDEICOMMISSARIA
hereditatis petitione.
TITVLVS VI.
Et hoe titulo sideieommissarijt iqtti-

eomiiTaria he- tur, anactiones, quas
rediMtis pe- intendic bo. pors. iuccheredjtario, vt putaex empto,& similes
tkio:posserio- dicantur pra:totia:: an ciuiles. Et h nego eiTepixcoiias, magis
re, rci vindi- etljm speflanda est origo ' , id est ius ciuile ,aquofucrunc in-
i Adhionis, & daax- W*™ P^torium: quod cas velut palmites, St pcopagi-
verbalis resti- nes ad alias quasdam personasdermauit.&Ciaxit: arg.C.de hts
tntionij simi- qui ■ven.etaljmpe.l.sin.&j. de-verb, oblig. I. in.Hia. Arg. contra
litudo. JJe aoxal. l.eIei7io.§.itemsi ex. Scd ibi prxtoria, & ciuilis dici
» Frustus vnd st y[ ~ye0JemxaU.plurium.
cu hcrcditate * J_____________*___________________________________

DE

nisi

EIDEICOMMISSARIA
hereditatis pecitione.

vehnmorare- j ^ gll^SS X ordine.^Proponitur.iA cst dacur.
lirTwi nfirk i" mSm ***«&**•vcrbo>aliAs k {i rc-& p°.stea d.e{snat
etiam fmssut g^g; postidercrei vindi. habct. Qood ' enim sacit he-
reftituete a rcdiratis aditio, vt tunc demum competat hcrcditatis petitio:
desunao.suc hoc vcrbalisrestitutio , vthabcat locum fidcicommislaria.- vt
"ScStnis- a^-ad Tr*bell.l.rest;tHU.yres!.& LsiOtaSm prine.
saria heredita. ' T SenatusconsuttoIciUcct Trebelhano.
iispetitio.cui, m s PotmV.conttapolTclTores. AccvRS.
cim Trebel- n s Apj aSio. scilicec vtills.
tiano seiatos- 0 *■ \Jciititis. sed in restitutione facienda ab hcrede fidci-
duaa.prctoria commiiTt non m veniunt Ituctus.nid tuetit mmora.Vel nid spe-
iit no'n ciuilis. eiaiiter fucric rogatus rcstituerc £xa£tus;vtyadTrebeB,I.i*sidei-
eoinmissitria.in srinc, s Sed ciim " hxc aftio ex scaatuscon. sci-
ff. Vetus.

N

Ec interest, mihi qujs ro- q„0sdam hocnonpla-
:cc. na talis ciiulus pro
lon cituso debet habc-
i. Sed eaielt ratio:quia «<i«>. Std tr

;atus fucrit restituere : an

na talrs ciiulus pro
heres" cui estirisset P *. Et li non tjff0 debet habe' * E!

bonorum possessbr ilmeitis.cui —
r , . r.er . , ,. noiipoiTidet pro here- /'•
fideicommillana hereditas re- dcqttiadaliumtiastu-
liita est 1, vel alius r siicces- lit. Scd quia poslidet
Ibr : per hanc aclionem experi- pro poiTelTorc,c6ueuiri
ripoterim-f. i.sHanc actio- poicstpeti.heiJedhoc t t,un,
r ■' i n. i \ mtellieas quando ah-
nemsciedumcstaduersuseum, quide*hereditaccpos-
qui rcstituit hereditatem,non sidet, postquam hcrc-
competere s. z. s Hx autem a- dicaisi lestituit vcrbo:
diones r mihi datur, qua; here- vel Cl re'non ointlia-ni
di«, &inheredemcompetunt. SS?JS.Si^std
adione ei testamento,
si iam adiuic; vel si non adiuit, poterit cogi offic. iudic. adire
etiam vt lepudiauit: vt j. ad TrebeUian.l.nam jwo^.S.j.Cteterum
post aditioncm cst aclio ex tcstamento , vt dkimus , vt fiat re-
sticutio,post restitutionem, pro rebus restitucis cetTat ha:c acTio:
quia alia ei dacur.sciliccr in rem,& suo nomine : vt in petit.he-
re. dixi t.de pet.her.l.& non tantitm. §.j. sed si qutc non sunt re-
stituta:,hac aftione cx testamento pocest agi.quasi non plcnc rc-^
ltitucrit. Et nota quatuor tempora ex pixdiclis.
t s jssiiones.hettditazix singularcs.
u s Heredi. directo, qui mihi rcstituit hcreditatcm : ad quod
est s.*^ Treb.l,j.§.j.

DE REI VINDICATIONE.
Scilicet cui detur , & eontra $Hem, & qm in eit veniunt, &
qualis sit.\ Sciendum est autem quod in hoc tituloprineisaliterde
direSatruitatur.J.veroSiassiiye&.velcaiziiiy.traciaturdevtiti. ' PoDidet ei-
s Ctti detur dire£ia,diciturJ.eod.t.\a icm adio i.rejbon.Item cui j!I"",l)u!de*
',.,,. " . , r • • ,!•./• oit in ieuoum:
■vtitis,dicttur Cod.co.l.livtp[oiioalS.Jtemti,quipr£scrtpjitrem - jccspitj
longo tempere.datur •vtilis.lket M.det ei direllam.^ Contra qutm naruraliter.
detur,diciturT.eod.l.ossicium.& Cod.de ali.iu.I.j.St C.vbi in rcm i SenLCtia lata
acTio cxerccci dcbet.I.j.ErhoevhidatttrdiretTo. nam quandoque %>cr dircsio
daturvtiliter,vt J.eo.l.si culpa.sit 1. qui restituere.5.11 vero non. °™™°„ ^i\\s
Sc J.dc noxa.l.elestio.s .item si ex.SjH*w eonsiteuit,*n it,quitan- EaW. & taa.
tumciuiliter<-poj}idet,sicuteftis,quideditinsittdum,pojjitproeo fcnfa.s.Fwd.
iure,quodhabit.cenuenirisquodverit eftintm^tamensitprsiudiciS 4.5. !««/'>«•
Bb , «'
loading ...