Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 783
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0459
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
7%$ DigestorumLibersextus.Tit.j. 784

i^Htnaturaliterpeftdet.EtsicpatetexprtdiSisquoddireliadi-
re&Z,&- direcia vtitirer,& vtittsvtiliter,& ■uttlis directo dabitur.
nam direSa,& vtilis*daciorem-JireiTo & vtiiiteryadeumrcser-
tItr-^Si^-iti!'r'licaidominiumque.ratur:licetinhoctit.casi<spo-
nantursingutos prosequi non expedif.quia sscciaik eji tit.J.de ad-
e.do.& Inst.do re.

piincipdiquxstio

1. Dicuntur
rim alia: quarsttoaes diffcramur
rantur dico, quaatum ad de&

pronuntietut: scd sentcntia in principalt
Cod.deord.eog.l.).tj-& >>/•&!• citmfiaw.
iudjcialcs: quia s

I.&J.C
soium.6ci.qua;dcioca.
Item srulhcs : vt J. co.I.
rrustus. -vt ibi piene di-
* Vindieatio. "S-Ztquiasi>">trepura-
nis sormulam tionesinhacaetiane,ideo
Ciceid expli- plenedicess.eo.l.insan-
do. s &uaiu fit:& qui-

Murin

'■' 81 iuris:& idee quatuor
remedia dantur.vt dices
j. eo. I. cjui restituerc.
<-§40usque:&pctesi di-
ti teporatis-.quia quddo-
que tribtts,quadoque 10.
quandeque lo.quandcq,
jo, qaando/so 40. quan-
doque centSannis durat.
Neque autem heredis vt
heredi, neque in herede,
vt keredcdatur.sedqua-
ad exhi.l.dc eo.§.fma!i.
? Osi aHiones. ]

iic prasiudicant vt inte-
de hac iudicetur. diffc-
,:id est cognitionemmon
quatum ad litis conte-
statione.nam & in cau-
s.ilibcralihocru; vt J.
de libe. cau. I. ordinata.
{ * Nisisorte. cxcipit * * Vindieare
posse vindican. Azo. possimus.
g s AdieSa causa.de
iure Romano:vt subii-
cit. % Scd nonnc hoc
iu sequeti verCjcsiquu,
Pesi ■vindicathncm kereditatis, aut 1 tefiate no(ira,non petuntnr m vin- *-' rcPe^cu5 vc ,suPet-
velitt htreditam, '■■■; wiituri indicatio j- .* r 1 1' i- 1* ssuuni i Respond. non,
rJ,s^L,i,.V„LXi. (rnist., „i \ *•<*""" s^™fy t», <X- quiaprimo J,b aubiob: , M ifaJ
snfrUttM. K,i vindit.ii, igimr.JlPW1 • "V vmditaMr aJitBz polit» indubiontt ........
sr,frie,.,U adferth.Rem vinditare,su£ "*"[* dt ixri cittili. T

LIBER SEXTVS.
D E REI VINDICATIONE*
T I T V L V S I.
1 tefiate nosira,non petuntnr rei v

esseadserere. Et omnes vindica
xij.tab.& vmdicationes in re ipsa.velu-
ti insundo ipse przscnti, vei in gleba
quasiinfundopotius,quamrei,velsun-
di. qua de caufa secundum xij. reHias
dicuntur in re,vet'm rem aBienes.sicut
vindication espejfejsionis.id esi intcrdifta
Vtipesidetis^velvtrubiinipfapossesto.
»e.l.j.§.inter.insi.vtipojjs. Cvuc.
HtcaUioesi

s.Ponit rtint pettttone:

mfingttla-
mpetitpro om-

mbitsrebuscorporalibttt. B arl
t v s libro septimodecimo
ad EdiSum.
1 OsTaf5tiones,qu(;
s de vniiieisitate a
■ p*posica; sunt b,
'. subiicitur adio
J singularum rerum
petitionis. 1.5 Quje (pecialis in
re adlio locu habet in omnibus
rebus mobilibus caanimalibus£,
quam his, qax anima carenr,&
in his,quse solo * coiuinentur.
Liber&person&,cju& ssmt inpo-


ad superiores. qudddi-
stiiestin superioribus,
quibus modis vniuerli-
tates petunturmuc qua-
litct tcs (ingulatcs: &
ita dc speeiali: & habet
locum iit.i aclio tam in
ie mobiiijquam in im-
mobili. [Per hanc.]
Ciim ista astio detut
pro omntbus tcbus 1 an
pto liberis personis daj
li possir ,qua:riiur. Ec
* Propria lo- dicimr quod non. vnde
cocio itmfco- si voio filiu meum pe-
sultorum , vc tcrC) quem dico in po-
"" ScaeciJ'- testate mca: agam praiiudiciali, & interdidT:is,& officio iudicis:
■ -9 s- vcmi-ntjnjetKJiciturquddpossum vindicatefiiium adicctacau-
s ASiones dc sa de iure Quirirum.[p£R HANC.]Non soliim res singulares.sed
vniueisicate, ctiam vniuetsales , qua; scilicet reftas suat, per hanc atlioncm
icn vniucrQ- pcc; po(sunE:(icut grci,cquicium,aimentura,& similia.vttum ta-
"^noffieior, m^^hocvtgrcxvindieerur.non oponet qudd singula ca-
ijuereU , non PIta condicantut pet hanc attioncm.
est astio de a ^ D$vniuersitBte.(cilkt:t*niieid<Ct& peti.hcred.^ua; cstvni-
vniuersuate: _ uetsiWr.lz^.depeti.hered.l.itemvidendum.^.sin.^l.sequen.Azo.
ciim ea tintu ^- gjj cct[e pet qnerelam b non pctitur vniucrsitas , sed testa-
mentTiumpr mcnlurn tumpi:Tt s.He inogic.tesia. I. Papiniamis. insi. Dic ergo
t pjurale pro vel hic plurale ^ pro lingulati poni:vtl.depetit.hered.t.diuus.in
(Tngjlari po- sn. x. Vel qudd dcpcti. J hetedita.diresta,& vtili dicat;dc qua
»icur. etiamvcili posuit duostitulos supriptoxim.duobustitulis.
iyccirioherc- b tr Frobosiu sunt. vulgo proposuit praiior: & e #c approban-
%\%\, \t *"" H*» hered.pet%:}.re$onjQ*oA & non habes, frttor,
vtiiis. diciuiisconsuitus,vclsenatus.
. Acriones de c s Animalibtts.quzpez Tcmouentiadicuntut:vt j. de verb.
vniucrsicate a signis.l.mouentium.
qwbos,^ "nc d T Non petuntur. quia 8 tei vindic. datur ei h , qui dominus
. est dc iure gentinm, vel ciuili: vt ttftk eo.l.in rem aBie.

1. s Per hanc -s- aute aitioncm
liberar perlbnse, qus sunt iuris
nostri; vtputa liberi,qui sunt
in potestate *, non petuntur d.
Pecunrur igicur aut pr^iudiciis,
auc interdidcis &, aut cognitio-
ne pratoria e : & ita Pompo-
nhis libro trigeniimoscpcimo f:
Nisi fortc f, inquit,adiec5ta cau-
sa S quis vindicet. Si quis ica
pecic filiumsuum h vel in po-
testate * ex iure Romano k : vi-
detur mihi Sc Pomponius con-
sentire , re&c eum egilse. Ait

proposin.

se qua^dican- "P- Sed ista; iiberKpersona; sunt,& non sunt inalieuiusdomi
tur. nio.ergo non datur astio in tem, nisi adiecia causa: vt subiicii
^Reivindica- Accvrs.
rione cur pc- a r Autprtiudicus,antipterdi3ii. Vifescriptaad /.10. Cod.de
tere non pos- ! C v I a r
(imus liberos r • . • _; ..
nostros. e T Prttoria. lcihett etuntpetcndi. s Etdic prEiudicus
* Rei vindica- est pisiudicialibus exceptionibus: veluti sl agcret filius contra
mo dacur do- patrcm,&paterobiicerec,agercnonpotes:quiameusfiiiuscs.&
raino dc mre slc ;n modum eneeptionis semper opponi dcbent, secundum Ih
Sr"1' SecE h*cGloiT.nu!lacst:quiahicloquitutcumfiIiuspctitut,nc
( Prziudiciis cuminmodum eieepiionis tepelliiur.Tu ergo dicpta;iudiciis
quemadmodQ i.prxiudicialibus in rem 3tlionibus:vt Infi. de aS. s.prdiudicia-
i nobis petan- /«.s Et ditrumui ^ ideo pixiudiciales aftiones, & erceptioncs,
tur libcri. ^^ prms je c;s e0gnoscitur,quam de alia principali qua;stione
^/^aaiones p«>niii"'etuI- Se<s tcrt^ ^ic "tione qua;libet exceptio dicecc-
eur ita ditSar. tur pra:iudicialis;cjuia semper piius cognoscitui de co, quam di

respondec,i)ui
dubicans rc-
sr?BZ°--*r r rP"ndec-
h S Pcntsitmmsuum. t vii, [n^ fa
sibi cxhibendum ab ali- cctriijicttijx-
quo.Azo. *r* J' sipnlm.
i s VelinpotefiatcXva. v£?-h™?-
elTedicatscumeiius^*^
contiadicac.&sica se- » Sr.tMdi.nas
metipso.Azo. stra.
k ^" Romano. quo £lij
sunt in nostta potesta-
tc, vt Insiit.depatJo..§. f xxxjj,
I s Vindicare posfe. pa-
trem filium suum.Azo.
x. Sic c etiam petit ab- ' Vindicare
bas monaehum suum, ^£"J™]£
adieaa causa , de iurc ^ ^""fi,
canomco. 3.Sic&pra:- jiM.
latus cleiicu suum, ad-
enim adiccta causa ex lege icctacausa.4.Itempo-
Qu_iritium vindicare posse1. testasd ciuem suum e: <*-*«« Gta/z
Hac aclione vindicatur ttiam ^J.admunicUdeiu- s^jf^
vnmerfitat rerum in totwn vel in \0SatlilZ.ytCod. S!H« t
panemtnonobstanteqttodaltqua decol.PaU.j.li.xj.6,Jte tamposstssio-
pars particalarid non sit vindican- decolonis Iliyricianis; nem-
ti*.b.d.cnmIsiattenti. Bart. vt cde <°L M-J-M-*)-
3. s Per hanc aucem atstionem 7' Js"",-cV° °™l\™~
V 1 \ r 1 peratotiSjtiue pairimo-
lion loJum iingula; ies vindlca- nialibus, vel fisci:vt C.
desugi.coto. l.j.is.dr iif.
li.xij.gr C.deagri.facen,l.).ij.&iij.U.x'}. 8. Ide in colonis quo-
rumlibet priuatorum, vt possint vindicari, causaadieista dc iute
Romano,vel deiurc Iegum:vt C.dc agricfa cen.l.quisquts. ©• /.
omnes.H.xj.&in authen.de man.princ.^.sednequesuscipientes.coU.
Idcm in cohortali, vel curiali:vr Cod. vbiquUdecur.vel
cohorj.j.^ Vt autem ptene scias quando vmimquodquc istorum
locum habeat, vc! intcrdidtum f,ve! cognitio pr*toiis,(iue offi. / tiberos tuu
iud.(quod idem cst)siue ptajiudicialis aclio : dicquod si filius a ™?f'" "kY'~
nullo detinetur, scd ipse sui conttoucrsiam facit: locum habet f™car°*™
cognitio pra;ioris.Sed & dici potest qu6d prasiudicialis aciio in iudicijs quem-
rem locum habet : sicut contta eum, qucm setuum meum eise admodilpeie-
contcndo:& cessat inrcrdiaum de libe.cihib.nisi propter adeu- IC & vindic*-
dam hereditatem sit contcntio: vt insia de lib. exhi. L deinde. ^po^us.
§. hoc autem.fa l. si' eum.qui se. r^Insii. de aSto. j. prsiiudicia-
les. Si vero filius sit apud alium , & sua sponte locum habet
iud. orfic.siuc cognitio prztotis : sicut & si apud neminem esset.
namhicapudsccsseviaetur. Itcm piiiudicialis actio in rem
eadem ratione : sed & rei vindi.dari poiest adiesta causa de iu'
re Qjiiritum :cessat ver6 interdictum ,nisi qui detinet, pari-
ter sepacremprofiteatur. nam his casibus loquitur lex ista:vt
insra de iib. exhib. l.si. Si veio inuitus detinecur, hoc casu pro-
ditum est interdicTrum: vt insia de li. exhi. I. j. & dacui rei vin-
dic. adieita causa de iure Quiritum : vt htc dicitur, & cessat
piaiiudicialis in rem aetio : qua; solummodo contra silium
tlacur: Sc ratione contiouersiar, quamde scfacit filius. Alia vc-
ro ici vindic. scilicet adicfta causa de iure Quiiitum, datui
rarionepossessicnis,quam aliushabet ,& controuersia;, quam
facit: & ita iud. offic. s Huic distinctioni est contra. 1. Quod
dicitur, quod vbi est ordinaiium 3 auxilium,non debet recur- % Ordinario
riadertraordinarium:vt supra de miner. t.incws&cegnitio- auxiliopnsc-
ne etiam. j. refpon. vndenon vidctur quod cum iudic.offic. alia l'."™/™*'
actio,vel auxilium detur. Ad quod respond. quod ibi vc
extraordinarium auxilium restic. in integr. quod contia lus
communc datur. Secus vero si de iure commum quls petat
a^ionem dari extraoidinaiiam cum ordinatia. %. Sed huic
responsioniest comrasupraiis/en. l.qutdam. vbi cxtraoidina-
rium, guod est de iure communi, non competit eumordin,-!-
loading ...