Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 957
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0546
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
957 De seruitutib.prsdiorum rusticbrum. 958

EOiiqui. ] Casvs. Habeotecum paiicccm commmiem,
qaem aperis, vtlumen intrec ad domum tuam propiiam,
quam ibi iuxta habcs. Dicitoi hic quod non potes.
» 1" Paw'e««»wM»ni.lcgentlum,/dir»Me*cD.Eitautcmca;cus
paties, qui fenestram non habet. sic Vano cubiculum ca;cum

Is'S M librotertio
Resionsoru

EOs, qui ius luminis immit-
tendi no habuerunt, aperto

. Cvi-ac.
a % Immijisic.lmmmo
j"Lumwvtin lumentibi *■ autame
.alieno spe&e- transfusura adte:aui ex
"ui'™J;.^ aduersa patte ad me
men exalieno „ . r .
fcauriamus. ttasiundendum :&neu- . .
%3£Zi mmfie.ipo.cll&hoc panete communr< t.nullo mre
•f sic Hor. sed dicie hxc Jcx. I r. & (ic fenestras immiusse •"respondi.
vidcturfcgid. duobus modis potest .. . , . . , ,.
""- i"« '.« poni. & pone plan* Stres Ugaturadvttam,mduhtt
seHMmemp. e«mplum:vts.*KUjW nonvideturimposita eisirttittu: B-
W.i.c.ji.Cuia. si intcr me.yrefyon. cet duret sacultas eundi. B Ass T.
«U4frfcM. Al*.l Casvs X1J SCjBVOtA sifo.^rf».
V^aliscst.Legaui ti- Rejbensirum.
bi faabitationcmcumi- __. T , , .
dam domus, pcr quam |\ Lympico habitationem,
ibamadhottummeum. V-/& horreum , quod in ea
hcies meus vult per il- domo erat,quoad viueretb > le-
iam domum quam tibi gaujc =. mxr.aeandem domum
legaui ad prrcdictu boi- P „ , ,
tum itcsicuc ego ibam, ho"us > & ccenaculum , quod
cjuititut an possit! Ec Olympico legatum non est d,
iesp. quod benc potest, fuerunt, ad nortum autem, &
■vtamtemjme,<po ccenaculum semper perdomS,
iibimhilsioccat. [Lv- , ,. *i./i ,-
c 1 v s. ] lanu* domus cms ««>•««"> relida erar3adi-
tuca; apeticbantui vet- *us suir.qua:situm cst,an Olym-
sus viam: vt liquear vi- picus aditum prajstare deberet.
deieindomo Matchau R.esn0ridi, seruirutem quidem
ST" sETkdE, non dI"e ei r=a h«<^™ "ansire
yicinus meus habcat , ,
concra me aaioncm, Per domum ad ea,qua; comme-
cumnullumex.hocio- morata sunt, posle ^, dumnon
comodum patiatur ? Et noceat leearario,
respon.quod non habet:
neccgo ei teneor. hoc Potesi quis aperire 'utmttm ver-
pacec. V1 v 1 a n r s. fat viam, quatenkise extenditsiil-
b s §so*dviutm.ki. luu- ri B
hcet Olympicus. ' *
c ^" ityaiwV.Cteflaior, i. s LuciusTitius apertopa-
d s LegatumnonesiSa- riete domussute,quatenus stilli-
hcet «ptsissim. quia no ddi^ d g & ti " um pco.
5 Horwivna ciathortusDcumdomo ra/J & ,& . r ■
CG domo em- emptus, vei ad vsum te,JUS Compgtebat ,-ianuam in
ptus , vei 3d domus:a!iasc tacite se- publico |aperuith ).,qu^ro cum
6 ddomo ^uitur IcSamm domus: nccIue wminibus Publij M^uh >
diw , & " J- &l'Z*-%Le™d$>- -vicini, neque itineri vicini ofti-
SSiSSStt'/»™ cercr-questillicidiumde^vi-
stquirar. _ intcllige iitam gl.quod cmi domo cadat, an aliquam
\hlt\htcVj Mstac°r «ptcssetat, adioncmPubliusMssiuiusvici-
*'kinv'ieini'. quod hoims non va;ni- nus ad prohibendum haberet,
«Sfe* Respo„,1,,sec„^ii.e,fjpro-
«usa tcmpus c *■ K„n^.qUodesie ponerentBr3nuIlanr*habere,
tZLt d" non Poccst: cum domi-
betunvt kic.vt nusrcmansithctes, &rcs<l suanemini scruit: vt s. eod. l.lnre
apoihec*, & commu>ti.($r &.si ■vsrasr.pet.l.vtijrui. Alitet etgo (i proprictas cs-
cstnacuU sub set legata: vt J.siser.vin,Lteslratrix.).rc$.<px est Contta.^>insi.
«ded0mo,& dt-vsuf.leg.UamnaiS]. Accvrs. Ad dit i o.Idcohk non
«ione^niiTad T^ctur secllicus impoiita: sedfacultas cundi: quia ptsdia non
ca aditus sit ex eranc idista petpetuo : alias habeiec locum, quoi dictum cst in
«lia domo. v. Ybinat «j.Bar t.
jAitU&m9.,it s s Pss//J.fotmaeenimpatrisf.sccuandacst:vt*a^*i/B%.j./.
t^mtS. vltim. s%sa.ndum.§,^uisandum.fal.struum.%.sin.&e-vsusi.leg,l,Aamniu
TsVuire"; "AS-J-Accv.rsivs.
franeminipo. £S %2*ttnussiitiicid<j. id cst iuxta rcctitudinc stillicidij. Ctia,
teft.. g 1" Ri^ur. id f cst tecticudo:a iego,gis.VeI dicitut a ligeo.Vcl
* Forma, seu dicatigo: vtponatuiptodcgutcacioneaquK.Azo.
Sssamiliaf *" h ^ Aperuit.extra g domuimvt faciunc omnes Veionenses. Acc.
seruanda. v T Ia>"""n'" publico aperuit. id est,parietcm apetuit ianua; in
/ Rigor Itiili- publico facienda; caussa: qua in publicum cgicdeictunnon cu-
cidij dieitur: ius forcs in publicumpellcientuc;vt Duaienus putat cap.$i, Ub.
^Mtenus labi- t. Anniuers. Cviac.
™rLSlUlp!ri T Mtu^miximt.suprZeo.t.cumte.Azo.
xeqta vergc- * i ciiittAm.. Icihcet ncgatoriamdc setuitutc:ied nequeincec-
ie,&deorliini diftum,vt toll.ic:cum nequc sus: ptiuata;,ncque vtilitati publica;
sscfli ineipiat. noceat, Bt sibi prodest: nequein ria,publicafar-lumest: vt j. ne
V'w^r"tj"' i"'^'n ioc.public.l.ij.%.inerito. A c c v R s.

^&"W Ervitvtes.] Casvs. Quatuot sunt ptincipales
5^)S sciuuuics, & sunt nomtnata:: & cas ronit in ptincip.hu-
w*2i ius leg. & postca ponit de vnaqnaque. & sic sunt & alia;
seruitutes tultica: innominata;, & v. sciliccc,quas pouic in §.in
prtdjjs. [traditio. ] Constituisti mihi fctuttut. itineris.
qualitei mducar in pos-
sessioncm ? Respond.of-
fic. iudicis:iddtquod
pisecipiat ptistati, mi-
hi facicndo przsiatt
cauttonem de prxstan-
do in fucurum. Vivia-

DE SERVITVTIBVS
prardiorum rusticorum.
TITVLVS III.
i fmt propria se>

nti7ic<trum,& ti

„i„i„,dis^.

I s Itti ««fcss.solus.sed
ambulandi « cumalio. xEundiacam-
1. Veldic, eundi plane: bulandi disfe-
ambulandi , cuticndo. retia.Hoeau-
& hoc seihcet in omni- % d^rimir,it
busptxdiaisseruicuti-i-»^
bus : iiue pedcs , Ime tur t qUj ^tc.
ItirisconfaltHSnominathtcserki: cques : vc insia eod.l. ctuminter in-
ttttesruBicorum fr&diontm>inter s*feBaJ»pri»cip.&l ss^it^ambu-

tjuamperfonU tm,mnpr±dijs cScedit;vt
iter, quod tum dicitur iut transeundi.X,
pater.de ser.kg.I.damnas.^.j.de vsufr.
Icg. vtpecoris adayuamappulsiu. 1, 4.
■uta%u<tda&(ts.l.}7. Cviac.

rpL^M$i DE SERVITVTIBVS PRiE-
:nlsBibiu.ti. chotum ruiticotum.
EsXit de vrbanitsitruittstibm infyeciemucdtrusiici* toiimode.

ducendi ad manus, v%l ta (qUi vel a<
ante se. manu^velano
n s Iterxo ipso.& hoc se dudt.
quancum c ad commo- (Assuhabenj
- . .- dicatcm ; non quaatum "eniuoq; ha
quihabet.mfraco.verI.traduio. adseniitucem;vtj../7/e; '

qttasgl.dieitsquodfant qu&damser-
uitutes nominats: quadam innomi-
nau.Primo ponit nominatas. Secu-
do innominatas. Secuda ib'r,X\\ prev
diis. & hocsacit vsque ad l. iit. s

set.

1. VtPiANvs iibrosecundo
InHitutionum.


vindic. l.loci. S, j. nam u" cem' c vt
siessenidua; seiunutes Nam r,babc-
constituto at£tu,posset rct,vtsetuitu-
vna adempta 3lteta te- wm.vnamllne
mancte:vt/«^ *//«/. j. aliapoisetre-
Isi.des.inprincip quod %£$£
lexnegat.namadcmpto sl qui iter a.
itincre, nihil amitticui: mitcit, a&um
vt J.deadimen. Ug.L j. oonnmittit.
ius cundi l ambulandi homi- qua:estcontta.
nis t; non etiam inmentum ° T lumento. vt s. de f^mim.
acendiro.Aausestiusagedivel S*rui. Lsitxm.
T& , t ■ 1 ° t P s v>a eentinet.irlpz-
iumentum,vel vehicnnim. Itaq; ais 1Us desiuitionibus, d via-, & «dus
qui itcr habei, acT:um no habet: nihil plus rcpcritui in disrerentia sc-
qui z&xim habet,& iter n habet via, quam in astu: scd ^^ms pte'
ctiam sine iumento °.Via est ius **3* PJus,d cst-v„cPatcc i De ao^du-
,. „ ... 1 1 ,. tnsia tod.Lqui jeUa.\.rt- aib. vide Vi-
eund,,&agendi3&ambulandi. j^^JiJ^Jj^^Z^
nam&irer & adtum in se via siviarlatitudononfue- <i>e strcituti-
continet P. Aquseductus t est rit dcsignata, dcsigna- ^4."°™^"
ius aquam ducendi per fundum tur Pct Ifgcaitscd aflus n«js:(rCIUitu.
1. * ,. A. - „ non: Vt insra eod. i.vit. [u cnim am.
ahenum. 1. Jlnrusticislcom- S-l.cmo.itatitudo. £ SSS.
putanda suntr aqu? haustus,pe- q s /n rusiicU. id est quidam inno-
coris sadaquam appullus, ius seruitucibus msticpia:- J^*^,*'!'
pasccndi, calcis coquenda: *, diocum. i,sem». ■vrt,,*'.
arc,lf fodiend^. X, JTradicio }££%£££ £££$
planc , &[ panentia » ieruitn- nats . e ^x possunt in- * De sti"icute
nominata:dici.& habes "E'eis^Q^
dc his insia tod.Uergo. %. Ntratiu*. s Sed quziitut quarc hse, &' sodiendK^ide
irpetiorcs dicuntui piardiorum?Respondeo:quia constituunt ius pet Barto!. ia
nrc, quaidebet seruitutem, secundum Plat. sedha:c ratio non t.sipriinin tf.
:stbona:quia& vsufructuaiius habet ius in te:vtpote cum con- /.Semituurf

agat

poifeiTio 1

c :vt suprasivstrfattttspet.Lvti.l™
is i scd personalis:vt>;w deser- dus.

a quemlibec posTJdei:
.wrwra.non tamen cs
i./.j. 1. Alijdicunt idcoiquiatantum in pwdiis constituuntui: tur;vsusvceti(
sicut ipsum denotat nomcn,quodpio immobili te accipitui: vc seruituce &
insia de veA.signis.l.^uiMio tsi. & tantum habcnti vicinum pta:- panentia pos-
dium eonstituuntut. licec etgo commoditas peisona; quairaiui, (cruiec"t£"^
pra;dij tamen dicitut. vndc & potius ius ptxdij ,. quam pcrsona:, ^w« „jg. jt (
considcracunvt %.de neg.gefi.Llibtrto.§.viio.& infi:eodem.Lvia.§. sm. vrban.pts.
Jisundus.Icemquiasundo,vlttaquameiopussit, constituinon c.i7-i*si.
possunt: vi yeodem.l.ergo.Cy.Uertitittf, f w?" *°rm*
s ^ pertw.hocsiprxdiodcbeatut.a!iaseonira>/r«^v/i(- 2'^°
siu. l.si quu binas. tur patic t;a> &
t ^ Et. pro id est. A c c v r s. ; cautio przlle-
u s Potientia s.qua;fieri debet:vt supradevfufiuc7.Liij.§.dttre. mr.ne desiit
& de Pub.t.si egt>.§.\.& ~S.de sertii.i.qut,tiens.§.si». hxc quidem pa- j|la P^'"113-
tientta ptzstanda indunt officium prjetotis, petcntc co , cui dc- ^j-™"^"^
betur.ad hsc duo: vt S nunc,& in futurum ptaiitctui patiencia: rcnsu dicatur
& cciam fiac caucio,nc desit illa patientia: vt ~j.si ser.vin.l.egi.& dcberi.
S,deserui.l.s>en,Et ex hoc icpeiisplemnqucsciuituccmdici dc- '" Traditio,&
bcri, h licet iam sic tradita:vt Insiit.e0d4.idc0 autem. Scd in coi- P?"e««" r«-
poialibus rebus ofKcium iudicis nort > prolpicit in fucurum : vc s^j^nr ,*n-
~j.de vfuJ.}.§.}-&de£.diLedi3.l,£dilcs.§.itemscicndum. t.Vel in- dueere officia
ducii; officium si vindicetvtr »b eo, cui cst eonstitvna vt atsolua- pr«orfa,
loading ...