Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1165
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0650
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1165 De interrogationibus in iure,&c. 1166
Qviseruum. ]Casvs. Harc lex sacit diffetcntiam vtiuri
quis conueniacur ex seriti deliC-O : an q-asi ex suo, ho

modo voeauiiead ius:& quiesiui an Scichus, qui fecetat mihi
sucturn, esset ruus seruus : vc sicnoxalitet mihi tcnearis. diiisti
qubd sic. & sic feci te condemnati: & exegi a ic. quairitut ari
Stichus iibereiut: erac
cmra atienus. Ec dicit ^. yi seruum alienum re-
TSOSgSSZ U.sPondMit si_» esse „
rum^vt alteio domino- noxali iudicio conuentUS a iit,
rum conuento & eia- dominum iiberat:alirer atque si
ao.aiteriiberetut.atsi qUis confessus sit se OccidhTe
- HomiddiS WS sa& «/«oicli. ^ ■ * jj^ occidl_.
licet itieric in cto,velquasi iuo nomi- . - . * - i ■ r i.
vn" p-rit-», ne conuenicui: vt ecce vel si quis respondent se here-
tamen alium conuenio tc quaii sei- dem. Namllis casibusnonlibe-
'TmBonre" «omoi:':id«is:Tel9uasi ratur.qui fecit, vel qui heres
JS , vt _l* *s h«es <j.bicoris mci: est> Nec |__,_ jmer se comrarja
7.si»i-s«w. &cum alius occidcnt, r ,- ~ -
__„._< i«-._-tu confcisus suisti » *"»*• Nai" siip-"ore casu ex
j_s. ign»;. e> occidiise: vel te hcte- periona serui duo f tenentur
"b™*"'^"^fc;t dcrn:licet a te exegero, siCUt in ieruo communi c dici-
.sj_in«-r.-«. non tamen hbccacut, mus: vbi alrero conuento alter
P<_na ieitur qm vereoccidir,vcl(iui ,., , .
i__£e-J "6 vcre cst heres:quia re- quoqueliberatur.At IS,qui con-
Jiberat nocen- manerec impuniius.qui fitetur se occidisse.ve] vulneras-
+ H*PTv-l delin-aic : nisi ■fuisti &> siio nomine tenetur: nec de-
L. leaione eonteOu te occidisse, bet impunitnm esse deli_tum
eil nee.tio: vei tc ueredem, volens - a ■ c ■
fcd resiiab- _________ , vel occiso- ems ^1» f«lt, propter eum,
-st _ pioccn. r-m . v=[ Terum hete- qu* respondit: nisi quasi defen-
&n._mir.r. dem, namimiclibera- sor * eius, qui admiilt , vel he-
ttu.cnm confitcri te- rcdjs F lirem siibiit hoc eene-
ncatur.vcl Dctrare. [ In _. _■ n_
v 1A N v s. cepnone data iummouendus
a^Cwuentus.conAem- estac5tor: quia ille negotioruin
* confiteri natus> & «adus^ alio- gcstorum, vel mandati *adio-
e recepturus cst quod prKstitit.

quis po- qui sx pnrtt. & l.si quit

Idem est in c

,quJ m

mandatuhe-

«II per pro- inurrcgutus. & l. ....
(ur-rorem^ sessimihm.insir>. redis heredem se eile respondit,
b s Tencntur. s. solueic Vel cum eum aiias derendere
in solidum. iicet sint n , j . interroeatus1'
obligati m solidum. _ ,J _.. b
c s CMwww.Stiiali; an f»ndum possidear , qaa.ro
malesicium comminit: an respondere cogendus sit,
vt ~}.tit.ij.l.-vtt*ntitm. & ^uota ex partc • fundum
M^""'^ possidcat. Respondit , lauole-
d C Dehcium ems. vt L - ., . r,v-,r - i-
&s.*dkg.AiuiU.it* nus scribit-poJressorem fundi
■vulniratus.circamediii. cogi debere respondere quota
Scdde eo,qui seherc- ex patte fundum poslideat: vt
dcm confic^cur , non sj minore ex parte posildere ie
} Di.idi li„ "(„;"'DiTcigo 7"S ^031/ ™ a,lkm t P?[tcm.- V>*
iiu pmccssus ^.^.j suo nom.ne Ian. non derenderetur > m poiieiiio-
par-c n com- tara ---«-!■" nec enim nem ac.or mittatur k. 2. J Idem
parcc difcn- elt c.iusnominetenea- & ii damni infe_.i caueamus s.
£*£££. sooT ten^SS Nam & hic «sporiderc deber,
nonneeiceptioneinha- quota ex p?.tte eius sit pra;-
bcr vt hercs,is,qui con- dium , vt ad eam partem sti-
* firecur: vc s. eo. l.s.Um. pulationem accommodemus,
,»$.Respon.cx persona p^aurcrn non repromitten-
actons, nonJua, cene- *
tui. Vci hetes non ha-—
-Correidebe- bec eiceprionem. ^" Sed opponitui: nonnc duo ' tei debendi
disuouomiiie, obligantWsuonomine, Bc. tencrurquisquc in solidum:& tamen
& in solidnm vno'- soluente libcraiur alius ? sed ceitc ibi vteique e_ eadem
obli°aniur. causa vid.rur teneri :.vt insrkdc duebus reti.l. iis.§. sin.^ Item
eorreor^aiTu" nollne debet 'nusjiberati aitero elc£to :vtsitpride noxaLt.
Jiberatur. electio.inprincip, Respond. hic nentcr istotum habec ab altero
causam. s Iccm nonne te persecura debec repclli:vt fupra de eo,
per querasatt. erit. I. j. %.stplures.' Respond. istiexduabus eausis
sc non conringcntibuscon_cniuntui:i!liexviia,s Iccm non-
ne vcrus heres debec icpeileie cieditorcm exceptione, soluen-
teisto.quibo.fidesecredebat heicdcmsW sitpri depet. heredJ.si
quidpopjsor 1 Respond.imo mala fidc voleas dceiperc adorem.
Accvss.
e s Desenfir.Ciac mandato.
f ^" Hcrcdti.s.eius^qiii deliquit.
* Genus pro g T H°c genere, \c\ = cst hoc modo : seilicct per confesiio-
modo. vide nem.
Zts.t.ttcsiim- n ^ Jn iure interrogattis. antc Htem contettatam: vt not. s. de
pnm.\ji,s, re' vizd.l.qitipttitoria. A c c v r s.
i ^ §uota ex parte.Sc an postideat; vt htc q_jcsierat:& dicitui
t.de rei vind.I.quipetirorio.in prine.Sed contra in eod.tit.Unspa-
CVctus.

-Msi.SoI.ibJ dc dominio an iic suum non cogiruv. dicerc : sed de
possessione : sic vt hic dicituc.
k s Mittatur.\t (^ yex auibtu cau.mpoJs.ea.t.FttlciBius.S.CcIsiei
1 s d«s«m«s.i.caueii postulemus.
tis ha:c est, vt in poiTessionem
eamus. & ideo eo pertinet scire
an poilideat.
XXI. V-PIANVS libro vicensimo-
sieundo ad EdiSum,
VBicuncjue f iudicem a;qui-
tas mouerit, _:que opor-
tere fieri interrogationem , du-
bium m non est,
Consejsto praiudicat quaad per-
sonam interrogantu ', non qttoad
alios. hoc dtat. Felsic: Rejpensio
siiEla in iudicio non praiudicat re~

V Dubium. vc
/1 Bononienlis pctat lc-
aum,&ncsci_tcuilo-
cauii at scholaiibus.
Azo.i.Vel sicucficBo-
nonia: in piascepiis. na
qua:ritur*adebitoiean 4 Index offi-
dcbeac,vc sic siat ei pie- cio, vbi visura
ccpiurmvc>/>s~i de iud. sucrit. poiest
t.sidcbitori. JnS'«_S
PX.ocuratorc.~}Cs.Svs. post coclusii-
Titius muitos ha- ncm in causa:
bcbat Crcdirores , inter '" d1 etiam,
quos crat fiscus. procu- ~>vx ,con.cer.
laror nsct egic Pro fisco ]jrii ^^
ablcnnbus ahis ciedi- i-c.o»0-,.»..,

jpondenti, nisi ressetlu interrogan- toribus. confeiTus

ob

(».Bar t.
xxii. Sc-vola Ubrtattarto
Digellorum.
PRocuratore Carsiiris
debitum fiscale interrogan-
te °, vntis ex filiis, qui nec bo-
norum possessionem accepe-
rat P, nec heres erar, respondit
se heredem 1 elTe, an quasi in-
terrogatoria * creditoribns ce-
teris teneaturl'Respondi,ab his,
qui i» iure interrogassent, ex
responib suo conueniri non
poMes.

«ay&fav

DE QVIBVS REBVS
adeundcmiudicem eatur.
TIT V L V S II.
Hic titultts rejpicit ad duplices , &
mislas aSiones, vt "vnttm iudicem ha-
bcant tsicutmututpetithncs. I. it. de
'lud.Potesi etiamaccommodart adnoxa-
'.es.nam qua euntfc pluribus.ve l inplures
compettint;de etipieruncsoomnes adcun-
tudice eunt, vtsiplures vlndicent
dominium scrui , vel vnus dcminium,
.ttervsumfru.i. cognicio.l.si patirer.de
tb. caus. velstpiures tuteU tcneantur.
l.j.C.arb.tut.nHs si cerlum petetur,plu-
res correi.tio.99. Quint. 111. Priuata
iudiciafipe vnum iudicehaberesolent,
nec alitt fyecies erunt, ettam si vnus. a
diiobus duntaxateandem rem, atque ex
n cstusa petit: aut duo ab vno,aut
plures a pluribus, qmd accidere in he-
■sdharijs litibus interim scimus: quia
qttamuis in multii personit-.tausa tamen
esi, nisi conditio personarum quz-

>t:vtsupra,

hcie. fuisti:an prsiudi- ai al'f s-wfc
pto personis absentitt? ,^^,i,„'"t
Ec dicil qudd non. ln,*Umcap.i.
Vivian. _<«_;«_.£«-
n s C_/«re.quieiatiu- />■""• c.n.tit.
.dcx.AccvRS.
o s Interregante. s. ad-
neisaiitim , an sit heres -s- Ctncar. aat
debiiorisfisci:vcsicpcr- Closs.t.ina.
ibnali astione possir <" •_** *•"*■ •"
cum postea conucnire. v"^ "J,i'"err
r mgi,Ttdtbti,tr
ACCVRS- jo.,.5.(.,W*.
p s Acceperat.^nic li- cmttrn.
beii. & stc de iuie pra:-
rorio non cst heres,nec
dc iute ciuili.ctat enim
emancipattts. item non
erat institutus:quia tuc
nuda voluntate poiset
csse heies.
q *{ Heredem. ergo
mentiius est, cum cssci
emancipacus : vt diii.
& ex delicio nor. deber
applicaiiheitdiiaciivt
insra de adquir. hered.
I. si seraum. in sme. *Cofessio_t>-.
4,- -ente aducrsa-
, , . ., rio f-dla -on
1 s Interrogatorta. (d valet... t.usj,
est astione personali: cn^.s.Jiquu.
qua: quodammodo cx j .--i_isow.
iuterrogacioncnacavi- ' c-sessioe_-
decar in istum : vt su- "'^^3'
prk i. de Mtate.§.qui in- " Htrcde. sife
terrogatus. ycreramen libcri inpote-
nata cx concracsu vcl state,nii__eti£
ncgotio habiro a de- vollmt-tc.
funflo. Accvrs. em.ncsaU1"
s s NMJ ptfe.Sl si dicas est'^-"^
ab aliis, qui scilicet no prztorc,eon-
intcrfuerunt intcrroga- f'-ionc sua.
tionibus , planum est: H1^^^0
sed quoad istos est prc

w.lsi/ius.ciax cst eontra. I
a b abscntc aduersario faCtaro,non r
■n.§siqtas.ltcrti ocee cxtraius:

n potTcuio.
.n petit.
Conscssioherede, qui intenogaueiui
s Et sic not. hic confession
- ^tinsradeconsefl.
siupra ro. I, j, Vel dic sccundo quod
non est pro hcredc:& loquiiut dc emancipato.Sed illa l.li Hlius, '■"?■' """*"~7
dc co.qut est in potestate. Scd videtui quod eriam solo consen- ,„„,,..:.,;, „,_
su , qui patet er veibis eonfeiltonis, heres efticiatur: vt insrk sipis. nisi saSa
de adquirend.hered. I. eum. qua: est contca dictam pritnam sclu- sit in h«
tionem.Sedcerte&ibidixitdehiSjquitnpotcstate " sunt :qui dependem c,
nuda voluntate fiunc hetedes dc iute ciuili, eciam post repudia- ^"v^cst aditso
cm, intra cnennium: vt Ccd. de repud. hcred.l.sin. Sed filius hercditatis, -t
ncipatus e hercsessc nonpotcst, velpcr prstorem, vel pcr ticanimus la.
suamconfeh*!onem;sedcainenest|oco shcredis , (i.pctat bo- tita--i.-fcin;.
norum posseilionerri: vt insra de bonorumpoJfejs.i.iij.§sn.ejr l."u- F";'"""'- *■.
fy v. htc autcm bonorum polscss. non petiir: idcoqtte sna con- ^'ni^Vnimu,
fessio non valuit ci. Vel dic leirio, qubd hic fiiius in pnrefiate eriim.r. -mii^
iam abslinuerat: vndc rcspondcndo g se tiercdem, (ibi pixiu- «i^ss-.T-s
dicat quantum ad aduersatium , non quantum ad alios. St au- s'F3jic Sn"~
tem non abstinuiffet, pia:iudicaiec (ibi quantum ad omnes: "^diiloheie-
non ex vi confc(Conis:scd adiiioni.,& quasi h contractus. ditatisessqua-
Accvkiivs. n eonuast--.
Oo 4 DE
loading ...