Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1167
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0651
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
u6j DigestorumLibervndecimus.Tit.iij. 1168

DE QVIBVS REBVS AD EVNUEM
iudiccm catur.
§!uia a3iosam.trclsc.fr cammuni diui.frsniumregun.de qui-
tus diaum esi.sunt coram vno iudicedicet a pluTtbut propouend*.

ideo hitnc titutum com-
setenter p ontt. Accvns.
dtij.ti consorres,si vo-
lumus
diuide.

In causis connexk flnrts, iicet
dmerftsori, cogmtur apud tttndem
iudtctm UHgare. Bari.


diuCtslS fictCt
idc.-&alicrmihi,alcer
tibi. Sc hxc eadem set-
uanrur m iudicio liniti aiir gniUTn regundorum c, eiin-
re&u.ytsi^g0j&Cuha- dcm iuAici:m 4 sumendum.
J Praterea e quo faatius coire
cohetcdcs, vel socij poJIint, in
eundem locum*" cminiuxn prar-
ientiam fieri oportet S.
II. PapiNIanvs Ubro secundo

bemus agronon dcbet fieri:quia ex
boc possec csse , qaod
vnus alitcr decerncrec,
& imponercc fines, tjua
. alius. V i v i a h.
a *T Agetur. scilicct ab
vno , porrecto iibelio
eontra reliquos, coram
diuersis iudicibus.
b s Inter eosdem com-
muni diuiduitUSaivxt
ab alio,poiteci;o libclio
pro cisdcm rebus.Sc sic
alij samilia; crcisc. alij
communi diuiiitm.age*
■ re volnnr. i. Ve! verius
c ponitui, fr ■ pro aut:
vt C. de ver.stgnis.t.pe-
' i illud pi

CVmex pluribus tutoribus
vnus,qu6d ca:teri non sint
idonej, conuenitiit: postulante
eo omnes ad eundcm iudicem
mitrumur h. & hoc rescriptis
principum cominetur.

D£ SERVO*
corrupto -f.
TITVIVS III.

DE SERVO CORRVPTO.
Didnrn efi sufra ad legem Aquil.de damno dato in rcbut notlrti
inanimata.fr in corpore nosirorum seruorum-.nunede damno dato
in animti eorum, fr ita saclti vitiosis.h c e v r s.
OTmjJ lt prttor. Hic
ret: in ivm qvanti ea res t-aA? Pom-nt.-1-' veiba
— . «-*ssis pra;toris , cua:
ERIT,IN DVPLVM K IVDICIVM p!ana. sunr. Ec conse-
DABO. cjuenter omnes leges
>r 'i l-a- -i! i- nuius lituli suut saci-
Nota quod dicito tU alicnum, j„ . idco non indigenE
»o» ver'tsu.itur, inpersonaeitu.cjui casus poils ione.
est bon&sidei pojsessor:sed reqmri- i^Recepijse.\itntt'C.Sc *R.-ccptor,si-
tur,qwd hahea: verum dominium: dalo malo,scieu- ipsum ue teceptator
,J c . .rt - , rccedeicadommocum d'-"ur > 1ul
whtcpatet,rcscrendotHum$.ad tt,has:vt?,AMi.ku>. -'-m.&J«-^
»»' quid teci-

verba edifli. Bari.
-■ s Qii- bo^afidesemuemitj
hoc edicto non tenebitur ':
quia nec ipse ^oterit ierui cor-
rupti agere: quia nihil eius in-
tereit m scruum non corrum-
pi. Et iane (i quis hocadmisc-
rit n , eoenieu vc duobus a£tio
serui corrupti competat °:
ctuodeicabsijrdura P, Sed nec
eum, cui bona fide homo liber
ieriiit , hanc adionem poile

fr ).l.srox.§.quod
fc«s In duplttm. vt iim-
plu sit pccna.W J.e.l.vt
tat*m,$.inhac.Kccvk,
1 s Non tenebitur.i.non.
continebiiur,vt poilit
agcte : & hoc subiicit:
5«/«, &c. & iic plana.
i.Vzi&xc,nontenebi!ur.
sc. & cimi ipsc corrupit
eum, dolo mpio id nc-
ccm aitcrius non fccit
aliquid, cum se pnuret
dominum. arg. t,depe-
hercl.si quidpos

pst.

tjitoGellM
Xt&^AttJ.

: idcntitatem pcrsoi
■ quar agunt apud di

d-bt;
d De tccon-
jjentione.vide
(5!oss.in!.(«-,
slsinttntjs.

■jcri titttlut reipicit ad legem
7dem Venocat AV>- q»«ndoquidcm$etixlti in eopro-
ponhur ailie legti AqttiUtsute insaciU
iure pratcrio , comfarata ad extmplum
legti Aquiiis.vt de aSione de deiettti.fr
effitsis HiximUis. fr longe quidcxt gra-
tticr,quam soleat esje direSa.nametiam
in eensitentem in dupittm. I. -. 5. bxc
atfio. hoc tit. frfitmosacst aitio. l.nec
quicrjuam.fr. pro soc. \.C. dcobl^ par.
fix&.qtuisipersont dolttm malrnn notat,
frprtterea non tantum dc corrupto-.sed
etiamde recepto,fr sub disiunB&ne pre-
est poniturhocmedo,Qaoc\ famim incun)
reccpciis , aur corruperis, vt ope aut
consilio. nam alterutrum probare sus
rif.Cvnc.
I. VtPiANVS libro ■vTcensime-
tertio ad Edilium,

esercerc opinamur. 2. J Quod sejsor.§.si. Scd quod sub-
iicit, qttiu nec ipse, &c.
eritmaIaratio:quiacx-
traneus conuenitur, si

autcm pra:tor ait, recej
1 accipimus, si susceperit seruum
aticnum ad se. Et est proprie
recipere, rcfugium absconden-
di cansa seruo pnstare , vel in
suo agro, vel in alieno ,loco,
ardisiciovc. 3. $ Perstiadere au-

corrumpat: non tamen
agit.Scd sic eam defen-
dcs:quia ncc potest agc-
re , scilicet in soiidum,
vt dominus:agit ramen

seruicorruptiratio- vetbis-st.cii .
nc proprictatis , tene- ii dicat, pcr-.
corrupti:

ictur serui corrupti: siiadere.vetba
^-^-duobusdominis ™e /»/.?-.id
-st mcdiu, seu

C 1" Finium rcgundo-
diuctsis iudicibus.
d T Eundem iudice.hoc
i.bus.' Priraa c
- c6iunctionisc:;us(;,quia
- consortes, & coniunfti
suH[:vt hic,fr C.de iud.
LnuUa. t.Sccunda ratio
-st

' A.P.

quilibet cst
astor, & teus:ergo tjui-
libct agit, &
nimr. apud ei

fr C. de scnt.Uitm Pa-
pinianus. frinauth. fr


1t praitor : Qv^ 1
SERVVM , SER-
VAMVE.ALIENVM
ALIENAMVE RE~
CEpISSE ' , PER-
tsequenter. fr suprk SVASISSEVE CjVID EI DICE-
deiud.l.quinencogitur. TyR DOLO MALO QVO £VM;
a. Tcttia ratio absur- EAMyE d£TErioREM FACE-
ditatis cuitandx. nam
posset ciTe qudd vnus
aiiter a4iudic.iret,Cjuam alins, vel alitcr de personalibus pia:sta-
tiortibus:veI aiitcr fines de/ignaret: vt hic, fr arg.J.de lib.cau.l
cognilio.^.siptures.fr l.sipartem.frl.si ■vsufiu.§.si maier. Accvr
e T Prtterea. irmuit ratione personar. nunc innuit rationc Joci.
s^ Eundem /o-«OT.i.apud eundem iudicem:vt pracdixic.
g s Oporter.dc J.an per aliam eattsa app-ejl-l-yinsi.l.t hoc £r voo,
vet quibusdam de cohercdibus, vel de consortibus postulanti-
bu-. Acc vrs.
CVmexpluribu;. ]Cis-;. Tutores babui, & vnus est soi-
uendo , & alius non. conucnio iHum, qui est soluendo , &
jplc conucr.tus petit aiios conueniti, vt sciatur quantum poiuit
soiuerc. certe consentiendum est. V1 v 1A N.
h ^" Mitiuntur.vtscizim inquantum suot iocupletcs.vt rcddant
rationem omnessimul: vt d«edtn.l.st $uuk$.j.Accvks.

atque cogi sibi parere. Sed per- proprietatis: sicut vsu-
suadere t lcvjw Sii/ *. nam & fruftuanus 1 vc J. eoJ.si »West]nn
bonum consilium quis dar.do tTr!&"^3T diis. > ™<
potest suadere, & matum 1. &
ideo prsstor adiccit, dolo malo,
qxo mm deterioremsacerct. Neque
j enim delinquit,nisi qui tale ali- ^1
i quid seruo persuadet,ex quo eu fe
saciatdereriorem r. Qui igitur
sernum soilicitat ad aliquid vel
faciendum,vet cogirandum im-
probc , hic videtur hoc edi-
cfco notarj. 4. J Sed vtrum ita
demum tenetur, si bona: fru-
gi scruum perpulit ad delin- WnddpoiT.veleius
0 , > 1 - ieruus damnum dcdent
quendum , an vcro & si ma- in seiuo bona fidc pos.
lum hortatus est , vel malo scffo,vndc Aquilialocu
monstrauit quemadmodum fa- habet.nam tunc quia in
ceret ? Et. est verius , etiam Ci lcge Aciw-iii-» ctis culPa
1 (i - ■ „ 'enir, cenebitur etiam
mato monstrauit, m quem mo- hoM fi>poss.vt-s.^/-
dum delinqueret s teneri eum, jtqnil.lsico. fr l.sden-
Ira6 & sierar struus omnimo- tiam.%.ij.frs.derei-vin.
do fugiturus , vel furtum fa- l.nonsolum,frinsum-
auruss:hicver6 laudator hu- wadJ'/"'"""■"!""_■
m s Intere/t. tatione b Scrui
proprietatis.Accvrts. ptinoai,
n 5" Admiserit.vt bonte sid.possess.agac scrui corrupts in solidum domimis p-o-
ratione b proprietaris,cum non sit dominus. A c c v~r s.
o s Competat.icCpe&upropiictatisin solidum. Acc vr s.
p^" Absurdum. inhoccasu, aliasnon, Duo cnim socij contra
tertium habent: vt J.eo.l.siquit. Itcm duo domini non socij ra-
tione commanis setui: vt ar. eiusdem l.si quti.hrLO.
sjs£* malum.fzck c J.de reg.iur.l.consilij.
r s Faciat deteriorem. nisi in casu : vt Cde surtti.l.siqutipersita-
ycrif.qua-eftcontra. Sol.ibi speciaie : vtibi dicitur.i.AIij dicunt
hoc corrigi pcr hoc,quod ibi dicitut: qnod cst falsum. ,« Conriiij m--
{^Furtumfaclums.iscitJJesurtk. l.qnisertte.frinsiadciniur. 'i,&frauduie-
!.nonsolum.§.Proculttt.frlnfiit.manda. J. tuagratia. Sed concra " te?"ur' ^111
insrhde-verborumsignisicatUne.l,stpe.\.sin. Sol. cumexperior j^lentumto-<
ex deiido , cjuoci ci suasit alius, & postca proptcr consi- mium dcdir,
lium

cuenit: vc 7. eo.l.siquti '
s Sed quidsi mbono,quim
seruus bona fidc seruies in malo:vc v*-
tibi, aliurh cormpetitJ '*re > vencnu,
noxaliter tcncbcris : vt * £ 6-nu--
s.de noxa.l.nosotu.fr J.
eo.Ldoti4.si serttui. Di-
xi bona; sidei poiscuo-
rem coriumpcncem no
tcneri; secus t

prietat
s.liieS


possessor, qm

alie-
numa
ondo-
aSionc
iwpe-


loading ...