Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1173
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0654
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
H73

De fugitiuis.

1174

■■ cornpctentious.
a ^ Homine.CcAicct ktuo:tt tttantiKC ciu{dtm:quod autem.Scc.
b ^ Agitur. concra corruptorem,vt tsstiruat pietium serui.
c ^ tioluerat.ptoptet vtilicacem. Azo.
aEisidemecV d *\ Ef iibertum. harccnimduo * hafcere noa debet: vr insra
stqui nemo de actio. emf.l.idemque,
itbsam & M".Sedar,conta^. , '^ u j
Km,?ilim,x depr&script.verb.t.na- , . . . ' .,
««»P«uum- mmluS.si»- fiat«gp nomme " agitur b. quod autem
a;stimatio damni,quan- si manumisso eo agatur,non fa-
-rieiat incttUior : vt s. cilcapud iudicem audietur ■, di-
eod. 1. doli. insin. &su- cgdo ideo j~e maiiuraisisse, qUo-
c s s^onumpitur.-] vt &preuurn habeat , & hber-
\^jContemnat.8c tUin d.
G a i v s librosexto t*d Edi-
Hum Prouinciate.
animus serui,
persuadeatur ei,vc domi-
num contemnat e.

ideo harc aftio locum
habct: vt & s. eed.l.yii
si. & extia ordinem pu-
»itu,:„i.ys.*«~

fs

D2

Ominui ser-
,.r=iii«,

COrrumpit
sip

faans: vi

itsltliber

■i. Alphenvs Varvs lihro
sicundo Digeslorum.
DOminus setuum sdispcn-
satorem manumisit,postea
rationes ab eo accepit: & ctim
eis non constaret * , competit
apud quadam muliercnlam pe-
cuniam eum consi.impiisfe.qii2-
rebatur , possetne agere serui
corrupti cum ea muliere,cum
is scruus iam liber essetS Re-
™"&™*- * CtmtftiMtsiruuum s fa so g . sed erfam furti
„rij,m, facia contmgiteos fuge- f I • » ., ~ ,
» no d«ar. ^ w^ssi/ Jj^ de pecumis,quas seruus.ad eam
tiuti. Esi-autemsugiti- detulisset,
Fugiciuus uus <■- , qui eo antmn re- xnl, Mai^custs Hbro quarto
Reguli

tjSimplum. quia
>Eisnoneon- conitante b matrimo-
staret, id est stj0 prmaiis aftio non
" micnircm " datUr L VC C-r'"4m *m0-
' tTl^k /-?-"on ergo infamat.
fe^tsrncjerscE. DE^SERVIS]
b Pccnalis a- fugiciuis.

diftemnc. deat. Erro,qu! animo re-
deundi quandoijuetvx J.
dewdil.cdiet-. l.quissie
fugi. in prin. & §.erro-
nem. vel aliter; 6}uw
corrnmpitur animtn ser-
ui,vt sttgitiuu4siat,vel
•jlnvulg. "« aleator:ideodebusup-
jimU fnp"«u pon-lt psr ordinem. Ac-

SErai corrupti nomine & co-
stante mattimonio marito
in mulierem datur astio-scd fa-
uote nnptiatum in simplum h.

u.7.c.:P-i.

S,quisugi-
i s Furcst.vis.tit
Nenttita. §.jin. Est
tem ccIarc^jCJuod v
ignoiaKeuni.adc|uem sirt.Si recepit
:speitinet,alicuius ~ si,exsupt "

DE FVGITIVISf. ^
TITVLVS IV.
Postgenerilemtitulttmdisiruo cor-
rupte, notanturdutt species corrumpen-
dorum scruorum si suaserit sttgere ,Ji
alea ludere. I. 1.6. de iniuriis. ^- ex
priore ssiecie desugitiuu additur, eum,
isui recepit, & celauitsugitiuum, tene-
risarti; qnedvtique verumest, &si
ibtentutogg.vtex Sabino GettitMre-
abfcondendi cau-
!pit, fetui emolumcnti causa. requisitum celauit iucrisaciendi .
Tenetm etia kge Fla- mo.surti.AdditUretiamS.C.de
uia ciiminalicemt insr. rendisstigitiuu.C v i a c.
md leg.Flau.de. pla.l.non
Jl*t.m.$.!egc.ikquirl-
doquc legc Cor.de sica.
*Exlib.i.vbi yc cjuaudo^quis cclat
de i«risd,cti0- seruum facjnorofe fa.
«' ™°mra~- milixdemorte domi-
tuum. vi.vtinsr.adSiUJif.§.
t Concra hoc si quit quemqttam eorti.
stnacusconuil- fc ^ Senatui.cuiuS' no-
wm_est,<iuod mcnnonriat,enms,
trades reruum dionibus.
domino suo, m s ProcuratOribut.C.
quiatlceeon- gcncralibus.
sog^imhabi- n , Mulisam, i.pceri5.
<ab!c ceeiim iu T.
loco , <mi ei °^"..isi
pUczeritAir __
inantcactum P csedit. Sed &


mittantunr
teeanturav:d EdiSum,
S , qui * fugiti-
uum « celauit,
furest''. i. s Se-
natus ^censuit f,
ne fugitiui ad-
siiltus, nequepro-
illicis ' ,veIprocu-
ratoribus rnpolsessbrum:& mtil-
c5tam n statuic °. His autem,q«i
inrra viginti dies /3fugitiuos vel
dominis reddissent, vel apud
reddacprovna maoistrams exhibui ssent, venia
tua- ceiarione: pto duabus
«'■ duos, & sic deinceps:n
istcI CeodJ.qttinque, secun-
dum cjuosdam. x. Tu dicmeliusquod locjuitui hic de pcena
ccntum solidotum,c]iia: fisco datui:vt J.Itatim. ii>i,muletaenim,
&c, C,de mod.muLl.sin. & hxc a lege porcssi icjnitti; vt hk, a!ia

eit, cjua: homini debctut: que non sic sacile remittitur astori:
Vt argum.siipm de arbit.l.Cetstu.h cc»rs.
p s Intra vigintidies.Vidcca?.',.trltci.depr&script.Cvi a c.
p ^" ASum. id est dc dcliao fasto autcquam fuisset fadum
hoc scnatuiconsultum: at in sequenti vcrsu cauetur dc his,
qui post ediclum oc-
deinceps eodem senarascosuito cultabunt. itcm hic iu
impunitas datur ei , qui intra ^^J^
prxitituta ^ tempora r, quam taat : ;n seqncnt;i &e
reperit fugitiuos in agro suo, his , qut tradideiunt.
domino, vel magistratibus tra- A c CT R„s-
diderit. z. sHoc autem senatus- ? .Sf^^T
. J . tanda poltea quam,^cc.
coniultum adnum* etiam dedit
militi,vel pagano ad inuestiga-
dum fugitiuum in pra:dia s se-
natoru, vel paganoram: cui rei
etiam lex Fauia prospexerat, &
ienaruscosiiltum, Modesto con-
sule c, factum: vt fugitiuos in-
quirere volecibus litera; adma-
gistratus dentur u : mulfta "
eciam cecum solidorum in ma-
gistratus iratuca, siliceris acce- giitratibus;
pcis inquirenres non adiuuent.
Sed&ineum,qui qua:ri.apud
se prohibuic, eadem pccna sta-
tura. Est etiam generalis epistu-
Ia diuorum Macci, & Commo-
di, qua declaratur & pra^sides,
magisttatus, & milites stationa-
rios * dominum adiuuare debe-
re in inquirendis fugitiuis : & de*Z>;i-& ansi.l.siruot.
vtinuentosretiderent:&vt hi, ' ~ ** ,. ,. ., „
, i i- -r „ yT Delitesiant. ldest
apud quos deliteicant y , pu- iateant.
niantur; ii crimine contingan- % \ Contingantur.i.de-
1. J Vnusquisque eorum% liquerant. vel id est in-
qui fugitiuum apprehendir b, ue
in publicum deducere dcbct.
4. 5 Ec merico monencur ma-
gistraras eos diligenter custodi-
re, ne euadanr. c. J Fugitiuum
accipe & si quis errosic c. Fu-
ui autem appellatione ex su-
giciua-nacum non conrineri d
Labeo libro primo ad Edictmf!
scribic. 6. s In publicumMcdu- '? °' /ssC/«ILOT. alia:
ci intelleguntur, qui magistrati- 5. Labeoscribit, inpu-
bus municipalibus traditi suiit, blicum, &c alias Icx.
velpubIicissministeriisE.7.tDi- Acg"fs- . ,"
ligens custodia etiam vincire f/s?&*.*<*£* insi.
a ■ ■ - k o «-t r- detab. exhtben.Uq. §.
pernnttit h. o. s l amdiu autem exbibere.A

^ Tempora. s.viginti
dienim. Accvrs.
s ^" In pridia. non au-
tcm lic Rt ici fuitiua;
icquisitio : vt Inllit. de
oblig. qua ex delicl. §.
sidhti, quarcst contia.
Est cigo hic speciale in
fugitiuis,
t ^ Consttle.C.&iiCteutc.
U <s Dentur.Ci prssidi-
' 'us, quas diiigent ma-
t faculca-
seruotum inucsti-
gandorum piarstati fa-
ci3nt:YiC.sso./.y.
x s Muli?a.ctl ergo a
fisco applicandajOt quo
dicicurmulcla: vc C.de
tno.mul.l.Tnulcturu. Est
&alia in suscipientem:
qua: dacux aftoti: vt C
eod.l.quicunqtie.^F Cod,

• 1 Mulda in
tiubio intelii-
gicur quj sisco
applicatur.

s Vnufauisque eo-
raw.s.priuatorum.A c-
C V R S I V S. ,
b s Apprehendit.Quid
ii apprehcudere noluit?
Videtur quddnon tc-
ncatur.
c sErrosit.dc quo rJU
xi suprainrubric.
d s Koncontineri.hoc

* Stationarij
railites, przfi-
dlarij su;,nuoS
ptllanius, qui-
in locis hostiu
finitimis stg-
sblec,ad repe-
linos hostium
incursus intc-
ti.8ntl.bic.

cnstodiunturSquamdiuad pr
sectum vigilum, vel ad pra:si-
dem deducatur, Eoriimqueno-
mina, & notE,&cuiussequis
esse dicat, ad magistratus defe-
rantur k, vr facilius agnosci, &
percipi fugitiai poiEnr. Nota:
autem veibo etiam cicattices
contincntur. Idem iuris est si
hxcln icripcis publice,vel in
ffides proponas.
istratvs lihrosixto
Cogn

g s Minisicrtjs. id est
minilrris. Accvrs.
h s Permittit. 1 Noi.
quod diligcncec custo-
dit,qui b ligat,&; quod
ditic diligenter eorum,
id cst horum veiboiuKi
lignificacio.
i s Culiodiuntur.k ma-
sisttatibus.Acc vrs.
s Desirautur.i£gni-
magistratibusa domi-
nis seiuomm nota:, &
nominaeorum. x. Vel
etiam publicar domui
dicant,vel proscribant;
slc

i.i;.: mate-
riam: vc iiic
Diligenter cn-
itodic,qui |i-
g.l~. jliilS illli-
gcnier, cii ex
bona sidc.B^is
brsitumsiw

FVgitiui f simplices ' dom:
nisreddendisimt.Sedsipro dicis.qudd sit seruus.
sibeco se cesserincgrauius coer- 3' vd ^ic a sem,s hx.c
.-1 qua;rcnda pcr magi-
cen iolent . slratus, vtrefcrarJtsu-

1 1" T?vgit»>isi»>pl>
JVvRSIVS.,
s Solent.vt C.eoJ.v.*lsi.^pl,csimsermml

p/a^.PI«on.
dtltgih.

d-est qui se liberos noadijui

a s Di
loading ...