Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1175
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0655
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
H75 DigestorumLibervndecimus.Tit.v. 1176

1 ^ T~X Tum. ] Eura.
1 Jalias inci-

«J.j.j.fcor autemjtn
tm. A c c v b s.
b s Da/«Miw.s.prssi-
dem admagistratus.
c s jjJwejHn.s.datimim.
4 Limenar- ds T i«w»«w/«.Isti*
cfci simt, qui | /unt quiprasrit
l~;" masrtt" militibus custodicnti-
vndc traicsiui °us «naperij limina co-
est ad «teras tra hostes: vr jy C. de
nauones, diSi si6, raa. /. non idcireo.
ixjs&i,quod ltem dicitut ircoarcha:

«st portus, &

insi. de cust. n. I. di-
UU-i.k c c v k s.

. VlPUNVS libreseptin
OgUio 1-roconf.
Dliius 1'ius rcscripiic,eum a,
qui rugitiui vulr require-
re in prxdiis alienis,poile adire
prssisidcmliieras ei darurum b;
& si ita res exegerit, apparitore
quoque c, vr ei permirtarur in-
gredi,& inquirere:&pcenam
eundem prsiidem in euin con-
jsticuerejqui inquiri non permi-
ierir, Sed&diuus Marcus ora-
tione, quam in lenacu recirauir,
facustatem dedic ingrediendi
tam Cwsaris, quam ienarorum,
& paganorum pradia volcnri-

sm^unc ilKiPir bus^ugicluos^nquircrc.scruu-
s^rJtipi.non alij. ri<3ue cubilia,atque vestigia oc-
g s Euitere.&c&sJe culrantium.
sta.ho.lsi seruus. 1111. Pavlvs tibro primo
h s Reddere. queliber. Sententmrum,
i s PHjji3OT.destinat5. T Imenarch- d, & starionarij
isitiommAo- Jjfugitinos deprehensos re-
£tc in custodia retinenr. Magi-
stratus municipales ad osHcium
pra*sidis prouincia;,vel procon-
sulis comprehenibs fugiriuos
recte tranimictunt.
v. Tryphoninvs libro primo
Dilp- ■

mini scilic
DE ALEATO-

Slcut sugitiuum tjsi,
vitium est seruorum-Jttt
n ateHtorem b ejse,&ser-
n mrum, iy tibererumesi
." vitium-.vt infra &t edil.
edift-l.xdiles etiam. J.
Pedius. & idts de kti
supportit.Aio,
» s De aleatoribm. In
aUittores olimfuit aciio
in quadruplum. Ascon.
in a\n\n3X.Et suit alea-
torum turpt nemtn.Atti-
mian.lib.iS. Videscri-
ptaadt.^.C. qiiod cum

j&tquemi"

SI in arenam c fugiriuus ser-
uus se dederit, ne isto qui-
dem periculo discriminis vits
tantum sibir irrogato , pocesta-
tem domini euirare sS poterir.
Nam diuus Pius rescripsic, om-
nimodo eos dominis suis red-
dete h , siue ante pugnam ' ad
bestias,siue post pugnam: quo-
Rj«iob.] niam inrerdum autpccuniain-
Lusum essi. reruersa, aut commissp aliquo
maioremaleficio,ad fugiendam
inquisirionem k , vel iustitiam
animaducrsionis , in arenam se
dare mallenr. Reddi ergo eos
oportec.

Al« lusu* ssrS^Kss ""& c7ui
2^"""™- «molucen»,* ex con-
suetudine d,aiiter non;
sccundiim Io.sicut & in
terdicendus. caupone dicitur : vi s.
d Ctmsiietudi- nau- (*<$■ ft#- !• }■ §•
ne nimia, & M^0.
C1J!.. erat ems , apud quem
"\ln vuJg. «st ludebarur.
tit. 'Dcaltxlu- a^ Animaduertam.zn
s?'tav!!'Ii~ iuilus fuerit m«us.qui
OSL. t t. ineonstanwm caderet,
™,i. ' ' velnon. &hoceipptii-
* Seu malij tMxinfr.ea.l.§.sin.ryl.if.
yecita legibui 0 ^ §uamuis.noncDO-
aie».s/'nJi.i. a[tlxC correstiue; sicut
%-££*%* nec illud s.adexhi.l.ti-
etlam fcripta £ni.s,.si$i™ cttm iudicij.
quibusalealu- Petrus eontta:&estpro
dittir arte*: Z0Inst.d,exeuf.tut.$.
Hocestadve- bi.qui.&insr.deexcit.
eri^en^oT' tJM&Jfc
e"gJiui< pa'r- P s Vbieunqut. vbi lu-
ticula.nqnse- dant. Acey rs.
per corresiiue' q ^ ^aandocunqiteAn.-
fonitur. ji ramen occasione: vc
quia malos diccbatur
. ., .... accomodasse dcuarios.
f VdeCic.sbi- ., i _ i _ -■ - i r
£ Vel malum vinu luso-
* Quidamco ribus propinaisc dici-
dices habent, tur: fic enim dicitur,jl
dimn eim sitb- quii eu.aplid quem, &c.
lessionem co- poccst:alioquin depoit-

f sbrto rcili- RE DoiO

DE f ALEATORIBVS * «.
TITVLVS V.
Adsosieriortm jsieciem corrumptndi
serui, iungitur in susceptorem aleato-
rumpaena,vtsupr. insitsceptoremsugi-
tiuorum, & item xBio in tum, qui itlet
ludendt. causa -vim intuUrit, 4 "tia in
eum,qui alea -vicerit. Alea eft tejstra-
rum iiel talorum ludus, turricuUt, sti-
rfcCvucivs.
JWota quod ab isio titttlo vsque
adtitulnm si cettum pec. DoElo-
res non curauertmt stmmare leges:
quU seipsas sHrnmant:nec indigent
ptmmarijs, Bart.
I. Vlpianvs tibra vicensimo-
ad EdiHum.
R^etor ait:Si |
QV_IS EVM, 4.PVD
QVEM AL£A LV-
SVM ESSE ' DICE-
TVR , VERBERA-
VERIT , DAMNVMVE EI DEDE-
RIT I SIVI QVID EO TEMPO-
EIVS SVBTRACTVM m"s ERIT , IVDI


f/jSsiJii' CIVM »0» DA?P' IN EVM > 9B AL^-* IVBENP^

tiTet iniq-Jum,
X s Et eo tempore.ii vc-
ro alio tcmpore,vel io-
co siat;agi potest.
{ 1" Fuerie. qui secit
surtum, vcl dic,ejui te-
net ludum.
t ^" Fecerit. alicjuis.
U "s Domum.vt It alias
Inst.de inmr, §. domum.
fy inft.de adul.Lqmdo-
.frl.necineart,§.

CAVSA VIM INTVLERIT , VTI co etia illoofficio uHt
QV^QVE RES ERIT, ASJMAD- P^»""1 ag«=- S««»
vertam n. r.J Sirapinasfc-
cerinc inrer (e collusores,vi bo-
norum raptorum non denega-
bicur aclio. Susceprorcm enim
duncasar prohibuit vindicati,
non & collusores: quamuis ° &
hi indigni videantur. z. ^ Item
notandum, quod susceptorem
verbecatu quidem, & damnum
pastum, vbicunque P, & quan- s,ddomm.
docunque 1 non vindicat: ve- * { Simpliriur. Gene'
rurn furrumfaccum domi,&eo ralitei:
ttmpore', quo alca ludcbator, Pro1"»"' 8»«»'"«
,. ,r. ~ ' » - . , . . accipitur:vr Sc dmmus
licetlusornonrucntSquicquid t.deser.vrb.pr&d. I. si
eorum feceric Mmpune sit. Do- seruiem. Item vbi lex t> ;,
mum u aticem pro habitatione,' non distinguir,ncc nos: n
&domicilionosacciperedebe- vc rV™1? '■ '$' \
n. * n •> j prs.si.Liu. si omnis adio '
re certum est. 3. \ Quod autem sibi aencgatur, multo
prscor negac se furti adtionem magis ei denegabicur
dacurum, videamus vtrum ad adiosicredatateatori-
"i. nam quod
.l.sin.s.j.l0-

veibura * Gcaeralitw
prolau, gene-
taliter accipi

buspi
dicituc J.e
cum habc

alius eni:
ibi:& disi:
l.quodfim
y ^ Copulit.Gae iic la-

n aleatore.
rcpetit: vt
1%'sT'

pcenalem attionem solam pcr-
tineac, an & si ad exhibendum
velic agere,vel vindicare, vel
condicere =■ Er est relatum apud
Pomponitim,solummodo pae-
nalem aitionem denegata.quod
non*puto vcmm. Prstor enim sor-siuequi ludil tenet. "Rt&i Jto:
simpliciter x aic: Si quid sttbtrtt- z s LatumiasM. est lo- <**&***•*4*
Susn erit.iudiciu nm dabo. 4. \ In ca l«cntu.carcer enim
^(inquit)^^W^M«- f^UntlT^
savtm itttulerit,vti tpttqste res erit, ^retimnt. adhuc
animadtiertam.H^cclausula per- aliquid '.Accviis. c Aut potiit
tinet ad animaduersionem eius, b % virtutU caus*\l& eum,qmiudo
qui compulic 7 ludere f, vc aut fjT^Tmlllbld
tn. c in, -i etuthen. vt emnes obed.
mulcta mulctetur: aur m iaru- /„& i„pr;„e, eella. vij.
mias x *, vel in vincula publica <s Sic crgo nota, cjuod
ducatut. causa e virtutis <\ux-
(iim pcrmictunrur, qua
11. P a v l v s Hbro noaodecimo »H*S non pemrnteren-
ad EdiSum. "t;vc |» **d Ug.Aquii.l,
qua aclione. %.siquii in
cotiuHatiime. & depoft.
Lj.§.quodsi depugnaue-

SOlent enim quidam Sc 00-
gere ad lusum , vel ab ini-
cio, vel vi&i,dumrerinent at-
1. s Senatusconsultum vecuitin'
pecuniam ludcre,pr;Etcrquam
(iquis certet hasta *, vel pilo
iaciendo, vel currendo, sali

c s S~\Vibm re-
yjbm. 2 Spon-
sionem. vt & insta dt
prtsir.verbJ.si rem tibi.
%.siqu«%onsionit,hi-

dojluctando, pugnando :quod d s
vircucis caula b fiat.

KJuiuie.i&t

ReguUt

' pauciora punfta habue-
ris.amittas portionern
— kT ■(_ l. 1 i"' tuam:iic vt ei pecunia,
TN quibusrebus ex lege Ti- quam vnus?Vjjp]uiej
l tia , & Publicia , & Cornelia aBiiscrint,emantur ali-
eriamsponsionem^facerelicct: qua,vt vescantur com-
sed ex aliis, vbi provirtute cec- ™un'ter,
Brucnr.onncnonlicct. ^J^t^'
si s Ctmpettt repetitia.
IIU. Pavlvs tibrononodeeimo Videc.ji.A/ri^r.Hac
ad Ediclnm. repeticionem Anato-
lins notai tolli pratscri-
^wVoJmconuiuio^vcsccn- &S*>ya« "
V^Jdicausa ponicur,in eam
rem familis ludere permitri-
tur e. 1. s Siseruus,velsilius-
samilias viclius fuerit, pacri, vel
domino compecir repetirio s ^.
Item si seruus acceperit pecuniam S, dabitur in do-r
mjnurn de peculio aclio, non noxalis; quia ex ne-
gotitf

d Virtns pro
sottitudiue.
i a"od ma-
ximi vitti &-
ciune, inquit
Gra-Cus intet-
mi jd.Sunc aut£
lautomii, vcl
I.11 omii, lapi-
dicina, nietal-
la saxoria, vcl
saxisodinx.
Laromix eti£

/Ludere,iure
ciuili licet,
causa couiuij.
tinhunclocri
Aicx ab Alex.
Iib.l.ctp.1,.
* Vide Gracu
epigramma de
qiuntji;e ludo-
rum generibus
tib.i.,pigr.!it.u

scripta ad I.j. Cod.qmd
g s AceeperitpecuniM.
mutuam , vt ludatur in
aleaabaliomonabillo,
qui tenct Iudu.AccvRs.
loading ...