Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 1271
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0705
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
jzji DigestorumLiberXII. Tit.iiij. 1272

CVntsurti. ] C a svs. Egicontrateactione furti. Condem-
aatus etas in duplum, vel in quadruplum : & iutarc debeo
quantum valuit tes , cum mihi surrepta etat, qualitei entui
postit sciti quaucum esser duplum, vel quadruplum rei,nisi prius
scirerur eiussstimaiio; licccquidam dieanc, quod hic loquicur
de 11

rnde ponunt casum in iurandi C0TlCtfa.
londictione iucti, & no
inaafum-.quiaiilaagi « . ((m# remvatere tentum,
possei duplaii, vcl qua- Ctt non dicat &puu. BART.

ix. Iavoienvs Uhra31
todetimoexCasiio.

tuplati, niti ptius sci-
recut veia eius sstima-
tto. Imo ego debeo di-
» ctmmpLs cerc rcm meam canti /^TVmfurti*3gimi a *,iu-
iv*i.7,.i.jur. fuissc,ncquedebeodi- V^»rari'itaoportet, tantirem
ccie, tantum valuit, &: _ ,— * - rt
non plus. Im6 si plus fuisse cum furtum rattum lic °:
« r/ir. quod. valeac: non adiiciac, & non adJici,w,f/»njwe;quia ejliOf
plus. V t v 1 a n. rcs pluris est, vtique tanci est.
a s Cumsurti agitur.
id cst condist. surtiua. Contra non cxhibemtminttru-
:T™t*r °am " f1rei aairOP^" *MM«««W» taBART.
oiSionn fiir- nam tancum proiequ!-
tio* disseren- (ar-K-tolcux b^ei x> Cai.ist-.atvs <*••*
rem ii> condi- tCItl , CUm ncc sil aibl-

10 Quttlionum.

siione turtiua ttacia, nec sii bonar fi- TN instruniencis , qux quis
f^/^A1* dei ? Respon.Jnodium Xnonexhibct a&ori, permit-

: sit arbi- latam:ti Iniiit. dtasi
3™ «^"^-i.*1".*

titur in licem iurare c quanri
ciidum qWdam, i.Vcl fra interest ea proferri, vt canri
dic secundum ,lios,ho- condemnecur reus. idque etiam
mincm futto subuaetii, diaas Commodus rescripsic.
& apud surem morcuil
hic pcti: vtJMsr* eod.l. suramcmum in litem non rctra-
tcST^dilZ ZlAturnifiexcmsa. Bart.
dict. fuitiua agcrctur. XJj p A v L v s Ww W/io
j Tudicmeliusquod ReBonsorum.
hic loquitur non de sa- x J
«luramentum ctamcnto in litcm,scdc TT"VE periurio eius, qui ex ne-
n Jitc <i.tferc de co.quod vciam quS- \J ceiruated iuris in lirem iu-
*™-n' tltatem 'V Cahuf? rauit.quarifacile^nonsolec.
quandu.E CO- "0UnCt: sillC rC°nd,a- ^
„-e-, furtiuaagatur.iiueaga-____________________________
rur a&. futti: quia & ■ . „ .___
in ca habecut lespcstus DE CONDICTIONE
Jluramentum ad rem. Sic d & in in- causa data (3 , caula
«™^J^' ™&&ovndei>i,Atkt- non secma,
tamcnij"anci tui sacramcncum:vc C.
n<^r defetur ™* vi-'"/ J"""1^' sc" T I T V L V S I V.
in incerdiao cundum Azo. ... . ,
vndevijvtin n C Cum surtiarilur. Cttndi&toexmtotio.-yt4ixi,tr*icittul
condiSione id cst condiftione fur- fe tntetntumdeiureiurar.do.Nurtcordi-
strniua. tjQ3 Sjc & jn j aM ■ nepersc*ju!tnr alias conditlion&fyecitt.
desirtU.Vxd* sciipca ad *"pst* hoc titulo appellztio h*c tsi,
tit. Cd. de tondiclions Caus3 ™c*>cauia nD 'ccuta/*mp/« «
surtiua. C v 1 A C.
b s Cinnsurtumsa-clHmsit nisi piuris tes sucrit post: n j'njr«
j/e tondia.srt.Lin re surtiua.§.j.
IN inilrumentit.] C a s v s. Si agam contia te ad wcbibiiionem
aliquotum inlttumentoium, & noa exh.ibeas:agam eoutia te,
& iuraboin litcm. V iv un.
»Inracwinli- c ^" Iarare.iz*C.udexhlben.LnonigrMrabit. y> C.eo.l.aUo iure.
ttm m aaione Tpv E/smwitn.] C a s v s. P-Jtebam a te codiccm mcum. cu do-
ad exiiibendu. j^Ji0 ma\0 nnn resticuilii. iaro contta te in litcm , quod nol-
]em pio x.maichis codice caicte. Tu dicis, ego piobabo te per-
imum;quia codei tantum non valcc. & dicis quod non audiecis
defacili.VlviAN.
d s Exntcesiitoie. scilkec sibi a iudice dc iuie imposita: vt 5.
to.l.-vid*amtt4.%Mserre. ncc enim iccusaie pocest, nisi vclit a li-
te discedeie.
e s Facifc. vt quia cum iuiassct aftor in Htcm pro c. matchis,
diccns se nolle re carcre:asfcit icus rcm in publicum, & non va
let ranturn.certe non dcbet qua;ii de pctiuiio,secundum Ioan.
led ei magna causa potest rcpertis probationibus postea:vt s.«.
l.i}idcamut.%.itcm ■uirfra^um.secmidum Azo.

DE CONDICTIONE C A V S A , &c.
Imfroprii ponitur, causa, cum bic traQet quando ob remsurti ■
u/tmdatur; vE infra 1. piox.j. icspon.& infra dc condici.indc.l.
damus.
si s De condiSione causa iata. Legtndum , De eondidione
eausadati. Dieitur vt in t. natutalis. insta de praslciipt. vcib.
jttiislegitur, Obrem dati. Sicin l.vlt. inftahoc tiiu!o.& J.pe-
ntllr. codcio. eausa aMembicsrorenccifitw.Utetatiasdislin-

guantur. I.damns.l.insumma. dc condicl. indeb. & I. i.insradc
condict. ob ruip.caus. Res auttm aut esi datio , aut saBum. Ita-
que id dicitursieri ob rcm quoddatur, vt fiat vicisiim , ■veldttur
atiquid. Videscrista ad/.j.infiadc prasseripcvcrb.ad lubr. Cod.
eod.tii. C v 1 a c.
^S^ Dcdi tibi codi-
res. fecisti.no polsil re-
peicrc.[sED si parsn-
di. ] Pacer deceiiic mc
hercdc insticuro, si dceS'
dare. vcl filium insticuit
hcredcm;& sundii mihi
legauic, siheicdieidem
z.darem, antequa adire
hcreditate, vcl antequa
capere lcgatum. postca
rcpudioiicrcd.vellcga-
tum. Dicitquodx. re-
Datt ohcausamcatisaseattaces- P«erepossum. SedpoT
r . . s. \ ,. ,. >. rtp. - nunH tlla vlrim-s
jat repitmo: Jecusji cauja non Jit
secuta -.stuesuerit exprejsa :siue t'
vtraqueparte tacite mtelietla. h.d.
cuml.seq.IS art.

verbU legu.vt ptr eam repetantur.scili-
cet causa data.id est sub causa: vt esi
scriptum l.pen. hoc tic. quodGrtci, 'uri
*-,*,,!**!,sieacausasecuta non sit.
Causa,do qmd do, vt Remam eas.Cau-
sa nen sequitursi mn Romam tas. Ea-
dem dieitur etiam tondistio ob rem da-
ri, re non stcuta. simitu cendiclio ex
mutuo.velpetim codiBio ex promutuo.
Sluid emm aliiid est quod ob rem datur,
quataprorogatio/siuedatio iti anttees-
sum ' Omnu autem prorogatio, promu-

, quod illa vltima
'oluncas , in qua hcics
fui insticutus vel lega-
nihirclictum,
defeceric.vcl defecic fa-

1. Vi

; libre

/

cto r

□ :&n

tepe-


sexto adEdiBum.
I ob rem f non
inhonestameda-
sir pccnnia

repetam.h.d. cum l.seq.
f ^ Si ob rem. scilicct
surriuam,vi in excmplo
subiit'

g <s lnhoneSlam. alio-
[ PUta ]* Vt filius qnincessat repccitio^vt
• Ctd. de condict. ob tur.

emaciparerur,vel
seruUB mar)uiTiirteretur,vel a li-
te discederetur, caula lecuca re-
peritio cellar y. J Sed si paren-
dih condirioni caula tibi decem
dedero, [ Sc ] mox repudiauero

usim
V s Repetitio cesiat.Vi-
dc scripca ad rubr. Cod.
tedait, C v 1AC.
h s Slparedi.Cicm cau-
ix expielT? desectus pa-

hcreditatem, vel lcgatuin, po£ prox.refi. ita tacica de-

sum condiccre.
1. Hbrmogeniants libro
seeundo ltiru-Zpitomarum.
Ed & fi falfum relramemuin
sme scelere' eius,qui decem
dedic,vel inosficiosum c

ficicnsivt htc.Q- ~y.de to-
dia. inde. Unsumma.%.
sed & agtre. Inetat
enim hiC tacita qiue-
SEd & si falsum restamemuin dam causa : scilicet fi
sinescelere * eius,quidecem nonhabcicm kgatum,
vel bereditatem , tcpc-
promm- tercmquoddedi:&hoc
nptur , velllCl caus a non secura, incrat vtriq; nostcum a: " Approbatdr
dccem reperenrur k. secits R causa inest tan- P"-8-*1-* W-
tumdanti , Bc eara non
Sipemnia datur, ne quisadiu- expiimit cquiatunc li- ■
dice euocctxrsnonpotefl repeti. licet cet illa dcficiat.repetc-
demn vocando non camatur:semt rc no P°re_":vt p- "•'■s
r j- ,. „J repctendi.iicSt.sne(kt3i-
siad tudtcem aw* vocetur. Bart. c£3 causa in doMlionB
causa motcis:scilicet si
conualucro : vt ~i.de do. eausa tnor.l.senattet. §. j. & alibi. J.eo.l.si
extrunew.<fr t.thm quU.&~\Me coUko.l.pr&tor. §.emantipat«t. Q>
j.eo.l.sijilitti. Ei aucem, quod hic dicjt, hercditatem posse repu-
diari eciamimpletaconditione,cst contra~j.deher.inli.l.iamdu-
bitart.§si.0' de condJemonsi. I. conditionibm.So]. secixs^ciim b Iste p!.t«
suo:quiaimptetaabeo conditione, pro pure instituto habetut; AIck. &Iaron.
ideoque statim est heres ipso iuteivc ii/.hic autcm de extranco. "J"3"1"'5 **■
ptoquo facit \\.prox. inprinc. in co, quod dicit inoffic.& sic CX- Pllcc'c Bart-
traneus institutus, & fi!ius eicheiedatus eiat. vel dic c heredita- ' Hac P'3cet
cem non poise rcptidiaii impleta conditione co animo , vt sit Ear-sed est di-
hercs:vc ibi. si veio vt puram redderet insticucioncm, potest ic- Ulnatlua-
pudiaie:vt bic.& ~j.de actpt.he.l.Antistias,fe de cond.insiJ.siquit
itahereditatem. vcl distingue vt Insi.deher.quat,& diss.§.ptn.
i T C Ed&sisalsum.} SceUre. in salso commiitendo adhjbi-
JtO.AccvKS,
k ^" sie^e«w«s.cum inopinata iise veniant:vc Aie,^ s.(fc/«/*r-'
rogator.ail.Ue *tate.§.ex eausa. & s.deinoss.testa.Lsisub bae.ltc
not.in hac l.arg. quod si mulicr sciat matrimonium nullum , &
dedit pecuniam in dotemmon poltic eam repetete:!icet P. diie-
lit contra.argumentoeius,quodestj.As*Miij;neri(«yi, Isin. sed
ccrtc ibi deliquit errado dc iutc. Idem multo magis si ctraret ic
fatro.& ita potest incclligi.quod est Ceod. stj. sccus si sciict ius,
& factunuqnia cunc non tepctit:vt diii. pratterea in l.prardictajrfc
tond.fine eausa. nec seeucum fuit matrimonium de sacto.
DEdi. ] C a s v s. Tibi x. dedi, vt non moueies mibi qiiar-
ItioBem super quodam fundo. in ciastttio tibi dixi: cimeo
ne adhuc mihi quaistioncm moueas.ie mihi non mocurum qax-
stioncmnon caailtj. anpossum icpcceic ^uod dedt; dicit quod
icscn
loading ...