Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1437
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0788
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1437

De institoriaa&ione.

1438

7vehenda. JCisvs. Conduii nauem ,& imposui manci-
j>ia: vnum decelsit:an ve&ura eius debeacur^qusericur. Ec di-
it quidam indistmite quod non.Alius distinguit dicens reser-
quod astum erat:quia li conueni quidcm merccdem dare pro

his.quarii

mposita cssentj
bio,prooabit nauca ma-
cipiii meum impositum
fuisse : Sc sufficiet, non
obltante praisumprione
promcfaciete.[si ea.]
Conduxi naue ad mer-
ces meas vehendas:sed
naiita in deteriori naui
posuic, & ilia cum mer-
cibus periitian mihi te-
nearur,qua:riciir, ~

perdcndo : & non terie
tur. & li alcera tantum
scilicet illa,in qna mcr
ces inucita: sunt, tene'

giiter, qui nauem loca-
uit,nauigare non poccst
detentus publke a pu-
blicis personis: etii na-
uis periir cu mercibus.
Idcm eft,li incra ccrtum
diem promifit se

* Eleglnter
riccastio npud
Vatron. li&.i.
JircmJS.c.i.

Tf°!

• Cafum quis
pr*«at poft
cutpam , tiuc
*rat,liuc non
«at res pcri-
'«ra ptnes a-

■r nomine iiiiusiqui decessit in du-
sitssicit impositum ejse in naui.- rtisi
akud aStumsit. Bart.
x. Labeo libreprimo Pithanon a
Pattlo Epitomarum,
ST vehenda mancipia condu-
xisti:pro eo mancipio, quod
in naue mortuum est,ve<5fcura
tibi non debetur a. Paulus. Imo
W quidam indistio- tmxtkav au.ic\ aftum eft, vtrum
«e quod sic:ex coducto A , . ■» .. » .
sciiiUvel locato.Pau- « Pr0 his> <lm «npositi: an pro
lus distinguic, an vtraqs bis, qui deportati eilent, mer-
pernt,no adhibi- ces daretur. Qupd Ci hoc appa-
rere non potuerir, sacis erir pro
nauta si probauerit impositum
esle mancipiurrl L
Casus superuenies excttsat a pce<-
Idcm cst ouod te- mpr&cedentis cufos.: vbi ablio n
con debeat, & ma- M nm?gumt intentari, B A R T.
1. 5 Sieaconditionecnauem
conduxisti , vt ca merces tux
porcarecur, eaique merces nul-
la nauta necesficare coactus in
naue detetiorem, cum id sciret
gacuriim sub pccna , sc te sieri nolle, tranftulir, & mer-
nonnauigauit impedi- ces tua: cum ea naue perieruht,
tusiustacausa.Idcm& in nouissim^ v^ sunt;
simorbosuentimpedi- ,1 -,,- „ , *
rus.Idem si nauis vicio- nabes ex coducto locato ^ cum
sa sasta fic linc culpa priore nauta adtionem d. Pau-
cius. [si coNDvxisTi.J lus. Imocontrafi modo ea ua-
Gonduzinaaemadduo uigatione vtraque nauis periir:
cum id fine do36s& culpa e nau-
tarum a, fatiltim efiet.
Disficultas sitperueniens excusat
apee?ia. Eaet.
2. J Idem iuris erir, (i prior
nautapublice f retentus, naui-
gare cum tuis mercibus prohi-
bitus fuerit S. Idem iuris erir h,
ctjmea conditionea te condu-
xiftet ■ j vt certam pcenam ribi
prarftaret, nifi anre conftitucum
b s- Mamipium. cum diemmerccs ruas eo iocicspo-
iuillet k, iiiquem deuehendas
eas merces locauer,nec per eum
ftarec qtio minus remiffa fibi ea
portarenturadalitjucm pcenaipecTraret '. Idemjuris m
locum. ineodemp-enerecoeitationis *
Pa pra-ccssic clum , vt obfouabimus.fi probatum sue-
s.commo.hfivtcertc.f). rit nautam morbo impeditum
seAinttrdum,&insr.h- naujgare non potuiiTe.Idem di-
c»ti.Utem qu*ritur.§.fi cemus n fl nauis ejus vjtiam fe.
titwicnlariui.AccYXLS. ■ r- , 1 o 1
tlDolo&cultvt.zd- centfinedolo,&cu!paeius.
fcibita in perdendoTsuic ^," mmsura resertitr ad ligvtm*
™1hEtnocaquo?d $$* H™ capacitat: si refertur
hocvidccur contralo. adenut.tnsJiaturmeTtfiiraponds-
quidicir(]iiemtenerib sH,B'ARI.
de cafu post mora,crat, »^> j -n.-
vcl non cim n, p«i<n- 5 • ! Sl conduxifti nauem am-
ra pcncs aftorcm: vt j.
de Uga,)J.cttm ret.iafi.Sed dic elfe aliud cum quis cft in Kiora:&
aliud cum in culpa.Acc vRs.
<*. ^ sinedolo,&cr',f>ar>autaru7B.lc\cmml.itemqu£ritur.§.i.J,
ieeati. Vide fcripra ad l.in nautm.ir>frk locx-ti.C v r a c.
f s tablice. id eft apnWicjspersonis : VC s.fi<i<*is atuj,ij,§.ji,&
fuprH de pigae.aSie.l.fi.0n.A c c v r s.
g f Probibitus fuerit. (abvxii.Sc idco periicnanis:vtconucniat
cum prsdidis.nec cnim tenetur nauta.
h s Erit. fcitieet vc non teneatur in pccna.qaam promisic,

posui n
intcgra mcrcedem te-
neri debeam, cruicrirur.
Et dicit quidam indi- '
ftincle, cjuod sic. Aiius
dicic, fecuudum quod
conuenit intcr nos.V I- ■
a ^" No?> debetur. nsc 3
etiam pro insante in
l.fedaddes.§.siqutiad

Vt arg. infra loca. I, qui
operta. A c c v r s.
: ^" Si en conditim

i ^" Conduxijset,sciiieetmerecsvehendas.Accvrs.
fc s Exposuijset. scilicet magister.
1 ^" Speffaret. & sup. disfeircc :dum veniccrbonum tempus.
m s Idem iuris. scilicet vc non tcneatur.
a ^" Idem dicemw. lc, vt nontcncaturad pcenam: quodhic cll
speciale:iicuc
phorarumduo s milium °,&
ibi amphoras portasti:pto duo-
bus milibus amphoracum pre-
tiuin debes. PaulusJmo si auer-
sione P * nauis condttcia cft,
pro duobus milibus debetur
merces : si pro numero impo-
sicarum amphorarum merces
conftitutaeft, contralc habec.
nam pro toc amphoris pretium
debes,c]uot porrafti *.

t.ij.fereper totu. & circa
libcrtatcm iclidam si
seruiret per annum : vc
insr. desiatulib. I. cum
heres, §, Stichus. alias
dissiculcas , vel impof-
sibilitas ralis ad incom-
modum pertinet pro-
minoris : vc insir. de
■verb.oblig. I. cmfmuus.
§.itiud, Histamentri-
bus caiibus ccticcur ad

DE INSTIT ORIA
aftione 0.
TITVLVS III.
Exerci
pmposuit, qura

habet ab ei

a magtitro
'i'ZL7„

sormari elegans. Infti
posittst cst tabermfcilice,
cuilibet alij negotiationt, ex cuitti con~
traBu habitoeists reigratia,cui prsposi-
ttts eft, perinde obligaturin falidum »,
qui pmposuit, attjue exercitcr nattis ex
contraSu magisiri.Sed hic etiam ex ne-
gotio,tjttedgefsit magffier magislri,quod
n$n eft similiter aimifiitm in eo, qtti
inftttorem pr&pojitit. Cxterum-vtrius-
qtte aftionis eademeft rutio;quia is, qai
contrahit cum magistro, vel cttm insti-
tore,sidemeitis,quipr*.posuit,fequivi-
detur, sedaliqftanto mahrin magtjiro
prepter nauigandinecefsitatem: qitttm-
obrem ex vtraqtte cattsa etiam demine
quaft principali reo condici posfe verum
Dominmextesfatnento mstitQ-
ris obligatursttem agitfieittsfirttm
esi inHitor,hon alids,nisi cessa aiiio-
ne.velittsttbsidium.B art.
I. Vlhasvs libro vicenfimo-
oclauo ad EdiSum.
E qvvm pratori vi-
fum eft,sicut commo-
da fentimus ex acTru
inftitorum,itaetiamr
obligari nos ex concractibus
ipforum, & conueniri, fed non
idem facic circa eum , aui infti-
torem prapofuit , vt experiri
poflic. Sed fi quidem feruum
proprium mfticocem habuir,
poteft elle securus adcjuificis prium,autal:
fibi aaionibus. Si autem vel propriurri.aganKfi alie
alienum seruiim, vel etiam ho-
minem liberum, aftione defi-
cietur f -f: ipfum tamen infti-
corcm , vel dominum eius con-
uenire poterit r vel-mandati,
vel negotiorum u geftorum.

cedem , vcl reddat : vt
insrJoc.l.stvne.jt.item
citm. A c c v r s.
o 1" Buo mtitiumSciW-
cet capacciu:& ponicur
pio vna pattcm pater-
familias.
p ^" Auersione. i. quic-
quid cucniret: (iue sc-
latduomiitia.siucmi-
..us.Accvrs.
cj s Portasli. i. impo-
fuisti.s Scd quid li fim-
pliciter b nauem con-
duxeiit: & dubium, eft
quid senfericJPotcftdi-
ci,pro impoficis tan-
^" Ecnotaper hanc le-
gemqucid reprehcndi-
tur,quiindiitinctcd lo-
siaixai :vtinj.re^on,&
§■')■& §.si.huiai Ugis.
DE INSTITO-
ria actione.
VidimtK de nauium
prt.pofitione:nunc deprtt-
pofttzone circa negotia.
Accvrs;
jS^Deinfticoriaa&io-
ne. Vide fcripta ad ettn-
dern tit.C. & notata ad
rnbric.Capck de enercit.
aft.C v i a c.
pofui negociacorcm,
qui insticorappcllatur,
vel inftitutus, fi quis
cumeoconciahac,ob!i-
gor ei ex contraftu

4 Qissicustax
pristandi, vet
fecJCndi an,&
promiss^ , nisi
apud Albcri-
t Duo , pro

Jas di&imi t
cft, nw ou
aliud simil
scdl.mplian

ccdc conftitu-
ta, imclligitur

tota pcnlionc
solucic, (.■tiail
non imponcre
phora:scctu li
cotluxi,'.-[ pro
lingulis am-

quenti. aiit U
seitrfiquk.si.
^fitHr.s^Hi.
UHtdn Msijl.
<**s.f*a.

re poflim?Diltingumir,
aur prxpofui libcrum,
aut ieruum:& aucpro-
i. fi

agam aducrsiis
dominum, vr cedac mi-
hi assionem:!i libcrum,
idem. fed cunc demum
mandaci aducrsus con-
rrahcncesagcrcpotero,
si domiuus , vcl libcr
foluendonon eft. Vi-

■s Qur dcne-
garur doraino
cxcotrassuin-

r ^" Itaetiom. quiaerouapersona,&C. ficScinfra.de reg. ittr,
l. ex qua perfona. Icem nota pra:corem e ajquicaccm- ferua-
ie:vtsttpradeedendo.i.prtitor,§.j. (y dn procara, l. feruum, §. '
dquum.
{ ^ Dtsicietur. aUh,acihdesicht.Accvi\s.
t V ?DCi?«c. pco cedenda aftione: vEyw^ A exer. l.sicum.$.j.
scd tc in plus poffunt conucniri, si fuerint in culpa in concra-
hendo,si modo fint folucndo.
a f Negothmm, quando sinemandato liber,Tcl feruus ges-
sic,
loading ...