Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1521
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0830
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1521 Quando de peculio a£Ho,&c i$n

IS , cum. J Casvs, Conueai Titium dc pceulio. voc.itus.nl
ius,aSeiocst exemprus Titius. cuius tcmporis peculiurn spi
ctandum cst quarritur, Sc quomodo de eo condemaetur excrr
ptus: Ttrum tjuod habuerirrempore cxemptionis.anposti

t lllud i* »
ssione de pe-
(ulio:lioc nor
tst depKulio.

resp.quod illn
sideratur.VivlAN vs.
a ^" E*;*»£r«.licer de-
siciit: vt 'supr.Jiquii
caut. I. qui mtem. §.il-
litd. sed sicieuicpost-
finem sentcntinvt/fti/.
eo.i. qus.suttm. j. reston.
. Accvrs.
b T s^vU seruut.
V^Cum eSedu-
xeritloAN.sach insr.de
sideiusl.si quUproeo.^.
j. Accvrs.
c % Debet.eiitn non sit
mihi solutum adhuc.
■ Accvrs.
d (s Velit. scilicct do-
minus. Sc lie satissacit.
Accvrsits.
b s PeculUre. Vt te-
ncatur fcruo vcl maa-
dati, vel neg. gest. &
mihi domino per scr-
Slsili*. ] Casvs.
Sipater, veldWit-
nus conuenhsur de pe-
eulio , & antc scnten-
tiam dccesTerit feruus,
vcl filius : infpicictur
quod crat in pecu.tcm-
pore mottis.hoc in pri-
ma. Si vero seruo H-
bertatem rcliquit cum
p ecul i o, i n spi citu r q uod
erat in peculio tempore
aditx hereditatis. hoc
infecunda, Si veniex- - ,. . -._..-.-
traneo leeauit setui pe- ?emls0 mortts tmpore tnjptctturfi
cul. infpicituE quod eilegeturpeculium, temptu insjici-

it tempore exemptioniSjCon-
t v, N e k a x i v s libro srimo
Rejponsirum.
IS, cum quo depeculio ageba,
a te vi exempms est. Quod
tunc cura vi eximeEes a, in [co]
peculio sueric, spe&ari [ opor-'
tet.]
Etiamid, quod dtbet seruut do-
minopro debitote ipsitu domim.de-
ducitttr: nomen tamen HUut ex bsc
ejjmturpeculiare; quia ilie tenctttr
seruo:esrper consequens computabi-
tur in peeulio.P Avt.
Lvi. P a v L v S libro seeunde
ad Nerattum.
QVod leruus bmeus pro de-
bitore meo mihi expro-
misit,ex peculio deduci debetc:
&a dcbitore nihilominus de-
betur.Sed videamus,ne creden-
dum sit peculiare sieri nomen
eius,pro quo expromistum eft.
Paulus respondit j Vtic|iie,si dc
peculio agente aliquo deducere
velitd: illud nomen peculiare
sacit.
Si U, de cuius peculio agiturjite
ptndente decedat: quantum sit in

Wi§k "*IOR'K*"s' Sipater, veldorainus dc pecu,
||l§3g| teneatur ex comractu serui, vel siHj;& scruus,vcl silius
KssiffiSS mortc, vel emancipationc, vel manumisTionc, vcl alic-
natione poteftatem domini.vcl pattis fuciit cgreisusiintra ann.
conuenictur pater, vcl dominus de pccu. vcl si dolo secerir,quo
minusaliquid iit inpc-
in pecniio suerit: ita vt qua; ex s"Iio- ,hoc in, P'ima-
i1 i- -l j- Quanidiu vero hlius,
rebus pecuhanbus ante aditam ^rseEUUS sit in *
heteditacem accelserint, debea- ftatc, de pecastio per-
cur, veluti partus aucillatum, petua eft: eis aptem Ei-
& stetus pecudum: qu* aucem be"cisjnciPic f=, a«-
,- , r , _ .' i .. nalis. & quod dicuut,
sctuodonatahsueniK,siuequid ^tM y% iBtdligC|
ex operis snisadquicsierit \: ad id eft esic potcst : vt si JrtuiKcu&r*
lcgatatium non pertincre. " deseendatexcausa,qua; ribusjputi per
« af ■■'\.rt i ri perpetua elt.hoc in fe- donaiionem
Summataessfupratitakx:sed cuuda.A quo autc tcnt- senio&fenn.
aliterpotesificsummari,secunditm pore coputeturjEt resp.
B a l d. ls,ati legatursemm here- quod cum ytiiis sit, S:
ditarim domini, pro debito damini
nontenetur.BART.
ivin, Sc-bvola libro quiato
Bigesiorum.
Ni ex hercdibus pradia
legauit ',vt inftructa erant
cum seruis, Sc carteris rebus k,

VI

gatio lit conditio-
naiis, ab eo tempore
compurabitut,& cx eo-
ditionc exrftente: non
exqiiosiliusemancipa-
tus crt, vel scruus ma-
numissus. hoc in tcrtia.
Qua; titur,quatepixtor
sceit hac acl. ahnalem;

. peculio

,&illud,
quod accrefcit rebus
pecuUaiibits antc adi-
tam hered. veluti pat-
tus ancillatu, scctus pe-
cotum,& hoc in tertia.
Si vcro seruo ali<juid
dctur,vel aliquid ac-
quisierit, nS pcnincbic
adlegatariuin.ViviAN.
s f Cum

tur. e}uo dies Itgati cedat,cum omni
incremento :fedsi legetur extrantb.
rerum tantum incrementum acce-
dtt. B A B. T.

eSiaao Disputotionnm.

s libro

SI silius, vel icruns, cuius no-
mme duntaxat de pcculio
____„,„„___M aftura efl:, antc finitum iudi-
poftcrius.fi poft- cium decerlent:id peculium re-
, ea creuit?vt J.eit.j.!,sin.
. qua;eilcotra.i.Veldic
quod dominus non po-
tcft augereivt bio. fed
pex se poteft angeri: vl
ibi-AccvRs.
g 1^ @u"q»omoiio.ex. rc
peculiari, vel extrinfe- ■ r -t- v T-L . ~
ca. Item ideo dieit adi- nus k"bit3quo Lbertas compe-
. tamiquia tuc compctit tit f. ideoqueommaincremcn-
, Iibertas;vc C de cndnc, ta peculij, quoquomodo S ante
- tol,§,innouissim*. aditam hereditatem adquifita,
' inrer hunc, & superio- *« 3 At si quis extranco pecri-
irem §.eft insljeleg4.fi b'um serui legauerit,in coieftu-
peculium. fcd alia me- ra voluntatis Ceftatoris qtl^ftio-
ncm efle.& vero fimilius eile id
legatum, quod morcis temporej

fpicietur s, quod aliquis eo-
rum,cum moriebatur f, habuit.
t. s Sed eum, qui ietuum tefta-
mcnto liberum esse iubet, & ei
peculium legat: eius temporis
peculium legate intellcgi Iulia-

liozeli insi.de pe(ttl.leg.
l.deaique. § -jftj.
i s \j-Ni.Wgauit.
V id eft pr«-
lcgauit. -
k 5" Rebus. quibusdam.
1 % Non competere. &eltt:

't dixi fupr* proxi.l.filiosomil;

QVANDO DE PECVLIO ACTIO
annalis eft. ■
* f A&io aai\iliseR.DeannAlibus oSionibui vide ot.zo,txa&.
dcpraifctipt. Cvi ac, ■

&quidquid ibi.elset. Hiserui Et refpon. qu6d cum
domino debitores sucrunt tam

aliena
!;■ r • . cxtineuitur pecu. suffi-
hiscausis.quamexratione ctfe^&J^d yfqj

Kalendarij. Qujesitum cst
c^teris heredibus aduersus eum
pecunia ab Iiis debita^ adio de
pecuiio compesat. Relpoiidit,
non competere'.

qvAndo*de PECV-
lio a6cio annalis eft c.
TITVLVS II.
Perpetua j- tftaffio de peculio quttm-
diu peculium manet. Annua, extinSo
pecttlio.ita tnmen vt nonsx die quo pe-
euliutn extinchum eft, annut numere-
tur ,fed tx quo agipotuit; vt inssecie
/.j.g.annus.hoctir.&l.t.derut.&rat. .
dift. £xtinguitur*,fiseru^fiatliber ftcuda.Sedquldfi

ad annum porrigiti
obligatio. [a n e k a-
TiO.jOjyatetigitde
emaneipationc, &ma-
numi(sione,dicit incjui-
bus h^c lucum habcant,
qudd cmancipatio pcr-
tiner ad filiosialienatio * Lib. 17. _SB-
& maQumissio ad ler- otuk. titfi.
uos:morsadvtrumquc.
hoc in prima. Sed quid
fi siliusaliter,quamper sASiodepe-
emaeipationem exicric cul'° "> > *
de poteftarc; puta per 1u*ndo P""'
dignitate:nuquid aftio ^-ls
dc peculio crir annalis?
dicitur quod fic. hoc in
"quidsimor- * Peeuliuan,
■IRUtufotn Rtl lurli w/ Rtmriantot te patris,vel emancipa- & qoandotx-
irr •■ J., r e- tione vcldeoortatinne ""Euatnr.
velsiseruus ahmetur, vel fi sinmtur ^.,one'vcl ^cPorta"on.e'
vsit,, mt vfusfructu, ferui. Extingni- £al laI,s ^e&us fiient,
tur eti»m ademptione & nudavolua- an mtra annum heies
tatepatrk .veldcmini, Ucitnoncon- Pa"is • Tel mius te-
stituMurnuda. voluntate. Sedsiade- neaiurdenecu. dicitui
■ " \lo,perpetua eft.sismedoU, quod ilc.hocm tcrtia.
extinguitur etmm omnimodo actie de Sed 1uia «.aominus no
peculio. C v i a c. vedidit feruumjfcd do-
nanit, vei permutauit,
Shtpulquesihus,velferutuesitn vcl in dotem dedit: au
teSiate domini,ailiodepeculioefi actio depeeu.detur?di- '
'perpetua: fed poflqnam exmennt cituI Wod, fict hoc in
cv 1 r. ■ r ___ quana.Si dommus,qui
ttone^-veimanumtjjione, velaltena- scruum le^auit, &pec. "
tioneferui:esiiciturannalU. bocdl- retinuit: heres de pcc.
o>o/ss«e*^§.Itemheres.PAVL. tenebitnr.hocinprima.
r* ,' _ „ Si veio vni legauit scr-
CASTR- ,.. . r Uum,veUibcS,umerrC
' VJt-1 Vscmimo' iuffit, & alij pccuiium
adZd,Stum. . Iegauit:anteneatuChe-
R^tor m:Pofi reS)¥cifciuusliber fa-
mortemeins,aui in elus,venile,cuipeeuliu ■
altenm poteBate lcgatum est, <jua;ritur.
fuerit,po(iedve qua ^ iei?oa\ 2uod "^w
J. ' J. * inmanumiUAim,vclIe-
uemannpatm.ma- gatacimil dMmi aft,
^^B de peeu. sed in heredc:
quia satis videtur pene hcredcm csse pcculiiun ; quia tradcndo
illud Iegatario,Iiberarionemconsecutus eft:cauereramcndcbet
lcgataiius heredi vt pratstcr eum indemnem, fi a creditoribus
conueuiatur. quod si finc cautione rradidit, imputet sibi ipfi: &
conuenietur licut diAumeft. [si prjbcepto.] Si dominus
hercdc inftituto,8e ci feruo pra;lcgato ciim pcculio ipfum roga-
uerit de hereditate rcftituenda, ilque reftituerit, si poslea eon-
ueniatut:an ctcditoribus pecoliaiibus de peeulio, aut cotra crc-
BBb j ditores

. Vlpi
loading ...