Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1905
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/1024
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
1905 Inquibuscausispignus,vel,&:c. 1906

nihi.Acc
dita:S-di.

ereditori. &
Vesdic cjudd
licuit.CalictX «editori.

.jterpretatio Grarci wsqi
a s Qlinsala.] Licuit. scilicct
l, s ^jyeudere.cattiriQnfiihvti
i£i__i,quod eslin fi.e_ponc,scilic<
siiit vendics : 5c locjuicur cmptori
Sc habeas/Ho.sedsecuti-
dtiiit primam csl tito meos qa_lT1 tlbi esse obiigatOs:
c C lartshabes.vtfupr, „ ' J. „ ■ „ *> ,
J! /. Paulut, ihmtts. & q»»^ honcsto, Sc graui ho-
Accus. , > minifidem habueris:] f ^npi-
gnuscOntrai£.um sic;an vet'6 ea
epistula nullius momenti sit,
cum sme die, & consuie sit.Re-
ipondic , cumconueniuede pi-
noribus vidcatur, non idcirco

1 I N Q_V I & V S
causls pignusjvci Ivy-

v s Inruslicisprtdi/sccntr*. Nam tanriim ibi nata tacite pi-
gnon sunr, non illata.nisi jd nominatim conuer.crir. Videscri-
pta ad I. t. C.de iocate. Cvuc.
n % OA^«*r.vbiDonobligaturtaciiciiii'sidomiaiisscweJici
vt C.loca.l,certi iuru.i\c cv b. s.

o ^" Hubenda.cpai cst
nccciTc sciri,propt.r id,

|_g|Bgi; x.ce mandante
mutuauiin domus rc-
fe-tionem,perinde mi-
lii cacite obligata esl
domus , ac si tibi mu-
1 bj_ tuasTem. -.hoccauetur
™a senatuscon. Vivian.
•saa: vide J . :,Jn„ h.g§J Enatne.jC
fabro obiigacionem pignonun celsa-
rc,quod dies,8_ consulcs additi,
vel tabula,signata.non sinc.
/« obligatione generali venit
etiam pecunia s quocunqtte
qnajtia. B A R x.
2. J Credi.or pignori accepit
a debitore quicquid in bonis
habet habiuinisvccsser. quarsi-
cdi-r-Impcraco.usem- tum est , an corpora pecunia>.
per fcDacuscosnlta sub- n ;dcm ^ixot __ a_io m„.
s:quuta fuisse. otiod m L . v . r - -
h7cl_ges-u_.us-or.sui- tuam accepit,atmin boms ems
rumfaitumsuilTejinil- fac.a (iiH,obligatacrediton,pi-
lalcge,/ww,",dicitur gnori eiTe cccp-rinc.R~spondir,
edifto_Martij cautum ccepi|sc>
PaBum de vendendo etd insulam
» porrigitur.H Aai.

us,_ Uxzl.i .iun&a l.si ven-
■■. it /W.j.r.J. Uepriailegtss
confirn

fuisscC
d ^" Fa&um.qao sena-
tuscon. dicitur, pignue,
&c.
e { Datum. ipso iure,
scittcecAlegc.alias non
pertineret harc lc_ ad
ytulii. & facitpro hoc
]. qsiipotjn pign. ha.t.in-
urdum. Q- in authtn.de
- tqnati.dot, §, hii conse-
quent.etU.vij.
£■<{ Ad eum quoqae.uo
stliimadeum^uimn-
tium pecuniara domi-
• Inlnd. tit. no dcdit,percinebir:scd
1 ' "" etiam,&c.vc Wic^^Je
SSS^ Pr^Ured.t.(,^tri J )
< RcJcn-pror S Etdicqtiod =redcm-
'Ussci sujs cj. pror cst,qui suis cxmc-
wmii o|jus tis optisdoraino a:diii-
fc«in8 coo- ciz.vts.de rei-vind.l.re-
wuit,- « ; .
(isJm^lSMJ.AcCVRS.
jOmpenitts, alias .
in£ipic Pompo-
niw.St. 2.\m$,non soltsm.
Accvnsivs.
JS s E*/i.f«W.¥tS./()f.
. l.fi-vulncrtmemMcxt.-
ditor tenctuc pigncra-
ticia : vtfupr, depigne- '
raticia aci. I. criditor.

k Pauto Epittmatorum.
S\ insula , quam tibi cx paclo
conucnto iicuita vendere b,
combusta est: deinde ^ dcbitote
suo resticuta, idem innoua in-
sulaiuris habesc.
IN^QVIBVS CAVSIS
pignns, vel hypotheca ca-
citc concrahacur.
TITVLVS II.
HypMhectttJel manise&aria, velta-

sU

,»/.»> s,

■ta esi : qnia perpaSam
& paSnm etiam tacito
itemque ir.ter ahsentes , qiitt de causa
etiam hypothec* prepter conlrailum aii-
qtieminter abseatet contrahtiur reSe.
Ztj.S.tit. proxi.Ettacitiquidcm;id'
ejisiientio , & itssi* prttsuMptione hypo-
theca m hit causis cmtrahitur , in pe-.
cunia crcdit* eb resiitattonem &di§cij,
&disicium creditori esse pignori. Et in
c&nduilionibus prtdioram vrbanorum
inuetsa & iUxta ; pro mercedesundi.ibi
nata pignori ejse vidcntur. ln pignore
mtem , quod re contrahitslr, etiamta-
cite paSiones inducuntur, veiutitaci-
ta anticbresis, si ager deturpignori , &
tihil dicatur dc vsurusortis , vel sitt-

Acc
j 1" PJ i&rreitm.'] Di-
^uersorium. sta-
tioclt.inqua dmersis
gencribus merces affe-
ruirtur.
k s r,I^M.contigua
hdbitationt. Vel dic
area, in qua condudor ssXr^M^.g^^^X^a/:
domumconftruxit.Ac-

ui,idi-

• |8 s De intieaU.fyiUa-
': Vidcscriptaad!.;.
www. tc^r". C.deloeato.CviAC.
"jjwtn rctim, 1 s T^Q iare.]Indu-
!* '-^iknt. Xl/sa. etia igno-
' rance domino.AccvRs.
■ m s Cenuenerie.vt & s.
; depacr.l,ieemq!iia.&
. ir-sia de migrando. t. j,
cirek princ, A Ccvrs.

::'■»■!■ ?«•

;'{J-:asi[.

aHionis nomine ex causu tnteti, ,saSe
cum herede pupilli , tncite videtur
cenuenisse, vt si rescindcretur ea tranf-
aHio , etiam ncmine tutds. idem pi-,
gvus heredu pupiUi obligatum ejsct, 1.
vlr.CviACivs.
Mntmnti in reseEiionem f do-
mtu taciteefiobligata :jlue domino,
fiue cortdutlm operU sitsohitapecu-
tsia, B a R t.


rcspo.
P * *

».Dif-H r a n v s libro decimo
Enacusconsulto,
quodasubMar-
co- imperatore
ftdom*est,pi-
gnus s insula;
creditori datum^qui pecuniam
ob. restitutionem sdificij ex-
truendi mutuam dedit: ad cum
qtioque fpertinebir,quiredem-
ptori,domino mandante,num-
mos ministrauit *.
Inue£ia,$' illatasunt tacite obli-
gata pro pensiombtti, &pro alio in-
teresjeM Art.
ii. Marcian¥s Ubro Jingutari
adsormulam hypoihccariam.
POmponius 6 libro quadra- ■_
gensimo variaitim LecT:io- cst.
num scribit : Non solum pto T}Omp,
pesionibusjsed &sidcteriorem J- s's
habitationem fecerit cuipa sua tJuea s-/'?»«• isjj*

sunt prjedia \ vt hic di-
cit. Sed certe imovi-
dcntut vrbana; vr j. de
vern.signisic. I. •vrijnna.
quxestcontra. Sol. ibi
loquicur de his stabu-
lis a , qua; itmda stmt
a'dific.iis,&giati_ habi-
tandi Tunt. Vel stricrc
hic accipitur vrbanum
prxdium, pro eo sci-
Jiccr tantum, quod est
vtbc. prima vcrior

-...... oblig__.
scicnte;fideiiissi!ti:an
propter fideiuslionem
cuarum obligationem
dicitur,qu.d (ic,sccu. Ii
pimo sidoiullilti, &po-
stearera.tuamtcigno-
r-r.tcobligaui.Vi¥iAN.
q ^ Poviponim. alias
incipit,- Pomponius. &
alifosigratuittt. ^ Scd

inquiiinps, (quo noraine ex io-
cato h csi eo erit actio') intiedVa,
& iHarapignorieruntobiigata.
Inuelia in hnrreum.vel in aream
iuntlam domui, & ibi illata ,sunt
obligata propensione. Bari,
III, Vipianvs librosepcuagen-
simotertio adEdiBum.
Slhorreum fuit condii-Ctim,
vel diuersoriu ' f, vet area k:
taciram comicntioncm de iri-
ue-tis __ illatis 0 etiam in his
locum habcre putat Neracius: Ilcspond
quodveriusest.
Hic ponitttr dijserentia interpm-
diaruiiica.^rvrbana, Bart. .
iv. N E r a TI vs libro primo
Membranttrum.
EO iute vtimur,vt qnae in
pra;dia vrbana indudca J &
illata sunr, pignori esse credan-
tur.quaii id cacite comiencricm.
In rusticis prardiis contia y ob-
seruaturn. tenoracione.
„ . , , A . Jl s Voluntate domtni.
btabHltim , quodejr tn comtrattt, Hic --o/*»s«f« nominc
mtdtum dis- spcciaiis conuentioad-
significatur ( vt & in 1.
s Scabu!a,qiiE non sunt in "rtL c t !ocatt vii1c
•i yc -• scripta adcam. Cviac.
contincntibuseaincns;quonnn s c n.W"«-«3» _. cerce
prj-diorum ca numero haben-
benda ° sint, dubitari potest. Et quid_nj--uJ3a-i_--__a
sin£.dubio-r-oivs«i«-, cu_aJix£i__i£.a^li£__

46. vbi ijKr;it
il.biila.&ci-

De dpnioTua
no possc tpo-

t Vtilg. Au„v

. depign.
altio~.t.so!«tum.§.silu-
««..aliudmrustico^t
sJoca.&condult, l.si m
leSe.%.coknus.
r s W.b «tf-.reil.eei ad
pensionem ; scd pro dc-
/. nonsolum. s Item an
suo locatoci lit oblig_-
ttis: Rcsp.codcm raodo
vtdcdomino. s.piode-

■Jijs vrba,
sert. Bart.

(Lic. quod ad cansam ramcn talis taciti pignoris per-
tjnec -jyion multum P ab vrbanis prsediis diftertmc.
V. Habcianvs librosingutariadsormulam
hypothecariam.
POmponius * libro 1 j. variarum LctSlionum scri-
bit,si gratuitam habitationem condu-lor mihi
pnestiterit, inucfta a me domirio insulse pignori non
csser. 1. s Item illud, inquit. videndum cst, volunta-
cedomini Ji induci pignusitaposte, vt inpartemde-
bitisicobligatums.
Fideiubendo videtur cjuis approbare obligationem bono-
rumsuomm amesaBiim -\ : sccus in ea^tidsieret possea. B.
' OOo i *. s Si

1 Idestni„il.
B.r.l..„tm(jH(.

f Eiusi;u.bo-
na tad_i obli-
loading ...