Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1907
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/1025
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
igoj Digestorum Liber X X. Tit.iij. 1908

t T*rtam
pastuiliistaiu-
tc canonieo
impiobaiur.

potett, Accvrsivs.
a s Fideiubeat. scilicet tune.
b s Jssiw. scilicei fidriussbris.
c s Obligatos.Et. Gc ratificaturprxcedenssuarrciobligatiota-
cite.Sed arg.contta,s.}«(ii/i»#*.W#w*»iiw.Sed poilct «iici aliud
iniulTu,&atiud in eo,
qui mandato fideiubet. 2- j 5; qujs fideiubeata, 'Cum
riXPl»S.W » iU'°s " HAitore.proqua
ibi ancc, « hic subiicit. ndeiuUit, pignori daca Iic, bel-
Facitautemad§.iltum, li/sime intellegitur, hoc ipso,
J.deacqui.pvssess.Lfandi. qUOd fideiubeat, quodammo-
insi, dcbct emm prcte- d d„e rcs suas esie oh[i_
stanm contranum: vt , - A r
s.ad MacJ.sisiliut. gatas c. Saneli poltea Iinc eius
dsT icttmsrtdijs.] rcs hyporhecEedata:, nonerunr
W^hmeita. disfc- obligatx.
rcntia interhasc est: vt
J.4 -mrh4gn.Lpsri. j^^ wima obligaiio manu-
e s Httinsmodt signut. , _ .J ■=•..
scilicet tacitu.qud mi- mtsstonemsirmnontmpe-M. Bart.
in ofcrt C.dTsir.pign. ™ttrm ad M*£tum.
^m^.stcut&gcnc- _ Icet in przdiis vrbanista-
1. lalt1 oblioarioneobii- 1 . , r ,r
- eatus potett manumit- -»wc,tc soleat conucntum ac-
■ tuseciis (i spccialitcr,& cipi, vt perinde cencantur inue-
[ cxpresscivt hic,& cje cta d, & illata, ac si specialiter
sir.pig.Jat.ma.Ubeo.& com]enjirec: certc libertati hu-
setZlf iusraodi P!"g"us ' non officic:id-
s s ObiigatumStAlictt q«e& Pomponius probat. ait
tacitc. enimmanumisTioninon osfice-
* s TW?m**s»-] *»*• reobhabiracionemobIigacums
Xettet.qnitbttM- ■ ■ °
Ccuntur At Illata non oiancipmm.
nisi coucnerit, secusclt , „ .11
in vtbanis pndiis. Vi- rrubzut mtetliguntur taate oblt-
de scripra ad 1. j. C de gatipro pensione. B A R T.
g s Wii» eonttenerit. vt VII. PoMroNivs /i£r. tertiedeci-
& s./oca, 1. si in lege. §. rno tx Varqs Le&icnihtn.
sicoionut. secussirnre _., ... .. . r n
cmpta cx ftussuu Pre- TN Pr?d"s ™M™ fruftus.qui
tioivt c.ecdem l.qunm- JLibi nascuntur a., taciccintel-
«w.Accvbs. _ leguntur pignori elle domino
h s lHatasiurmt.r,.t-. fliridj Iocati, etiasi nominatim
pctuo , non tempons . . . _■ _. ,,.
causa • vt s tit i tside- ld n011 connenent S. 1. s Vi-
biur.tr Cod.sed.l.sinon dendumest, nenonomniaiila-
indttiia. ta,vel inducta: sed ca sola, qua,
*s ChTcftSd vtibir,nt'iIIacafuerinth'P'"
pis-noris,quod nonin- ^ssre/? creJttor frufttu pignorU
spicicns quidam ,addi- i« s)«j-iweompensare.B A»i.
dic huic lcgi ucgatio-
ncm. Vide fcripta ad vm. Pavlvs librostcanda
zii.C.dt pig. act.i/t prin- Senttmiarum.
v s awr«^AGVatnita pVm debitor /j gratuita >•
pecunia est non tantum V_-/pecunia ' vratur , poteit
ea, de qua conucnit, vt creditor de f scuctibus rei sibi
gratmtaeirct.-ftdMe ?igno,_X3Z _<_ moeIlim \cgili_
quamhti coucntt:mo- * a . r . v °
dodc vsutismhil adu mum -svsurasretinere*.
sit.Videfctiptaad I.14.
C.de vsisrti. C v 1 a c. Mancipia fyccialiter obligata
i s Pccuma. sorte dc- tton pojsiint manumiitirsid obltga-
po M>vel mutuata fme tatacitetsic}ataea»amittcludantur.
itipuhtione vsutarmn. R J 7
Accvrs. BaRT.
>s Admodum hgiti-
- -i.Non v|tra.It.K[i

scd primutn esi mitabile.dic tamen secudtim Ir.& ben.
qu6dsaltempa'Soerantdebita;:&asicnatu!alitcr,& pcireten- t
tionem ptgnoiis potciarit retineti: hic, _? C.de ■vfu.t.perrettn- p;
tienem. *{ Secundum autem vidctut contra lcgcm , qua dicitut *"
quodingiauiorcmcausam, & sic iu sortem accipiatur: vt ~].de '"'
/o/./.j.^y.tlua:runcc6- g,
percludamur. tunc enim pi- «a.Sol.aliud insmsti. P,
1 r. bus perccptis;vt Arc. &
gnons nomme rctenta t manci- aliu5 in p^Hnia solut_.
pia non liberabimus. Et deri- vx ibi.arg.s.siccrt.pet.i,
sus Nerua iurisconsulrus , qui sisgularia.trj.de siU.
pcc fenestram •> monftrauerat *»A*-Veldicqii©dctii
J- t 1 /- Ipccialitcr pro hts vfu-
leruos detentos ob penlionem Xis pienus ftiic oblipa
liberari polse. tum.Tertium etiam di-

ad modiun Icgiti-
n, &c. vbi subaudi,
CM-vstiM^
siealege. „ . "^
1 s TJStJilT*»*tia._ vidcNeJ"
JJ,OW^^. sci- tiw „^. i
licet «rptessim. t'i""ii.i.f^
m sMmumtttitwJiiS. %*£?*
in sraudcm crediioris uijj^*''!
siat:vt C.defer.pign.dtt. mmasu.

fcrtiadpriu.:
niin aU poite

Idem tibrosingulari dtossicio
faoc prodcft paclscent. "^*" ^''W
ArTi^giisss , vt fruftus T7 Sc disserentia obligatorum
capercliceatcciasupra i^propccr penfionem, & eo-
moaum,vicev(uiaium, * * *
Tiriri i.-;.,. -<i j rtini, qujc ex conuennone ma-
lacitaan.^^-ijseitad .rft^.. .,
modum lcgitimum, no nirestaiij * pignons nomme
exptc/sa.Vidcsctiptaad tenencur : quod mannmicte-
i.x^c.deyjHris. Cvia. re mancipia oblieaca ' pisnori
fe s Retiners. Duodi- -r-r ■ i L- s °
cirr&proprervfurasin- non poflumus:inhabitantesau-
debitas retiueri : iiem Km manumitumiis m:fcilicet
primo in vfuris > cjium antequara pcnfionis nomine

Pcr cbligationem ex causa trans-
attionis, videtur tacite s aUums vt
res veniat in oUigatianem prime-
uam,si transatlioni nonsietur.Bar.
X. Sc>bvola librosexto
Digestorum.
TVcoris beres cum hcrede
pupilli transadtione ° sa-
t£ta,c6m ex ea matorem partem
soliiilietjin residuam quantita-
tcm pignus obliganit. Qusli- ^'Pta
tumest, anin veterem contra-
iftum F iure res obligata esset.
Respondic, secundiim ea, qua: scripta ad l.^.Cde k
proponercntur , obligatam 1 CviAC-
\,srf 6 n T Fenesiram.

1 s signorUnomtnere-
tenta. Retincrc licct,
auscrrenon licct. Vidc
cctincre licct de-
inurii poft biennium a
ccffationis die.

deceptioin simili casu
o ftc nd i 1 ur s. de pign.«'os.
TVtorit. J'Casvs.
mala adminilhationc
tenebatur in c. deceisit
vterque. heics tutotis
coticntusabhcrcdc pu-
pilli, cum eo transcgit:
pojsuntj cui partcm soIuit:& pro
■iaa&io rcsiduo dedit pignora.
an iudicio tutela: pi-
gnora tcneantur,si hc-
transadtio

QV& RES PIGNORI,
vel hypotheca data: obli-
gati non polsunr.
T I T V L V S III.
Fnumerantur res qiuAam hoc titu-
to.qiii. pignori datn ebiigari »i
id esi quarit nomine hypnthei
nondatar, ■velutires, qtmrum c<
cium creditor non httbet, e_r re.
fine ttttom anUoritate ,t_rres p
res stne ■voluntatc patrit.-vel domini, fi B°n ftetit, qua?ritur. Ec
pro aliopignori dentur, ac similitcr res dicitur quod sic.q.d. irt
muVteris , vel res alteriut sromuliere, 'udiciotutclxconueni-
qu.intercesisttcontra S. C. Velteianum. ri poterit.V inm, -
■ve/prostliosktn. qui mutuatut est con- O s Tranfaclione. ani-
tra S.C. A-Ucedoniar.urx,Q> res,qii& non monouandi. I> veldic * VHeStps
simt i» benu debitorit. Fater qttoquesi simpliciter.

siliumfam.ptgnorii dederit, nen ebtiga-
tur, quamnit sitiumfitum ejse pojfit di-
eereper •vindicationem ex iure Quirt-
tium.L.i.vtdetur aberrare a tit. seq.vt
l.vltim.s.quod cum eo,&c. a tituia de
tnft. z&.&alUplerequefimiliterafiiii
titulis. C v 1 A c.
anvs iihrofinguiarimd
sirmulem hypothecarit
Vpill v s sine
tutoris au&ori-
cate , hypothe-
o po-
Filitti svelferuta non potesi pro
alio rem peculii obligare: etram fi
adminislratio ei Itbcra sit comefja.
RT.


p s In veterem contra-
ctum. i.quafi contcaiftii.
fcilicet tutelarrciim hic
nolit ftare ttansactto-
ni: vndeneceifideseft
fetuanda : vt C.depact.
l.cum proponas,
q s Obligatam.i.qnzCi
obligatam posse rctine-
ri pro hac pccunia chi-
conrractu dcbitaivcre "
tamcnuoneft obligata: n
vt Ced.etiam ob chi.pe. „
pig.re.pofJ.j4.pe». A c- si

h**b.

<#!*.

UnG-.-r-'-

Q^V & R E S P L
gnori.vcl hypothc-
ca!data:cibligari
polTunt.
s S^jllj^ Vp!lI-^-'j S'
potesi. fccf&B>

t. Fulgo

. s Si f siliussamiiias pro
alio rem pcculiarem obligaue-
vel scruns, dicendum eft -
l-i 1-1 admi.tu.lJe
non tenen , licec nberam - ., ,.
,.-r. , . -,, ).pr»xt.%.K
peculij iui adminntrationem ■_■ * Habeant. Imo
habeant r: ficucnec donareeis

DidJC111
decrcto : vc 1. »«"; lS'
>.L). & Cod.de ™*$«l

. aP?td;i;:«.

,de?i.acT.t.sicf- ,
utnerit.
loading ...