Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 2053
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/1098
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
2053 De probationibus, &c. 2054

INTquibusdami) Idemcasus esr,ejuifuit iaLnihil.
3 s In qtiibsisdam.i. in qiiodam.vel propter contrailum sor-
tis,6- proprer contracrum vsurarum.
b % ysurt.ciiamti\idot}i£to:vts.eo.l.periculi.§.sin,8r.dic,qiiem-

admodum,Sic.id est sici
*%Vsurt.dehcntur. Ei
paito.Cv.iAC.
c ^" Cumvsuris.ceniest-
mis.vel minoribus.
0 s Recipere.Qh perku,-
lum susceptum. Idcm
dacur ciuiracibusnallo

nantemdic

dim librotertioad
EdiiJum.

INquibusdar
etiam

contu&ibus
debenrur

Jetiam vsura:
susccpto pcriculo. /. quemadmodum per stipulatio-
t*c*&. ¥%■ nT'Nam ad?ino decTtra-
^nam.i, vsuram iec"ti»j vt salua naae sortem
cum certis vsuris recipiam t di-
cendum est , polTe me sonerr
cum vsuris e recipere jS.

vsuram
testmam.
V ^ Si percreditorem.slt
hicvntcuscftcasus,quo
poft moram pcrna adie-
dtano pccitur:loquicur
h«ec.cx-de pcrnamonde.
vsura. C v 1 a c.
c^ Prtsiitutum.it pro-
micrismih.ix.inpalcha.
alias vsuras cx tunc. &,
sic in l.scq.

1. Vlpianvs libro septuagen-
, simofeprimo adEdtHum.

1 Obl.tio to-

SEruius air , pecuniavrraie-
ctirias pcenam d pcti non
f <s Accipiat. yxsup. ds polse, si per credirorem y iretis-
pign.ac7.Laiicna.$.si per sc[] qU0 mjnus eam intra cer-
tum tempus prcstitutiira c ac-
cjpiat f.

editerem. s Not
go , quod solaoblacic
impedic quo t

01.1. capw.ii. pteiia eommitratur, vel
amhti.siip.de cipiat,sed si ism cucao
"i,nv- G,os--"-isuffipicobIar-

. A E E o iibroquinto -rsi8*r£s
a Paulo Epitomaiorum..9.in vt&C.devsu.Lsic,
vlure ditrici.&Lsinonfiat
■ C-dt e\s C^I traieffitU j

vW.. _d-_ l3ss««.Qm
..s j, m „ mtccitur ob opcias, vci
w.tmty."i?- supcus scrui. perlequc-
l«j. sawe.j, eis pecuniam. Natn qui
tntni.in sin. n.uticam pecunia cte-
f In.rchety. d.ban[i so^bant mictc-

SI traieci
na, v rie sctut

? I trajectitia; pectmia: J1 pce-
'ti soset, promissa est:
quamuis eo die, qui primus sob-
uenda: pecunia: fuerit , nemo
vixerit, qui eam f pecianiam de-
beret: tamen perindecommit-
tiepotestpcena, ac ii fuissethe-

Wtg. est ,

sam rciccic cuto die pecumam pe-
Tautcl. vc in usa.i. trsiMitU, ']. de 'oblig,& aSJ.qui Rom4,$.Ca&imacbm.de
fcfc-"-*" verh- ebl'Z- M"'*™1»"™ CarsoriM. Hxe pttna statim a mota
committebatur. Mota f7eb»r auc in personam : id e(i,st interpel-
, lacusascruo nonsoluiiTer: auc in rcm, vt in huiusl.specie,&I.
tit. addiem.J.de ■verbir.oblig. C v t a c.
t Sencequa- ( ^ Perindecommitli. Addatur ex.I.i.siip.etd.\& seruum testato
iner hominea comp[ea:i debetc;nemincm eistate.qui intcrpcllctut. C v I a C.
.Genas h?c S s Debitork.vt insrxdeait. &obli?t.l.addiem.&Lcumsilit€,.
pro siicccssio- §.pen»lt. \\oi\'\<\zti\zconita-.vtsupr*de&diLedie~t,l,qubilsinolir,§.
i", »cl agna- itemsi temptu.fe s.til.j.l.pecuni&.§sin. A cCv xS.
tioneiiimi pu-_______________'■_____•-------------------------.——■-------—-.1-.—_
WtAccursiuc DE pROBATI ONIBVS, &C.
pro m|„«f_" §l«<tincnusis,de quibu, efidiilum,& ctixm de quibui dicetur,
nt. addc huic neeejsari&Cuntprsbatiener,>yprtsumptiones:ideodceUdicit,& dic
locoaliaGlos. pmbutiopianamjidemsacir.prisumptioautemesttripiex.namqut-
•v"""- "8- «p. dam esitalis, cuifialur,etiamsi contra quisprobaret 1 -vt.miilierem
C.terltm Git ^ensc contra ptebeturwt si res suit patru, beredU ejse pr&fumarur,
& generaiio, C.eo.l.siac posiidctii. Aiia,cuinon fiatur aliquo modo,nisiadmi-
& genus, ijuid nicula habeaf.vt probatio perpriuatum insirumenttim:vt C.cod.l.
l>wvoca__la inflrumcnra, Accvns.
c.mississi „;" ^ 1" Deprobationibus. IdestquisprebareMeat.quoddoceturin
r. ..„„.....: c: Mc titulo propositit vxrijs sijetiebut : quentam boc tantum *d iut
rcans je prz- perttnet. C v I A c.
Jis j.wr. ... S^^ Votiens.J Casvs. Volo succedere Titio: quiadico
■;i::-'-i--'.'<ii-M. .,:|-.;J''::,i rj; r.«r,sciini cii;!: S: sic <h ^c::c;^ cius.tioc (!cbco cgo
iaS^^ probate. Sccundo , lum datus tutor : volo me excusare
propcer quatuot iibcros, quia dico me de geute Iraiica, ego
P»test Jnesti, dcbco me probareltalicum.
'isqucnecessa- h s ^««ni.potest quxri de genere.cam traifracur dc alicuius
«0 viio modo succclsione ab intestato,& quis dicit sc dc cjus genete eiTe.Item
tira/casti s °s siiniBter poc-st quxri Az g"cnce,cum cra&acurdeotcusatione
ficii pnsum- tutcla::ve si dicat se «cusandum propcer quatuot b liberos,cum
1','iua ptoba- sit in Icalia : vtlnsiit.de excu,mt.$.).i..Vt[ dic secundogenus.i.c
*° : hoc cll agtiationcm : vel ger)tem,id elc cognationem ; vt insra'de verb.
juisi ptiiTcrsio fign.l.r«pi. inprinc, Item de gcnte potest poni : vt cum dico ser-
SS; * U"m ^«Ifessationis.qucm mihi vendidiiti : rz suprade *JiL
'■> ■'...';;,v-.„„ edict.l.qtiodsi nnltt.§.quiaajsidua.ibi,quimnncipia, ^ Sed nonne
c,s- >•> praxi. est impolTibisepiobaregcnus? namprobare rc filium ^cst im-
^"■^;. possibileicrgo Stgenusivt J.iletSdit.0' demtm.l.LuciusilLcfy.<im-
%. Vctus.

batur per indicia:vt ~S.de his qui sunt fni.velalie.iu.l.siliu. cogna-
cione auce probacc cst facilc;vc t.deia iutvo.i.quiasimper.Acc.
« TlSf^nJ-Genus.scns^agnatiojfamilia^dominus.rtirpSjidem
in libris nostris significant.-Vide notac. ad Lpronuntiatio.insra de
verb.sign.Sc scripta ad hunc locum.Gentem fiabcre cst iura gen-
tilitacis,vel famiiis hn-
bcte. Liuius lib.io. vos
solos genrcm habere:id
cst,gctilitatisiura.Qua
deteAlciatus/^.i.r/M-
ptjijw». Ad banc iegem,
i.vaidcperrinccNoacl-
la surtiniani jtf. in qua
consticuitur.vt si dc gc-
quiiacur, vrracjae

DE PROBATIONI-
bus s f ,& prxsumptionibus.
TITVLVS III.
Hic etiam titultu eommunu esi om-
nium iudiciorum , de quibus ailum esi
supra.namque nulla sunr iudicia,nisi
"tcem quodintendii, veritare ™£ * f.-« pt0bario.
quodvttauesirprobutiombut, nK_ qood.St hodie sii

t lit.S. **?.!.
Duarcn. Iii.i.
Bifpmi.t.i'7.

i prxsumpriinibus. Probatknes su
iimotiia,vel insirumenttt,quibue fides
ri confiat. Prtfumptionessttnt veluti
anticipationes qutdam de eo.quod in re
est communi fensu pereeptt ex eo, quod
pierum<\ucinteUigitur,quodquepierum-
•sit,qutprobationumonut ineutr&s-
serunt,contra qmmsaemnt.ldvers hoc
'./0 potijsimu explicaturvarijs in itt-
/j, cui ineumbat onus probandi.reo,
lilori.an vtrique inpetitiose heredi-
tatudn restitutione in integru.in altione
ftnium regundorum, in aBlone interro~
, in eosditJione■■, si certumpeta-
condiSione indebiri, in aciione
hyporhecaria, in aQione redhibitori*,&
lli/splerisque.C v 1 A C.
1. Papinianvs librotertio
€)u&Hionum,
VOTIENS h X


sa:pc in causis ci
Iibus,ei isailaciterjnsi,
Cdeabolitionibtti. Hoc
tamcn videtut pugnarc
cum hac lcgc.Sc 1. _.
Cviacivs.
* 1" Tj-l incumbit,
J__/Hanc legem
Grcci sic vcctunt i >.ij«»
B iiiev i tf'Xrvp&' en-
'r-.ij.CviAC.
i s Eiincumbir a.Duas a
ponic rcgulas ha;c lejc. s
1. Prima , qua dicitur ''
affirmanccm probareivt _
hic, & Cod. eed. LaSor. ,
& Infti. de leg. §. quod j
autem diximuc. & Cod.
de eden. L qui accusare,
tjp C. de rci vatd. L rcs.
&1.dcprobnr. l.genera-
\Hxc aurem fallirqnxrercrui',geiius
vel gcnt.m quis si^^soj^£
habercr, nccne,esi ciac,qui dicit:vtpatct in
probarc opbrtec. re, quam habet vxor.vt
... - , Cdeiur.dor. l.etiit.&J.
11. Pavivs hbroseptuagensimo dgJp intervifyvxo[
nono ad Ed,3um. ®uintw. Icem yeod.i.si
hl incumbic * * * probacio {^toT^C
tcneatur probare: vt C.
deproba.l.aHor.insin.Ca\ cst contra,C.^e codicillit.Lncc codiciilos.
Sol. ibi est talis negariua, vi negare quem compocem mentis
clCe, qua; cst pro affirmatiaa. Itcm sunt concra omnes i!Ii easus,
in quibusdicitur vcrumque probarc, vc incrimiticfa!si,Sceciam
maiestatis, & similibus : quos habes , Cod. ad ieg. Cornel, de
sals. Lvhi.fa de aboli. l.saUatiter. $. sin. Sed illi lunt spcciales.
Iccmconcra,quociensnegacioconiilHt iniure: vt insraeod, l.
zbeaparre. & hoc ideo,quiaqui ncgac ius, videcur affiimarc:
,iam si dico, nego hunc poise testati: vidcor affiimare qu6d
iliquid sic iure sir constitutum , quod prohibcat cum ccllaci.
aem in similibus. Idem in scruitute : vc si dicain , nego te ha"-
>ete ius vtendi. videor enirnaffirmarcias meum , £c. rjuod sim
iominus.&piohibeicpossim. hinc est quod si mcdominum
non ptobo, succumbo:vty«/>M vsusr.quemad. ca.l.vtisrsti.in his
ergo quia negatio aslirmationem habec iticlusam , vcl implici-
tam;qui ncgat, probatcdebet.Remanccctgohxcrcgulain sim-
plici negatiua fasti: vt, res istanonest tua. non feci bomici-
dium. Sed quse est ratio quod ititis ncg.itiua probatut, idest,
aliquid constitutusti qaod prohibcar; sa_ti non i Respon. qttia
omniadeiurt liccnt, nisi probentur non licere b wtsuprk ex
qui.caus.tna. I. ntcnon. §. sedquodeis. Vel vt suptadixi. Sed si in
prxterito tempoic alicjuid dcinrencgo , vc noniurc mecman-
cipaisc , cjuod videor affirmaie? nec enim videordicercme hoc
poffe : quia de pi^teiico est:& ea, qua: de prjecciiio sunt incom-
murabiiia sunt:quia iam verum est. Respoa. lo.vidcor affirmare
ipsum in mea potestatc, & mihiacqnircrc , velaiiquodius ob-
ititisse:quia infantem, vcl abscntem cmancipo.nou coram prin-
cipe. Certe si diligentcr attendas, non est aliqtia negatiua, qtia?
cacitam non habeat affirmatiuam. Cauc ramen tibi:tjuia qua;da,
vt dixi, purancur raciteaffiru]atiua::qii3:dam non. Vtautcmhsec
plcnevideas.dicquod triplcxestncgatiiia.sc.facrijiuris&quali-
tacis.Negatiua iuris patc(t,& debec probari ab ccqui eam pio-
ponii,cum omnia prassiimamur licecc : vt dixi j. toJ.ab ea parte.
& s.qai.ex cau.ma.l.nccmn.$.quodeiV.Ncgatiua ijualitatisdici-
tur illa, vbi cmalitas ncgatur; vc cumdicitur, istc ncn cst ido-
neus : non cst dignus : non est diligens : non cst soluendo. Et
hoc dcbct ptobari abeOiC,ui cam proponit: sicuc& innega-
tiua iuris: vt insra de ieg. ij, l. ciiin quidnmitastdeiccm.ij.rcifon.
& l.citmpater.%.rogo. tydemanu.test. l.seruos. & Ccd.de inossi.
resta. Imvimsdo. &• exuadepr&sum. c.dndum. &insradeiib.
T T c 1 "&n-

* Harmcnop,
loading ...