Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 2069
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/1106
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
2069 Defideinstrumentorum,&c. 2070

quo tunc mcmoru quidcra per auditum retinerur , CeA si non
constac cnanufa£r.um,qnod est principale,nec potest piobaii
inoria: quod est subieilurn.
3 T ;£»«*«"/»»»•« paite astoris.
a, 4[ An atiquii meminerit. Hocquecasudeanditioneccstirao-
nium valet. Olimnibus

ceptum
caulis. Vidc scripta ad
/. 14. Cod. de teiiibut.

i.latiiis.S: i"
jbU^iiJl!-

■} Sic F!o. re-
Se:non aiKcrtl
.ulgommc
scribitur , snr-
J.m. Sic & in
g.j.&j.J.de
srti. quidam
pntat a^i« iic-
gniEcac supra.
icd & in ma-
iras. ettsitsam.

vctus. reaius
tmjillcriipjjis
k&c.Taurel-
lut in adnota-

6-^iWj.cgo
puw archety.
lesiic-tierti fer-
li uoise. Ita vt
Fost.alkgare-
titr, liat pun-
« Inttriirnsto-
«m latissima
tLenpe. &fi.
parenthcsi suc
«fefcris ootcn-

cundum sui conscicn-
tiaai.fic inauthjie here.
& Fal. $.si veri absunt
aliqm.cot.).
c ^ Audissent.\,-[i\ di-
cerentse audiise, &vi-
dilTe.
d ^ Insiniti.supra tan-
ttimduas personas nu-
metauit: hic vltra pto-
c. { Versum.simWe suc-
sum vctsvsn.s.degrad.t,
iurisconfuttu*.$.sedsicx
Inferhribm.
f »r Accidet. subaudi
absoluicur rcus.
g r TMp,„,.,„.)s5-
\jti^ttm. scd mul-
tam: namprasumpcio-
tta probejur, sccuniiiim
quosdam:vt IJeposi. I.
Pubtin.iajin.se arg.con-
craCnii'. quipo.inpi.ha.
t.pen.insin.&C.denon
num. pec. I. gexeraliter.
quod non placet: sed
/. & Coii. deufi. t,
prosejsio.& Ced.eodem.l.
noo nndos. $■ l. mn epi-
siolis.
h s Supersere.vtsupri
deinossie.tesi.i.siinsli-
tuta. §. j. qua; vericas
probacur t~x co , qupd
hic nacus fuic vicinis
scientibus : vt Ccd. de
nupt.l.si vicinit.

rnoria exstct : hoc ei qusren-
dum a est, an aliquis memine-
rit cc id opus facSfcum eise,PauIus.
'idijsmt. sc- Im6 cum ab atbstro f qusri-
rur,memoria fa&i operis exstet,
necne: non hoc qusritut, num
aliquis meminerit quo die, aut
quo consule fadfciim sit:sed num
hoc aliquo modo probari pos-
sicquando id opus fastum sit:&
hoc Jca, quod Graeci dicere so-
lent. h i3a«t« * enim porest hoc
memoria non teneri, intra an-
num puta facfcum, cum incerim
nemo sir eorum,qui meminerit
quibtis cosulibus id viderit. Sed
cum ornnium hxc est opinio,
ncc audisse, nec vidiise, cumid
opns fleret,neque ex eis audiile,
qui vidiiTeiit b,aur audissent c:&
hoc infinire d similiter susum f
versum " accidets: cum memo-
ria operis facti non extaret.
xxix. Scjbvola libro nono
Digeltorum.

mthen.sio-uit in Kliquo.Diz crgo nec crcdi sufflpto a:vc hic.qnoA a 2icmt.lo in-
intelltguntquidam.li fuerit vtraquc scriptura pcinata,vel saltem ssrumenti an,
sccunda : seciis si publicum publici, vel publicura priuati faciat & quomodo
mctionem:quia cunc credirur sumpco:vc in auth. ■vtsratrumsilij. e[<l'slur*
§jUud.coll,nonii.<so ~i.de admin.tut.l.chirographU. nisi m fisco: vc
dicscctidum

ex alia causa -deberi dicuncur,
facftam, vim obligationis non
habere.l

DE FIDE INSTRV-
mentorum, [& amissione
eorum. f ]
T IT V L V S IV.
Probxtionu jjiecies •vna esi,<su*sumi-
tur ex conttentionibut scriptu, ex tesli-
mcnijs, -vel ex alijsscripturk, qus, pro-
prii inslrumenta vocuntur. Sedsignisi-

tepersins , vetttti •"***>• *

Ioan. quod ei
blicum saciat mencio-
nem alccrius, no creda-
Cuc ei. na ad hoc credi-
tur sumpro:quiasicco-
tinetur m alio: scd po-
test esst; quod in origi-
nali aliquo erant aluc
litetie.&caccllacioncs, ■} Inclusa de-
quas non concinencur
in exemplo: vndc non
probatar piene pcr cxe-
plu:vc bic,& C.de eden.
l.procuratcr. (y s.samit.
ris.l. Pemponiui. & h§■&
aHores.serui, & Uiles.necenitn minm h»t tnsuper.col.nona.msi
insiruuntcausam,velreum,veliudicem fuerit ofKcio iudicis
pcrsin*,quamscriptur&, &insirnmenm publicatum.& sic intcl-
ab insiruendo dicuntur,qu&notatioin i. ligutur d.ll. vt sratrum
argcnracius. '. cdi. de cden. ha verbit sify- & -!' **»• #*«• '•
demenliratur,e» pars rationum, qu& ad thirejraphii. Qu.id au-
vsiruendumaliquempertineHt.&jimi- tcm *• sinc iudice fiat
libui in /.8-famil. erciscun. & I.J4. de «eplificatio : nonne m

IMperatores Antoninus ■
V

d&is testium.
' Itillrumenta
Pro fundi in-
Irumento, *
«utionibus.
i Originalta
nomina tria
« Originale,
authentict'i, &
«empUt jdc.
flnltrumicurrt

Verus Augusti Claudio Apol-
ptobationc fa- linari rescripserunt in harc ver-
- — jfa. huius tja . Probationes, qua? de filiis
dantur, non in sola adfirmacio-
ne testium eonsistuimsed Sc epi-
stulas *,qua"'vxoribus missk at-
legarentur,si de fide earum con-
stitic,nonnullam Svicem instcu-
meneorum obcinere decretum
est. 1. JMulicrgrauida rcpudia-
ra, filium enixa absente marito,
vcspuriuminacSfcis professa est.
_________________ Qussicum estan is inpocesta-
DE FIDE INSTRV- te pacris sir, & macrc intestata
meotorum,&c. rnorcua, iussii eius hereditatem
, . . matris adire posiic : nec obsir
Vssaprebatiomtnge- , —. , ' e a. n
nerejequiturperftecier. proftssio 3. matce iraca facSta.Re-
& primb de ca, qiusit spondic, veriuti locum super-
pervocemmortuam.quii sore ^.
validior esi, quam ea, rjxs:x, -j- Libro primo Retssnsirum
- viuam Feliorespondit.
Slancillafuerit,ad libercate
perducSlam non videri, ne-
que per fideicomissi relicli sibi
scilicct largc a sumpto probationem,nec quod alimen-
vocabulo. tasunr vcnutriciprarstita..
k 1 Teitimonia. ld ° r
est charca;:vc difscrat 1 x x x 1. Lrbre secundo Mactorie
sequcci easu. i.Vel dtc; Sabiito.
id est dic%a cestium in ^ Ommemocatione in chi-
scnpcts redaaa:vt ^jS'. ■ , . .
de temb.Litj.'. idemdi- V-/rographo pccumaru, qua:
uut, quod est verum:
sed non quoad hanc leg. Accvrsivs.
1 s HabentHr.ticSchigiyarihiitJ.de ■verb.sign.l.notiont;m.§.in~
firumcntumScA. alias ponitur pro instrumcnco c sandi: vc infr.de
sun.insis.l.qu&situm.in ^rin.alias pro caucione tatitiim : vc poni-
rut in atith.eod.titJn rttb.& tn text.col.vj.
QVicunqu!.' C i s v s. Qiiicunque vult probare cum insttu-
mcnco, siscus su.vel priuatiis : probet cum authencico,non
cumexemplo.ViviAN.
m ^" /«AVe.Triad suncoriginalianomina: scilicet originale*
autswnticumi&eycmplar.Itemaliatria nominainde exiratsla.s.
index s,t'x«npluni,& sumptum,sii ctiam meraoriaivt C.de eden.


.desusp.tuc.l.5.dei
dcl. stuodadditur , & amtsione eornm.
' fi ab indice tituiorum : hic certe sit-
E/r.CvtAC.
1. V a v l v s Ubro secundo
Senuntiarum.
Nstrtimentorum
nomine ea om-
nia accipienda
sut',quibus cau-
sainstrui pocest:
& ideo tam restimoniak, quam "e?MB


aliquo valcc? Resp.po-
test diciqudd sic;quia
pet boc probaiurquod
scripcsi incetce(lic:tJuod
est neceste:maxime tiic
quando est necesie fierl
concraftum in scripris.
Item probacur qudd in-
terccllerit bona fidcs,
nahic probatur incer-
cellilTc. item pixsum-
ptio inducituc: vc j. de
■esisc.l. insiaudem. '.

inUrumenta. nam

persona: instrumencorum loco
habentur1.
II. Idem libro quinto
Sententiarum *.
QVicumquea fisco conue-
nirur, non ex indice m, 8c sum
exemplo alicuius scriptura:: sed
ex anthentico conueniedus est:
ita , si eontradtus fides possic
ostendi.CKtecum calumniosa-f
scripturam,vim in iudicio obti-
nere non conuenitn %
Socitti tiusdem crimmU mn po-
tejf alium socium accitsnre :sed an
contra tum tesiisicari, vide quod no-
ta, exitadcresti.c.veniens.&C.
de resti.l.quoniam liberi.
III. ID E M iibre tertio Reljon-
REpetita ° -f quide die cau-
tionem interponi non de-
buisse: sed falsi ctimen, quan-
ad eos, qui in hoc consei

priuaco hoc sic, \
ibi constar. Alij dicunc, ¥sit ,, j(js«
aut dicoconueniotcad jrfB0^,.
deccm, & vide insttu- t Concor.tejr.
mentumjquodindcmi- &quudibini>.
hifecisti. & non pos- >^^si"dfiri-
sum : vc hic, quia hoc s 'JC"!',','{'
..U1. sccistnan vero di- PaullI1 _ um
co,c6uem'o re ad x.qna; pciitimu, quod
dcbcs : quod probo pcr Tribo. omiiic.
sumptum ex auchcnci- 9-vi scr.]Ptur"
quod non placec : quia ueniat, Cic.in
tunc cssec imponere Je- orat. pro Hos.
gem vcrbis. Comctdo.
n s Nonconuenit.ima t Vetercs
quieam0stendit,nisi^nj--

falsariuspunicur: vc C. dat pecuniarn
de prob.l.iubemtts.Acc. snnori , ntc
°s "D Ep«'V»-]CA- ™™™'{£-
„,,4-Vsvs "l!?£,^* nonalttervult
ObbgauiremmeaTi- „„„,„^,,,„5
tioprmio,postea volo ii scribat dc-
acciperepecuniaaMx- bitorin chiro-
uio :qui aliter nondat g^phose,.

,V,Uw

1 oblie

serunt, contracSfcum non vidcri: -\^d fit potiot in pi- piiTe. Repete-
cum interprsesentes5& conue- |n«e:&cgc.hancswu- re^uhBud.
nietes res astitata sicmaglsqucP ^^3° "qu" *£$££
. . «tincacut qu6deiob- "orsujpcterc^
ligem, & suent sactaobhgacio repetiti d:e prxtsiira anni,ance- hic eautiorc-
quamTiriusacciperec: vt&alias,C.ad leg.C.r.dtsall.sicredi- pcita dic in^
tor. cum ergo ego.S: Msuius socij sumus eiusdcm criminis,ncu- terP"n' dici-
ter potest alium accusarc : vt C.de lib. cati.l. sisitium. Ticius ca- {"' '"^Jjl"
mcn potest redte accusare vrrumque.A c c v x s. - Tc&>giticlu-''
p s A?^(/^"s.idcomagis:quiatIebitorcum,ciiibona fideobli- eii,ac «cro-
gacus erar, dccipere non dcbuit: idcoquc aiias teneturconcca- sui emencira,
liapigneracitia: vtsupr*depign.*i~U.tutor$.contraria.& supra, an"darS vul-
depig.i.&<]u*. nondum. §. qttires. creditor attcem ei ntiilo modo huig^Fponi-
obiigacus cst. Itcm creditor vt sibi consuletcr , liccc alios srau- tuc jnolata
daret, fecit. A c c v v. s t v s, <lic.
« s I»
loading ...