Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: R1
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/1178
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile

PETRI BROSSEI I.C
REMISSIONVM
I N I V S C I V I L E
S Y L L A B V S:
Jn quo 3 ^veluti digito , demonBratur ■> njnde > & quibm ex auBoribm cum njeteribus,
tum neotericis singularum pene legumfingulares mtelletlmy emendationes,
%£ intersretatimes pti sojsint.
PANDECTARVM, SEV DIGESTORVM
LIBER PRIMVS.


TITVLVS 1.
Dc Iustitia, &c Iure.
E Iu!titia,& iure copiose Con-
nanus tib.i .Commetitar.iur.ciu.
Loriottus in trair. deiure. Lu-
douicusCharondas/it.i- veri-
similiii.Vaconras Vacuna lib.\.
Declarat.iur.ciu.per totum.Do-
minicus 59.to.^ Deanjuo,&bonoc]ua;damCcc..
lius Iib.7 .antiq. leob. cap. 11. Anron.Vacca vol 1.
expositionum,hoe tii. f In hunc tit.eciam fcripfk
Angelus Arccinus-.Con!tantiusLandus;Marcus
Mancua , cuius paraphrafes Patauij edicse ann.
15Sa.Ant0u.Vacca.Sig.de Homodeis,Vldaricus
Zafius.
s An aliud Gc ius, & fcientia iucis : & qux
ptatcipua fint in omni atre,& difciplina.Ius qua-
re dicatuc enuclcacurri) vide hic Baldum.
{ An tudati Regem, & dignitat€ habete pof-
fint,declarat hiccopiosc Zafius.
1. luri operam daturum. i.
Adhanclcgcmextantlibri kx Petri Veilct
Gueuarra:. Vacca hoc ticui. Vide Goueanum Ub.
j.ieclionnm veriarum.eap.1i.19. atmsequen. &
Pecrurn Fabtum pofi commtnt. de reguli* iurit,
Con&znc.landt.m Enarration.intimt.deiiistitta,
&iure.cap.i. Fotcunium Gatziam, Matium Sa-
lomonium. vide etiam Alciat. I'b. 1.parerg. cap.
19. 1" Deveibo)O^Mrt:&vtrum£iiHSsaetic
iustitia, cmam ius: an ius sit ars boni, & ajnui,
tradithicBald. Scd & de natnta copula;, & dc
auth.vide hic Bartolum,BaId.& Zafiiim.
s Quod principiainptimissciencaitnt: An
a:quum,& bonum iint quajdam diuerfa ,acfcpa-
rata:an ius ciuilc sit totoorbc reccptum,& qua-
re. Iustitiamcolcrequid.Verborum,N//asi»\&
di&ionis , Fane, qnar vis fit, tradit hic Zasius.
Quod ius a iustitia reaedici possic.eciamsi in
coniraiiunidisputaripolTii.dcsendcns hic VI-
pianutnttadit Alciacustib.i.parergontcap.i9.
vers. Eft autem.
Antonius Contius tibroz.succc0uarum.cap.6.
Ioannes Robcrtus tib.\.S.ecsptarum sentcnt.c.\i.
Rxuatdus /iba.V.v.cap.i.. Alciatus Ub.i.parerg.
C.19.& 50: Vide Antonium Roscium tik t. me-
morabil c.\.& 1. Coitalium Ub.i. miscetlan.cap.
\%.~$ciT.zn&nn\Bb.\.explicat.c.1.. Magium/i£.4.
miscel.cap.l. Pcaccium diaotogii. cap.}.
§. Huius studij.z.
In hunc§.vidcRa;itatdum libro ^.Var.cap.ii..
Viaitwndirs.otsigUtnp.*. Vaccam hoc titttlo.
Conftam.Landum dt&?l>co cas,?. xo.w.fy \\.
ss. Vetas.

vt & Alciatum libro fectsndo pa*e-gen cap. ij.
Vacon. lib.i.deciar.cap.6.
^ De natuta ptonominis demonstratiui, Htt-
iu*, vide Zafium hic.An vtilitas ptiuatorum fit
publica : An srocrcatioliberoiumiit iucisnacu-
ra;, & quemadmodum ius publicum confistat in
sacris : Ec ius priuatum dissetat a iutc naturali,
& an illicita: connentioncs , & educatio paien-
tum.linc iuris natura;: Ec an,& quomodo petfo-
nat publica: poflint alteti ftipuiari:vide hic apud
Studium,& positio, quid, Zasiushic, dcna-
tura vctbiiso^r.-Iniuiia quarnamdicacurjmbii-
ca : &quotup!e^ fitiniutia : An magiftcatus fic
publica pctfona, ttadit hic copiosc Baldus.
§. Ius naturale. 3.
FosCat.(fia/rs.37.^ auiaris.cap.i. yide notas
ad Claudianum infi. Fcrrandum Hbroprimo ex-
plicationtim,cap.3.R3inal6umCoi{uminditgat.
iibro primo.cap. to.& Ludouieum A!ua.;B rubric.
delega.n1tm.1z4. Ludo.aSatd. intract. denatu-
raiibttt liberisjn prima parte.$.de ccpttta carnati,
num.6.volum.i6. traitat.
^ An mattimonium possit ptohibcti sub pcc-
na pec (lacucum ciuitacis : An contra&us dotis
sit dciurc natutaii, gentium, vcl ciuili: An aH-
mentatiopaitisiit dc iute natutali: An silius
prodigus, & quiiam omnia bdna dilapidauit,
dcbeata patrcali. An ligitima iiliorum sit de
iurenaturali,explicat hicBaldus.
l.Vclat.i.
In hanc legem vidc Conftantium Landum
enar.in tit.de iust.&iur.cap.i4..i^.Sci6.Vacczm
hic : vt & Foitunium Gaiziam & Vdaiiicum
Zafium.
ss" An religio fic iuiispublici.vel priuati,vidc
hic Bart.Baid.&Zafium.
^Ansitde iure publico patria; paretc,an
patri,an siiioquismagisfubuenire reneatut: An
liccac ciuitacem staudare in gabellis: An possit
patcr filium bannitum occidete: tcadit hicBal-
dus in vtraque le&ura.
f An , & cut pattia; parcndum sit, declarac
hic Zasius.
l.Vc vim. 3.
Inhanclegemomnium copiofissrme scripsit
Zoannetus, Hippolytus Riminatdus , Vacca;
vidc Cuiacium tibro f. obseruationum. cap. 18,
Antonium Roscium tibr.x.memorabiiium cap.j.
Zoarem libr. >bser. capit. \. Rainaidum Corsium
/io.t.ini/a^.i.Gueuarram/i£. i.adl.de iufi.&iur.
»um.i6. Menochium dearbh.itidic. cafu i.yj.^r
seqitent. Constantium Landum in hur.e tit. c.17.
Hucpcrtinetquod notat Pcckius de teparat.
eicles.^/>.j7.nHm.i. Grammaticus^«</.S.Vidc
Clatum tjMomitidium, a num.-.$. Vidc etiam in

hanc lcgem Claudium de Seyfallo , Fortunium
Gatziam, Marium Saiomonium, Dccium,Fra«-
ciscum Cuttium, Fiaiicifcum Zoannetum.
^ Quod ad Glolias huius legis actinet , vidc
Socin. tn reg. 441.. & 443. Ec quod dicit circa
hunc text. & iuaccriam lasi Inflitut. de aBionib.
%.item ftquU.in 6. eol. in princ. & peft princ.vide
te.p.ftgniftcaslt'. el%.de homicid. &Tul.i& offic.in
s Anvimvitepcllercliceat^vidcvlttalacif-
iime tradita pcr kribeiUts; pra::cttim lafonem
ad§.itemfiquu.6.col.inpr'tncip. Uftit. de actien,
Fettar.eatft.t. Cotamin■vcrbo.defensio.Socmum
rcgul.4$i.& 443. Diaz reg.^aj. Tiraq. detegib.
ccnnub.par.-7.gt0s,t.nttm.iy. ConaUib.i.mifccl.
cap.iS.nnm.z. Bologn. cenf.^j. Cagn. adi.ittr»
sanguinit. adftn. &adU nemo ex his. num. 4. &
14.ff.de reg.iur.
^Quando quis dicatur insultantcm osFcn-
dilTcvclsecilleadsiiidcsenfioncm.videDecium
conjitio4i<>.tf6.67S.& Ciuxctz.conf 119.colum.
sin & in alio cafu. vidc pcr Grammat. decif.%. Sc
Dceium conf 469.
f Excedcnsmodumdcsensionis,a«,&quo-
modo puniatur.vidc Grammat.^^jS. Afliist.
decif.io6.n. j.Fclinum ad c.dtlecii. n. 13 .cumfeq.
^ Summum Impcratorem an occidcrc liceat
pro dcfenfionc sui corpoiis, vide Ludouic. Ca-
i.inprail.crim.ad§.cirira.num.i-7.fot.\Ol.
f Aniiceatfedcsendetcpro tuitione rctum
suarum.vt innuit Glossa hac iegc , vidc Canet.
\pracl.crim.M.\Qi.num. 31. vbilati. &Batt.
\cnum.6.
f Qu,id deofFeusis altcrius, vt ait hic Glossa,
idcpost Battol. hic Dccium conf.67%. casu*.
Coin. confit. 104. pro dedfiene lib. 1. Decium
tf.469. t/ifa inquifitions in matcria. pet Cat-
rer. vbi $. cap. 193. num.41.46. tumplttribm fe-



f An dcsensio fit licita , & quo iute intro-
ducia.an liceat bannitos ossendete, declarat hic
f.Vtrumob ofFensam altccius liceat alteri
m inferrc,5£ qurc considercntut intcr se peiso-
narumconiunftiones , & an quis cogacur se-
psum desendere,&qucmadmodumi]uisdic3tur
se ad tutelarri sui corpotis desendere , & an te-
ncacut is,qui sugerc potuit.nec sugit.
l.Manumissiones. 4.
Huius lcgis matetiam optime explicat Fcr-
randus/ii.i.. exptic.cap.*. Anton.Roscius lib. 1,
memorab. cap. 8. Constantius Landus enatrat. s»
htmeth.cap. 18, & Vaccafe : vi & Fottumus
Garzias: Ioan. Bapt. Cacialnp. & Ioan.Crottus.
Anmanumissiofitdatiolibcrcatis. An locatio
mutet dominium, vidchic apud Bartol.
A A A a i A*
loading ...