Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>  
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 87
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0109
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
87 DigestorumLiberprimus.Tit.xiij. 88

i, 5 Curacarnis omnis vtiu-
:o pretio prsbeatur, ad curam

, Fomm sua- a s Suxrium. Forum * suariura dicitur, intiuo sues venduntur:
tium & boa- iiCut boarium , in quo boucs. ^ Sed contra hunc §. est C. <fe

* Veadere ea, Ittd*-i-nemo-& ~yer.amo.Lmn enim. Sdl. hic b de his loquitut,
quzadvidum quibus oportuit vci ab omnibus, cumsine his nemo viuere pos-
pertinent,Q,uis ht:arg.].de mune,ifrho.l.jh,§.livnarcbt.ver.item episiopi, ^ Sed
iaui:us cogt contra.c ~.adleg.Iul.de
potert. urmo.isi. Sed ibi ad nc-

e Vcndere an . J, „

inuitus quis gonandum non stanii-

co-i possu. turtsed ad alcndum sic.

Vel non licet dccurio- praifeclura: pertinet:& idco fo-

nibus;sedlicetmaiori: rum suarium 3 sub ipsius cura

yt prsfesto vibi. Vel efl.. sC(j & ca:terorum pecorum

hic alias crat vendicu- r j i.

rus ibinon Acc vr 'Illc armentorum »1t,x aa- nu_

b s Militei.vi~.deoss. iusmodi prsbkionem ipettant,

p6ctn.l.iiij.§.nemo.&~. ad ipsius curam percinent.

IX quibtti cau. maior. I. r 2. * QuieS quoqilC pOpularill,

STcTk'-5" & *&*$& ipcctaculorum, ad

4 M+ epuc^ResirendumMic~. pra:fccT:i vrbi caram perrinere

siripsi ed i. u derebweowm,qnisub videtur. Er sanedcbct ctiamdi-

V&^nTcl" ***Jjnagjs<§. nec ramA iposiros milices b stationarios

dttceusiuiinii. & .. • * eunofis. .j. nabere ad tuendam popularium

adde Socimim ti.xu. , . ,,"■] _ /-..

Rzob aj.vbi d s RegiomtmA.co^ quietem,&ad reterendumMibi

notat.denun- [radtarrmVque.sunr in quid vbi agatnr. 13. ^ Et vr-

eredi^iamsi vrbe Ro-qiias ieg'0I!CS be interdicere prajfe&us vibi,

de publico Rom«» appcllant : vt & * jj s^j-j-g refHoriU d

«lesii sunt. I. <fc<# s«/ess. w»i/. l „ . , . »

"gHAuisaiu. tiuinprm potest,& negociatjonc,& pro-

.Rcgionei vr- e s Er/oro.quod etiam fessione , & aduocationibus, &

is ohm, grauiuscrt:vEj.rfefssi./. foro*, &ad tempus, & 111 per-

?*** * *"**!*** pertmm s intcrcedere pocerir &

s C E/ 1» perpetuum. s- „ 1 - <. /• - * 1 1

s Interdkere Imo s vidciur qnod no *f&**\n : & si quc releget ab

m perpecuum vicratempus Tuaiadmi- Italia, sunimouere eum ctiam 3

^'^'piisc^ius nillrasioniSTtJ. A^ssr, prouinciasisua. 14. ■[ Oiuns Se-

vrbi, W-qns ert cocra.Sol.hic ucrus rescripsir, eos eciam, qui

t.fi""7 ^1"'»"101 illiciuim K collcgimt, coiisc di-

ibt lnicrloquendo. & r

g s Ethmaprouincix. curttur, apud prxrectum vrbi

si hoc ciprcsse dicat, accuiandos.

vel Italia crt mterdi-' n.PAvivsst^WwVt.s

stum, pattia sua ei m- ewprtseS, vrbi, .

t ArgenwHj, terdici vidctur: vr j.de A Dirieriaraabargecariis t,

ttapeiui sut. ;~aerJ. ,li -D/" / rele-,a- A\ i i r

oui pecimiam /3se™'-^r-'v'-re-e** -i JLvel aduersiis cos, ex Cpl-

"* >- „1 tommA.miiiitutumefl, „ , ...,,.. .■„... r

tam r,.a quam ^ J stu]a diui Hadnani, & m pecu-

aiicua ttcuoti I113-clt contra.ft ddi- ... - r

(isbant, raiio- no. Fro solu. huius niatllS CailllS potcst.
nes negocia- contrarij videcjuod no.

cionis coosi- ext.detta.fyqutt.c.cttm M?- Vlpianvs 6"4«i seeundo

cientcs. fo»*.pet In. ** EdiSum.

h 1 iliititum.cpod est irvRa:feaus vrbi ciim termi-

? Illicita eol- omne. nisi S Drnriernr I i ■ • - n

feeium ccnsc- T .- jP /7^ 1 "<" ' vrbis exient, potesta-

iegium ccnic J]Clruiri:T// \.decoU.tU.l. , , r, j.

tur.mii pr0- ..._j. temnonhabet: extra vrbcm k

citum. -pjfi^7Ks_-|C A s T s_ pocest iubereJ iudicare.
X Prajfcdus vrbi de
causis,qua: sunt in ciui-
tate Ro.cognosccre po-
test, si stt in ciuitatesu"
csira,non,nisidcillis,
qux sunt Sntra ceotesi-

• Quistorii mumniiliarimri;sicx-

ossieinm. Ta- tr3 cen-esimum lapide conqutrende & ccnfiruandl, &

<^U3. ''^Vs nSpotetit iudicate^d rh- -su.;erogands. quodsucerenequit
«petTt^r^i- P^" aliJ «Idegs

fincs sure iurisdictionis,priuatus cst : -vtydetffi,frdjid.l.iij.& .

^./.j.§.^^_/tg«W.vndenocpotestiudicarea.Itemquianon *eJV™^t

potest seruare morem D rnaiorum, quem seruare dcbct: vt s.de m [et

iuili.tp iur.l.penSti delegare potest, & inberc delegato vt iudi- magiili

cct: v/ kic: & hasc sunt vera dc contenriosa c iurisdidione: in non potest.

voluntaria secus : vr s. * Mos tria

prrftdibu*t& ab ex,vt Pthitn & Ctee- de adopt. I. tmancipari. ^^1"^

ro siribunt,ajsumpti in silioru locU,adeo Acc vbs. £aSt

qutjioribns prtsides
sitos aecusare ticeret.Porro ex *quisto-
rum numero in vrbe erant Candittatt
Cefaris, e qutbussi suijse cum siatre
VeUeitis Patercuius fcribit,& ab ee ho-

honos ad*amptiorit honorisgradumpri-
mus ttsicnsus,&,-vt Asionius Ptdianus
ait,prima Senatom administratio , vt
communicato primuplebeiii honore qut-
sturt,idplebipro ingenri viSoriasuerit
adnersus patricios , quemadtnodum T.
Liuius siribit. Qtteftaram namquenon
honom ipstussme tstimabant.sed pate-
saffus ad consulatum, ac triiiphas tocus
muii honoribusvidebatur.Porro recita-
bantprincipesperqu&?lores,*quiabe9
munere Candidati Ctfttrk dicebantur,
insinatu orationes sitat, ©• epijiolm &
libelks-.qmd multti auclorum iocis com-
probar! potest: hic tamensiijjiciatSpar-
tiani tn ^sif<a»o:Qua;sturam gcssit in
qua orationem Imperatoris in Senatu
agrertius pioniiciaiis rssilsest-XjSw *
Vipimus hoc loco , -vt Plinius V.

•m D E O F F I C I O "'"s contentio-
qnsstoris. ^» %fcl™l

2fflijsoi»#-Ytinautb tia.

de appell. & intra quas * Qiisstorum
tcmpo.§.'illo.coll.4./^ E ' V"

^^ Rige. ] Ca- Te*.

^^^ porc ruetint
crcati qua;(tores , &
quod iit eorum ossi-

naira ihuenimus scti- • Cami.

ptum , quod tcmpo- Cxsaris

re Romuli piiran iu- ^i.adde

i priu

I qiUVito-

res: scd de hoc dubi-
tabatur. vndc tcmporc
Tulii Hostilii creaci
sucrunt: quod cst vc-
rum, Bcdchocn

palcjjseu ptiii-
Epist. Pauci dies,& iibcr principis se- oi^barur. OiEciu qua:- ciris.

ucrus,& t:

)oderacus.C v i a, c.

Primopamtvxdesitmpjit qne-
Jior origimrn-.sicitndo dicit quodsit
eitts ossiciitm,& vnde fitit, secmda
i"W,exqua;itoi'ibus. Bart,

v S Hbro singulari
!o quastork.

DE OFFICIO

qusitoris.m

TITVLVS XIIL

Qutstor * curdgerit pecunit public

nqairmde & consiruandt

's vfict erogandt, quodsa

sine iurisdiSione, & imperio. Est igitur

magistratus,vt non ahs re Vlpian. eode

tw. ^Xl° iV T^rWi.centesi- li.sing. d.-.qusstorisofE.l.iij. dc mrii-

mummiliariumivt s. 1. diaione.(C/ enim emendada tUtus m-

»Imperii me- j.in trinci. si"ftio ex ista)disttnxertt merum *,m-

ri^fenrddis- ks Vrhem. potcst legi perium a tnisto.hcc enim iure magistra-

fcrentia. ~_& y & sub.tantiim. tUi lutstori competit, ittudnon itcm.fy

1 V iubere. quidam in- fojsejsionis igitur bonorum , & iudices

telligut hanc le-em,vt dandi 1'tentia qutstorj competit.Cic.m

ineausis meri imperij Ami^. ^utstbr Ctcilius iudiaumdatsi

habear porestate.doncc Pa'et *"*> si,& sit" Venem ejscd.xijse.

est in vrbe vel in eius ludicMt recuperatores.lste inpojsejsionem

eeresimo m'iJiario, tam bl>n"ri'm muliem mittit. Fateor tamen

condcmnSdi,quam pu- in'r'° 'imPe"um non habuijse, auia nec

* EjMestorej niendi, kd cum cst ex- secationem.necprehensione.Erat igitur

ctiam in pto- tra, non pumendi, sed "•ugtjiratus sine imperio.vt tdilts cttru-

ulnciiJ. _ iadicandi Sc dclegandi l" • vt. "{"gM™"" municipalis hodie.

h E«ra tem- sic. n j dg ^cJU! cui Nc% vero in vrbc solS qutftores suerut,

(traTuT Z"<o" mand*.eftiuris.L\.§.j. *sif&™proutnciuer*nt,quiprMores,

priuarobi.be- a. Tu dic inqnalibec ™Jpr*sides com,tab«tur:&nonnunqux

rur. causaJCjuial-siestcirra "tturefmortosomto dekcit,add,ttque

nte omnes
giilrarus. Grac-
chanus* denique Iunius libro
ieptimo de potestatibus , ctiam
ipsum Romulum 6c Numam
Pompiiium binos qut;stores ha-
buisse,quos ipsinonsua voce,
ledpopuli surfragio " crearent,
refert °. Sed sicuti dubium est,
Romulo & Numa regn;

storis est, *
buta. & popuio qua;-
rente crcari poiest ple-
bcius.i.AIij crant qu«-
Itores , qui vocabantur
principis candidati;&
isti legebant libros. in-
tcrpretantur autcm irti
candidati illustres.V I-

ri ^" Sussraglo.iA con- d SHsTra^ium
sensu & ckctionc, & sic pro conseniu,
' & el eccione.

populus po- .

RiGoqu^storibus

creadis anriquis- populus e consentii. iic
sima. est , & penc 'm authenth.de defin.ci
utt. §. interim. versicul.
decreto. coUa.iiij.&s.de
legib.&senatufconsuLt:
dequibus. infine.sic & * sicdietasal»
Cod.de legib.fa conJ.hu- amicitiaGrac-
manum. &~j.titulopri- chi> vt doccc
mo.l.Barbarius.ibi, cum c'cet- i-d'lr'

«T'7"t\- , — SS-

o ^ Resert.dn auditu ': ptis legitilr.
Sciicnon ob.infrapro- Gtatianus.
2i.vbidicitdubium cs- / Tellimcnsii
se. AccVRSivs. seaudwiva-

p ^" SortiriS.id regen.

Hostilio rege quaestores fuiste pi
certumcst. Sane crebnor apud

.^.j.coU.ii/.Vcl dicj
i pecunias Roma-

vcteres opinio est. TuIItim Ho- BO£7 q™enc- -

n.,. * . . ... qs legendt*. non sen-

stllium primum m rempubh- renriis : quia non eranr

cam induxiise quaEstores. I. J Et illustres:w s. desina./.

a genere quarrendj, qusstores J^-namcrcabanturpk-.

inicio didos, Sc lumus.. & Tre- ^^ "* mif-

barius,& Fenestella scribunr. ^s^Z'-

i. s Ex qusstoribus quidam eitio. Ia Pandect.

sotebant prouincias iortiri P ex Jlorcn. legi: mdieque

senamsconsulto , quod fa- dtinuitvt indijserenter

dum est Decimo s Druso $c ?"i

Porcina consulibus. Sane non

omnes qusestorcs prouincias nere videlicct.

sortiebanrur : verum excepti s T Pbkhs. ciim isti

erant Candidati phncipis. Hi ^orcs£„rinustres: ^TjX

■ r r l-L ■ - • 1- ^tmauthen.deap.UUo. OUI, * ,.-,

etemm solis libris pnncipali- aBat^ & cj* h 8^ • « «

bus in senafi legendis i va- prtcipimus.^.j.iU.vim miror '■■'■

cant.j.s Hodiequeobrinuir,*1 e*i*mmustrem.<iwnto- al|'" :

indifferenterqussistoresrcreari, ^.P^erantcreariple- ™°um

... i i • r bei.cnm cradatim ho- ,„. ;.

tampamaos,cjuampIebcios C noieSadipisCi0portear: vj"o

serit Anto. August. tib.

.i.Gr?codicendigc- * vtindifert-.

■ qu,JU,„

fuisse
loading ...