Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>  
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 1177
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0656
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
U77 Si mensor ialslim modum dixerit. 1178

* T §ttti6exnegotio.banaraiiovts.dchit,quideiee.vele]fitd.l.y.
■-.sisitius.S&l contta *»/>*tit.yl.si duobw.§.si. Sed ibi speciale it
seruo mensorc.

fa C Cogtndu* «/fr.scilicer. praistare.-jaissi, &c. C Et sic not.qudd
actio de peculio non datut, nisi in quantum est locupleraturmvi
hic, &ittsr.depecul.l.'y.

gocio a gesto agitur : (ed non
amplius cogendus est b prasta-
re, quam id> quod ex ea re ir
peculio sir. 2. C Aduersus c pa-
renres , £c patronos reperitio
eius,quod in alea lusum est,vti
lis* ex hoc edi&o danda est.

■:&l.
tufa. Sc facic

'?■§■

insi.de infitt.act.t. eate-
MM.&l, fiquitmanci-
pijs.§.Procult<s.
c C Aduersits. pone ca-
sum. Lusi cum filio, vel
ieruo ruo: manumill-
"Cuhiswiim sti, ve! cmancipasti re-
persbitw fi- tento quoti mecarn iu_

fcd ir> saclum, tam a tc. i. Vel sic:Lus.
qu-: & vtilis etiamcumfilio tuo,vet
dieitur: ..31«- sciuo quondam:& post
g«. J. £< fM- manumilsionem , vcl
?££,&£, cmancipationcm : &
lBtt.tit.t7. qmdperuenicad te;tc-
* Mortus spa- ncris quidem : vt insi.
(iu signincat, devi,&viarm.l.j.§.si
vt lulius Pau- ^w vtljnerttnariu*.

Mntar. fictum es hoc ediifto,

vei titulo: yt hic sub-
iicit.patet ergo cx pra.-
t Ludo prohi- diclis, quod amissum *
bito amissum jn jud0 prohibi to, re-
'Xl.scon petitur.s Scdcontra °
diaionT'sine videtur quod nonjquia
causa; sed es mca curpnudo mitit
/.?((.(>/. si.nili repetentt obstat. Sed

...........* certe illa inspectio lo-

cum habcc in condi-

sct pnscri-

. stione ob turpem c

Mt.c. sam

a d^di

. ali-

■.idcc.fn.de quid turpe facias:sed ~
i,irh<m<lt. sidcd>comrahendo:vbi
,c.&I<.d,ss. |er tasL,m contraflllm

i Cstidiccre prohiberet,contra est:

nemo potest, vthic, &C. de agri. &

qood turpiter cen. I. qutmadmodum.

dedic.hucest hic cnim videtut pa-

«st« cisci.vtmeliorapun.

* t.tes nerso- &a habcns vincat. Ex. .

Ls P GrKca aurcm consti- beneficij loco pra-ben ;

SI MENSOR. FAL-

sum f modum*dixerit«.
TITVLVS VI.
H«nc iJ<ro dicam refpicert ttd tit.
fiiiium regun, jn t)uo iuditio adhiberi
plerunquc agrtmensorsolet.l.l. fin.teg.
& I.i.in princ.ac !.j.§.tdemPom. hoc
tit. &fifalsum modum renuntittuerit,
ex hocedido temtnr in id, %uad inter-
efi. Cviac

1. Vlpianvs Hbro■vieensimo-
quttrte ttd Eiiitfum.

~ Dversvs menlo-
rem agrorum pr^-
tor in factu actio-
nem proposu
quo falli nos
oporter. Nam interest nostra ne
fallamur in modi renunriario-
ne, si forte vel de fmibus con-
tenrio sit,vel emptoc scire velit.
vel vendiror cuiusmodi A ager
vaineac, Ideo autem hanc a6tio-
nem proposuit; quia non credi-
derunc veteres inrer ralcm per-
ionam f locacionem,& condu-
itionem esse: sed magis opcram
" id,

>suk, a

os ssgn

s % Ejr/s™«.actioneloca[i,&ciuscausae)!presra.
g T i~ec tenere. fic ncc cautio prasstita acloti,vna actione coin-
mittitur.si altera agat, vt insra iud.fil. l.titm qusrebatur. insin.
1" Si ergonon tenet intentio ptoptet astionem inepram a:nun- «tibellu ine-
quidredire b porcli astor ad proponcudum aptam > Rcipon. P;um'*:n,a!e
sic : sicut & vbi agirur betiudwreii-
bliic.Sed si & neelegeter, arquc jnt5 dtcm ,velcon- eereiimoJc-
r r - t 1 dicionem; vr tnfra de bcc eulacera-

mensor (ecucus ent. Laca cuipa pi^„_ L Grtlch ^ & re. UL& BaU

plane dolo comparabitur '. Sed de redhi.1. bouem. §.sin, '1''*;/"*"''*dt
Sc si mercede accepit, non om- &deexcus.tttt. I. siti, 4 Aaioneine-
nemculpamcum prsstare pro- $"'"■"■&l-cttm~xo'-- pt»propofea,

f i-r,- v -.,- ■ ■ st*»#.C Icein quatc non aptatn & ido-

ptcr verba edidi k. Vtiq; emm ^w mand^ aiftio: „Mrn postea
scit pra;tor & mercede eos in- vtiasrA man. I. remu- ProPon!:te ls-
nerandi. i" tirinr. Dp. „. '~C .'

terucnire J. 2. J Is autem tene-
tur hac aclione, qui rcmmtia-
uit m.Sed renuntiasse & eum ac-
cipere dcbemtis,quiperaliumn

renuntiauit.

11. Pavlvs libro tiicensimo-
quinto itd Ediclum.

VEI per littcras °. 1. s Sed si
ego tibi, cum eiTes men-
sor,mandauerim, vcmensuram
agri ageres, iSc: tu id Titio dele-
gaueris s & ille dolo malo quid propoiitit iudex = R

tprinc. Re- StfCTjE
spou. idco Q qmatalia u.s.siinjljt,*
plerunque fiunt mer- ritj.deinfiiw
cede : vt hic subiicit -*-*JiUBit».
Prex. '. &sitprksin, re- ™^^r
gun. I. sid&loci. $.;". e A'gens ,,;„
~~ Icem nunquid iudex diein,vcl con-
in sententia debet in- ditionem, dic,
serere causaro ; ouia vel conditio-

aistionem incptatn pre-

aduenieme
agerc potcsl.

posuisti?Dico quod sic, jlnadati assio
neiuS suum atstori pe- nondatur, vbi
rcat i vr arg. C. de iud. ouid fit- mer-
/. propemndum. §. illo. cedc'
~\ Quid autcm si non

turione , quam quidam quod darur ci, ad rcmunerandii
habentivt Cod. eodem.l. darij& inde honocatium ' ap-
pellari. (i autem ex locato s, &
condut5to fuerit acT:um,dicendu
eritnec tenere ~ inrentionem.
1'. J Ha;c a<5tio dolum malum
dunxat exigit. Visum est enim
satis, abundeque coiirceri men-
sorem,si dolus malus solus con-
ueniatui * eius hominis, qui ci-
uilircr obtigatus non cst. Proin-
de si irnperire vccsatus est, sibi

dualegepro-^' -

iubiw dcdit. expresse , quod vsque
ad quinquaginta annos
detur rcpccitio. Item
non obst. insr. quarum
re.aii.nOTt dtit. I. sisiiio.
%.sialea. Sed cerceibi
venditio oon erar pro-
hibica 5 sed ludus. Lo-
* d. puniatur. quurtit autem suptadi-
cta ciim res sudo amit-
titur: cjuod atttem ven-
amittitut:

: agitut

: quia cum suo pi
culo rem emisse videtur. (ei. P. ait non dari rcpetitionem cius.
quod ludo cst- amiisum : quia liccc sit prohibitum ludere : non
tamen est pcrpctuo prohibhum : quandoque enim permitticur:
vcsupr, eod.l.fiiUnt.insin.& l. seq.& in hac l.inprinc. & hoc in-
telligitur, cum filius , velseruusamittit. &stc coaiunge finem,
&princ.

c de euistio- 'mputarenaebet,quieumaahi'
. fedP.i

Sl MENSOR FALSVM MODVM DIXERIT.
§teU m amoneftnium regund. necessarium esl mensorem adht-

beri,& in alijs quibusitam, vt insr. eod.l.i.in pcinc. & I. pen. &

fin. ideo fupponit quid iurti sil, si menfir dixerit sal. rmdum.

Accvrsivs.

n. *\ Dijrecit. Exhoccdicio datur ttSio tn menforem, quisitlsum
i Honota iiini a&r* m~^"m dtxit. C V I A c.

miibus dari & T 2s§1?35 DvERsvs.]C»/«y5no<//.id c~t,<yimtx mensurai.Azo.
«icatur. MrTXi* e T H"norarium. quod d ius inaduocato e rmi!-

< Aduocati i^S^^s l~> magis dicccur : vr pocc multo digntus cst cius

munusdignis- otficimti. Sunc f ergo facta qua:dam , cmK non dicuntur loca-
/FastaqMzda ri: vt diAum est. Sz altudest: puta, doribi pecuniam, vt ler-
-'u.it, qua; nqn ullm ~aam manumittas: vc insrk de pnfcrift.verb. I, naturttlit,
locanttir. §.atcum<i~.

in ea re fccerit, tu teneberis:
quia dolo malo versatus es, qui
tali homini P credidisti.

SI duobus mandauero ".,&;.
ambo dolose fecerint,ad-
uersus singulos in tblidum agi
poterit: sed alcero conuento, si
satisfeceric, in aicccum adione
denegari oportebit, 1. ~\ Com-
pecit autcm hax actio ei, cuius
incerfuic falsum modum cenun-
tiatuin nonesieihoc cst vel em-
ptori, vel venditori, cui renuivnocet; cum
roponir aliam
agendi:vt /n-

sil%
l. & an eadem. 1. Vel
dic absolui ab obscr-
uatione iudicij. A c-

CVRHVS,

h *\ Imptttare.sic e In~ ' Imprudentia
fiit.qmbano. re contrah. j""1™" ~^~'^-

obliga.§.prttterea.& In- t,enda'
siit.pr. socio.§.fin.~r /»-
frit de aci.& obl.l.j.§. it

quoqUe.

i q Comparabitur. vt
& insra depo. I. qucd
t~erua. & insra vt io
pofijf. UgsJ.it>cui.§.de-
lum. fradTreb. l.mu-
-.■.sihercs,&d.l.in-

tiacio obfuic. 2. $ Pomponius siitdeua.&obl. L). §,

tame scribit, si emptor plus dc-

derit r vedicori propter renun-

tiationem, quia condicere po-

test, quod plus dedit, agi cum

meniorenon possc :nihilenim

emptoris intercsse, cum possic

condiceremisi solucndo vendi-

tor non fuits: tuncenim mcsor

tenebitur. 3. \\ Sed si venditor habemus.

maiore modum tradiderir frau- ~ * Et. mer'ede.

quoque. & insr.si quut

«./,'.#««>,. ij.S.»»

autem, & insia de verb.
sig.i.magna ntgltgentia.
Sed hoc sallit ' in casi- / Laca eulpa
bus duobus: vt insi. ad cettii casibus
leg. Cer. de sicar.Un le- non coparatur

tUt.§.suSpecrltt. bus. ijte^

k '~\ Edi&i. quod non d«<-s ex l. vi-
tttds.iiisin.4rl.

r. r teruemre. vcl pasto. Est "

datuscamenlore,conicquentcr creo nic speciaie ■ &
sicnonestcontd insr.
dtposi.l.j.-siquis siruum.

trt ~l S«BH»(/ii«i/.s.faIsummodum. xFaecrcvide-

1 C Peraiium. Videtur s enim quis facerc , quipcralium fa- '",~ • 9ui Per

<ud.i.siqutttd.§.item&tt,qu,siiK.&tnsrtide admJu. I. ,ta au- videmr s quj
tem.§.gesstfse. Sic econtta. videtur h quis ptohibitus, qui per pcraliumpro-
aliumprohiberur: yrtnsr.tit.).l.ossa.§.sin. iubetur.

C \TElper litteras. renuntiauit. « E!eaio ~~^»

C V Taiihomini.mzU j eleclio est m culpa: vt & supr* j" ^*, *
deneggefi.l.nam&siseruii*.-.fin.&insr.profocio.I.dei8o.& ^^ iK/ids

tsr.commo.l.quinon tam.& C.deneg.gefij.simtmdatum.&insir. 4«. capti.l.i.

,an.l.siprocumtorem.§.sittttores. JM -t.ilt.

q s Clduobusmandauero.Ytmnhtnra-, 'f^.'"'"'"'"^'

r T iDPlw dederit. sciiiceccitm cercumpcecium k prosingu- ratlll.'ajr"j^-
lis iugecibus promisit cmptot: alioquin pcrucnirecur ad iu- triumbonivi-
stam aistiroationem eius, quod habcc, si quid dedcrit. vltra ri, non valct;

iustum. qucmadmodri

s ~\ Nonsuit. idem si conuenerant se staturoshuiusmodi ' re- etiamdoio^i-
tiuntiationiomnimo<io,vcl a:qux, vel iniqua:: vt s. dedohjatr- scmm;lt\. t.si.
bitrio.§.dt eo.&. insr.eod.l.si mensor.§.). w*i. s dtpt-

C FrWa/«J.quidiiitessci,torneatur3s,eumeuentX!i. . <J«-
a *\Adhi
loading ...