Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>  
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 1361
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0750
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
i36i

De pecunia constituta.

xvj. sol.& viij. dcnarij.de serce soluenda : quibus accedic posna

pro rata, id est pro qainca sui porcionc,scilicec iij.soI.& iiij. de-

na. & sic si benc compuces.pro siogul.v. solidis de sorte, debetur

ynus sol.pro pccna. SedM.siciodtaginta sortis eranc,& in xi. no-

minc pcena: porcrat codcranari ia c. soiusis cx vniucrsicatc Ixvi.

soi.& viij.dena.de sorte

sut.sed de p<rn*xixiij. ex a a s0Imum videri:vt sll-

sol.&iuj.dena.delorte V . . .

enim supersunc xiij.sol. F™ Pc""° ems ' <iuod es«-

& iiij.dcna.de pccna.ii. ait sortem b, & acccdat pcena

soli, & viij. dcnarij: & pro eadem e quantitate. Quod

tsec computacio ad eu- non puto admittendum a, tan-

dem sensum recidit, l . \j ,-

a C Expana i dc in- c magis, cjuod cteditor acci-

tercss~c. piendo pecuniam, ctiam remi-

b s s«*era.idestcen- iisle pcenam vidcatur e.

mm.Azo.

c C Pro eadem.ota^ot-

tionabiliter, scilicct cu

ibi quinquies cam con-

tincatur in sorcc,quam

in intcresse, secundiim

posicionem fafla cjuod

socs erat c.inieresTe xs.

crgo v.partes c. soluco-

rum insorcemvidentur

cessisse. sexca auce pars

c videcur cessifle in in-

teressc:que, sexra c.con-

rinet v.partes de incer-

esse.remanet ergo scxta

pars sortis , & inceresse

so!uenda.Azo.

d s AdmittendumSci-

licet vt ei sorte, & in-

tcresse solutu videaim:

& ita no respodeiquai-

llioni proposice.,an fidc-

iussbr in omncm cau-

sa teneacuc.Vel dic.non

puto admitci quod side-

iussbr ccncatur. namSc

Jn/«. & insin. huiese l.

pcobare iutedit iateres-

sen5essc irtobligatio-

neearatione.quiasorte

soluta pccna peci 116 po-

test:& b.oc idem probat

I362

DE PECVNIA
constituta «.

TITVLVS V.

Tradita efi ratie superiori rir;tl»,qna
id,quod debetur,aHo die, vel loco fetrt-
tur recle, qua quo dari debuit.Traditttr
aiia hoc titttlo,Si quU idegerit cum de-
bitore.vt alh diejvelloco conHitueretse
siluturum. nam, vt Labeo dicebat.pro-
pter htts potijjsmum pecunias, que. non-
dumpetipojsunt .putamoram inijcten-
te die.vel loco.eonfiituta indu3«sunt.l.
j.§.vlt.I.4.& j.hoc tit. Fiunt consensit
nttdo, non verbU, nectamtnpa&a sunt
nuda:sidcotraBus,quia recepta imitan-
tur,qutsstere contraBttt, e quibsts aBio
reeeptitia.sicut exbU aBio coslitutorig.
nam nec alia ratione precarium nume-
ratur intercontraitus .I.contraetus. de
reg.iur.jw.ina qmd Jit similecommoda-
). Fittnt etiam conslitutusro alio. Et

-,-:tlnhancstn;
rcntin pulchre

Cic.(i*.i.e> ;.

frangere, qux
eontinec vi-
*am:& pupillu
snuilTt, qui
iu tnccla pcr-
ucnit: & sociii
ftllere, qui sc

«Sorti dcbiti
rceipicns, vi-
d«ur pcenam
icmittetc.
*t>ic,inpccnis
lcgslibui, quz
imponuntur a
icge.reeeptio-remitti pcena
Icga&in con-
"Kitionalibus

quU rtlpondet chra siipuUtionem solu-
turumse,qusd ipsi.wl alitcs debet.stuo
genere priorem ebligathnem non nouari
eonsiat.l.}. g.ineum. deadmi, rer.ad
ciuit. C vr a c.
r. VisiANvs Ubro vicensimo-
siptimo ad EdiUum.

O c edicto f pra;-
tor fauer natura-
li .^quicati S , qni
constiruta ex con-
iensu facta cuito-
dit:quoniam f graue est hfidem
fallere.

Masculinum concipt scsmini-
nara. Bart.
r. s Ait fixzot:Qigpeatniam
quu cauJ.si duo. §.). & debttam constitttit '. Qtti sic ac-

li/,inprin.& s.dearbi. cjpjeniJurncst ««,,nj[ &mU-
l.Celsue. Arg. contta J. ..E v j 11 ■

vi bon.rap.tpt. & ar.i lieres k de constituta tenemur,

de adil.ediSJ.Jt quUsit.

inprin. &arg. insi.de sur. I. quieameitte. &arg. concta Ccd. de
siU.j. Sed irt arbicrariis b , & iudicialibus pccnis locum habenc
prima ar. nou in lcgalibus : vtfitpr.de condi3:sur.l.sipro sure. In
conuencioualibus reserc, sn diftum rato manencc pafto, vel
OOU : vt insi.de except.doJ.apud Celfum.%J.ubco,&'i.<Utransatl.
l.quisidem. ^" Itcm cguid si reus soluai alifai, an ftdciussor in in-
terelTc poteric conueniri i Rcspondeo ssc, si iu inceresse fideius-
sit: non alias : sed ipse reus non : vt bic: scd nec ipse fideiussbr:
nili in hoc specialitcr fideiussic. < Item coniiksupr.l.iij. §,item
luliamts. Sol.vt ibi.

f.tm. in soliitione
trarij. insi.locatiJ.que.-
ro.yreij,**.

e s Videatttr.No.ttci-
picudoasotcem videtur
remitci pccuaivt hic, fo
arg.issr.depub. &ve&.
l.hoc tdicto. & arg. s.si

DE PECVNIA CONSTITVTA.

Supra dt princifaUbm ptrsonu locuties esi: mnc de iUU, qua
ttecedunt.

e. ^ CaaRitatk.lnconsiitutum'venitpecuniatantkm:idefiea,
quapondere,numero,r^mensuraci>nfiant.Vidtsiriptaadtit.Co&.
eod.tit.CviAc.

^si^ Oetdi3e.]C a s v s.Diciturcjuodlioccdiaumxcjuita-
^l^g|? temhabec iquianaturaiisaicjuitassuadet, vt ea,,qu*
ggjj^ quis promitt it er proprio consensu, ca adimpleat:quia
grauecst, Scc. tAiT pe«tok.] quiproalioconstitucrir,

soiuere cogam. & hoc verum est, nid in mtilierc : qua; li pro
alio intcrccdcndo constituit, non tcnetur: scd pro se sic: quia .
masculinum concipit Bc sccmininum. [de ptTiilo.] Pu-
pillus sine tutoris auctoricace conflicuendo non obligacur. Si
filiuseonitiiuitsesolucurum,paterteneeurpioeo dc peculio.
[IVH, Qji.JVoIe-
bam a te stipulari,quod
aliusmihi dcbcbac:ca-
mcn fuit inucilis stipu-
lacio. volcb^ istam sti-
pulationem habetc vim
nudipasti, vc ica ha-
-i -- beret loeum aclio dc
2. s De pupillo etsi mhil sit constituta. dicic quod
cxptessum edido, attamen sine n0n poiest : quia noa
tutoris au&oritaie constituen- hafaui animum consti-

si non intercesserint'.

H&c dtfHo^aijresertnr ad ma-
sculos, & adsceminas maiorcs, e^*
minores, liberos, & in poteftate.
Bart.

filiusfamilias constiuierit ,

vnde ad hocquod co.n-
sticui possic , sufficic
qu6d nacutaliter dc-

tionc:quia mmilis fuit
stipuIatio.[DEBiTvM. ]

teneatur, quaritur. Sed puto- Quod debeo, vcl alius

verum& ipsum constitucntem debcc, constitui pocest;

reneri n,& partem de pcculio.
Htc expomtur verhttm, CGnsti-

tuit, Ucet eitu expestionem reajsu-

mat infra eo.Lqui autem.§.con-

st^tucre.ri, h.d.Citm traBamm de

obUgationeinducenda:Jinon valet peculio tempore cou-

mtod ago, vt aqo, nec valet vi va- ititucionis.si constitua-

lerepotefi.Z Ari. :ur " «utum.mquan-

1 J tum films teuebaiunh-

4. JEum,qui inutiiiter stipu- Ccc inpeculio cempotc

iatus ° cst, cum stipulati volue- constitutionis minus

rit non constivu: sibi,dicendum Cc •m so!ldum ""^i"

„A j n- ■ • tur i&cciamlinihil lic

elt de conltituta- expenri non ■ „„1;„ c■ .____

_ r in peculio.li autem ma-

poile: quoniam non animo P ntus consticuit se solu-

constituentis: sed promittentis turum 0 qua: acccpic
fastiim sic.

nomine dcjtis:non i
quancum facere potest
cenetucscdinsolidum
coudemnacur : tamen
mulicr condcmnacur in
quautum faccrc pocest.

s { Hoc ediSo.ctn.oA est
insi.prox.§.

% s JEquitati.vz Sc il-
ud s.dtpABJ.y.inprin.

Htc ineipit exponere illud ver-
bmt, debitam: & durat hac ex-
positiovsque adl. qui autem, %
costituere. Cr neprocedat in &qui-
uoto titcverbum,t>ccaniz,nenex-
ponit :sed pro constanti omnes ve-
teres acceperuntpecuniampro qua-

rl „r,i * 1 /• ■ lua $.atpMCt.i.}.!!.

ItbctrcSoiumcrgoadcxpositionem h ^Graueesi.C.h<,.......

huius verbi, debituro, attendit. & graui:sic & insiMposid.
h.d. Sicutaiiudproaliopetefisolui: j.§.meriro.AccvK.
ita aliud pro alio petest consiitui. J ^ c™siitu'*- ibluere

B' ' coeam.Azo.&siciunee

quod cst tnsr.eoJ.si duo.
$. J An potest aliud consti- $.ait pntor.
tui, quam quod debetur, quar- *5.5 Muiieres- Pto &
situm est. Sed cumiam plaeet,
rem pro re solni posse 1, nihil
proliibec, 8c aliud pro debito
constitui. Denique n quis cen-
tum dcbens, frumentum eius-
dem pretij constituat, puto va-

/. Lucittt. §.quesitum.
I 5" Intercesierint, scilicet pro alio.
^ Nonobligatur. b ctiamnaturalic

scilic

aliis: vt subiicit. ^" Et '

noc. hic , quod sub a * Marculinum
masculino genccc con- aH> & W<"si°-
tineturfccmininum:sed J^st^^S
non econcra: vt insr. sssim,-nina: vi.
deverb.signisic. l.j. & deapudDeeiu
de Ug. i/. I. si ha scri- .» U. n-m.Sj.
pttttrt. & l- qui duos. & & f'<i>"*- '"Js-

dt mnl.mru.

rquandoinfanciseproxi- * Vtnlm , S

mus est:vc s.de eondiis.indebJ.quodpupiSist. 1. Vel dic, csuilicer quomodo pu-
quando est proximus pubcrtati: scd nacuraliier iic: vt insra de P| us ™"£*-

n C Ttneri.quii ex omnihuscausisobIigatur,vt patcrsarailias:
vt tnsr.de a<3.& obHg.lsisilitusam.lv,.-
o C Stipulatus, quiaforccest inter absentes.

p ^ Nonanimo. % Arg. quod si c non valetquod ago, vt ago, eA61w,iinon
nec valet, vt valerc potcst: sic SC insrh de cortdiS. l.j. & insr. de valct, yt »gi-_
verb. obligj.j. $.siq»U ita.insin. Sed arg. contra: vc j.deposi. I. ™>viJm**
LuciutTitiuscUmhabertt.&supridetransaSJ.&pofi.^.stfide- £££
iujsir.grInsi.deadopr.$,sin,& jupradt paBJ.si vnus.§.pen. s Sed
qualiter sciam,qudd stipulaii sibi voluerit,non constitui! Resp.
cx veibis qua; pra;cesserunc: vt insra dt tesia, l.heres. §-sid fesi
notam.gr de leg.j. I.siseruuspluristm. §.sin, sed eum accepcilacio ■ ■

quandoque iucc paiti valeat 5 vt diximus sitfr* de paJi. I. si
vnus.§.penultimo. quarc non Itipuiacio valec iutc constitucisRe-
spondeo: facilius «ceptio,quam astio paratuc.
q s ?oJse.vt&sitprasicert.s■etXy^.yg)-ydeiuredo.l.sieinu-
Vv t P"1"*-
loading ...