Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>  
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 1731
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0935
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
facsimile
I7$i DigestorumLiberXVIII.Tit.ij. 1732,

1 ad solira; vt h'tc. 3c a cconita li obligat sc ad soikum, non ideo
s tcneturadinsolitum.: it arg.Cod.de pign.ttcl.l.qu*.si>rtuitii. A c-

FPfcsi.] C*srs. Si
paitem conduaam
ei vendito : quia hoc
vidcor minus accepilsc.
Vivun.

a C Lege. idestpacto.
b s Veadidiili. quod
sempcr prasumicut: vt
j.de siru.exp.l.sivendi

vendo partem fussdi,
habcat -. iuiisconsultu

dieie agi polle

•x pollerioribut Labeo

E n v s libro quint

FVndi partem dimidiam ea
icge avendidisti b,vt cmptor
aiceram partem, quam retme-
ter. $,sin.infine. tc sacit bas, annis decem certa pecunia
s.proficl.simnsueriat. j„ amios singulos condu&am
cldM^rlsi^- habeat.Labeo,&TrebauuSne-
smne. gaiIE poile ex vendito agi,vt id,

quod conuenerir, fiac. ego con-
tra puco: (i modo ideo vilius
fundum vendidisti, vt haic tibi
conductio przstaretunnam hoc
ipsum pretium fundi videtur:

GVm manu. ] C a- qUOJ co pacto venditus c fuc-
_ svs.Vendidifti mi- r2tjCOque iurc ^;^-

liii. LaieotibroquintoPosserio-
rum & lauoleno Epitomatorttm,

CVm manu lata in vendi-
tione fundi excipiuntur,
non qua* in perpetuum sata
iuiJt, excipi videnuir : sed qua:
singulis annis seri solent, ita vt
fruttus eorum collantur.
aliter interpretantibus f, vites,
& arbores omnes excepra? vi-
debunrur*1. 1. _"Huiusreicem-
[cac ptionem possc fieri dixi, Qtts.
rc- ex meU adibns in tuat edei proieffa
siint, vt ett mihi ita babere liceat s
dequc ea tc es empto agi S
1. * Syluacarduain quinquen
niii varnierat. quazrebatur, cnm

c € VenditHt. scilicet

prodceem. i. Vel dic

quod nullum aliud prc-

tium fnir,nisi merces

condudtionis: vt j. di

ait.empt.l.Tttiuu $.j.

~ »«*»«.] Ca-

_ s.Vendidistimi-

hi fmsdum, & «cepisti

saca : 111 iila videantur

cxcepra, qu« omni an-

no seminari solenc, noa

qua: in perpetuum i Dt-

eicur qudd sie:alioquin

£ vinee_ esscnc in eo sun-

do,ercepta: viderentur:

quod essent ahsurdum.

[nnT! REi.] Ha-

bebam tignum pioie-

i clum £ domo rfiea in

1 domum tuaro :emiser-

uitutem , vc sic immis-

sum habeam:

, talis vcnditic

t spon. quodsic. [Svl-

■v*.] Vendiditibisyl

5 uam,qua:dequinq«en

' nio in qi"

$tntai:-nsupr*cmmsd. l.pevultim.&depo. l.lieet.%.), fasacit
sifpri eod. I. nuda. & inssk d* donstitm. I. in tdibttt. §.sirta, „ c.

CVRSIVI.

Tltiut ] C a S v s. Titius accepic centum anrcos sub vsutisi'
obiigauic pisdia pignoii: & dcdic fldeiussoiem suum ; &

dedit pisnori, siue hypothecse

pradia, Sc ndeiuilore Lucium: hoc ipse faceret)& fidss_

cui promiiir , mtra mennium jussoi solucrcc pccunia

proximum sc eum Hberaturum: aeditori, quod ipse si-

quod It idnon fecerir die su- deiussbrpignoriaccepta.

pafaipa^solu^u debitum ^"toXZfe

hdeiussor crediron , luiiit prae- Jibcratus, Sc soluit, 3n

diaempta csse, qua: crcditori- habeat cmpta ? Rcspoi

t csdi. e

aftum est.,

sitian glans cecidisset , vtrius esset.
Scio Seruiiim respondiiIc,pri
muiTi sequendum esse, quod ap-
parerct at5tum eise. quod si

jn.JitU-

rdp.

icac quod aftum est, obscnro csTet.qnKcunque clans
glJmsqnKclecid-» -^

b Ambigui
pa3um pro

uersus vendi-

pretamur.
c Comempla-

Sciuin cesetut
adieciu, eriasi
■i'j ipsoempto-

ex his atboribus.qtiE cxfee non
eilenr, cccidisset, venditoris es-
se : eam muem, qua in arbori-
busfuisser eo tepore.cumhssi*
ca*derenrur h,eiDptorts.
3. J Nemo potest videri ea rem
vendidiste,de cuius dominio id
agitur,ne ad cmptorem cran-
ad tctran- seat:sed hbc aut locatioest, aut
tiret: an sit emptioJDi- >■ -■ „ ■,

ciut qu6d non. Vi- alindgamscomraaus'.
v 1 a n. PaVmmsmik Itgi tommijsori&,

rep-obatur imer creditorent, & de-
vitonm-.non inter debitorem,& ter-
titernB art,

lxxxi. Sc*votA Ubr* septimo
Digestorutti,

venditoii
ptori.Rat:

pertinet ad cmptorcm,
qua: cjeduncur. [n e-
m o. ] Vendidi cibi e-
qUum : scd pcpi

Tltius csim mutuos accipe-
ret tot aureos sub vsuiis.

SnDte,emphy-

3j[o,depoii[o>
/ Emphyteuri

d s Exeeptu ■vtdebStttt.

2uod csl absurdu. s Et
c not. quod b ainbi-

guum paitum pro em-

ptore intetprctatut. Et

est ratio, secundum Io,

quia venditor apposuir.

r. Vel c videcurappo-

suissc, tiimcius gcacia

siat.ctiam si «nptor di-

eat: vt suprct eed.l.siinemptione.inprincipio. j. Vcl dicquod noc

est obscuritas ariquamam arbotes ",& vites,nori sata,sed plan-

tata dicuntui : vt inSIitut. dere, ii. %.si Titita, & §• qtta ratione.

Agctrsivj.

c ^" Huius rei. idcst buiusmodigcnerisrerum,

s s Liceat. qnasi dicat, vendis mihi sciu:tutcm tigni immit-

tendi,vel immilsi fustinendi. A c c v r s. .

sT Agi. icHicet poffe diceudum est.
% Ciderentttr. Ec est ratio:quia ciim six ca:dua,oc vcndatui Vt
cxdjtur:ca cantum pcttinenc ad cmptorcm,qua; dduntut
i s Genut contrnilus. puta e pignoiis , vel cmphyceusis * , vel
ca.iimodacaai, vel depolitum; io quibus dominium noa trans-

bus obligaucrat. Qu<ero,cum
non sit iiberatus Lucius fideius-
sor aTitio :an siselueritcrcdi-
tori, empta habcret supraicri-
pta prxdia.Respondit,si non vi
in causam ohligationis k:sed vt
empta habeat,sub conditione
cmptio facta est "\ , & contra-
c~Um elle obligationem.

Obiigatio persinalis nonsequi'
tursitndi pojsejsorem. Bart,

dctuc quod sic , si con-

uenic vt non in causam

obligationis liabetec pi-

gnota: sed sub condi-

tione cociastafuicobli-

gatio.[Lvcivs.]Pro-

miss tibi centum corbes.

de sundu meo. si vcn-

iio illum,an emptor de-

beat prKstare centum I &>§&>&*■

cotbes > Et tespondetui ™'B ^ «6

qudd non personalitei. tCa^';s.

V IV I A N. ter eujuia.

k 1" Obligatum. cii- stdEuut,

fteote condiiione.Ac si-

i. s Lucius Titius promisit nc P^° non Potc? si;

j r j r ' __ -ii ■ __ deiussor croere:vr sttprit

de rundo luo cetum miJlia mo- _„, *____.. „ J, { .

diorum frumenn annua pra?st«- facjt j,&pignor.l.ssun-

re ptsdiis Gaij Seij: postea Lu- dut. §.sin. Sed contta c,

ciusTitius vendidit fundu, ad- dcp.sa.pign.l).&sin.

ditis verbis his : Quo iure, aua- !* fn#csci!,c" P"'

■*--s. . ,r- sonalitencum pcrsona-

<jut cendmom eafr&dta Lucij Tt- lis a ^ligatio non se-1 AaicpeHV

tij bodie sunt ,ita v&neunt ,'%taque quatur fundumivt J. ed -

iAbumur. Qxxm ia empIoc Tnimsik,„,.&t gj*

Gaio Seio ad prajstarionem fru- /'",' j!s'! "c ™m" stssortn. *i

. - . * , r. /- i- sttmA.trattatumS

menti lit obnoxms. Reipondir -
emptoremGaioSejo,iecundum
ea , qua: proponerentur, obli-

gatumnone:

■Hb *.

fundus sirobligatus,h)c htrti. itfuil
nondiciti&iicnonest TtM.
contta s. de vsusiuil. L
haSems. (31 l.sipenden-
tes. 5- si qttid chacttrij.
Vcl ss dicas hoc pra;-
dinm non obiigatum,

tradicet: quia illud in
spccialibus,& fauorabi-
libus b pratstationibus l Fiuontilo
loquitut : tc PUtl ali- P^"""1»
n . c ■ - l L' diciramr «11-

mcntis, *■ vel ccipub.nic ^,^,;, ( ^
vero nonde talibus. Ice ^ Rripntli-
facic "}.de an. leg. I, G*- cisiunt.
jw.Vel hic dc iute scri- ' ViJcss"
pto.IcemcSirij.A-tf. <f<& %
leg./.y.Solu.vt ibi, Ac- Ts",'^'

D E I N D I£ M
addi&ione.

TITVLVS II.

In diemaddiHio pactio -vna tsi'em-
ptionis venditiontt,qu* rtspttis empte-
rem coBecatur hae lege , nifi quit intrlt
diem certttm sispra adiecerh.qus, in au-
ithnibus hailst srequens est:8£ addi-
etionis quoque verbumau8ionibus ta-
tttmproprie conuintt. Detraffa hac pa-
Sione.pofi addiffionem adieftio nonad-
mittitur , ntsisamresisct imralegiti-
ma tempora. Cviac.

I. Pahvs libroquinto
ad Sabinum.

2 N diem addictio ita
l dt^/ilesundtu centuejss

tibi emptm, nist qttu in- «""">" « "'"": OT "JCT.
vi j r d* tibi ri hoc paRo.quod

tm Kalendas fanuarm r ,. ■ . K. *;,„
,. ,. . sialtquu mdtemtatem

froximas mtltortm m condtttontm meiioremcUithnemat-
tulerit.quidsit inempta,
: vs. Ciim Ht venditio sub pa&o addi-
..:quxricLir an vcnditio sic conditionalis,
■ferc quid asturo lit: quia si dicas, ss alius

-------ditionem, lic inempta: puia consi-

sub hac conditione,si aliusi&c.
c ss: vt supra de rei vindk. I. si ?«<f■
& fiuflus vsucapit,Sctesinterimpericulo suo perir. Si vetodi-
catur sie: perficiamr cmptio, si non osfcratur melior conditio»
est conditionalis.&: interim vcndicor est dominus: cmptor veio
neqne vsucapit, neque fiucius suos facir : & periculo vendito-
tes inteiim pcrit. V i v i a N.
C hUlmttn. mclk>rdicit«i: vt 1.eod.l.iiu.\\.fia.

a C Adm*

DE IN DIEM

addiitione,
Suprk i» generedixit
ii pait. inter empto, &
vend.nunc jpecialiter de
quedam: seiiicet addi-
tTionts in diem; vt ven-
loading ...