Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>  
Codex Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 1743
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0941
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
1743 DigestorumLiberXVIII.Tit.iiij. 1744

quid si non ccnaenit ? Rcsp.non agererur.Arg.camen cjuod
«Consiietsta- te * semper videamur conuenire, cum sit coriiuetuir. : vthic, <jj
eite prxfemi.- i„fra de tdii. edttt. I. qutdsi itelit. %. quia ajsiiiuz. A d d i T i o.
[ur permissa. X„ die quod ea, quaj splica sijnt Seri, & apponi in contraaibus,

riOnprssumuntur.nisi probentur,qu_ndo aliquid adiiciuut obli-

gacionhvt dicitistagl.

aduersus eum cx vendiro a&io

;i.sccu-

quam tene
dumB a l. hic.
■t s MareeSus. Vide
scriptaad 1. 84 devtrb.
«RCviac.
S Offerre de- as Ojfwe.sicbdebitor
bir.il creditori, sub prrna: vt C. rf. -on-
W «neancur- .„,[,. ©•«»»<>, jsi>«/*./.
mngna. iic & sub vsura:
Vt "j.de vsu.l.seeunia.§.
jSn.&cicausaemphy.

*tf* s

tlO. B A R T.

1«/? appostttu ccrttu ter-
H rucejsitria inttrptlla-

4.s Marcellus a libro vicensi-

mo dubitat, commissaria vtrijm

tunc locum habeat 3 ii intcrpel-

C.deiur.emphy.l.pn.%.). Jatus non soluat: an ver6 si non

Itc iudex a.quo appei- obtulerit. Et magis arbitror of-

lacur,apoitolos sinc Pc- ferrc _ eum 4ebere,si vuh se le-

5EB?SJtM2 8is commiiToria, potestaresol-

e Interpetl-- ec5tra quandoquccexi- uere. quod si nonhabeat CUlof-

tio cre.iitc.rii gicuc interpcllatioivtT. ferat.posse eise securum.

dect>tia.bo, i.f quKfittu, Anteqtwn extsiat condttto hn-

yiipuUtio.Ac c v r s. -w ^ffi. ^^ s^(Hr ^^

Lvfrtdo su*dum!'& sruSiuum,qHos perccpittscd ipsa e:

adiicio vtinemptussic, stenteresiituerctenetur. B a l d.

nisi pccunia soluacur

suadic:Sr.solutan6fue-

iit statuta die r cmpcio

icsoloicur. srustus cm-

pcoc.licct suo iurc suos _

scecrir.rcstiturcdcbct! -ss_;vt si intra certum rempus

cjuianihil rcmansurum pretium solutum non iit , res

cst penes cum. inempta sit: de frudihus, quos

si s De sruStknA, quos f . ?^-

tom».Vidcscrip»ad i1»ce"1"'3 <='nptor peccePlire^

xh.c.depa&interemp. hoc agi intellcgendum cst, vt

Ctiacivs. emptor interim cos sibi suo

_ Reu«ire bs Reutnijset. \iJ cst quoqae ;ure pCrciperer. Sedsi
■ lnemptusfatcuscsscr. . ■■■■'■'.._

v. Nerativs libro quint*
MembranarHrn.

T Ege fundo vendito dicla:

mdiis ycnJi-
t cll inerri-

s Nihilpi
). I. imperHtnr. & l.ittm
yuoddisW, inprin.&$.
eo.l.stsundm. nili in ca-
sii:" t s. ee. l.stsundm. §.;.

DE/-s».]CA«vs.
rurisconsul.inccr-
rogamssuperhacl.c6-
iriilT. cradir nacurahu-
ius legis ; qnia si paSro
leg.com no pareatuc,&:
stct peremptorcm:ven-
ditorsi vclic, potest vti
commiisoria,*: empti

fundus reuxnisrec b, Aristo exi-v
stimabat venditori de hisiudi-
cium in cmptorem dandum este:
quianihll penes ? eumresidere
oportcret ex rcsin qua fidem
fefclIilTec.

Sexv

onsor*

i libro sect

DElege d commiiToria in-
terrogatus ita respondit,si
per emptorcm faclrum sit,quo
amiitjt, 11 qutu archa: inintis legi pareretur , & ea legi
nomincdedicvelsimili vci venawz velit, fundos in
modo ab eo rccepir ve- c o • 1 11

r. [post diemISi emPc°srore : &id,quodarr

OD. vel aljo nomine datutn elTeti

pud venditorem remansurum.

5 Idem rciponditjii ex lege

Iiabendoprciiumrci:vts.'/eper(>.i!M?./,^r'//^e.5.^'a.sic
depoiiror accipiendo vsuras,suo renunciac priuilegio:vc s.depoji,
l.sibomintm.§.quttiens. iicydesidetujjor.l.siseruti? itli.&s.tnan,
I.Jtpr*cedente.inji.&s.detribuJ.i}uodiaherede.§.),&s.deii}oj}ir,
l.rtih'tl.%.p»J}ntulibtro.

y s Videri receJfum.Vii,
; llbro h-vlt.§. vlt.-j.de resiin,

^TPqf-ttr.Vitfestri-
pta ad 1. j, Cod. de legs
ccmmtjsori*. Cvuc.
g ^ Petat. & habean"

pado [eg.(
seruaco vendicor
Ttatur comissoria

pote():quia non Ijcec accesTurum e diitnm est , em-
variare,&vsiaviaclc- ptori debcri. 2. J Postdiemle-
ge cornmisloria comprehensum
venditor partem reliqua^pecu-
nia; accepit. Relpondit, C\ post
staturum diem reliquse pecuni^,
venditor legem dictam non
exercuiiTet, $c partem reliqui
debiii accepisiet s, videti rcces-
sum y a commisibria.

poceil.&hocdicitcurr

l.seq.ViviAN.

d s Ue lege. alias inci

yt,deieSecommissoria

aY\as,Ji p'r emptoretu,

es Aceejsxrum.vimv.

t Prineipali & cxsa. oam cum e __•

reseilfc^ccrf- fcissil sir jnprincip-tj

ionum relcin- _, „ .; /r ■

ACG

f 1" jleeepijset.idem esl C\
f Renuntiare tantum periir,&
cacite.qu, '

- buicjsecudutr

Si posl terminHm sihitioms ven-
ditor rccipiAt pretittm, vidctur re-
mi* j.l.prox.x.Vel dic,quod mmA*e hgi corxmijsorit. hocdicit
eense.cuc legi ftj ?etih ^ & habllir- cum /, si^Htn. B A J. D.

petTt'i"'ni0'he- T Ec not" 1J>W s p«u-

r-d.caiii, vsu- niam pcceido Icgi renunac:vr kU,ty c.depztt.ir.ter emp.fy wn.
m, UomtaigorU. & 5. eod, l.sisundut. s. tk»Mcr.fc pccitot fecrc-

1. Hermogei

secundo lurU Epitomtterum.

POst diem=rt commisioria: lc-
gi prxstitutum, si venditor

pretium petat S legi commis- aliasn6:vt s. deminori,

soria. renuntiatum videtut: ncc l.Mmiiius.^-J.i.prox.S(.

variare ., & ad hanc redirc po- .3C." \-"*--sis>>"^-i.

' r j. imo& sinonhabeaci

vt d. I. Mmilius.

test.

l a Ubro septtmo

\ jTVlier fundos Gaio , &

1 s iJee wnaw.Dicicur
in I.4. Cod.depaS.inter
etrtpt. Vide scripca ad
eam. C v

M^c

mulic

.Seiovendidit.&acceptis ^d-^ndjaic Gai_

arrhse nomine ^ ccrris pecuniis, scio: & accepit pecpro

(ratuta sunt tempora w solutio- arrhis:& conuenir quod

ni rcliqua pecunia:: quibus (i nisircliquapec.solucre-

1 .ss* * n n. tucccrcadie.ouodarrhc

non paruiiTet emptor, pastus cst -rderftuti &' fuadi es!

vt arrham perderet, & inemptse scnt' inempri.postea die

vjlla; cssent. Die statuto emptor stacuca venit empcor,&

testatus t est se pecuniam om- ptocestatus fuir se vdsc

i- * __ c TT soluerc pcc.i ani: & m

nem rel.quam paratum fuisie s-cco si|nat- d suk)

exloiuere: & lacculum cum pe- & proccstatus fuir qudd

cunia signatorum signis obsi- no erar mulier prassens,

gnauit: defuiste aucem vendi- cuiso!uerepoffer:pcsr(
triccm : posteriore autem die
nomine fisci restat6 conuentum
emptorem ^ne antc mulieri pe-
cuniam exsoluerer, quam fisco
satisfaceret. Qussitum est,an
fundi non sint in ea caula, vt a

huic

fisc

Gaio, quod no soluercc
pecunia istam, anrequa
fisco satisfacerer: & ira
fortcpostea nonpotuie
soluere.qua?ritur,an in-
eidic in leg.comiss Di-
cir Sca;uoIa quod secu-

venditrice vindicari debeant durriea,qua;proponuii'

ex conuentione venditoris *.

Respondit, iecundiim ea,qna:

proponerentur, non commisis-

sc ■ in legem venditionis em-

ptorem.

DE HEREDITATE

vcl a&ione ven-
dita.

TITVLVS IV.

masolum res corporttiei emi,& wni-
re pojsunttsid etiam res tncorporales, vt
hereditai.vel nomina.siue atitiones,qni-

quidj; alterum alteri ex hac t
Jlart oporteat.fa stipulationes
■vcndit* hercditntU hic titulta expii-
eat,qiia4 nttUai interponi corporibus ven-
ditii morit non ejl.ltem ticndita hercdi-
tatemn tenctur vcnditor de euiHione.
sed ncque -vendito notnine;quia Vt exigi
aliquid posstt, vcnditor pr&stare non de-
btt. Et htc igitur citmsintpropria in
hit rebtu, nm mirum siproprim st eii
titulttt adftgnatm. C v 1 a c.

estfaac

n.ViviA.

H Arrh* nomineNifc
tusescripraadl.iis, C.
de fide instr. & ad inic.
t\t.C.4ep;gner.aU.Sctit.
Cod. per quas personas.

r, ^ Sratutasunt tepsra,
Vidc scriptaadprin.tit.
Cod.de pacJo inter empt.
Cviac

li T Em^e-Ss.apparuit.
is Xone3misiJse,\.Koa* <
commitcic in iegem,cii '
per cum non stec:vt JJe
aft. & obli. Ltrx-icctitid. ]
r»/.aliassiessccc6mis- 1
sum,daretur rci vind.vt *

,j.Pl CM/f- <":<"r't>-&'

rtt* tte ven»-t.c'"n>"ijli>rit..

t ^raLdtstio,
seu inhibiiio
s-fta debituri

fisi.ipriii».
v_ler?Dic,«
per Eait.hic.

veruliirii in-
tellig.rnr, vr

& in -llil (i.TI-

bui veibari-

DE HEREDITA-

tc,vel accionc h

vendica.

DiBum est s~.de vendi-
tione rerum corporalium.
nune de venditione in-
corporaUum.k. cctks.
yg^ 1hcrcditat.^Cji-
5^Si svs. Vcndo he-
■*-"■* reditatem viui,

:1 illii

irsty

Isitt lcx non stmmaturtquia bre

utsesi: sedipsamdeclarauvtghs.& mercium nonfuerit ii

bint. B A L p. tere™ "«ura:puta cius,

quorl m nuihus bonis

cst. & sic est in liiera-

1. PoMPosiTtW«»ww nuMas.ve] si est in sire-

adSabinum. Mj nulltts.Se. sicmelii\s:

tunc dicit iliius , qui

nullus eibputa scruus rle iureciuili: nihil ago,& non valer em-

ptio,nec vcndicio:quia in reru natura cste debet,quod vcndatur,

*1§a>
loading ...