Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: XXXIV
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0034
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile

RVBRIC^

OMNIVM DIGESTORVM,
feu Pandedtarum iuris enucleati,
METRICE ITA CONSCRIPTuE, VT9 PRjETER
principale intentum, aliquidsintentu babeant.

Digesti Veteris
LIBER I.
HH!) ys & origo patent.-leges quoqtte parte priori-
O^ CoBitttit.ftatus.acaliems.adoptat.&estres.
Datqttefenatoresxonsul.pr&,terius.rvrbis.
Sunt qtt&ftor.prt&ter.wgilumprxfcclus.habcndi.
Officittmpariterproconsitlisvtih nofcas. .
Vulthis attguBiprefesjvclC&faris addi.
Cenfir Alexandri. lus mandat.& astidet inde.
Deiuftitia & iure. Dcorigineiuris ciuiIis,&om-
nium magistratuum, & fuccessione iuris prudenrum.
Delegibus, senatiisque confultis, & longaconsuetu-
dine.De constitutionibus principum. De ftatuhomi-
hum.Dehis,quifui,velalieniiurisfunt. Deadoptio-
nibus, emancipationibus, & aliis modis, quibus ius
patns poteftatis foluitur.De rerum diuiiionc,& qua-
litate. De senatoribus. De osficio consulis. De officio
prafecti prsetorio. De ossicio prafe&i vrbi. De ossicio
qua;ftoris.De officio praitoris. De officio praife&i vi-
gilum.De officio proconfulis,& legati.De officio pre,-
secii auguftalis. De ossicio praifidis. De officio procu-
ratoris Oesaris, & rationalis. De officio iuridici Ale-
xandrise. De officio eius, cui mandata eft iurifditftio.
De officio adieftorum. .
LlBER II.
Bst iurifdiclioftatuens in partefictmda.
Si qttis ius dicens.vocat tn itis.non icrit tunc.
Ittsit lex vt eant,qttisunt in iure vocati.
jEximat hos nemo leges quosfat dare cogunt,
Si noxalis agat.per qttemstxautio RBi.
Feriat.edende.pac7um.fi tranftgat vtttts.
De iurifdictione omnitim iudicum. Quod quilque
iuris in alium ftatuerit,ipfe eodem iure vtatur.Si quis
ius dicent-i non obteniperauerir. De in ius vocando.
Si quisinius vocatus non ierit: siucquiseumvoca-
uerit,quem ex edicto non debuit.In ius vocati vt eant,
vel satis,aut cautum dent. Ne quis eura,qui in ius vo-
catur,vieximat. Quisatifdare coganrur: veliuratd
. promittanr, vel fux committantur promifsioni. Si ex
noxali caufa agatur,quemadmodum caueatur.*De eo,
per quem sa&um erir,qu6 minus qtiis iudicio fiftat.Si
quis cautionibus iudicio fistendi causa sa&is non ob-
temperauerit. De feriis, & dilationibus,&diuersis
temporibus eatum : & ex quibus causis feria; non im-
pediuntur. De cdendo.De pactis. De transa&ionibus.
LI B e r III.
poftuiat.insamat.procurat nomineterna.
ff.Vetus.

GeFta negotiasttnt his,atque calttmnia iuntfa.
De ppftulando. De his , qui notantur infamia. De
procuratoribus,& defensbribus.Qu.od cuiufque vrii-
uersitatis nomine,vel contra eam agetur. De negotiis
geftis. De calumniatoribus.
LlBBR IV.
ReBituit quarta. metus. ejrdolus. ejrminorhtc
sunt.
T>emimtit,maior.alienat.& arbiterhinc est.
Naut*,caupones,ftabularius abdita reddant.
De in incegrum reftitutionibus. Quod metuscau-
sa geftum erit.Dedolo malo.De minoribus xxv.annis.
De capite minutis, Ex quibus caufis maiores xxv.an-
nis in integrum reftituantur.De alienatione mutandi
iudicij caufa facta. De receptis arbitris: & qui arbi-
trium recipiunt,vt fentenriam dicant. Nautx, caupo-
nes,ftabularij,vtreceptareftituant.
L i b e R V.
ludicys quinta.exheres quaritur.petit heres.
Sipars heredu.ftc pojsisioria pofiat.
lungas heredemfideicommiftkpetentem.
De iudiciis,& vbi quisagere,vel conueniri debear.
De inofficiofo teftamento. De petitione hereditatis.
Si pars hereditatis petatur. De pofresToria heredi,tatis
petitione. De fideicoinmifloria hereditatis petitione.
Liber VI.
Vindicat &sixta,trac7ans de Puhliciana.
VecTtgalis agcr,attt emphyteutictts efthic.
Derei vindicatione.De Pubiiciana in rem actione*
Si ager ve£tigalis3vel emphyteuticarius petatur.
Liber VII.
Dans vfitmsiuBum parsfiptima. crefiere, cedit.
Amittatur.res qua confumenda petatur.
Vatfintis operas.habitatio.fi cauet vtens.
De vfufruttu, & quemadmodum quis vtatur frua-
tur. De vsufruftu accrefcendo. Quando dies vsussru-
ctus legaticedat. Qujbus modisvsussructus, vel vsus
amittatur.Dc vfusructu earum rerum,qua: vsu confu-
muntur, vel miuuuntur, Si vfussructus petatur,vel ad
alium penincre negetur. De opcris seruorum. De vfu
&habicatione.Vfufructuariusquemadmoducauear,
LlBER VIII.
yteresirttittss ocfauaparte locatis.
prsdia dant vrbes. & rusxommunia multis.
Ni mihifiruitittm bene vindico tperderepojfinn.
De fetuitutibus. De feruituribus vrbanonnnpra:-
* ** 4 diorum.
loading ...