Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1977#0034
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
ſ

OMNI

VM

ſeu Pandectarum iuris enucleati,

METRICE ITA CONSCRIPTE, VT PRETER
principale intentum, aliquid ſententia habeant.

Digeſti Veteris
LIBER I.
Vs & orige patent:leges quoque parte priori-
Cõ tituit ſtatus ac alienus adoptat & eſt res.
Dãtque ſenatores conſul pratorius vrbis.
Sunt queſtor prator vigilum prafectus habendi.
officium pariter proconſulis vtile noſcas.
Vult his augusti praſes, vel Caſaris addi.
Cenſor Alexandri. Ius mandat & aßidet inde.
De iuſtitia & lure. De origine iuris ciuilis, & om-
nium magiſtratuum, & ſucceſſione iuris prudentum.
Delegibus, ſenatiſque conſultis, & longa conſuetu-
dine De conſtiturionibus principum. De ſtatu homi-
num. De his, qui ſui, vel alieni iuris ſunt. De adoptio-
nibus, emancipationibus, & aliis modis, quibus ius
parriz poteſtatis ſoluitur De rerum diuiſione, & qua-
litate. De ſenatoribus. De officio conſulis. De officio
prefecti pratorio. De officio prafecti vrbi. De officio
quaſtoris. De officio prætoris. De officio prefecti vi-
ilumDe officio proconſulis, & legati Deofficio pre-
teitangnſtaſis De oſeio procu-
ratoris Cſaris, & rationalis. De officio iuridici Ale-
xandriz. De officio eius, cui mandata eſt iuriſdictio.
De officio adſeſſorum.
LIBER II.
Eſt iuriſdictioiſtatuens in parte ſecunda:
Si quis ius dicens vocat in ius non ierit tune.
Iußit lex vt eant, qui ſunt in iure vocati.
Eximat hos nemo leges quos ſat dare cogunt.
Si noxalis agat per quem fitcautio ſisti.
Feriatedendo pactum ſi tranſigat vllus,
De iuriſdictione omnium iudicum. Quod quiſque
Iurls in alium ſtatuerit, ipſe cpdem iure vratur. Si quis
ius dicenti non obtemperauerit. De in ius vocando.
Si quis in ius vocatus non ierit: ſiue quis eum voca-
uerit, quem ex édicto non debuit In ius vocati vt eant,
vel ſatis, aut cautum dent. Ne quis eum, qui in ins vo-
catur, vi eximat. Qui ſatiſdare cogantur: vel iuratd
promittant, vel ſux committantur promiſſioni. Si ex
noxali cauſa agatur, quemadmodum caneatur. De eo,
er quem factum erit, quô minus quis iudicio ſiſtat Si
quis cautionibus iudicio ſiſtendi cauſa factis non ob-
temperauerit. De feriis, & dilationibus, & diuerſis
temporibus earum:&ex quibus cauſis feri non im-
pediuntur. De edendo De pactis. De tranſactionibus.
LIBER III.

RVBRICE

DIGEST

Gefta negotia ſun

EE
Poſtula ifimat procurat nomine terna.

ORVM

-e-ru negotia ſunt his, atque calumnia iunta
De poſtulando. De his, qui notantur infamia. De
procuratoribus, & defenſoribus. Quod cuiuſque vni-
uerſitaris nomine, vel contra eam’agetur. De negotiis
geſtis. De calumniatoribus.
nestituit quarta meus. d dolus & miuor bie
ſunt.
Deminuit mair alienat & arbiter hinc eſt.
Nauta, caupones, ſtabularius abdita reddant.
De in integrum reſtiturionibus. Quod metus cau-

ſa geſtum erit.De dolo malo. De minoribus xxv.annis.

De capite minutis. Ex quibus cauſis maiores rxv. an-
nis in integrum reſtituantur. De alienatione mutandi
indicij cauſa facta. De receptis arbitris: & qui atbi-
trium recipiunt, vt ſententiam dicant. Naut, caupo-
nes, ſtabularij, vt recepta reſtituant.

LIBER V.
Iudicjs quinta exheres quariturpetit heres.
Si pars heredis ſie poſſeſſoria poſcat.
Iungas heredem fideicmmiſſa petentem.
De iudiciis, & vbi quis agere, vel conueniri debeat.
De inofficioſo teſtamento. De petitione hereditatis.
Si pars hereditatis petatur. De poſſeſſoria hereditaris
petitione. De fideicomiſſoria herediratis petitione.
LIEER VI.
Vindicat & ſexia, tractans de Publician-
Vectigalis ager, aut emphyteuticus eſt he.
De rei vindicatione. De Publiciana in remactione-
Si ager vectigalis, vel emphyteuricarius petatur.
LISER VII.
Dans vſumfructum pars ſeptima. creſcere, cedit.
Amittaturres quæ conſumenda petatur.
Dat ſeruis operas habitatinſicauet viens.
De vſufructu, & quemadmodum quis varr frua-
tur. De vſufructu aécieſeende. Quando dies vſusfru-
ctus lega cedat. Quibus modis vſusfructus, vel vſus
amittatur De vſufructu éatum rerum, qu vſuconſu-
muntur vel mppuumtut S vſſsstuuctsspetad
aliam per negetir De operis ſtruonnx De vſu
& habitatione. Vſufructarlus quemadmõdu caucat.
LIBEN VIII.
Vrére ſeuitjs ot aua parte locatis.
Prædia dant vrbes & rus cemmun multis.
Ni mihi ſeruitium bene vindico; perdere poſſum.

De ſeruitutibus. De ſeruitutibus vrbanorum pra-
diorum.

t
 
Annotationen