Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 93
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0112
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
93 De officio proconsulis,& legati. 94

lasuUiij a % Insularios.i&eR.* dcminos xdiam. Apd:
ai. custodes.
B s AdVabiumCihnem. Vidcfirsptaadprineip,i

tio. Imo
t.C.deh-

* Rtmiittre &
fis-

b s Remitus. vr ille giauioiem pcrnam imponat: vt s. *a£ /.
*?- §.}.'* si-&}-de **■
eea.rui.nau. t.pe. & dtc insularios % & eos, qui negle-
lemicccre.s.aebes^quod rj apud se habuerint,
estmnne. *> £> r
e s D>si«. s. tu prsfe- potes fustibus,vel ftagelhs caidi
fte vrb. Im6 pra;fe<ste iubere : eos aurem, qui dolo fe-
vigihim. & hoc est vnu ciile iucendium conuincentur;
<k pracept.s nacutalis ad Fabium Cilonem « prsfe-
stura vrbi amicum nostrum re-
mitres *b.fugitiuos conquirere..
eosq; dominis reddere debes c.

tts.deiusii.&.
i.ius~litia.§.}.A ccv

O E FI C IO

& Icgati.
HicstectabUisesi;

DE OFFICIO PRO-
consulis,& legati.
TITVLVS XVI.
Superiortstitulisuntde his, qtd ir,
ttrbe ius dicunt: sequentes de his,qui in
prouincia *, qmrum iurisdiiiiopienisii-
mst esi. Fungttntur enim vice, & osiicio
omnium magisiratuum •vrbanorttm, &
initia quidem,qtios in prouinctot mitte-
■ bttt Senatus, hi proconsules dicti sunt,
quodcumimperio censuturimittebatur.

Cirtr. Hh.i
tfifi. *d SLfi' .
tr.ifi/fci.qua- fina, CoHa.i.& de ap-
\% °Psoc"n- pella-S.simili. collatio-
sulcnvpulchre »« "U-
? Roeonsitl.^C a-
Ciuitas
mitcebac
nluies in prouin-
cias : & postquam exi-
bant Romam, portabat s**f
insignia proconsulum: ?Ws bxlg#,,qwb,sal,cet
sed habcbant iuriffli- &™tlsmsd,fr^fuMMe*^k-
flionem concentiosam g^ossuosibttudtctodei^ebant.Daban-
turplerumquepiures. & ob td l.tj, quis
a cjuo appd.Appe/tari a legatis procon-
sulpoteffl :-& ImperaWes a,proconsule.
i.penult. de ofEc.eius cui mand. Citm
propriam .inquiunt, iurisdiltionem lega -
tistuis dederis.C v i a c.
Proconsul.antequam ingrcdiatur
prouintiam sibi defutatam,iurisdi-
tUonem voluntariam exercere po~
tesi, non contentiosartt :sed legatm
mictere seruum suum. proconsulu ntdlam. b. d. vsque ad
..-.■ m-YI,vlAt*' ■' ., ■ 1. obsernare. InteUige secundum
■ ■" cessaria, Ucet ressecla parttum sit
■voluntaria.
1. V

consules tantum. nunc
* IuriHistionS y?™"' ^l^ «
conltn[iostm ipsoitmcrerllmeman-
proconsul non cipet, vcl seruum ma-
«xercet nondss numittac apud procon-
prouincia si. ("^1^ , Et respon.qudd
TcSJSk p°tcst: sed «^ iesa-
& voluniaria cum proconlul.S nemo
lutisdjaioquc adoptare poterat que-
dicatur. Potio quam. nec onis mami-
lurisdissi- —
luotaria
tedi 1" Poteilatem.\,i\\t\£-

d'e sam ; sed volunratiam
i. &fa-

tompetat__
iutc speciali. "c:_vt ). l.p,
vide Romanii chJ.Lsi.&deossi.prssi.
%ss/.43. aiJ8 /,;#.
"'"'''vb/nol''' f ^ P^^-idcstquiE
duo VquiT daracst "«genda.
vt iuiisdiaio ^ T Sftiha», qtmm vr-
contcmiosa bem egresii. Vide hac de
poliit wtra re Plinij cpistolam ad


Fab. lib.

ensumrparL°iu; fincm ^1^-* *»"$&■

. & scripta ad egrelsus est:potelratem c autem

&mdicii pto- C'
prij tettitorij. gs* /^\^
t.Fadctr™? \Jtiosim. Con-

\Asn«,]Co»?e-

^™"^1' tcntiosa c dtcitur, qu:
"' redditur ir ;—;

non exercet, nisi in ea prou;
cia sola,qua; ei decreta s cst.
ii. Makcianvs libroprimo
Inslitutknum.
OMnes proconsiiles statir
<3 '

k 1 ")VTEc adoptare.] Legua3io.H a est adlus iegitimus art- A ieg|s «aio
JJxtequamingiediatur prouinciam. Acc vh.s. quid.*ddct.i.
OBferuare. j Casvs. Proconsuldcbetstarcindomosua: J.dtojjHcoiu-
non autemdcber proconsul vilesmilitcshabere, scd bo- «*"*'**•
nos. Prosicisei. ] In hoc §. dicitur, quod proconsulpocest secum
ducere vxorem suam;
rint, habent iatissistionemired lf mel!"s %J a "•»
. r „ r i i ducatma cenebiturpro
non contentiosam g;sed volun- dcliais vxoris_ fc j^
tariam : vt eccc manumitti h cosequcnter dicic,quod
apud eos poisiint. tam liberi, proeosul debet micterc
quamserui, & adoptiones fieri. in llteris .P°PuIo.,1u?-
* M . , i * ■, modo cluicace dilexir,
i. s Apud legatum vero pro- & ctiam cos} & ^j
conlulis nerao manumittere nallusci veniat obuia.
potest:quianonhabec iurisdi- 3. Item mitcerc debet
cliionem talera ■". epistola antecessori suo
quod tali die ibit. Et
iii.VtHANvsWw vicensimo ba;c omnia facic.ne po-
sexto adSabinum. pulus a suis negociis
NEcadoptarepotest.Omni- fuocctur. 4. kcm dc-
.' * * n 1 bec mtrare per partem,
_ noemmnonestapudeum r £[Iau|..
kgtsaclio*. tuni. s. tenKjmmdo
Procmsnl pass timm imrllTitm pioconsiu inmbii pio-
~..ac. .1 . -i. -j L- ■ umciam, dcbet habeie
r"'if li""".• &"Jm'"" lcS«»">U». & com-
risdtcuonem committere. & kgattts mitcese ei cogtiitiones
proconsu[u,anteauam proconsul in- corum.antc vero,quam
grediamr,ittrisdiSUonemnonbabet: prouinciam ingredia-
- ratihabitieproconsulhnoncon- ^SeSiSS
sirmat attapr legam,nifi ex nunc. bet:cum ctsam ipsc co-
>roconsitl,fisitimpeditusexcau- gnoscetenonpolEt. h.
sit necejsaria, ante ingrejsum, iega- d.& continuatur cum I.
tum potest mittere in prouinciam, H™ 1m dkicur>tIuod
/ / ■ r * 1 r / cciam antcquam prO-
hoc dtctt vsque ad l.solent. CQnCu\ ing^^iatnr pro-
im, Ideh libro primo de osficio uinciarn, mandat iuris-
proconsulU, distionem: puta st pro-
OEsemare autera procon- consulnonpotestveni-
1- 1 r . , rc iusta caula impedi-
iulemoportccneinho- tus : Icgatus vero suus
spitiis^prasbendis oneret pro- potest venire irt pro-
uinciam : vt imperator nostec uinciam.
ctim patre Aufidio Seueriano ] sT Jj*& MJ£^
rescripsit. 1. s Nemoprocon- JSSo^idK
luliim stratoresm suos 7 habe- cis in ciuitatibus , ad fRecle.iicFI.
re potestised vice eorum mi- quasveniunt. «&'*'**
lites n ministerio in prouinciis m^stratores.^iibyal- t -S[ntotts
funguntur. 1. s Proficisci au- ga^g tZ"? fsnatoritus
tem proconiulem niellUS qili- pellantur secundsi Ban- v" magistra-
demestiine vxore. ied& cum dinum. imo Beroarij ^fa("^"p0*
vxore potest; durnmodo sciat vocantur. T £tde his Jiot_^dcgujs.
senatum Cotta, & * MeiTala b*oC'*,'J* '•J''";!'*"-
, ... - .-. _ s;«.qua;eltContrac.So- n*Wiij™.
conluhbns j-ceniumefuturum, lut.vtibi. Additio. *TaH.nisitfc$,
si quid vxores eorum, qui ad Tu dic quod aiiud cst ji^a*°ne^™"
osficia proficiscuntur, deliquc- in prai^dc , & aliud in s, Cllipa nostra
rincabipsisratio.&vindi- ^w^t^"- ^"° ^
- ■ . r , . n s JW'/jto.iultitiar, altcn nocuit.
tta exigatUt ° 3. s Antequam ty s Cotta, &Mejsala < Furco vxbris
ver6 fines prouincis decreta: CtmsuUbstt, Huius Se- """r

" quam vrbe egressi $ fue-

1 muitum r
i Manumissio J-* ^. obtig. I. inter
imptopiicpro fiipulantem.%.). &J. de
«mancipatio- ittrifd.om.iudie.l.si.&st
"lcEatujp quis itts di.non obtemf. I,}. Voluntaria vero dicicur,quce intcr
cositlij vtriim volences tantiim: vc hic subiicitur.
eam poccfta- i" T Manumitti. hoc d yeibnm prout ad IiberoS,i.fiIios refer-
temhiib«t,vt tur,improprie ponituriprout ad seruos,proprie:vt J.quando aHio"
apudcumma- depecu.esi anna.l.}.§.}. Sic ergo verbutn semes positum,propric,
jKAddlYa ud &impropricponicur:w J.si cer.peta.l&erti condiitio.circaprin-
infra.dimwm- cip.inglos.nonpotcro,&'].demanu.uffl.Ljiita.&C.dct}sustuHu.
MgMnii.fe. 1.1.& C.quando c'tui.alt.priiie.crim.1.). inprincipio. Sic &in boc
Z lucisdiclio sophismate:hic homo & Sequana cutrunt: ciim Sequana, quod
voluniaria dc- e(). ssumcn parjsiensc,non curtatised labatur.
■ushlc Imha- l s Talem.lmo * videtar quod habeac:vt "}Je manuMn.lufud
potest:^«.(.i. tne<msuUm,r^e.{\ contra.Sol.ibipostquam festingrerTuspro-
>i »wi», man- uinciam , habet : hic ance non habet, secundum R. 1. Alij di^-
toipajpHnt. y. -Cunc non habere ex se etiam post ingressum : sed habere benefi-
BMwrfa*'*1* '"' c'°'& commissionc etiam generaliter sadta a proconsule : arg.J.
li/rPrio*? scn" ^ ojfc-e'u>-catman.esiiurisil.cognitio.}. Veidic,ncccssc essevt
titiam tuctur specialis siat commissio g in talibus aitisetiam post ingrcssum,
Albcrictw, ^ eodem modo soluitar J.eodJ.pen, qtue est contra.-

ediftnmdebet de aduentu suo Tacitus W.^.C^tcnW d.scdinsaae
, . e* noc iolo conculno- actione.
miti-eret^connnciiscQmmen- niscasutcnetur mari. tQuodscse-
■tnre • nnn in *'"* 'cri')'c
aliis ca(ibas./.3. C.ne i>x.pro marito. quxbuic uon obstat. Vide si!tfjjisp%.
scriptaad illumtitulum.C vi ac. /FiguraHetw
o *s Ratio &t/indiHa exigatur.i. d rationabilis vindidtavt re- dyadis.
soluaiur substantiuum in adiectiuum. ^ Scd non videtur mari- £ Fu!" a'ie"°
tum pro vxore conueniri debere : vc Cne vxorpromari.l.ij. & nommt dam-
iij. qus sunt contra. Sol.hic maritus magis e tx iua culpa,quam famatur.
altcrius conuenitur: in culpa cst enim,q'ui iecum ducit vxorem: h Actioin fa-
sicut incaupone,nauta&stabukvio conti^gif, qui vticurooera ciumfurtino-
malorumhominum:vr/sfffVitf. de obligat. qi^ cx quasi delict,§. m''}e > *".'''
penult. iic&in seruo commodato, cjui pcriit sub machina, quia * lo"en"U0r
male erac iigata:vt J.commo.l.sivt cerro.§.seii inttrdum.insin.§. ; "Terminum
s Si ergo ipsa surripuic s, numquid adrionefuitimarituscon- ([uacuor men-
ueniturproptet suam cnlpam, vc dixi; Resp. quidamquddiie: si™j de°i'o-
nee tamen insamatur ejuis alieno g nomine, licet propcet suam "b"s con"n"
culpam conueniacur:vt J.de his qui no.insa.l.surt! §.siquis alieno. ce,jj'jn crimi-
i.Tu dic tutiiiSjVt in h fadtum actione,non surci teneacur.Item nalibus Jiine
hasc habet locum inpecuniariis , in ' cciminalibus auccm in colJigic Soci-
ipsarrt vxore,m datur iudicium: vt arg.Cde iniur.l.sin, nMS "S"'1***'
a s sui.
loading ...