Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 431
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0281
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
43i DigestorumLiberquartus.Titj. 432,

_• Aaiwili a s CiissiiH^.Eiitetgoliicanijusi^principiosuivtilis^adsUi
ejuod mctu_ p.ogrcssum eontinuus: sicut & m biduo vel triduo dato olim ad
W"6 m°u£d* appcll.vt J.suando appeU.sit.i:).%.diet. Sed b in a.diI.ac.io. con-
Sovdli* ("vn" "adico:quia kxdicic si .Bplieitei vcile rempus etfe; vt insia dy

_____ tdil.edici.LsiiemiHm.y^.sin.&Lt
r,oui Ucct qtiidam coutradi-

msix.vn&c dico serapcr vtile:b-£et.)li

^CI?&}Ca

s dedit tibi pe-
mbus, sex c uoiam, ne mihi nego-
menses omni- -timn Facias , id est ue
no, & pastiin pcr calumn. accuscs. si
O&itJnSd Ticias &" meus Pro"
Im6&h,c"& cuia_or,velmcoman-
Ulic annus in dato taEit:mih[ dabnut
totum vtilic repetitio.Ii nuilura ho-
vt Iaccbui . c ______ intciucnjt, Titius j-(s. B A R T.
^?"""1 CXL~ _ep_tit,quoidcdk;&

tius ex quo cognouit * datam
e(Te:quia qui nelci.t, t *s videtur
exp.riun._i potestatein non ha-
bere. Et verius est ex eo aanum
nuraerari,ex quo cognotiit.
H&c aEiio competit Aanti non
turpker; ©* ei etiam, ob atitts nego-
tium datum ejl, licet ipsi non dede-

jaaiJiu
irn.(sivT.]Deditibi
■t Tiiium filiun.fam.
_,__usares. dicitm hk,
eiiamncclcx, Qj r; Tioida-ur
ad -htutu de }, . C _ . J s~

/ifo. decimo
dEdiBum.■ acc.in sa__ si iiSI quis ab alio acceperit pe-
cuniam, ne mihi negotium
raciat b : si quidem mandatu
meo c datum est,vela procu-

vuisSd» in- dkit, cuiod liTitius fi- ratOEe meo omnium rerum, vel
tra certu tcr- liusf. accipiar pecuma,
minum denu- vtal.j ncgotium faciat:
•Mr-Lt/hi?" *P^e siliusfam.tenetur.
- J5.diliti_.ru lccm ^ UEGit aliu3 ^"
aaianii t-pus liofam. nc mihi faciat
in totu ytile. ncgotium : illc,qui de-
dit, repetct quod de-
dit:& Cgo agam inqua-
druplum. [cvm pvbli-

ab co,qui negotium meum ge-
rete yolebat, 6. ratum habui,
ego dedille intellegor.Si autem
non mandatu meo alius ei,licet
miseiicordia; causa, dederit, ne
fiat,neque ratura.habuid: tunc
& ipsura repetere c, &me s in

dum aliam idem quoad quadiuptuni:vt s.quia necra

10 s P<#.hkcstai
n s Ckm publieanu
insik de publ.l.j.§.j.

mr: & ipse ex hac parre edidi -
infa6tmnai--ioiie tenetur.

.quod totum - quadruplum sit pcena.
. Publicanus b esl, quipubticosruitur :

1 ^u».

wlU.

o s _W^o>M.scilket d;u/Iun
alicuius , qui bcne sol- s • *!'*
ueiat tributum. t.......
P s Pecttnia eget. s. ob tPuhlica.m
mancipia rcttituenda. quisdicaiur.
caluniari enim videtur
iniquc tetincndo, sccsi-

Quiaccipit pemnum,vt desisiat
ab dccusationt calumniosa \ crimi-
J , , J . imquc iccincnao, lecu
m nonprobato, bac atitone tenetur. asim U. & videtur spe_
B A R. T. ciale io publkano , vt
viii. Vlpianvs libro quam hoc edia° tali casli K-
Opinionum. neatitf. :ion ita soite in
Si _r __ .. _ _r ■ similibus:sed habet lo-
I ab eo,qimnnocens r ruit, , s-n T
r , r J7. ... .. * cum condiit. wb tmp.
iut. lpecic cnrainis alicu- c3aC.ytCjeeesdm.tt
ius quod in eo probatum s non tttrp.cmsil.si. &~}.de c

est,pecuniam acceptara is r, cu- ^■°^ titrp.ctatsil.sin. &
ius de ea re notio est, edodtus \oc ^/ado $ontt suit
c - -1 , ,, r data. h auteni pcr vim,
hienr:id,quodiIIiciteextortum habct tocum edidum
est, secundum edictiu formain, depublic.in duplum. &
quqd dc his est, qui pecuniam, hoc nik'-° minus: n j.
vt negotium facerent, aut non *_*^.-$-*AliUieCi-
r ° .,y- _., hic ex hac parce edidti,
-acerent, accepille dicentur,re- sci|iccc t der pubiiC] sed
stitui iubeat : & ei, qui id com- tunc non saccret ad ti-
misit, pro modo dclidi pceijam wlum i(tum-
irroeet ". 1 * Ed'3'- Poslti suPra
0 ee.Ly Accv rs.
SeparatoruTpseparata debet ejse t s CJ abeotsui,h
ratio. Bam. 3«».. sed si

1 pumrurpc--
na de qua dicitur 111 fin.
huius icg. quia pcccata

IX. Paeinianvs librosicundo
de Aduiterijs.
DE scruo Y, qui accusatur,
si postuletur, qua.stio ha- rfe inittr. I. eum, 5«;,
jbetur : qno absoluto , in du- P"'™-CsdmTut?il

■-Ticiusetatpu- quadruptum § agere poise.
blkauus.q-i-mbuta, j. » Si vt fitiofamilias neeotiCi
vctpcda_;ia eoiliEcbat. r J n ■
quidam rustkustoluit nctct, acceptum est ^etiam pa-
nibuta. Titjus3cccpia tri h a_lio danda est. Item si fi-
mancipiaiiicausampi- Husfamilias pecuniam accepe-;
gnoiis dctinebat.si Ti- tjt vt faceret negotium , yel: betur : quo
tius acctpiat aiiquid,vt r . . r° . ,. . I • - ■■ , r .
rustico reddat manci- ^00 "ceret \m lplum ludicium ! plum x pretij & f acculator do-
pia,cei.eruriiteTicius dabitur. & si aliusnon manda- jmino damnacuc a. Sed&ci-
tu meo k ei dederit, ne sjat ': j tra b pretij a. stimationem qu__-
tunc etiam jpsura repetere, & < ritur de calumnia * eius. Sepa-
rne in quadrijpsu agere posTe m.; ratum c est enim calumni_e d
z, } Cum publicanus n man-■ crimcna damno,quodiuieruo bus non punitur. ««/_____
cipia ° retineret,dataque ei pe-; propter quajstionem domiiio t s _'.. fciiicet iudcx. "E.s.c.Tur-

hoc cdiclo.
bs F-.«'*r.si;iIicerca-
lumniosc.
c s As...s. speciali: vc
disserat a scqueti casu.
d s Rjttumhabui.ne-
que potui: quia non eil
mco nomine gestiun.
C s Repetere. cjubd dc-
dit, vel condi-r.ob tur-
pem causam : vel certi
condict, vel &&, in sa-
itum:vet eckmpxhoc
edic_o:nj^,.s^i'... &ge-
ntraUter.msin, tr Et Gc
npt.mirabite, quod re-
pctiiuc datum causa
■ Pietatit cau- pietatis c : vt kie,& C
-, d_:u ;.pe_i- ds aupt. l.patrem. hoc
rar-si vc' •ic,i- autcm idcoiquia versarur dcliai
»ri .2 "^ia suir quoad mc, pro cuit
in accipiente eum,cuidabatiji.
suic. C % Et me. ob cuitjs bonum dart
g (s 7« quadruph
d A-KQ.ru. to modoagam,c

ladTurpiU.}. tP„c_nilj.
§.j. a c c v r s. aion6 _ vel ad
s s Prebtttum.nam & si cxhibcndum,
probatum eft, si inno- vel s»rti, iri-
ccns eft, non punitur: -uic ««_*»■
■ _■ _ r- , r J J intcrpres ix I.
eidtt,Sc uc duobus casi- iS.t. dccmd.

cuma esfer P quse non deberc
_S_s.

1 datum est.

gnoscci

causa totum rJC p-e^a 3rl c flt hod;
quadtuplum, amhmu „0M !uts vbi
scena non eit. .„ - -i , - r- - - - - n
'Aaionii quod ''la P*"3 praiuatur silco: hacc * autem pnuatp: nec est cautum
met.caur. pa-- Hla lcgc.vc h^c a^-io to!Iatur:vt infrik dea&.gp eblig.l.quetiens.
na quadrupiu & C.desepuL "jia.Liij. & J.iie incen. rui.nmt.i.quo nausragium.§.
r:ontinen-,no- si„_ ["ecunQUm Ik. rotcst ctiam dici,yt ibi loquatu.jCpm ibi da-
uo uire no clt ram ^ Judjci rantum: hjc cum ptiuato tancum. quod npn pla-
sASioni.quod cc^: 1H'a hic citul,ls geneialicei dicit, cukumque detur: vpdi
met.-aus.pg:- prima veiiorcft. s Itcm cft contra ln"'
na prislatur hk nulli S datur vltcaquadrupluinaili
priuato , nor, ^ ^ Etiampatri. quoai exercirium.cst tamen aclio silij quoad
/onadrupli iocBic^ etiam iutc vcteii:wt '»/.* * «^-C> oblig.Linsit~
panam nulla A c c v r s i v s. . , -
Cgrcditur a- i 1" F-/B-n/a.-T-(.calumniose retnpcr jtitelligas. A C i.

u *T E^i.positi
i.j.
3t -s Irroget.t
nem,sciHcctd deciimi- tcr ,cocngni-
nc concuftionis : vt J.de ca po"ft «*
concup.si. Vel reperun. s"»"®"'»?"-
Vcl etiam ordinariam: j£f_ ?Xquo
disi S.---/./.J.5.J. vide hicBart.
" E siruo. ] C A- tJdtl.dmw.T.
__. s v s. Aceusabam dercind.l.t.J.
de aliquo ciimine,& oc^ncus.l.int-
petebam seruum tor- jT^.'/" ' M^
queri:qui tortus suit,§t i.?OT1j'..._. t_!
Ltis. i, Vcs dic mise-1 deterioratus poska suit absolutns. ages tudominus feiui contra diS.dlurpim.
dabatur : npn quoad mc s quia tcneor afl.ad duplum nomine sciui. Icem nihitominus * Vulgata edi-
| propcer calummam ero puniendus. "°- P*reftittt.
saftaest. Accvrs. jy s Be sirtio. s.eius,qui,._c.&fic dicunc dominum accusatum, iThfcX^cq
licec intra annummam post annum nul- j S_secm_d.im hoc aliud in adulterio : quia tunc simplum tantum titulo. d0ai(-
im quadcuplum sir pcena:licct d quidam ' pra.ftarur:vr j".__s tsdult.Lsiposittlauerit.in prin.& §.siretts.Tn dic (>""" ™"i'-
heredem.§.sis. Vetdic,vc ibi not. s Sed tiibil subaudiri, & aut sctuus accusatur, vt extrancus.aut domi- t:

LI B E R Q_V A R T V S.
D E

IN INTEGR.VM*
R.BSTITVTIONIBVS.

Ds:ecra per aurheoc. C.depcen» iudi>
niponitur ; Resp. non : qi "

t. de ali.§.emnes. Sci

&io.

k i" Etsialittt nenmandatumeo.aliis nom\nemeo, alia
mandato mee. A c c v r s.
1 *T _\r_/_.s.fgppIc:S-egononhabuiratum,aIiasegosoIus
rem : vt s. inprincip. kyitu leg. prout habcs nomins meo. si

Ptimoccasucmendatur in duplum ab co , qui periit tor- 9"iacius:1uw
queri calumnioEc:vt hic,& J.de aduLLsi pofiulauerit.^.fi.&C.eo. \,!_.„__ tor
/.rf-iwno.Secundo casu sit a;stimatio,& media pais emedacur ab tus in sita, vel
accusatorc,&aliaabaccufato:vt J.ee.ttt.deadut.l.sipoflulauerit. ejciranci , vel
in princlp. Teccio casu,quando cft accusaci,vel patiis,debet pu- domin. . v-l
blicari poft torturam tantum : & domino in fimplum emendari- p.atris a".us"a"
&potcfthoc dici in omni crimine vetum:vt dj.sipofiulaueritA, C™L' ^tt'
iubet. & §.idem.& §.si™-& Cde adult.LiuJnsin. A c c v __ l. 7J™
\ s In dupittm, scilicet dctcriorationis.
a. s In duplumprety. Ex lege Iuliacondictione Aaii.LdominHt. s Argumetum
C.eod.tit. G v i a p. a separatis.Se-
a s Damnatur,conc\i&ionccxke^cinfradeadultJ.c>ut4ex P*r«orii emnJ
kk. & sic sacit per quandam simisitudinem ad hunc tit. vcl dic _^"1 vi-
astionciusaaum. dc Euera^d. .0,
b s S«rrf(*. .«ra.i.prxter : vt ).depignorat.ac?.Lj.insin. /-_♦ i sefvmi.
s Scpuratum.NotJfic C.dedenJntervir.&vxJ.simarittuA. 5Prpnacal.n1.
d *T CalumnU. quod g cft e._rraordinarium,veI ordinarium ad nij-a"i_3"vd
simiiitudinemsupplicij:yt C.de accus.Lsin, °* A\*ris
DE 9r
loading ...