Universitätsbibliothek HeidelbergUniversitätsbibliothek Heidelberg
Metadaten

Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.1977#0281
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
431 Digeſtorum Liber quartus. Titj.

a Aini a T Cagnouit Erit ergo hie annus à* principio ſui vrilis, ad ſui

quod meus
cauſa mouẽda
annus ab ini-
io vulis. (vn-
de non cumit
iguorant, qui licét quidam contradi-
experidi po cant.
uHel tie Crauu e a ,Ti-
iuis ver . tius dedrt rbi pe-
cionbus, ſer cuniam, ne mihi nego-
enſes oni- tium facias, id eſt ne
no, & paſin per calumn accuſes. ſ
ie, nie Tirius fuit meus pre-
L L ADe t cutator, vel meo man-
uie annus i dato fatit:mibi dabitur
toum veilu: repetitio ſi nullum bo-
E de un duenr aie, Tels
aa u e repetir, quod dedie;
somnna in qaade-
minnde i- puume rr Dedi tibi
eu tei Lrt Titium fiumfam.
a, & aeit aceuſares. dicitur hie,
ei n her quod pari Tiui datur
ſndicis, te actin factû in te- Item
naleſia in dieit, quod i Titius fi-
ca cerus ter- liuf. accipiat pecunia,
ai fuensetinn hatit rrlil neggotiunn feiire
te ipſe fliusfam, tenetur.
a ien ſi deait aius ſi-
aiont epus liofam, ne mibi faciat
in to vue. negotium: ile, qui de-
die, reperet quod de-
dite ego agam in qua-
druplum. ſevus rvatr-
canvs. JTitius erat pu-
blicanus, quia tributa,
vel pedagia colligebat.
quidam tuſtieus ſoluit
tibura. Titius accepta
mancipia in cauſam pi-
guoris detinebat.ſi Ti-
tius aceipiat aliquid, v
ruſtico roddat manci-
pia, tenerr iſte Titius
hoe edicto.
b Eaciat. ſcilicet ca-
Iumniosé.
c Mensſ. ſpeciali
differat à ſequéti caſu.
d Ratum habui. ne-
que porui: quia non eſt
meo nomine geſtum.
e j Rpetere. quod de-
dit, vel condictob tur-
pem cauſam: yel certi
condict, vel act, in fa-
ctumerel etiam ex bos
edictoars Seo.l. & ¬
neratar in fin, qEt ie
not- mirabile, quod re-
petitur datun cauſa
nis eua pietatis S: vt bie,& C.
Ldiſ eeett.- d upt. l patrem. hoe
tur, E vel dei autem ideor
éan rel aula
Senieficij rauio
i accipieſte
Eitv

meui dabaiur.

a Acionis l

uſa toum
quauplun,
Eua on eſt-
Aons quod

m canſi pe- illa lege, rt hac actio tollaturert in

na quadopi && de ſepul viol.
conmena, no-
no nure põ eſt omm eſt iudiei tantum:l
corecta.

met.auſ p prima verior eſt.

progreſun continous: ſieut & in biduo veltriduo daro olim ad
appellt J quande appit is. Sed bin zdil actio, con-
tradicorquia lex dicit fiupliciter vtile tenppusC mmmar aea?
adiladi ſ endum fi& Lam ſox vnde dico ſemper vtile,

liciter vrle tempus eſſe: vr infrà de-

tis ex quo cognouit? datam
ſequia quinedit, flivvieenr
experiundi poreſtatem non ha-
bere. Et verius eſt ex eo annum
numerari, ex quo cognouir.
Hac actio competit danti non
turpiter; & eietiam, ob cuiu nego-
tium datum eſt, licet ipſe non dede-
rit. BART.
V11. PAVLVS liro decime
ad Edictum.

Slauis ae aio atce peritpe

leuniam, ne mihi negotium

faciat b: ſi quidem mandatu

meoE datum eſt, vel à procu-
ratore meo omnium retum, vel
ab eo, qui negorium meum ge-
rere volebat, & ratum habui,
ego dediſſe intellegor. Si aurem
non mandatu meo alius ei, licèt
miſericordie cauſa, dederit, ne
fiat, neque ratum habui d: tunc
& ipſum repetere e, & me f in
quadruplum s agere poſſe.
1. SSivr filiofamilias negotiu
fieret, acceptum eſt :etiam pa-
tri h actio danda eſt. Item ſi fi-
liusfamilias pecuniam accepe-
rit, vt faceret negotium, vel
non faceret in ipſum iudicium
dabitur. & ſi alius non manda-

tu meo * ei dederit, ne fiat l:

tunc etiam ipſum repetere, &
me in quadruplu agere poſſem.
2. 5 Cum publicanus n man-
cipia e retineret, datâque ei pe-
cunia eſſer P quæ non debere-

re porui..

TJ Fſe ie eſt
imfià de publ.lj5j.

tur: & ipſe ex hac parte edictis
in factu actione tenetur.
Qui acapit pecuniam deſistat
ab auſione calumnioſa; crimi-
ne non probato, hac actione tenetur.
BART.
VI11. VLPIANVS libro quarte
Opiniom.
Sl abconquuinmocens fuits
ſub ſpecie criminis alicu-
ius quod in eo probatum ſ non
eſt, pecuniam acceptamls, cu-
ius de ca re notio eſt, edoctus
fueritaid, quod illicite extortum
eſt, ſecundum edictiu formam,
quod de his eſt, qui pecuniam,
vt negorium facerent, aut non
facerent, accepiſſe dicentur, re-
ſtitui iubeat: & ci, qui id com-
miſit, pro modo delicti penam
irroget..
Separatorum ſeparata debet eſſe
ratio. BART.
IX. PAPINIANVS libo ſecunde
ulteris.
DE ſertos, qui acuſarur,
ſi poſtuletur, quſtio ha-
betur: quo abſoluto, in du-
plum* pretija t accuſator do-
mino damnatur 2. Sed & ci-
tra pretij eſtimationem qu-
ritur de calumnia * eins. Sepa-
ratume eſt enim calumni d
crimen à damno, quod in ſerun
propter quaeſtionem domino.
datum eſt.

LIBERQVARTVS.

DE IN IN

TEGRVM

RESTITVTIONIBVS.

quia verſatur delictum accipientis. 2. Vel die miſe-
ricordia fuit quoad me, pro cuius vrilitate dabatur: non quond
propter calumniam ero puniendus.
JEt e oh cuius bonnm datio facta AGCvS. De ſeruo ſeius, qui, c. & ſie dicunt dominuum accuſatum,
JIn quadruplum. ſeilicet intra aununam poſt annum nul¬!
modo agam, cum totum quadroplun ſt ponalicet d quidam
netus contra: vr diri s en ii hede Sn. Vel die,vt ibi not. T Sed
la ppna au e ſit hodie cotrecta per auhent. Cde pena iudie.
authent. nouo jure, vbi alia pœpa impoutur? Reſp-on: quia
illa pna praſtatur fiſco: hae f autem priuatp: nec eſt cautum
C-lIamvt infrn de et oblig quotiens.
iy. Ja incen ruinai l qun naufragiumS.
fn ſecundum In. Poreſt etiam dic vt ibi loquatur, cum ibi da-
ee mmnln i aun aiun unnin q qil rn pa-
timuons cer: quia hie timlus generaliter dieir, cuicumque detur: vnde
acionmir orn q’eiat ſtlis lrenurelterditls duisls ues anmet Se

na preſtaur bie pulli s datur vltra quadruplum actio.
rio, non h Etim par, quoad erereitiu eſt tamen actio filij quoas

ſco.
E Quadrupli

pm mua Acc v s1yS.

gue

dominiun etiam iure veteritvt infeà de at & oblig din fatun.

redir¬i Jel mon faceret calumniosé ſemper intellig. A CvRs.
EJ Et iali alu n n mandatu mun alis nomie mes, aliàs n

mandato mes. ACCVRS.

JNe fia

pple& ego non habui ratu, alids ego ſolus age-

rem; vr S. in prinçip. huiuu leg. prout habes omine men, ſecm-

& ſecundim hoc aliud in adulterio:

nus.

Cait. CVrE
a Damnatur condictione ex le

actione in factum.

d’ Calumnie. que
ſimilitudinem ſuppli

aggquod tom a quadmplum ſit pœua.
n C n publicanus beſt, qui publico fruitur: vr

dererioratus poſtea fuit abſolutus. ages tu dominus ſerui contra di. d turpen-
me; quia teneor act ad duplum nomine ſerui. Item nihilominus r Vulgata edi-

gevr infrà de adult Lquod ex
M. & ſe fatit per quandan imiirudinen d ’aune it vel die

bT Sed & citrai-prater: vt Jde pignorat-atjin,
e Iapurrum l rie c’a de dansirer uis o vriaſi muritut ,s gan clu
eſt etraordinarium, vel ordinarium ad
it Ce actuſi

432

dûm aliam idem quoad quadruplumevt S quia nec ratum habe-

a Non eſt

Mannppi. ſeilicet
alicuius, qui bene ſol-
uerat tributum.
pJ Pecunia eſſet. ſob
mancipia reſtituenda.
calüniari enim viderur
iniqué retnendo, ſecu-
dum I. & videtur ſpe-
ciale in publicano, ve
loc edicto tali caſu te-
neatur. non ita forté in
ſimilibus ſed haber lo-
cum condict. ob turp.
cauſ-vt Cde condict, ol
turp. cauſlfi. &Jjde co-
di tb turp eauſ fin. &
hoc quando ſponte fuit
data ſi autem per vim,
habet locum edictum
de public. in duplum. &
hoc nihilo minds vej.
de publljS j.Alij dicit
hie ex hac parte edicti,
ſcilicer, de publie. ſed
tunc non faceret ad ti-
tulum iſtum.
q Edicti. poſiti ſuptà
ioL. AcRs.
rQIL ab e qui ino-
teon, ſed ſi no-
cens, non punitur pe-
na de qua dicitur in fin.
huius leg- quia peccata
nocentiumt, &e. vt j. Notntium
d i iurr l un, qui in deins copme-
pine. ſed in Turpil. in- ſei intereſt.
cidit: ve j-ad Turpilj.3 Per condi-
S AA VRS. tioné, vel a
ſV Pbatumnam & ſi ehibendum,
probatum eſt, ſi inno vel furti, in-
cens eſt, on pnitur: quit Scpps
rt J. ad Turpil. lSan¬.
El aepil lel Sir ierprs ut
bus non punitur. u;

tur..ad.
L Pubieaus
quis dieatur,

cauſadat.
tt, ſeiet iudezpri s C rur.
Ii nnſii . eod. pilliano.
u J ddi poſiti Said. P tudde co-
Py .-. -. gnoſcens de
1’ Ioget extra ordi- etiminn:
nem, ſeilicetd de crimi- ter, eo cqgr
ne concuſſionis: vt Jde to poret ex
oneſleſt Vel repern, ſieio par-
vel riam oodinariam: fire ieque
vt dixi SenddjS. vide hic Bart.
E ſeruIC A-adde l. diuu.
s s. Aceuſabam de re iud.J.
te de aliquo ciimine& de aonſſ ar
petebam ſernum tor. airaaegp
querirqui tortus fuit, & tquadce

tio, De reſti
inn m imerri.
In hue & ſen.

quia tune ſimplum ranthm tttlos dofis-
prarſtarſr-nr jy dendals ſ pueſrr qitrne&ſapln mtdn ludus do nt-
nihil ſubaudiri, & aux ſeruus accuſatur, ve extraneus aut domi- tarios cdidii,
Primo e caſu emendatur in duplun ab eo, qui perit tor- Cuiaclurquis
queri calumioosvr hie dde ndl ſſ ppſtilauerit sſi d& c n. i rnux tor-
ldmnu Secundo caſu fit aſtimatio & media pars emédatur ab tus in ſua, vel
accuſatore, & alia ab accuſatoe rt jen ait de adulL ſ poſtulauerit. erranei, ve
in princip. Tertio caſu quando eſt accuſati, vel parris, debet pu-
bieari poſt torturamn tantdn, & dominoins implun emendarit.
& poreſt hoc dici in omni crimine verumvt dl ſi poſtulaueit.
abet mb d nrera oev emamt d iſ poſ vdaureee.
2 J In duplum, ſeilicet deteriorationis.
a in duplum pretij. Ex lege Iulia condictione datalldominuu.. Argumẽtum

domini, ve
pais accuſa-
tonme, quead
.-uuert S. modum aſti-
ii.in fin. AcCVRS. metur.

à feparatis Se-
paratori eninm
ſeparats deet
ee rati, vi-
d Euerard iie
lr ſppati.

nie an extra-
ordinaria, vl

’ ordinaria,
 
Annotationen