Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 489
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0310
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
489 De minorib. vigintiquinque annis. 490

!!ij m

9 promissTum

vmpti. L lulianm. §.si vendito
nullo modo teoetur : vr hac l.yreffcons. Si autern alij,vr alliciat
cmptorcm ibi astancem,tunc teuetuc:vt hac l.ij.resfronsSi autcm
non vc decipcret,non tenetur. s Etcxhis collige.quod tribus
modis porett incelligi secundum rcsponsum huius legis: & pri^
rnum rcsponsum cjua-
mendet a, dicit, sic habendum,
quasi neque di£tum,neque pro-
mitTiim sit.Si ver6 decipiendi s
emptoris causa dictum ethseque
uc habendum est,vt nou nasca-
Resi.ooJ.faa»,l«n rar aJut,rs4s jiss;am „romjs
Azonem, quod nic nou -, . .*■/•.,
;scicur ci dieto , vel iumve * astio b empti; fed de
dolo a&io.

Si vero non animo deeipiendi, I se ante stipulationem:vt dixi

;. s Sed que.-
xirut : nonne sempcr
. animo obligandidieit,
„« quod c.c. cum 5,cac i«eia noc
copiwi dissc- proraissum : ergo ieca-
rit lsb.j.off.in pecdebet cessarededo-
j>y.hij, &Ca-

0 pellicita- rur
uone.vel pro-
missione taSa
st» interpel-

promisso a£tio. qua:
alias dari consucuir,
scilicet quanto mino-
ris, vel ex empto. Sc sic
ex pcomissionc secun-
duni hoc agi potest se-
cudiim eum. Quare er-
go dcdolo dicit hic da-
! Tu ergo dicas qndd
ipi

Otti pnetextusalsarum littera-
rum esi Ubcratus, aciione de dolo te-
netur. Bart.
xxxviii. Idem libroqutnto
Opinionum.
Vidam debitor epistulam
_^.quasi i Titio c mitti cre-
pco stipulatio- diroiri suo effeck . vc jpsg iiDe-

q;

;:sed pro polli

retur. hac epistula creditor de-

,*.promi£oncsiae «i«- »«ep]
intcrrogatione:vt J.de_> cepms, Aquiliana itipulatione,
idil.ediU. l.sciendum.%. & acceptilatione liberauit de-
diSum. & §.promijsum. bitorem. p0stca epistula falsa d,
iVZOL/si* quod velinani'reperta,creditorma-
sit 116 exprimendo:quia ior quidem annis vigmtiqum-
non descendit ad spe- que de dolo habebit a&ionem:
minor autem in integrum resti-
tuetur.

« s Aduersus diSum,
promisitimveSic in l.vj.
§.sW.j8./.47'^t-pen.
insra de &dil.ediS. Vide
scripca ad principium
tit. C.dc sdiiit. aciion.
Cviac.
_b T Assio. scilicet ex
cntpto

QVidam dditor. ]
Casvs. Debe-
bam tibidecem , &in-
traui quodam 4ie ca-

Qui impedit pmsiriptionis in-
terruptionim contraaiium, aUione
4e dak ttnemr. h.d. aliassic: Qui
se ossert desensioni rei, quam posst-
det,& desi&it, adinterejse acliom
de dolo ttnetur. Baht.

nsr. s Item nunquid po-
pr£tcr.§sin.Sc sic cessat de
doloastio ? Resp.illudquandodolo aduersacijihic autcm extra-
uei dolo suit vsucapio compieta. s Icera quid si non est solucn-
do.qui seobrulitJRcspond.in sublidiumrefticuicur Iis:vc s.dc ea,
pes qurmfaa. etit. l.sin.

atlionem: ■velfieslcreditor,per doli
exceptionem. Bart.
xl. Ivrivs Anthian
libxo primo ttd EdiSum.
Tc • 1 . ' t. onera ncreairana noic-
S. qm decepit aliquera , vt bani herrfta„m adi.

&arg. s.de in itttegrum
resi,i.diuu4.ibi,nectntree
.Scc. AccvRS.
'S5a1.jCxsvs.Cum
heies , propter
onera hcredit;

I

is de creditoribus

hereditatem non jdoneam
adiret: de dolo tenebkur , nisi hetedicaciis , vel alios
fortaste ipse creditor k erat, & exc«neus suasic mihi
solus erat:tunc eiiim sufficir c6- ^^1.' tlt'1 "u
traeum dolimaliexceptiol.

DE MINORIBVS
vjgintiquinque annis.
T I T V L V S IV.
Terti» siecies resiitutitmii in inte-
grum, qua expeditur cognipione sr&to-
~'~ s daturlapsis &t*tti insirmitute mi-
<btnxxv.annti,exomnicausi(. iJAc
-nediffiparsgenemliiesiA.ncccSa-
.dc adquir.hcrcd.Es ex ea executio
sit celerior quam ex sttterts. I. ij. de re
iud. Cvuc,
Primo commendat ediUum. Se-
idoponitillnd. Tertioindpit ex-
sonere. Secunda ibiiPrxtoi.Tertia
'hi\ A^Aiez.Hocsujsicitprosum-
w.Baht,

pcrsuasor aftione (de
dolo. Sed pone , qucicl
vnus solus credicor in
ista hereditatc csset:sed'
pcrsuasitmihi, vt adca:
tunc haberem contra
eum de doEo aitioncm.
Vivuk.
k ^" Crcditor.iieiedM-
rius vnus de plucibus,
) ^ Exceptio. ciim cx
co, quod a pcisidc ge- <• Asior •%
ftumeft,aaornihilc6- P«^ s^
sequi debeac-.vt j. dc\do. ^f^
except. l.apud. §. MarceU
Im. & sacit s.de eo , per
quemsaSum eritj.j.§.j£
reus.Sc dic vt not.s.eorf.
l.').§.ait prAtordnfin.

DEMINORIBVS
vigintiquinquc

Vt

meram Tit

& sigillaui cpistolam .-

Slte
re,q

G a 1 v s libro vicensm
dEdiZtum Prouinciale,
^ I te * Titio s obtuleris de
2,quam non poilldebas,
rclKrseci^qubTiste boc vt alius vsucapiat S^Sc iudi-
Titius epiftolam tibi catum solui s3tisdederis:quam-
mittebat, & contineba- ujs absolutus sis h , de dolo ma-
turm ,sta ep.ftolaquod j s ■ &; ^-
Ticiusccrosabac,quod . ...
e liberlres ; Iibe- ™ P{a«t-
Contra eumtcuiits dolo quU adit
hereditatem , succurrttur per banc

rafti. poftca iaucaisti

quod epi

istola salsa e
is:qui

leuocatum suic
datum. si cu es maior,habebis astionem dc dolo, ve! restitueris,
« siesminor.ViviAN,
c ^" 4- Titio. seilieec amico credicoris.
d k Falsa. ciim Thius eani non fctipserit.
e s r^/,n«»(',&c.cumpostquam fciipferacvoluntacemmuta-
* Asiionede uic b:vc).demttnu.vin.tftpater.j.rej}.
dolovtip»ccll CJ^ te Titio. ] C asvs. Volebam ace vindicarclibrum qucn-
is,<jui subita Jdam,quem vsucapiebas.eras iuxtasincm vsucapionis:& cum
procuracorij veiiem te conuenire.Seius obculit se,& dijtic sepoiIidere:& hoc
JamnG Vensic. 'deo saciebat, vt ita vfucapionem complcas. Seius anrc litem
v. 8.0m./<>£«(! conceft. quia non prosequebarur,suit absolutus ab obscruarioue
j!6. Sed&de judicij.quando ante benc rcfiftcre potuic.J.rfe rei vind.l.siu,tjui
dolo astione se obtulit. Dicitur hic, qu6d Seius itte mihi actione de dolo te-
feii.oLus* MtucVrviAN.
criniinalirer s ^ Si te Titio. id cft c contra Titium. A c c v r ss
tenetut procu- g s Vsucapiat. idest vfucapioncm compleat.
tator.qui scies h ^ Absolutussis. quiadestitit antclit.conteft.contra sc& di-
vumt madato c\z sc non possidcremec attor propofuerat a certapersona pcte-
BerraricTiano" te:al'as etatdamnandus:vt s.dereivind.l.U.quiseobtulit.fal.sin
rantc. ° " uutcm. &depetit. hered. l.qui se. nonautem ideo eftabsolucus:
c vfucapere, quiasit compleca vsucapio, quia nec poflessbr ea eaufaattfolue-
pro vsucapio. retur: vt "\.de rei vind.l.sipoft.Sz fic definitiuc vel ab obseruario-
nc complete. ne iudjcij fuit absoIutus. A c c v R S.
i ^" De dolo malo. s.aftione, ^" Sed cnm stiptilacus sit aitor iudi.
nquadftipulationedolumabeflecontinctut;vtj. iud.fol.l.
dulom abeflc iudicatu selui.tyiaxc non cx ftipulatu agitur:vt s.eo.l.&elegoter.
■ soMinctur. §.!;w/ii/«OT.'Refp. quia hic agitur «dolo coramiffo in ofFciqdo
ss.Vetus. I

iJ Stipulationc ,

1 a n v s lihro -mdecimo
ad EdiUum.


Diiluir. efi de htt, qui
iure atiionii resiituun-
tur: nunc de hu,qui iu-
diciiossicio-.-itj. eodJ. \ Commsda.
quod si minor. J.vlr.
m^ ..VSp Do

-, (:'i dc rcilitu-

_ minus Vlpia-
Iaudat,& c<

suscepit, Nam cum inter omnes dac pra:totem: quia dc

constet sragile P cile Sc insir
liiiiusmodia:tatium s consiliu,
cktnultis captionibus 1 suppo-
situmr, multorum insidiis s ex-
pofirum : auxilium t eis pra^tor
Iioc edicto pollicitus cft, & ad-

minoribus ediclum fc-
cit inter alia edicta: ,
quia ipfc pra:ror voluit
suscipcre desenfioncm
minorum : nam mino- ,
res funt sragiles :vnde r
rcftituuntur

(0,110

uersus t

contra deccptioncsfa- deftrimtut pa-

ptiones u OpitulatlO- ftas jn conclactu,& ex- tta,& conuen-
tra,propter fuam fragi- uoncs) an lit
1, & propter dolum aduersarij. praitor ergo dicir , quod lem ^auims'.
qua;sacta funccummirioribus, videbit ipfc pra;cor: & si cNatutaliss-
critreftitucndus,veinon.Dicit VIpianus.Bencapparetcx quitas pro x-
vcrbis edicti, quod promictic auxilium mitioribus xxv.annis, fi qu«a« n»tu"
"'.ecipiantur. & si accipiunt adolefcentcs insra hos xxv. annos, "'' 'nSenl°
quinqueliberos,nonpropter hocpotcs dicere.vt computentur d rja'tura!is
singuli Hberi pro singulis annis : fed hoc sit in honoribus reci- jequitas pro
dis:quia liquis nabetxxv.an.Scv.liberos:singnlilibcri com- iimitaceindi!-
putantut pto (ingulis annis.. Vivun. Sa f*10 ius
m 1" Hocedi£lumr(\\ioi$, elt f.eod.§,j. ■ "b'"^ '
s Naturalcm.idb eft * naturali ingcnioinduciam: tamcu busVintegtu
ncca ius gcntium.fiue d naturalc.quod tuetur patfta:vt §.depa- pafta, & con-
f./.j.nam per reftitucionem £ pa£ta,&coiiuencionesdeftruun- uentiones.. de-
:sic 8calias dicitur nacuralis equitas.j.de leg.pr&ii.cont.tah.l.). ftru' pofTmit,
- }&>. f iel«%: M *s.: dt »G«»«».& S^eraliter ponitur ££&**
).de leS.H.l.mmfihofamtha!.,h,e,go ^.Accv rs. ^ fragi-
p % Fragile. Imo S a xvij.an.s.videcur firmum h: vt Infiit.qui Us minorum;
manumittere ncnpe$unt.§,sin. Sed illud fauore Hbcrratis. Et in nosragilista-
aduocato idco:quialibi imputet,qui talem aduocatum fibi assu- nien cen'n :
n j.eod.Lcum mandato.Sed iure Lombardo secus:quod dic, ;
I.ombard. ' deprehih.aiien.mi.i.j. ,
q s Captionibu*. in contrassibus.
r <f Suppvsitum. sua sacilitace.
s ^" Insidijs. extra contraclus. A c c v k s.
t s Auxilium. quando fui facilitate funt decepti.
u s Captiones. ideft,dolumaduerfarij.&sic piopterduodacurb
-luxilium» a

fcuore liber-

b X.11* sirma
quzdicacur.
i Ataspeife-
loading ...