Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 549
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0340
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
549 Ex quibus causis maiores,&c. 550

tacio fueric relie_a. illa cnim capiris demiuutione non pereunt:
&hJ.htcl.atms^. Vivian.
a s Eai ob&gjttiones. haic lex, &alra_du_-lcgcs sequentcs lo-
nAaion-ino quuntur o.uando ac-iones a _011.pe.1_t_- capirc minuto. Acc.&s.
loHiitur mini- b ^ Demiv.utione. min.ma. Accvrsivs.
ma capitis de- c ^ Haturalitt.vt. Insi.
minu-ione. de leg.agn.tut.§.fin. ^ T1II. Gaivs tibnyt.vto.itl
d -s _)_■ (/._■_. Sed n6n- HdiBumprouinctale.
* potis eotta. ne 3,ai0 b cx cmPto si" T? As obligationes a f, qua:
J3 rfefciu- m.hwr habct a.q„tta- £,naruralern prsstationem
,e e__...u hinc tem naturalem ,-id clt r
eoliigunt. dc iure gent. licet fbr- habere _1_tell_g_1nt.1i-, palam est
tAssio<xem- mu|a g. ^ jusc ciuj[i capicis deminutione b nonpcr-
r^estgemisii iaia&tavts.deiMsii.& ire;quia ciuilisrationaturalia*
__.ml..a,iu.i. ^'^ WRefcciun jura corrLtmpere non porest,
e.uili-. pauca;: qma c quinque r r
_Filii.am.li_.. *.-,-,. astiones^ua: da- Icaciue de dote d atStlo : quia in
auibus casibus Ktmu. fiHissam.vt J. de bonum,__ jEquum concepra est-
.EBt,o01.t. ,U;g^ALslims.„. nihiIominas jurat etiam „st
•''""«•"« -apiri.d_minution-m.
? a v L v s libro vndetimo
ad Ediisum.

SBgSs «'w«/«'*. ] Casvs. lurisconsuk.assignat rationem
stl#ll 3uarc ^ud edi&um suit introdui_ium:& dicicquod pet
W&xM istud edidrum subuenitur illis, qui sunt laisi pcr absen-
tiam , Sc ex causa. iusta enim absentia nulii dcbet csse damnosa,
vcl lucrosa. [vekba.JHtq §.ponit ediiti pra_toris vcrba. & habet

iiludcdictum c

par-

tes. Prima cst: qualiter

dVods eotra- h*c de dotc d erat: ■
sius iuiis eft J.fetut.matrim.l.ts.vadc
gcniium. tddc Iiodie omnes e

i". • ' J pceul.velquasi.vele* .
jSteMMfr. iduentitia eausa non \/T * quandoque emanci-
Mnvulgatis, aduentitia cauia non » / m _
£i jwWi.j'--. pcreunt iibi talimini- V pata c ^gat.
ma cap.demi. cum iure _ „ . .
proprio libi comperant Summata esi cum fmctdmtt.
adiones in pra*distis: Bait,
vtCM bm.qui.libl.sin. % MoMSHN.sfc oSauo
Est & alia specuhs e- -, Diserentiarttm.
1 Dotis ftuor. tiuitas m dote e:vt tnsi. __, -. c \
/^^./.j.mhiscnim T E&tam ™ annOS singulo,s'
ius ciuile repugnat na- Xjvel menses singulQS reh-
turaii. nam secundum stum f, vel 6. habitatio legecur;
iusciuilecantumpaai, mor£e qujdem legacarii lega-
secundum ius naturale L ... - - j „:
taatiim filio ouod ius tum mtercidicicapitis deramu-
ciuile succumbit natu- tione tamen intetuenicnte per-
rali : & ideo nacurale seuerat: videlicer quia tale le-
' iuris „„Bi,u- lor filioA lic no imit-
tione rnutari titiquic I noohabec. larisionsltlttu poait hlC tri* ge-
Ssr;; LStSSlt «™ ^«^»»»^»* »•
'.•!•'"'-o''*"- naturali ? Rcspond. ia BaRX.
w™!_^T!.i(.i" .uolibet vides latio- xi. Pavlvs librosecundo
IJiniqne. nem arquitatis. sdSttbinum.
/Amitiinon c-s T7T quandoque y i Apitis deminucionis tria
«n.tab'erd ra V, ^""«^'*'- \^, genera sunc: maxiraa,me-
" Idem vidctur, ctiamsi , - ° - - .- . ■__.■/_._
'_,:_____.r___j;___ dia,rainima. Tna enira lunt,
maximam, vei mediam ' i-l.
capitis dcminutionem qua; habemus h: hbertatem,ci-
sic passa : nisi vna de uitatem,familiam '. Igitut cum
quinque legibus suit omniahaBcamitcimus: hoc est,
iZr/.1;». .i ti ^erraiem, & ciaimem, & &-
dicquodiicet nonpu- niiliam: maxunam esse capitis
Hicetur dos: alias ca- deminutionem:ciim ver6 amit-
men ipsa non potest re- timos ciuicatem, libertatem re-
: cjuia debec re- tmemus ( mediam e{I"e capltis
deminutionem : cum & liber-
s s T Eg&tum.'] Re- tas, & ciuitas retinetur, fami-
"isrwsffl. adaii- lia tantum mutatur k » mini-
mam eile capitis deminutio-
nem constar.

manere apudmaritum.
; c v r s.
LEgat
U3m

t_.-B-i.-li- gT _a»«ffl""s»««.quia
mtti poiTunt, no consideratur an pos-
etiam aiias in- sst capere cx testamen-
T»t^aS' ■ to'vc'non: ^ *> boc fa^um, an possit comedcrc, vcl non.vci
& a1itrnen-o.si DIC|Ere.nam etsi nou sic capax,admitcitur,etiamsi maximam ca-
in ftuore si- pitisdeminutioncmpassus sit: vtarg.J.deali.legJ.feruos/niat-
miliiudo, siodiam.& l.U.cui. & de hk, qittfro nonferipthahent.l.iij. Er est
. '^amilia pro hoc speciale fauorc alimcntorum. idem h in habit3tione: quia
nis^vt"^""'," ncc **ae ea "iuercqais poccst.
6i<Jomu_.!E..M hs ^^i/«.]g»*A*fow«#.scilicetpra-cipua.
l-tut.69.insin. i s X^jFamitiam. idest ' iusagnationisinteragnatos.
' y.dtirg.i.aiit k ^ Mutatur. mutatilargehicaccipicur:siue ^ desuainalie-
TiM^B. du re- nam-.sine de aliena in suam : siue de aliena in alienam cransfer-
gic. ss i'S", tur"IoAN' fc& & omncs infames itatu,vel fama dicnntur minui:
"_j".iQ5. vt jn^r. rf- ■var.cognit.l.cognithnutn&.exifiimatio. Vel' dic non
>t Familia va- mutari: scd minui.& facit Iasiit.eod.§.).& j".
i Intamia li_- -----■---------------------------------------------------------------—-------—
«usinfamisno EX QVIEVS CAVSIS M AIO R E S, &c.
tnuta.ur :" sed n • ,
minuitur tan- Dilium eststtfra dc rcslitutianibu* quibusdam-.nunc de hii,qim
t&m, dttntur ratione abfentti:vt s.deintegr.rcst.I.t.infin.
ff.VetuS.

EX CyflBVS CAVSIS SlTca"_",P__

maiores vigmtiqiiinque
annis in integrum
resticuuncur f.
TITVLVS'VL

pra:.ens vsucapiat rem
absentis, ille reuersus
restituctur concrapra:--
scncem : si«c vsucepit
rem corporalem', siut

i 1 .asiat hic?
it.de asiione
!r.iiToria,que

ail. iiberacus sit. & hoc * «ffi« _, .
-squcadS.Ulum./^^ri^

Quinta si>echs,& cattfet resiittttionit
iniTitegrumefi.absintiatiUiUbetneceC- -
saria.-uelprobzbUis.nesciiiceteaabsen- M»***- Secudacku- 5„M
//', w/ per absentem trtfetui noceat. ^J^A^ & ■ <pM&X>
namexhaccausamntanthmabfenti- Pr2lens concra absen-
btaMetiaminabfentesdaturresiitu- tcn?/csl,ta'tur:vrccce
tio in integrum, qui non desendebuntur, h ab.seas P«stripsi rem
Eiteliam,sinont{esendebanturtvelad- P^tis » restuuetur
MU.A. sw, <« w vis_«_«s .semiMte, P™* &_(iucat vs.uC
hosiitim-vepotesintesuerunt^elsitum W^si pu,6tc&
agenditoteflatem nonseceruntwelqui »bl■ 1M1PJt tertla Pars»
<?«./ «Wsintnw audire noluerunt. ^ula dlcicur quod qua,-
C v i a c docuncjuc esset a.quum,
", quod restituatur, pra,-
_°Mi_._ commendttf edi£lttm, & tor resticuet.
ponit eimsitmmtirium.Secundh po- ' s Buitt* ediSi. yioA
mtverbaedicliadtiteram. Seatn- T$J£iL£l
; Vetba. Bart.


/('&/_ duodetteci:

Vivs edi-ti1 cau-
sam nemo m non
iustissimam esie

^" Nemo. hic sunt
dua; negationes, sciii-
cct wwu, & fflD»: 8_ fa-
ciunc a vnamaffirma- -Ncgatioi
tioncm.vtinsiudever- Haxhcianc
bor.sign.Uuobu*. ' "r"" affirn
n s Li.fum.\A cst arais- tWM,n*

conficebitur. La> os?M_^cst«-
,- itituitur, vcl cmcdatur.
Ium"_enim ms per p T ^^ eMni^ m.

id tempus, quo quis reipublica.
operam dabat, vel aduerso casu
Iaborabar,cocrigitur °: nec non
& aduersiis eos luccurritur: ne
vel obsit, vel prosic, quod eue-
nit P. i. 5 Verba 1 aucem edicti
talia sunt: Si cvivs qvid de
BONIS r * CVM IS METV AVT
SINE DOLO MALO R-.1PVBLI-
CJE CAVSA AssESSET , INVB
VlNCVLIS , SERVITVTE s HO-
TIVMQVE POTESTATE ESSETI

cet absentia: vt nequc
absenti noceat,cum de-
tur ei rcl-itucio : ncc
proiit, cum detur con-
tra eum : vt ].prox.§.&
s.Ji exnoxai. causaga. I.
tj.insi.& J.eod.i.ijideli'
tet.& l.ergo.infin.j.re$.
& ). de reg.ittr.l.abfen- *
..#.& sic vnum pro ab- ,,
sente, & aliud contra
t:vt J.dt-t

r.Le,

h.hrt

cj ^" Verba. Notaquod
tres t> habec panes hoc b E
ilVE CVIVS c ACTIONIS EO- _di_tum. Piima quali- .«••

R.VM, CVI " DIES EXISSE DI-
CITVR.:lTEM SI QVlS x QVID
VSV SVVM FECISSET y, AVT
QVOD NON VTENDO AMISITz,
CONSEQVVTVS aI ACTIONeVe
QVA b SOLVTVS , OB ID QVOD
EIVS EXIERIT , CVM

absens eonira'pr__- "es ^***1
sencc restituitur, & hoc l" "
vsque ad illum vets.
Itemfiquit. i. Secuncta
econcra, & hoc vsquc
ad vers Itemji qua.vbi
interserit qu__dam de
pr_.sente contra pra_-

sentem.i.Tertiaestec-
ABSENS NON D_,EENDEaETVR, neralis «trap^dicsas:
-vc insin.huitcs leg. Dic
crgo^ c«/«j,id est aIicnius:jK/W,id est aliquid.
r ^" Debonit. vsucap.scuprasscript.in rcbus corporalibus, item
amiseric se.uitu.em.nam harc duo hic comprchendit.
s s S.r»i(««^qu_e facsti c cst , ad veram enim seruitutem non . Seruitu-alia
porrigitutivt J.eod.l.reHe. sa«i,ali* vera.
t s Siue cuius.Ti'\c qudd ha_c clausula respicic omniasupraclic.a:
vc quia dics aitionis eiiuic:quia metu abfuit, vcl reipub.causa,
vel simili. & iic duo continet §. iste. & quando de bonis exiuic,
scilicec aliquid corporale.vel incorporale: vt scruitus,vcl ac_io
am.rcitur,seilicec peribnalis.& dices,siue dies cuius,id cst alicu-
iusactionis dicetureKiuc. Accvrs,
u ^ C«..idei_aiicuicorum.
4 Itemfiquu. scilicetabsens:vt colligitur J.e»d.l.itemait.
y s Fecijset. rem corporalem,
s Amistt. scilicet pra:sens:alias amijsitmsitScilicct seruituce.
s Consecutus. scilicet abscus.
b s §tta. id est aliqua.
<i Quad diet,iiem jn c_.teris,in quibus l__di potest.vc J.«od.U
loading ...