Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 931
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0533
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
9$i Digestorum Liber ocStauus.Tit.j. 931

D £ SERVITVTIBVS.

^^^TES.Serui-
■ E*»~sii; tutes pcr-
sonait:. dicitntur j vsus,
Si vsusfc.vt hic. & alia:

susrM qtm
« Seruituws quia3sempi
personales eur sona g, ■
dict*.

~i.de ^
impcr-
't J. ifcj
iib.lcg.l.nonsilum.§.ta-r
le. i.Rcalcsautcm.siue
rcium , dicuntur rusti-
ca:,& vrbanz: vt subii-
suc-

A siruitutibut persina
adftruituttspre.diorum,qi
cir.quiaadomncmiuc- <*s simptr quoties semitistum nomen
b Seruituees eessorem transeunt b : simpiiciter -jsurpatur. E*. sitnt iura,
reales imo ita jjc^c aljcjuanrfo obstcc quibttt prttdi» alia alijS subijciuntttr.
' exceptio.vc J.tit.is.Lse- Vel condithnes.qttibm itti ■vntut pndij
mw_fM coru.&l.-via.§.sisun- minstitur,augetur ttlterint. Vtliura,
qucm vidt. dsst.j.Sunr & alia: mere <?«* quis inalitnopndiopridij sus tio-
c Ista iiSsuni pcrsouaies c, dequibus mine imposita habtt, Et quibtamodti
propne scrui- ^jc;rur ~%_destat.ho. Sed cmilituantttr. hoc ttttito declttratttr.
TJt. a' *<ws1&vsusfru£tus,& Cvjacivs.
(jVius.habi- similesd sunt mixuni~~
tatio.S: secun- pecsonalcs : quia a re Seruitutttm alite persinales, alite
<&m <iuosd»m homini dcbentur.Eit & reales h d B
"""■ quarcum <genus: "

LIBER OCTAVVS.
DE SERVITVTIBVS.
TlTVLVS I.

difie.QUod re
inhxicnttstcz-

°F« Sjie

de cond.iy demonstJ.Ti-
tio centum.§.Titio.0- de
manu.test.lMma.
dominii.~\

Ma

Rcgulttru
;„,.. quod non vakat sinc
qm aliis : scd qui habec di-
rei i&flumdominium do-
*&'' mus,imponecsecuitu-
liccat

Ervitvtes
aut personarum
sunt, vt vsus, &
vsusfruftus
rerum, vt serui-
tutes ruiticorum prEediorum, &
vrbanorum,
11. Vlpianys librosipiimodt-
ci&o adSabinum.
Vf>Jus cx dominis b com
mumum a:dium, seruitu-
rem imporiere & non potest c.
Sernitutespossunt imponisolo,&
\ Communem tdiuia sttpersitiei,V~elsic:Seruitutes possunt
'■■■.:utsimponere.X4a.Tn deminnere soli vtilitatem, &■ sitper-
est ahcnare. Vide „..„•' ' '
persieiano-^t s"'Pca ad tir" Ctd- AtJ ^' * *"T'
camm.rtr,a!ien. Cviac.
c % KD»^o«/.nisialijconscatiant,veItnHC,veletJampostea:vc

I s ^ Extempore a. vtvaleanr posttcmpusivel ad tempusvtva- t Seniitutes
! leanc vsq, adaliquod tcmpus: vt~j.dea8.&ablig,t.obiigarie&umTcaltsdi<:rn,tt:
I sere.§.j. & poccst poni ciemplum , vC si concessi tibi scruitutem conditionem
j alcernis hocis.vel dicbus:!icet siniatuc illud cempus,t[uo vc vce- "^1""^ ex
J ceris dictum est, non tamen deiinet seruitus esse ipso iure:vt sic
incipiat astecno itecum
vcnicncc tcmporc: du--*'
ratenimomni cempo-
ce,« quo est incnoara:
& iic est vna , non plu-
ics:vtj.e*.l.§,j~. &pde
seruit.rust. pr& dio. l.vnst.
licec slEarg.c6rca,cjuod
videantur plures : vt j.
de aquaplust.arctnd.l.fi
srius.yrtJpons.Scicmh
isima- diuerlis vicibus suerunt
consticuta; seruicutes a-
cju«e uocturna;, & diur-
na?: sed ramen qui vult
ea altcrnatim conlticu—
ta vti temporibns cxcc-
pcis , repeliitur cxce-
ptione doli: vr hic sub-
iicir.Est tame arg.quod * Serunutesej;
exdiebpoliicconsticui: "P°«,vcldie
vc j. tit.jj. i. Labto. Scd a^° *"
certe ibi pure consti- , Secmures
tuicur. A c c v k s. an , & sub qUa
g ^ Sub condiiione c. coditionc co-
■■ditione.vel Ioa?" *°™««"?!»J msbimcn
vciipureconst.tmc.brg^^^/^"
lctuitutem, dicp tamen hic loouitur1
vc ica dcmum vtaris ea, de cossitutio-
velicademupQlIisvm- nc conditio-
dicarc, ii nauis ex Aiia JJ*^
* Tametsiiiili

mictcre.Iccmt], u habet
- supcrficiem tantiim.po-
s test hoc idem sacere.
rei: aut , tes ^ ^ Vnus ex dominss.
?" °°x r" scilicet qui pro indiui-
g supersicia- so sunt di—:-
«mphytcuti- se

■n-^YLd

scr*

shjteuU
i v. p

■ J.dt sir.rt~ist.pr£d.l.persundutn.& t.vntet.&J.comm.prid.l.p. Acc.
,Um ,7*3.rfe d s C Eruitutes. ] Insih. porelt incelligi, id dt alia: tustica:
J ljleruitutcs:&:ali^vrbanl. %. Vcl veriusalia: in solo,id
S5 dfcn! va- £st ptoprictate soli:& alis in supersicic : vt }.dtsuper^.l:y.§.sin,
salio sctibit. &d:cam tuncab g ipfo supccsiciarioconftitui.Idcm inemphy-
fcEinphyteute ECuta h:quiasuut quasi domini : licet quidamdicant quodipsc
siwrqiwfido- superriciariusnonconsiltac:sedvccusdominus « insolo.cuius
eeusi'i a'ussi do sipersicics est altcrius :quasiipse,ciim habeat scruitutem , alij
miniumJ.i•$. cedere nonpolTit:vt s.i/e ■vsitsi.l.sid £?si$uiti.§.j~n.ScA certc nop
qai inperpc's». eft scruitus, quam habet supcrsiciarius k ; scd dominiiim_vtile
s.fingervtSi- ipsiussupersicici^quodertconrratium1 seruicuti, ciim sua res
""pieniLs CEtu'"ule~ ipsiiure.\\ C a s v s. Si aliquis vulc mihi constitue-
ola tU.°'; >3re s«uitutcm vrbanam,vel rufticam,pure dcber conftituere.
x cemporesputa ab anno in annum:vel ad tcmpus, id eft vsq; ad
distinguit, do- annum.vcl sub conditione:uon valet de rigorc iuris,fed de a:qui-
rninusdireaus tate iic.si vero ante pecat^el poftdiem,rcpcllcrut excepr. [mo-
ponereiepossit" CVJt' ^ Concc(''s m'ni seruitutcm in sundo cundi, vc-1 agendi
an non. ' ^oc modo, vt cetta: res inde vehantur in partem:vc cerco equo,
^ Supersicia- vno scilicet.vcl pluribus, velrali vehiculo, vel tali non videcur
liui noi» habet conftiruta ad tempus, vel cx cempore:& ideo valec seraitus.[iN-
struitutem:scd TERVALtA.] Sccuitus ad tempus conftitui non poteft:vc diftum
ip}|usnftperrT- eft in Pr'"c'P'nuilIS ieg' fed conftituicur scruttus, vt quis vadac
,.;„■_ certis diebus in hebdomada,putitribus,vei ccrcis horis in dic:
t Superficiei an valcac seruirus ita constituta.quartitur. Et rcsp.qudd fic va-
non elt sertu- ]et:& hoc dicit iste J.& pcoi.^.l.proxim. V i vi a n.
~os- . e s Ipfi sitidem iure. id m est dc subtiiitate iuris: aliud autem
p™ subriJiwte ej^ ^~~ ^qlitar6)*?111 pr^ualet: vt yprtx. ibi-.sidtamen. & C.deu

2. C^i:iI"tItcsPr;E^iorui'na',E
Cjin solo d, aiia in superfi-
cie consistunt,
Seruitus nonpottfi extingm tem-
pore,vel cBnditione^neqm conliitti%
tempore ipso ittre :sidopeexce-
ptionis. h.d. iHa esi dissicilu lexi&
subtilis ;&i8a esi vna lecl.seaen-
UU.h.d, Seruiiiss
fotesi. conHttm sttb.
in diern: &si apponatur, reijritnr,
& remanet consiitutio pura.
IV. Patinianvs libro septioto
^ustiionum.
3. QEruitutcs ipso qnidcm
Ljiure e, nequeex tempo-
rc s-, neque ad tempus, neciue
sub conditione t *, neque ad
ccrtam conditionem^verbi gra-
tia.tqttandiu W«7W,cQiiitirui pos-
sunt.Sed tamen ii haec adiician-
per padi h, vel doli exce'

t imihum ii

n cossi-

placita ■ seruirutem vindii
idtjue & Sabinum respondisse
Cairius retul«,& sibi placere.
Seruitutes, & eantm vsm pos-
sitnt modisicari in ipsa consHtutio-
nejtcetnonextingni. Eart,

.1 ioiiii-.ik.

iudJ.pUeuit. Item hot
%.ds ■vsusruc7.l.iiis.& t,

1 cealibus scrui:utibus:seciis in vsuft.vc.

vcnerit. 1. Alijdicunt, iui|u t
quod sub conditionc promitti pos-
costitui si uauis cx Asia iiat. l.ixisiia,.
veneric: sed antecon- *'*wi«-.,Mis.
ditionem = tradidi:vel ""etqusper-
quasi per pacienciam J
tranftuli dominium: vc
J.desil.l.sub conditione, ponere. I.i, j".
&J,de iure do.l.sid nisl. "tt-
Si ergo dcsiciac condi- * Reprobatur,
tio , nihiloroiniis durat r"'* '*"££ e."
pnoncm^ occurretur contra sexuicus inPrimo casu, „nSX?
secundiim Ioan. Idem '£an.
in secundorvt J.de leg.j. /Patientiaivi-
ItUMtpmst. Ccdttmcu d"us •«W"'
«cepc,oncrepellicur:^-
vthicsubiicici&j.rfej aiia txrjneti.
ttct, & oblig.l.obligatio- ua, qua: eiitin-
nuscre.^.placet. 3.Ter- £uit:a!;a con-
tij dicuntponiexemplu
sub haccondicione.fi ue
volam:subqua etiamalia obligatio csscnon poteft :vc JAeaB. picnius Zafiii
(3-abl,l.subhac.Si pro hoc sacic,quod de modo hic subiicic,qua- i.Jtc/pen.30.,
diu volam. 4,Tu dicas,non poceft fub conditionc conftitui,fci- '' Bifplicee
excinctiua K;>JU3 existente excinguatur seruitus:sed sub co- *3,toio> &
diciooe qua existetc incipiac, bene potcft:(icuc & dominium po- ; V«nK diaio
:eil sic trasserri & poi!essio:vr j.i/e acq.pcjs.l.qttiubfinti.§fiquis. inducitcontii-
~\ Quod autem subiicir.ad certam conditionem:dic h ,ii i\t tibi tioncm.Ouido
seruicus constituta.doncc ' nauisveniat : vcl dum volam :& sic Papefing.68.
modus quidam eft:& dicitur atl ccnam conditionem conftitui. *- Seru|uites
s Sed quarc k noti poteft conftimi prcdiais modis?Rcfu.fecun- ^ „ 0-Mmp-*
7, ,? . 1 ■ • r rr . r ir ri" ■ nopolsuntco-
dum M.quia ncc dominium lic rransscrrur.ha:c salsa:vt dixiper (Jj{uj.
l.J.4c acq.poff.I.qui abfenti.isi qstis, i.EftSt alia latioiquia tem- i Tempusrion
pus ' non eft modus lollendz, vel inducenda; obligationis:vt in eft modustol-
d.l.obtigationumsire.§,pi»cet,necconditio:vtd.Utleg.),§,nemo 'cnd* vel in-
pouft.} .Tu potes dicere quod ideo eft:quia eurn * Suadam per- """^ obL"
petuicace voluit lcx conftitui eas , proptec vciliratcm prxdiorti: B"'seruitutw
fed hoc dc fubtilitate iuris:secus dc a:quitatc:vt ftatim dicit. ssriaoivre,Cu
h s P«ss(.taciti:nam » lt conucnio vc valcat ad diem.pec con- quada perpc-
scquens videor sacere ne tcncar poftdiem , & sic in aliis cxcm- tui»te conlti-
plis;fic & Inft.de verb.obiig.§.atsi ita. & JJe ■verb.obll.cum.qtti ™' pernl"CiTurn
\\.qui ita. Doii ° autem exceptio locum habet: vbicunquc Bd r^pus poft
lociirnhabet-.vt insia de excepr.dv.Lij.^.&generaiitcr. ecmpuj proht-
si s Perp*8i,-veldoliexceptionem.Viic{citpt3.a&].'64lqHitta bitumciTevi-'
ftipnl.de -vtrb.oblig. C v IA C. dt^-
~ s Contra placifa. fcilicer si post eorditioncm cxtinftiuain dcj/-Merafe
pecacfecundum Aidr.nam licec pollit petcre, quiapcrpetud vi- Bccu°:fimilHtsi
detur conftitnta:camen exceptionc repcllitut:vel aliter antc co- GU.ixl.vlii.it,
dicionemfipetatquodpoceic.p , quia puce conftituta videtur: w*»<•»'»'.f.A
tamenrepcllicur nisiaducniente condirione. i. Vei secundum '•'""*•'■
Azcdic occucrctucid cst obuiabitur vindicanci cotra placimm, pcrTrSr
ideftpa&unK/iuevitra icmpus,ifueantctempus:siuea«tc codi- serib.
loading ...