Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 939
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0537
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
959 DigestorumLibero&auus.Tit.ij. 940

• Inter-ieta a { Accipiendum tjsc. vt infia rh.jJ.se>
eju*si posTessb- _ q vdutiposJesiorU.ii cst ouasi poiTelToria,pci que, tueamurser-
*££_■ "^* u,it_tes:vt »rg.).vtis"ss.t.si.^deaju/ipiu.ar.t.si.^ Seiqax3sum
banav^dtgno- h_:c;Resp.d!iecT._m,& vcilc deitin.act.priu.vt s.de iti.aH.prU.').
seacur, v. Ci- &Un4t.$Jdtm lul.ty }.jtj'er.vin.l.t/.§.Pt>mf.%.lKiaiarvz inter-
P_l.r-_3.ir/Sr. diaavtiposs.vcj.J?/».
_"*__£ ™"-':/"""■§ ^"j'° ■'*-:■ sc» ld^oque&ltiierdictavcluti

.», _n sta.uU, £«**<*a**Acqtti
horci, horrea, & >«« fru&uarios, &
vsuarios d;

poircllbria b constituta. sunt.

1. Pa

DE SERVITVTIBVS
vrbanorum pra:diorum.
TITVLVS II.
Pr&dia aliasunt vrbana, alia rttfii-
ea.que diiiingut inuicem qualhate, _s
genere-vsne, vt samiiiam iy supetlelti-
icmpotiUs.quam toco ■verius est. Vrbn~
pria.hocth.txpUcantur. Ctiac.
Loctt! meditu impediem commo-
dum ex vm loco peruenire ad a'iu,
impedit semittucm coilituLH art.
- ; libro vicenfimo-
i Ediesum.
I intercedat eCo-
lum publicum,
vel via publica,
neque itineris d,
actusve , neque
altius tollcndi ietuitutes im-
pedit : sed immittendi, prohi-
<—-«•- - J %sts*JN?c bendit.itemssuminum.&stil-
-ticutum. euius est solum c, eius ,. ... r . ,.
i_vui$. proii- _ec,ec e$e w[ aa -_._ Iicidiorum teruitutem lmpedit:
" Poss. domu ^«^" hie< & i»si.qutd quia ccelum ', quod supra id so-
iiiiiis joiiete -vhaut cUm.l.si.%.pen. lum intercedir,liberu esse dcber.
est libercas:n6 f S §£*■ scilicetzdes.

le„d]nu>& alia pofl.fi.lKia inter corri-
fctuu. Vlban- ualcs:vcj.^«^5«c-
.XX-pt tid-6-*SU.).$.h#*T'or.
JuJJevtrhr. riuaks.
sit»ific--------------------------------
«Cuiussbium, DE SERVITV-
eiascalum. cjb_s yrbanomm b
JJ™"X- Pra:diorum.
sr-Cluarius v- Dixhmpreetdtntiba*
tili aiiion-co- de seruhntibttt in gene-
ueoiii pocest. rc:nttnc incipit dicere iU
e Tolleodi al- ipss iajs.ae. Accvrs.
_licitur , cua " IsSiisS ,
quis ad _Ittu_ ^^K ' '.nKr
eiendi lumiui- seruirurum, & domina-
raquis WEUm_
" """ d s Nigair itintrh.ki
/Seruitucu vr- scciis (i solumpriuaturn
tanaru alie af. csi b medio:vt udestr,
sirroatiuj[,alti rusi.pntd. l.quisttla.§si.
Kgacim: ru-.qua. est contta. & sacit
fcrultuttTa" l^-l-sirxhutes. &«-

ad oflicicdum


poQe rollcre g ^" t-«««, nnlk na-.U
estscruicus , Notd(. semitutec5.
perple^a cst «3. dorniuuui tancum
inacujrib.so agi:vc htc, & tissi.siser.
lucioiiib. quas ■uiitd.t.sisorti.§.htc att-
n aciio. fe< arg.infi.dt

jti~iio pro seruitme debtt intetari
contra dommum proprittatis, non
contra, vsujru^iuarium. Bari.
I. 5 Si vsusfrueflus tuus sit
asdium, proprietas mea: qu:e s
■rt,vtmoj: tern actio. & arz.intr.de ■ ■ ■ r n.- j l
-L "" ,jH*ptu.3rt.i.apJ.§.si. ouera vicmi lustinere debeant,
ur tul(lcI & hoc ideotania fm- mecum in solidum agi potest,
tecum nullomodo S.
Htc iurifcojultia enumerat serui-
tmtsvrbamrupr&diomm^i a r t.
II. Gaits libroseptitm ad
Ediilttm proui

'cs- tin< adfir- ftuarius tiou proriibe-
nj[iua:rii"po bac. aliis vcili d ctiam
io in hic scn- secum agiturrvt infr.de
cncumdecl.. MH*qwt,&*sti.t\,^
:i-.. si-i-ui:ute 3 .3 S, ' "
aciii! tollcndi copsttt.o-**£•}■"'"1"*
Vto modoltt- plu.HY.lsivsuAsr^.fi &
licutern dici, argum.H.sivsttssruttpe-

VRbanorum pradiorum h
iura taliasunt :altius tol-
vrbanum di-

doque appcl- ^ 1" \TManornmpredicrum. Ptatdi
lacur seruitus V omneaidificiuinvbicunq;positumivts.comm.pre,d.i.'y.
improprii. i ^" Tolltnii.wcX ambo pro vno. Veldic pro diucriis poai.& sc-
* L's.5'"jl"t cundumrioctolktidi.vc = prolpcccui oflrciatur.
tSeruitiiceal ^ ^ Ef cjsiciendi.^ Q^iirc setuitutes vrbana; ponucurinafEcma-
aus toliendi, "ua.Sc * ncgatiua:vc «it.& ita altius tollendi dicitut seruitus.cu
qua vicinus rrugis g sic libcrcas:vt j.eo.l.cuius.ki scruitutes rusticae tantum
cogicur alciu* in iflicrnatiuaivt itci,aaus,&ssmiles:vtp^.j./.j.Resp.seciidiim
tollere, noce- J.c.jciKc h qUia vrbica; non admitiuntut,ni!i quis liberrate vsu-
JqnXi' Vca "Pj^^^UC^ii^iasctuitutC cjuircnda ellnecessarium factum
ranone'id mi- vcctis.Sc bona fidcs:vt 'j.qitemad.ser.amh.iseriiitute.Ki in liber-
hi, vc Sc alteri tate pra;scribenda:vt "j.eo.l.boc autS.Y.-. huius similitudinis catio-
seruitusest.Eft nc Sibcrras i seruirusappe[lacun8: hocilla tatione,quia videcur
verb Iibenas, setuirc,illc,qui hucusque habuit scruitute.eo ipso tjuod amittit.
Sasalio stnsii* Sc<* ^XC ^ecunda sol.non susficicicjuia idcm est in ruftico predio.
n6 vcromniat cr sccundum hoc non e.st vcre seruitus aitius tollendi :maxime
hic Accuriius, ciim hoc non inuenimus in rusticis.s no licere iieagere,esse scr-
quia plcruinq; uitute. i.Ve! dic planius:quia hic dicit*quod (it scruitus altius
"''h\in7do colleniJi.'& ftiHKyia n°n auerrendi:sed iuca.s.libertaris:vt yec.
muiii ita^ete^ ^* w'^" ^•c"I'la-prouc crgo reserrur ad scruiturcs,proprie poni-
ftabilcm' prb- eur,iHM:vc Inst.de reb.cor. crinccr.^.fi.tjTOU': ad libercaccs,dici[ut
pcer amico- ius libertatis. sicverbum scmel posicum , propiie & improprie
rum conciir- ponicucivt is.de cs.proconsi& itg.t.ij.i.Vcl tenio dic quodalcius
ium.qui plcrii- co|Ientli,S£ officicndi Iuminibus,est scruirus:cjuia liccc k noccac
stiih magni sumptus:sed fotit? propter vencos eo loco nimio p!us vehementes, auc ccrrf
pestilentes. ad fi*c quia nolcra intercst ardes nostras quoquo modoad secrecasamilii ce-
cenda.noniraclonginquo videri.Eteciam nostra incercst vicini domum altiiisnon tolli,
v% nobis sit aliquoditimemper arT«WAnnv,poc=st qnoque eorum inceresTcquj merccs in
jocis ncicjrioriblW mcliiis vcndunc.Potest quoquc nostra incererTe domu vicinoru alciiis
tolli ad oiiera-noicra ferenda.AIia ratione altius tollendi ius.mihi libertaci eeditivt li tla-
tucoproriibeisrteinaicoaltiussoller*, ^dt^ri^»iCtjAmtr^*tMprtth,vrBaii.irtt-

luminurarncn in aliis ejcpedic mihi, vc cjoia plures homines
niebant aei me, & facicbam expensas plures. Item dc stillicidio
nonaueccendopoccstponiexcmpiumincisternacum cx tuote-
cto replcri debec , Sc modo vis auertere. licct quidam dicanr,
quod improprie idem dicunt &L in tusticis.
1 <t\ Aream. *J Argl
lendi '3& ofEciendi k luminibus
viciniiaut non extollendi. Item
stillicidium auertendi in te£tu,
vel areamJ vicini,aut non auer-
tendi. Item immittcndi

igna m
parietem vicini m : & dcnique
proiiciendi, protegendive, cx-
teraque istis limilia.
iu. Vipiahvs libro vietnjlim-
ntno adSabinum.
ESt & h^c setuitus, ne pro-
spedui officiatut.
Hic ponit disseremiam intersir-
uitutem luminum, & ne luminibns
ossiciatur. B a r t. -
ir. Patitj iibrostcundo
Institutionttm,
LVminum in sctuitute con-
stituta id adquisitum vide-

LVm
Fac

quod seruitus a dcno-
minatur apnedio.cui
debetur.nam area b ru-
fticum prajdium est.
ta T Vieini,hxe est ve-
ra seruirus.
ttm. ] Casvs.
heclcxdifFe-
incer has duas
seruituccs , promittis
mihi dare lumina : &
promictis non nocerc
luminibus meis. Nam
primo casu saris est, ii
tjuoquo modo pcr fc-
ncstram tuze domus,vcl
alio modo das mihilu-
mcn susficies. Secundo,
nihil debes sacerc, tjuo
miniis habeam totum
lumcn , quod er ccelo
habcre possum.
n ^" Excipittt. scilicet
tjuoquo medo, id est

» Seruicus,i
przdio,cui de-
betur , deno-
minatut. adie
C/pil. traS. de
scru.vrb.prti.
r.ii.u.io.OJe
firtt^ntfi. c,9.
dicari rustiea,
vel vrbana ex
fundo, cui ser-
uicus dcbetur.
£ Area rusticn

turtvtvicinusIuminanostraex- differat acasu scqueti.
cipiat » . Cum autem seruitus T Er dic «ciPiat,id cst
. * . i . -i jc recipiatilic vc adnos
lmpomtur, ne lumimbus Oth- porr|c Vcnire eciam pet
ciarur,hocmaxime *adepti vi- foramina,vcl cjuocuuqs ,
demur, ne ius Ilt vicino inui- modo. & ita minus cst
tis ° nobisaltiusssidificatcat- dare seruirutcm lumi-
, ■ n. num, & plus non nocc-
queitaminuerelummanostto- reJumi4lls. AccvRS.
rum xdificiotum. c T /«««VM.simile infr.
0ui non cwsentit, vidttur Con- de aqua plu.arcend. IJn
tradKere.h AKT. tencedendo
TNuttum. ] Ca svs.
J.Dicitur hic, quod si
habeo seruirurem pet
domum alicuius,eo ne-
sciente,& nolcncc mihi
eonsticucre seruitucem:
ille dicitur inuitus, nisi
expresse conscntiac.Se&r-

uicute luminti.-
scd quocunque
modo quid Hae;
ad luminis im.

INuitum P autem «in ieruitu-
tibus 1 acciperc debemus,
non s eum qui contradicitr: sed
eum , qui non conientit. Ideo
Pomponius libro_quadrageniI- cundo apparet exhis,
mo & infantem>ck: ruri^sum in- qaod furiosi, & infan-
uitos re&e dici aitmon e"nim ad '« «rf™™ no* Pos
,. , , c , . . ,- . . sunt,nec leruirute con
fastum r, sedad ms sermtutis eedcre:vtdiaumcst.
haec verba * referuntur. p s inuhum.m aliquo
fone edicto conrineba-
tur,vel leg.xij.tab.quod nemo eonstituac seruitutem inuitus.
tt s lnuhii autem.\v,\iV.\i% cst alias,qui palam dirscnrir,id cst,qui
dicic,non voio.Non volcns est,qui tactt.l.itj.de reg.itir.C v i a c.
q s Inferuitutibm. consticuendis. Nam licet vadam per pra;-
dium cuum.vel aqiiam proiiciam in tuo tc scientemonstatim est
scruitus.niii prasscribam. Vel econtra, scilicet amiccendis. nam
"L-ct altius toilas me sciente,non statim est libera.&adhoc ac-
:dit lcx sequenstsed ad primum ler prsecedens. .
s ContradicH. scilicer tanrum. s Et sicnot.quisdicirur in-
irus c co ipso,quod non consensir expressim.quod dic,vt s.dtj
pro CUr. l.siiiue.%. inuitns.
s s AdfaSium. id est conscnsum suum qualem qualem inter-
ponant:sed verum ejsigimus hic conscnsum.qui incis non cst:&
failum vocar condirionem : ius vcro seruitotis ipsum consen-
sum.quo seiuitus consticuitur. q.d.si non consenseric expiessim,
vidcrur inuirus.
c s Ute virba. id est hoc vcrbum, inuitns. & sic plurale d pro
Cinguhri:6c$.depet.htred.I.diuUi.§.sin. AccVKS.
T_T-€i autem iura. ] Casvs. Primo ponir regulam quod ram
X J.vrban#,quam ruftica: seruitutes non vcendo amittutur.Sc-
cundo quod plus csi necessc in amissicnc vrbana:, quam rastica:.
quia in rustica susScic me non vci:in vrbana aure,& me non vti,
pollidentem vri libertate.Et dc Koc ponit duo exempla.Pci-
i.quia (i dcbcs mihi ser_itutern,nc ?des tuasalrius collas,ne
luminibus meisnoccasilicct ego sencstras meas apartedomus
tua; obstiustas habeo per longti tempus,& sic non sum vsus ser-
:e:tamen non amitto scruirutem,nisi ru asdcs.qrta; mihi ser-
uirutem dcbent,altius eleuaucris.Sccudo ponit cxemplum vt in
i ibi:/«OTy7rr?«i.&ciarumcit.& benedicitaltiusexalcarii
habuetis in tuo;nam sccus-li arborem posuisti tancum-.nam non
idep videiis vti iibcrtate proptci motum nairiralcm aiboris.
as Sm

f CerrcSHtra,
non io!u cum,
qui cotradicit,
ied&eum,&e.
th^l.qniigao.
rani stptitah-
qui Umjcaisit-

t Inuitusin-
terdii dieitur,
qui express^
non consensi t.

d Plurale pro
loading ...