Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Sheet: 1337
DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0738
License: Public Domain Mark Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ni7

De condi&ione furtiua.

-csic

nhuiesullor

n videacur

isieipsam astionem in
habeac vriles atciones:

1338

quaraalias empror
■ ret vmdj.jt culpa.Sed dic quod lex Ula loquiiur l>w c_.
prius conrraeum^quiiionhabetaraecauiara: sedsiha-
quia commodaui sibi.vet fulloni.tunc repetat quod de-

O:

l 1 a N v s libro ociauo
Digesiorum.
Vi sine cauia obligantur,
incertia condictione con-

bear,
l\w~.eomm*,l.in
madato. _».jS». Vel dic in
mea elestione esse : vc
ibi nor. oam&alias si
dolo deposiiaiij , vel
coromodatarijresabsit, .
&mihi earacionecon- iequipo(sunt,vcliberemur.Nec
demnaretut: teneor ei referc b,omnem quis obligatio-
netn sine causa suscipiatjan ma-
iore,quam suscipere eum opor-
tuerit:nisiqu6daIiascondidtio-
ne id agitur,vt omni obligatio-
ne libererurialias vt exoneretur:

cedere acriones
competentesivc j. dt,
iud.l.in depojiti. sccus si
non habeccc causam a
mr.1t~.de reivirxlJ.is,

licec hocnon sasficiat ad condist.ob cau.scilicet causam tantiim
de fasto scquiivt s.deeondtci.eb cau.l.dedi.§.si liber.&i verum ert
hoc etiara.si ipsa in iurcj.rrauic. nam cum reperitio dcnegctur,
acerrimus :vc C.dein- ■» Erroriu
rji.nup.l.qai contra.ciso Si multo _nassij;iisd.wcr_i[.;_i.r.v._i «. exculat ;

sacto,msi fuenc crror
W^.ergo & multo magisiisdenegabitur,vbi ci-
ror iuris non iustus.nc- ^stusiat !
sa non seatta desaUo , conditlione dum «>to»mus.>mta- i doti*
/- n - *■. ueuic. ouamuii n enim
me causa refetttur. B a r t in \ ^^ e_ror
v. PA?miiNr>tf»i«Aam wns:n-,.Jtsdtdt.l,Ji

^u&iiionum.
Vunculo d nupcura,pccu-

iErroraeerri-

adulterium.§.j. & §.
eeflum.aoa tainen a pe-
riculo dotis:vt j. derit.
nupt. l. incesse. quai esi
huic I. contra. Sed bie
non ftiit sccucum : ibi
sic.Et ha;co*sQ£s

V fine cau-
'(. ] Incerti.
sine eaula:quiaadin-
certum daturivt hie, &
'..eod.l.j.in princ.i

A:
niam in dotem dedit: ne-
que nupsit e. an eandem repete-
re possit, qu_e_itum est:; dixi f.
cum ob curpem causinn dantis.
8c accipiencis pecunia numere- do fu
tur,cessare condi&ionem, & in monium dc facioali
veluti qui decem promisit.nam ] deli&o pariporioremSellepos-
si quidem nullara causam pro- ! sedbrem. quam rationem for-
mitcendi habuit, incerti condi- j rassis aliquem lecucum respon-
<5tione consequicur vr toca sti- j dere h , non habicuram mulie- *md-eb turp.caus. Lpen.

Jocu habet ea,qua;
do in alia notula d:
f ^" DiAJ/.sc.allcgando.
- s « '

jt->

»«»,si.1.yddicqu"6J pulatio acccp'to fiit. at si cult!! tem co'ndiaionem. Scd tefte '"P'"'-B f£ "">■
lir i nrnnrinni nnrssrn * ' . . 1 . ,. ^, tHrp.citu.i.ctim
, non tam * mrpem h ^ H^^^
propositO,quam nul- repece.
lam fuisie,cum pecunia, qua; *s Re^}'ses'"'ii:v,a]§- '
daretur

c Condicitur
io;u,([iiod linc
causi coriim
piomiliiun eR;
tionc condiei
potess, sipart
cjmi ptoiitis-

aaLn"f»'tT..°°.™* ^iniie ptoraitteK dcbetet,
iieo. §./3. 61 j. ifc *^?. decem promiuc, lncerti conse-
empt.l.sihcres. Scdixi quecur,vt quinqucliberctur.
plene s". tit,).l.sed&Ji _ . _ , . . . ,. . , _
me putem S cum iter. Pxrtttjunt ab tnttto AltqHta ejje
b 1" Kecrcfen. cjuod tale,velexpostfatto deuenire adta-
istbin parte tjuoad par- /e. B A R T.
iv. AsniciNTS WrooSauo
6}ut.iliomtm.
Nlhil referr vtrumneabini-
tio sine causa e quid da-
tum sit; an causa propter quam
datura sic,secuca non sit.
Ifta esisortit lex:& hJ.Datum
ob causam imfojsibiltm de iure,cati-

ttirJPlaeemi-
ntis, vt & Aio
ciillimit pos-
strepeti,smea
seiete ,Iineab
ignorsiite in-
monium,dau
iii.Alij putanc
repcti posse, si
qujdotemde.
dit,ius,velfa-
ftu ignoraue-

ignnraueric,vt
Glossatores
hic distinguGt
ceste Bait.
« Namhicdi-
eitur niipiisse

«cst.^ue scicns
auueulo nubit,
tametsi ieno-

*. Quid?dos
'Ho casu Cl,i
cedeiisisto.

roto quoad
rotum,& c ccontra.Sed
arg. courra C. de dijim.
pig.l.ijuddiu. Additio.
Soiue sccundum Bart.
hic, & dicquod in his,
qua; sunc omuino indi-
uidua, idcm iuiis est do
parrcquOadparce,quod
cst de coto cjuoad totii,
ica loquicur hic: sed in
hiSjtjua: aiiquo-modo
sunc iudiuidua,ha:cre-
gula non proccdir:vc in
i. contraria probatut irt
l.executicnc. §.proparte.
J.de vtrb.oblig.
C C \TM]&'mo
j_\l-«A_ nec
de tr/snsaci. I. cum hi,
d ^ Aunncuto. ex eo
quod dicic hic auuncu-
lo,&j.5-/e-^lc"iftoucI-
ca,innuir d ,quod scicn-
tes eranr qu6d macri-
monium non cencbat.&
sic facit pro P. qui dirir
qu6d etiam sciens rc-
pecac.Icem pro eo extra
de do.peft di.re.cap.j.Scd. Setl

defendi
causam i

wsim

dotcmconuertine- *<°r**mdefc*iiM&, ggrg**
. n . c , pucodefinicndo. 1ram tu'Pem-
quiret.noneuim itupn,scdma- \. s ^w,a.qu0(Ni. J^^s
trimonij gratia datam esse. xic vbi non tenct ma- Aliasnonwm
1. J Nouercak priuignomurus trimoniumra
socero pecuniam dotis nomine ?u'nii: .!c

dcdicmeque nupsit:ce(Iare con-
dictio prima facie viderur:quo-
niam iure gentiumincestu com-
mittitur, acquin vel magjs in ea
spccie nulla causa dotis danda:
fuit. condicKo igicur compecic.

!ctia «PotB*inatri-
ii prohibeatur rationc ^,cnnr''nril"n°ne
afHniratis. Icem s. pro- ^i J^j
hibctuc iurc naturati, obtinet in ma- '
hiciurc ciuilijsecudum trimonio rsi-
lo.Sc facizs.de condicl. «one affinita-
obcauJ.qmdSeruius. ™P<*>b™>

D E

LIBER XIII.
DE CONDICTIONE «FVRTIVAf-
TlTVLVS I.
ist

n S(tiifr.

modo dotem repetit il-

Domino non dtttHr condiSi
cauftsitrtiut, quod odiosur.
duitttm ejt:qititt in rem,velad exhiben-
dum.nontenentKr vt sitres: sedvt pof-
scssoresA.-ii.QAtian. Condiciionevti
fitres, atque ideo r» perempta in ea non
dislingttitttr isuerit res peritura apud
dominum, necn» ijicut nec in aclionc-)
qmd metttt causa, & interdilto vndt-i
vi,(^r qued vi,aut cl*m,qu& tamen di-
Jtinisio in alijs aBhnibtes admittitur.
upUfitm domino etiam permis-
condicere prtdoni, & eoniugi.

-Jeldiuortijci

'■. &ge-

.. «sa,&insic
nuntiacur uullumivts. »>raliter cuilibet exmiustacausapos
de cond.ob eau.l.'y^.si.& sidentiqnasiprextmofuri. Ctter*. con-
l. j.qua; sunt contra?Dic dieJiones non dominii dantttr,videlice£j
crgo quod hic loquitur Ji^ttir certi, mn st agatur incerti.
cum bene scicbac auun-
culuum suum esse 1 sed putabac iibi licerc dc iute contrahere.
Item ncc hk de fafto suic sccucum.Si obiiciasiin hac iuris igno-
rantia non debcr subucniri mulieri,vel marimisi in casibus,quos
nocauiivr C.de iur.&sacj.ignor.t.si.Ke(f.&. hic casus de illis est,
in quo & mari,& fcemina: subuenirurivc ~.ad ieg.Iul.de ttdnltS.si
adulterium eum incejitt.§.jiuprttm.insin.§.& §,nonnunquam.& §.
idem. Quod aurem dicit.in delicto pari,quod eriam pro Pla.fa-
eit, quasi per Jioc videatur scite;refcrtur ad eitrinsecos casus,vt
per hoc idem in casu proposito,l.vidcatur rcspondcci. quod ta-
meri non est,vt postca subiicit. i.Quidam ramcn dicunt,quoii si
iciret cum ciTc suum auunculum,non repetcretiar^.C.yiiH/.p^s.
i.si tgnorans. Scd contraest,vt diftum est =.
e s N«#ir.scilicet dc faisto.vel de iure.Si s enim nupsisset scies
fastum,& ius.vel fastum tanriim.dos applicarerur fiscomec ipsa
repeteret quasi causa saltcm dc sacTro secuta, proptcr qua dcdir

H&e soti domino, tque si agatur cetti,
non fiincerti. Ctiac. .
I. Vlfianvs tibro oilamdecimo
adSabinum.
*g^ N furciua re J j3 soli do-
rull^ mino m > codiftio com-
Quinonpotesi surtttm commit-
tere ,potest hac aUiotteex alteriu*
vtrsona teneri. Bart.
II. V.otAJfotiivsiibrosextode-
' loadSabin

COndi&ione ex causa fur- etiam re casit perempta. doini
tiua & furiosi , & infaii'

res obligancur , cum heredes
neceitarij " esticerunt, quam-
iJjyg Nsurtiva re. id est pro 11
' Insurtiuare. Eadcm est

C O N D I-
flione furciua.
Expiieito traBatu il-
larum eo ndictionum, qtte
regulariterfimt induffld:
nunc ad e&s transitum
facit,qut extra ordincm
induSssunt.VeimeHus, tlnhunctr
fuprhprosecututesitra- "". ,.
8a.tumatiquarum.modo t ,g & Alcst.ab
saeit trMsitum adalias. A\e'x.(jln.si„.
Vetterttoxqttiafitpya di- ui.O.c.to.
xit de quadam, qu& re-
Jp"tcitturpem causam.vt
de cend. ob turpem cau-
fitm , ponit hic de aiia,
scilicet furtiua:& quia
in medio multa inter-
seruit, otiam librum hic
incipit. A c c v r s.
* «" Dc condistione.
condiclio est ex bono, & 4 Condifiio
*quo,nenexdeticlo;& suttiui< aiff»c
*i*s■«**«■'«&£££
fur conuenttu tentatur, cnjm jatuc
> vet
Sluod non fieret, fi non qnasi domino.
eonueniretur vindtca- *''* nt!JI ^m~
Ht-c condiclie re

pcrfequit,

dominis.

uali domi-


■pvnam. c (^,asi
'.Cviac. ni, heiedes,&
furtiua persequenda. eutores.
atiocondistionisscrum / Condiaio

amotatum,& bonorum raptorum, & pccorum ab- j"'

hoc cft contradnaturam aJiaium condiftionu. creditori, ha-
_ tantum dancur: vt s.vfitjr.tiuemad.ca.l.sin.kd bcti m h te.
hjec dominoivt hic,& lnsi.de ast.§.sic itaqtte.Si quasi e domino; S Crctiicor PJ-
vc hcrcdi,qui non crar dominus temporc furci facliivt ~.eo.l.sed ^"°^ e^"sci
nec.lteai tutoii:vt ~.desur,l.interdum.$.qui tutelam.Scd ' certc jli( in ,e 'rali.
eriam non doroino,vcl quasi vidccur dariivt creditori B,q«i ha- tum habet.
bet ius in rcivt ~.de pig,a8.l.st pignerc.caix est conira.Soi.ibi lo- * Pigno* i"ur,i'
quiturdccond.h incer.nonsutriivt ~.eo.l.& ideo.%.sin. Accyrs. """^ "^*0*
y ^ Soli domino.hx alia; condicYiones no dominis dantur.CviA. ^ojjdjajonc
n s Sr~^Ondic7ionc.'] Necejsarij. & sui,quales sunc fi!ij,& alij i" ineeiti : noc
Vjpotcstacc _ vt Injiit.de hered.qua.& dis.§.fui.Scd hodie iurti.
posiunt
loading ...