Iustinianus <Imperium Byzantinum, Imperator, I.>
Corpus Ivris Civilis Ivstinianei (Band 1): Tomus Hic Primus Digestum Vetus continet — Lyon, 1627

Blatt: 1695
DOI Seite: Zitierlink: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/justinian1627bd1/0917
Lizenz: Public Domain Mark Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
1695 DigestorumLiberXVIII.Titj. 1696

a ^ Egit. sol.matrim. postfinitamsocietatcm, qua: st
moitc paccis iitius filix.
b ^ Conuenijler. huic qusstioni ccCp.J.ead.lA.verum inproposi- \ massi i duabus aliis massii

uanda tft ii

auccm de pacto dicii cjucrn habeac essccti
e s Iniquum. li catnen pciacui docem coustitui coustante ma-
trimonio:secus co soiu-
to:vt ).ead.l.$.sin. e„j * accep[0 liberaraest,qua>
s.l.proxim. $jBu4. Azo. "tl,m cst>an u Pro Iocjo agcret'
T Et not.hic de - e.qui- dotis qtiancicacem pcrcipeie dc-
cacc: vt Cod.dtfruct.& berec, si forte coueniiset b inrer
likexpenJ.si». &cJcj socjos vt Je communi dos con-

sinita 1 quod magis conuenit naturali rationi,quodquiJibet tantnmha-
quantum in ctrra habebas.hoc rann-i; ■.- :
contingit.""

. „.s.cm.[m„.l.msi-
trU.§,& qucniam.ti.xij,
& s. de arbitr. i.sithm
dies.§.pen. j^> C.depaci.
'* , L ■'
thatwUtM.Ctfmm-I,L0Ci"
intersociosvc breuitcr comprchcnde:
filia dotetur si matrimonium solua-
de eommuni, rUi mancnte socictate,
lieet vnus so- proouo pCCuniaex ib-
voui habeat mor'e mulieris , pure
plures , alcer redit ad socictatcra ta-
pauciores.-quii tum. Si diuortio, redic
«oualcpocer,- jJP J2» st^St
lon potuii

stiruererur.Dixi pa&um no clTe
iniquum e: vrique d si non dc
alterius tancum filia conuenit.
Nam si commune hoc paclum
fuit: non s inccreise quod alter
iolus siliam habuit.Ce.terum e si
numeratam dotem pater defun-
cta in matrimonio fiiia rccupe-

^ I/tud ^utrtndnm efi. de focictate ,qua;consensuc,oncrahi-
tuTjhucusquc clt locutusmuncde casuali commeraoiat.
s * Parte. scilicet pro
nisi in communem P arcam 1 ^1»1**0-
t J Multo magis. ideo
dicie, ww£w;quia arbor

peciinis vetla: sint.

A „ 1 / nouam accepit subftan-
QH*nt*m sMtrn q»u habtt tiam,& oon?cn:v[ priu3
(» «/Y*, tantam habet in arbori- atbor, & poftea lignum

rassets, reddi*pecuniamsocie- | fundum extendi

bm , & lapidtbtts siparatis ab eis: vocecur :
quta alind eftfyaratio, almdjpeci-
sicatio. B a i d .
Lixxiii. P a v l v s lihro primo
Mitnunlium.
ILlud qiiErendurrr eft c, ar-
bor quE in consinio nata eit3
item lapis , qui per vtrumque
':tur,an-cumstio

Tj.deleg.iij
' ' t labeo

taci debuisse : pailum cx aqui-
tate sicnobis interprecantibus.
Qupd si salua S societate diuor-
tio matrimonio solutum soret,
fusj cum sua causa dotem h recupe-
rari:scilicec vtea vel s alij

, liee-i
W&a.
* Socierari
sticur debenc solaendo , hoc impuce-
u *irtr<(Tie'V tur ?aEli; ^1"3 ll0n ?ias rit° ^a" P0^11- ^ec ^ ' P"01
Doie igi,™ «*Wex so5i<:ta-
tonstiruia <* ce. Sl vcco simta locie-
communi.fo- tate.vtmonepattis.rc-
cieuti resti- habuit siliadotcm, non
wwda , vb. Icddit soeiis quoadara
danru dauo . r r - l
eestW pacns.sinesitpatnshc-
t Dotare sila «s > ''ue non. fi autem
etiam viduam non suic so!uta , & ita
patet cogitur. nunc si[ja cft tancum
■ t 'tr^T'"' ''bcrstionem a matico
ieg^it.";»'- c°nl«utaJnihil a sociis
««jT<. Oraiffa consequetur- Accvrs.
disiio inter, s s Reeuperajjer. scili-
propcet lite- cct durance focietace:
ras prasen
(imiiji.L.R

cha arbor eft,vei lapis exem-
prus, eitis iic, cuius sundus: an
pro ea qnoque parce s singulo-
rum esse dcbeat, pto qua parte
in sundo sucrat: an qua ratione
duabtis massis duorum domino-
rum conssatis , rota mafla com-
niuniseft; ita arbor hoc ipso,
quo ieparatur a solo, propriam-
que subltantiam in vnumcor-
pus redatftam accipit : multo cst fociccas, cuius p<
magis c pro indiuiso communis sona in sociccacc eft
sit,quam masia.Sednaturali co-

s alioquin non: vi].ea.i.

Rtfcsi*

g s Salua. i. durante.
E C Datem. Sic ciso
*SemelaIi- sufficit fcmel b: vtj.* non lolutam - pccun.
nuid feaum tegM.iij.l.sidehomviijsa.
siirhci! lerael ?J," . .
{totua iiliam ' S AW'- P^0'"noli-
ni,nequeeogi- k s Inproposito.quaa*.
tUE foeius (o- do gnj[a socieca,te sa-
cljsiluicerum & ,t di ortjum.
dotsre.auo ca , , ,. . c,-
su docem non ' * Al,lu- <Tuamsilia,
pocuic eonfe- quae sola habec dotera
qui a priure piofc&itiam, siue ema-
«lariio. cipata,siuc exhercdata,
fiuc

mantus sacere non posset: dc-
nuode socictateconstituendam
dotcm, nisi nominatim ita con-
uenisset. Vctum in proposito k
largiter esse* videbaturjdos nu-
merata elset, an vcr6 promissa. .
Namsi siiiadatadotem,poftea- i uenitrationi*,&posteatantam
quampatii heresextitit iuresuo 1 pattem u vtrumque habere cam
recepiifet, non esie rescrendam : in Iapide,quam in arbore,quan-
pccuniatri socictari, quam mu- ' cam & in cerra habebat.
lier babicura suic,etii alius J he-
resexcitillct.Quod siacceptoa
marito Iiberata '" esset, nequa- |
quam imputati posse societaci jTl

5ed massa & ance con-
ssatione, & postea sein-
per massa vocatui : 8C
ideo magis dcbet dici
lignnm esse communc
pto indmiso,Iiccc priiis
csset pro diuiso, quam
malTa:vt Wc subiicit.
U ^" Taitam partem.
proindiuiso.namaquod '
priuserat, finitisparci- 5
buspofteaconsunditui: t
vis.tommunidiuidund. ;
QVoties. ] Casvs.
Si iulsupatrisco-
trahatur sociecas cum
silio.vel iulsualicuius
cum aliquo cxcraneo:
aitioue prosociorccte
aget dircste contra il-
lum,cutn

in arboiibui,
& lapiJibu
frpawis.

libr»

ixxxrv. Labeo libro sexto Poilerio-
a lauoleno Epitematorum.
Voriens iussu aiicuius vel
im silioeiusjvelcumex-
traneo (bciecas coitur : direifrd
cum iiliusperiona x agi poite,

IVre societatis perfociuma^re:' cuius perfona in contrahenda
alieno socius non obligatur »;' societace fpcctata fir,

LIBER XVIII.

sinvtC.rf

ir*t3.

- l.).§.videamut.Accvrs.
J m s' ItWi, soluto
tnatrimonio. Accvrs.
, n s. Nensilutam. nara
societas e noa tcactur

]CASvs.Siduo
rn omnium

»h JVre.
,od i^
;;e. bonorumconcraliant,&

DE CONTRAHENDA EMPTIONE
& vendicionc a,&cde pa&is inccr empcorem
cV: vendirorem compoficis, & qu*
res vcnire non pofTunc.
T i t v l v s I.
w ds emptione, &

tace, illius oc

cipiat

j 1 i% Mfr

obligatut

Longior traHatiM da
■venditione proprittm libr.
traBni ditauit, <>ui et,
deretnr nimiurn excrefe
rari materia, reiecle, sunt acliones ex
empto vendito i» librum sequentem.

, &f"P'-

r. direftojvel J per mcdiam pecfotiam.
i p s Incommumm. faltem deftinatione.vt nihil poisit imputa-
obiigare non t; ci.quod non conucrcit in vtiiitacem communem, & runc re-
pocestdirea», aet^ pe|. 0bliquum:quia f-Hus tenetor focio: guia acr-r:tFc"
(iueper media „;._. -- ■■""•n.nii communem.
P«mVPcc vc q"^ Artam. \A eft e in rem communem.
Joquirur B>ld. JLlud,.] C*svs. Arbor , vel lapis erat in consinio duorum
bursam comu- Jpra;diorum.dominus alteiius pra:di j ciemit.quiricur an com-
licec non tlnr «r.eiua; vtnufque communis sit pto indiuiso,an sit vtriufqipro
epJlegiat). jliis pareibus discretis,quas habebat vterque in fundo ? Dicirur

spcftara.Vi
x <T CumWteperfona. ,
cum quo coita eft fo-
cietas.fedcumillo, qui
iu(sit,agitut condistio-
ne certi: vc Infiit. quod
c«meo.infi.&s.sicert.
fet.Lsi inftitorem. & hit-
eftcafusilliusl.noftitj,
scilicet quod cum eo
iubcnre agatur.AccvRS.
DE CONTRA-
henda empcio-
oeb,&e. *
Licit fuperrehu* mul
t£ contrabantnr obliga-
tiones, vt diitum efiah
iBo//r.s.derebus credi-
tis. vfque hmihtc tame"
vnaefi pre.cipua,fiilieet
emptionU-.ideotfo fuper ea-
fyecialem lihrum poxir.

x 1" Emptione, & ven-
ditione. Vide fcripta ad
tit.C.k de contrahend.
empt.St vend.C v i a c.
in vfu,& vtiusiem alte-
tfi tomentio nuda, qua idagi~ rius defidetabat:cum r^
tur, vt rei tradenda dominium in ac-
cipientem tmnfeat dato certo pretio.
Contrabitur enim confenfit felo, inser-
tedente re fapretio. Nec fi id aga-
sur,ne dominittm tranfeat emptio ven-

cmpriomi)
Vide liti apml
FabianuiD de
Monre irtSM

Emptio
fiebac pctmutatio:
fed quia multotiens co-
tingit, vt quod vni de-
eiai.aliusnonhabeict:
poftea inuenta eft ma-
tcria , ex qua fiebant
cmptiones,Stc,[sED AN.]Apud Antiquos dubitamm fuit,an em-
pcroj & vcnditio finc nummis contrahi pofiic : puta do tibi to-
gam, vt tunicam accipiam. & in hac quxftione dicit Sabinus, Sc
Cailim empcioncm , & vcndirionem eiTe,& Proculus dicit per-
miitacionem.sabinus vtitur arg.Homeri,quia exeicicus Grarco-
rum de ferro vinum emcbac: & dicebat Neiua eflc permutatio-
ncm.cuius veia eft fententia. Nam ficuc alius eft vendicor,aiius
cmptor;ita debec efle aliud merx,aliud prcciumtquod non eft in
hac peimutatione.Eir autem empcio contraftus iutifgen.& ideo
confeofu lic:& inrer absentes, & per nuBtium fieii poteft, & per
literas. Vi VI anvs.
1N*m
loading ...