Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 4.1911

Page: 44
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1911/0056
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
ons beijverd, geheel te handelen in overeenstemming met het college, dat ditmaal op één
punt geene overeenstemming bleek te bestaan, mocht ons niet bevreemden.

Maar het feit, dat geen der werkzaamheden, die wij ons voorgesteld
hadden dit jaar te doen ondernemen, op ons werkprogramma mocht
blijven staan, was wel geschikt om ons te doen nadenken1).

Was dit onverwachte besluit wellicht een wenk, dat onze bemoeiing met de monu-
menten in de Utrechtsche kerken niet verder werd gewenscht? Wij hebben natuurlijk
getracht, voordat wij andere voorstellen deden, op dat punt eenige zekerheid te verkrijgen
en wij hebben thans inderdaad reden om aan te nemen, dat onze indruk juist is geweest.”

Nadere informatie naar de reden dezer weigering bracht slechts aan ’t licht dat
men »niet wenschte prijs te geven, geen o ogenblik prijs te geven de
absolute beschikking over de monumenten”1).

Doch men leze het trouwens ook reeds in ’t kort door de »Nieuwe Rotterdamsche
Courant” weergegeven verslag zelf. De indruk dien men van den kennelijken en niet
nader gemotiveerden onwil van sommige hooge colleges krijgt is inderdaad niet bemoedigend!

Verslag over het voorgevallene in de Gemeenteverzamelingen te Utrecht in 1909. —
Behalve het verslag over den toestand en de werkzaamheden over het Archief en allerlei
personalia wordt hier uitvoerig gehandeld over het Stedelijk Museum, zoowel over de
collecties van ’t Provinciaal Utrechtsch Genootschap als over de Gemeenteverzamelingen.
Interessant zijn vooral de plannen daar geformuleerd aangaande de nieuwe huisvesting van
het Stedelijk Museum, waarmee — als alles medewerkt — een verdere groote verbetering
zou samenhangen, n.1. de verhuizing van het Aartsbisschoppelijk Museum, onder zelf-
standig beheer, naar hetzelfde gebouw of éénzelfde gebouwencomplex. De minder gunstige
vroegste plannen, waarin de oude kloostergang van St. Catharijne genoemd was, worden
in dit heldere exposé verworpen en een nieuw plan wordt aan de hand gedaan. De
archivaris-secretaris heeft gemeend, dat voor zulk een gecombineerd museum zouden zijn
aan te wijzen de nog intact bestaande gebouwen van het St. Agnietenklooster. En inderdaad,
al zouden o. i. de voorloopige plannen van dispositie in het verslag aangeduid voor
wijziging vatbaar zijn, het geheele idee heeft ook voor dengene, die de schilderachtige
interieurs en binnenplaatsen kent, zeer veel aantrekkelijks.

o KORTE BERICHTEN. °

Monumenten.

Amsterdam. — Een der typische oude katholieke kerken te Amsterdam, de kerk
»'t Boompje” welks mooien gevel van 1651 in de Kalverstraat zoo aardig de leelijke,
verhanselde winkelfronten onderbrak, is verkocht, en in de laatste dagen van Januari reeds
ontruimd. Aan den Adm. de Ruyterweg wordt een nieuwe kerk gebouwd, in de Kalverstraat

1) De spatieering is van ons. Red.

44
loading ...