Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 4.1911

Page: 281
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1911/0292
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
opzichte kan echter de hygiëne lagere eischen stellen nu gebleken is, dat het minder op
de hoogte van het vertrek, dan op de ligging van de ramen tot de zoldering en de
luchtverversching aankomt.

Daarna bespreekt hij de verhouding van plaatsbescherming tot handel en verkeer.
Op dit punt verlangde hij : aankoop van architectonisch merkwaardige huizen in het
midden der steden; decentralisatie van het verkeer in de steden; scherp onderzoek naar
de noodzakelijkheid, voor dat men straten doorbreekt, poorten sloopt, oude straten
verbreedt, en bouwplannen goedkeurt. Dit laatste geldt ook de enkele huizen, hetzij de
kazernewoning of het huis door een gezin bewoond.

Moet men soms in steden voor bepaalde eischen wijken, in kleine steden en dorpen
kan men schendende gebouwen weren. Zij kunnen en moeten zich aan de omgeving
aanpassen. Het gemeenschappelijk doel moet zijn: Het kweeken van een ware echte
nationale uiting ook in de gebouwen.

De laatste voordracht hield Dr. Schmidt uit Dresden over »Bauberatung und
Heimatschutz”. Hij wees op den plicht, die op den leider en de medewerkers van het Bureau
van advies (Beratungsstelle) rustten, om zich met de eigenaardige bouwwijze en gewoonten
van de bewoners van de streek vertrouwd te maken, ten einde aldus met gunstig gevolg
in den geest van de plaatsbescherming werkzaam te kunnen zijn. De taak van het Bureau
van advies (Bauberatungsstelle) was volgens hem niet een soort van kunstpolitie, maar
meer een voorkomen van schending en van smakeloosheid.

Belangrijk zijn de inlichtingen, die de »Bauberatungsstelle” verstrekt, maar vooral
verdient aanbeveling het invoeren van spreekuren, zooals dit b.v. in Saksen vóór het
indienen van een bouwplan plaats heeft. Daarna besprak hij den werkkring der »Bauberatung”
met het oog op de bouwmaterialen.

Ten slotte werd besloten, dat in 1912 de »Denkmalpflegetag” in Halberstadt
gehouden zou worden en in 1913 de samenkomst van »Denkmalpflege und Heimatschutz”
te Dresden.

F. A. HOEFER.

MEDEDEELINGEN OMTRENT DE ZORG VOOR DE MONUMENTEN

IN OOSTENRIJK.

Op het oogenblik verkeert de inventarisatie van en de zorg voor de monumenten
in Oostenrijk in een tijdperk van overgang.

Den 31en Juli 1911 is een »Statut der Zentralkommission für Denkmalpflege”
vastgesteld, krachtens hetwelk aan deze Commissie is opgedragen, zoowel de zorg voor
als de inventarisatie van de monumenten van kunst en geschiedenis.

Haar werkkring strekt zich over alle monumenten van vroegeren tijd uit in den
meest uitgestreksten zin des woords, wier behoud historische — beschaving of kunst —

281
loading ...