Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 4.1911

Page: 175
DOI issue: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1911/0186
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
r
V

^ D

□ □

□ ^


□ □


1

k

A °

-1-

□ □

° k

A °10 k

A

Ik—
ALGEMEENE VERGADERING

VAN DEN NEDERLANDSCHEN OUDHEIDKUNDIGEN BOND
TE DEVENTER OP 7 JULI 1911.

De vergadering had plaats in den foyer van den Schouwburg.

Tevoren waren de deelnemers te elf uur officieel ten stadhuize ontvangen en toe-
gesproken door den burgemeester W. H. F. Baron van Heemstra. Het deed spr. veel
genoegen, den hem sympathieken Bond te mogen verwelkomen in deze destijds vermaarde
Elanzestad, waar betrekkelijk weinig uit oude tijden is overgebleven, vooral door de
talrijke belegeringen, die Deventer te verduren heeft gehad. Spr. kon echter nog op
verschillende gevels en monumenten uit vroegere eeuwen wijzen en eindigde met op het
welzijn van den Bond te drinken. De voorzitter dankte met een enkel woord. Daarna
werd de eerewijn rondgediend.

Om half twaalf werd de vergadering geopend door den voorzitter, met een
rede, waarin hij, na een woord van welkom, uiteenzette, dat de Vereeniging veelal
tegen iets is, omdat ze vóór iets moet zijn: behoud van allerlei dat bedreigd wordt.
Spr. herinnerde aan de actie in zake de budgetten der Rijksmusea en aan de meer
principiëele kwestie betreffende Doorwerth: aan den eenen kant de strooming van hen,
die het gebouw willen herstellen in een staat, waarin het wellicht nooit verkeerd heeft,
aan den anderen van hen, die het gebouw willen behouden zooals het op den duur
geworden is *). Ook herdacht spr. de aansluiting bij den bond Heemschut. Verschillende
gevallen, waarin de Oudheidk. Bond kon of kan ingrijpen, werden opgesomd. Met een
opwekking om de vergadering goed te doen slagen, eindigde spreker.

De secretaris bracht daarna het hierachter afzonderlijk afgedrukte jaarverslag uit.
Het werd onder dankbetuiging goedgekeurd.

Hierna verkreeg de heer Jan Kalf het woord, die de aandacht vestigde op de
gevaren, welke het bestaan van den toren te Schoonhoven bedreigen. Er bestaan eenige
plannen tot restauratie van dit historische monument, o.m. een van den heer W. Te Riele.
Doch B. en W. van Schoonhoven willen den Raad doen besluiten, den toren aan de 1

1) Over de kwestie, in hoeverre de Oudheidk. Bond in dezen een standpunt heeft ingenomen,
ontspon zich sedert een polemiek in de N. Rott. C. tusschen Jhr. Victor de Stuers en den Secretaris
Dr. van Gelder, waarnaar wij onze lezers verwijzen.

12

175
loading ...