Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond [Editor]
Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond — 2.Ser. 4.1911

Page: 108
DOI issue: DOI article: DOI article: DOI Page: Citation link: 
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/bulletin_knob1911/0119
License: Free access  - all rights reserved Use / Order
0.5
1 cm
facsimile
Wellicht mogen wij echter ook voor Ceylon op betere toestanden hopen. Ik
vestigde de aandacht van een der hoogste ambtenaren in Ceylon op de goede werking
van het toezicht in Britsch-Indië en Z.Ed. beloofde mij dit ook voor Ceylon in over-
weging te nemen. Ook schreef ik hierover aan het kerkbestuur van Woloendoac, dat
thans weder over betere geldmiddelen beschikt, en ik besprak dit punt met enkele voor-
mannen van de Dutch Burgher Union, de vereeniging van afstammelingen van Hollandsche
kolonisten, van wie zeker voor het behoud van deze gedenkteekenen in de eerste plaats
belangstelling mag verwacht worden. De door de Union voor de uitgave van zijn Journal
reeds betoonde belangstelling doet mij hopen, dat ook dit punt, wanneer eenmaal de
aandacht er op gevestigd is, door de »Burghers” met oud-Hollandsche volharding zal
ter harte genomen worden.

Colombo, 15 April 1911. J. C. OVERVOORDE.

D KORTE MEDEDEELINGEN. □

Alkmaar. Stadhuis. — B. en W. hebben ingevolge de opdracht van den Raad zich
in verbinding gesteld met den architect Jan Stuyt ten einde een verbouwing van het
Stadhuis te ontwerpen. De plannen, kostende ƒ59.173 zijn gereed en ingediend.

Harderwijk. Vestingmuur. — Nu de ƒ8000 noodig voor de restauratie van den
vestingmuur niet zijn bijeengebracht heeft de Raad besloten den muur te doen afbreken.

’s-Hertogenbosch. Raadhuis. — Het prachtige goudleer in de oude trouwkamer
(van + 1660) en in de wethouderskamer van (+ 1740) was door de werking der centrale
verwarming ernstig beschadigd, maar toch nog te behouden. In overleg met dr. A. Pit is
de restauratie ervan nu opgedragen aan den heer Jan Mensing te Amsterdam.

Nijmegen. Valkhof. — Bij de ontgraving der resten van den in 1796 gesloopten
Burcht zijn weder enkele merkwaardige vondsten gedaan. De plaats waar zich aan noord-
en oostzijde de ringmuur bevond is nauwkeurig bewaard door de gedeelten der baksteen-
bekleeding, die hem in den loop der eeuwen had versterkt. Hierdoor kan een deel van
het grondplan worden gereconstrueerd. Voorts is een deel van den Voorburg en van den
voormuur der hoofdpoort gevonden. Bovendien ontgroef men een korte zware marmerzuil,
welke in bewerking met de aan den voet der ruine opgestapelde overeenkomt; dat ook
deze zuilen tot den burcht behooren lijkt daardoor wel waarschijnlijk.

Rotterdam. Prinsenkerk. — Bij het ontruimen van de voormalige Prinsenkerk zijn
onder de banken nog tal van nagenoeg ongeschonden grafzerken gevonden, waarvan de
beste in het Museum van Oudheden zijn opgenomen, o.a. een interessante gothieke zerk van
1532 van den kapelaan Dirick Jansz. met zijn ouders, ook een van de familie van Walenburch.

108
loading ...